EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОВЕДІНКОВИЙ ПІДХІД ДО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ ТА ЇХ МОДЕЛЮВАННЯ
Т. Д. Косова, О. В. Терещенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.47

УДК: 330.101.54

Т. Д. Косова, О. В. Терещенко

ПОВЕДІНКОВИЙ ПІДХІД ДО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ ТА ЇХ МОДЕЛЮВАННЯ

Анотація

Основний науковий результат статті полягає у визначенні інструментарію регулювання економічних процесів на валютному ринку на основі їх моделювання та поведінкового підходу. Запропоновано дефініцію і ознаки валютного ринку, які необхідно враховувати в процесі його регулювання з позицій поведінкової індивідуальності його суб'єктів. Визначено типи їх поведінки реактивного та рефлексивного характеру. Доведено, що лібералізація валютних відносин в Україні створює умови для поширення рефлексивного регулювання на валютному ринку, розглянуто можливості застосування для цього окремих течій біхевіоризму: теорій обмеженої раціональності, психологічної економіки, перспектив, патерналізму. Проведено формалізацію взаємовідносин Національного банку України як основного органу валютного регулювання з іншими суб'єктами валютного ринку на основі теорії ігор, а також з позицій моделі "принципал-агент". Зроблено висновок про ірраціональність поведінки суб'єктів валютного ринку України на основі моделювання взаємозв'язку курсових очікувань на рік вперед із фактичним поточним і перспективним курсом долара США. Доведено, що оцінки стабільності національної грошової одиниці значно варіюють за респондентами, які репрезентують різні види економічної діяльності, розміри підприємств, регіони тощо. Аргументовано пропозиції із використання Національним банком України патерналіських інструментів, які дають економічним агентам орієнтири щодо майбутнього рівня інфляції та валютного курсу.

Ключові слова: поведінковий підхід; регулювання; економічні процеси; валютний ринок; моделювання.

Література

1. Лагутін В.Д. Інституційний і біхевіористський виміри розвитку фінансового ринку. Фінанси України. 2012. № 8. С. 43—51.
2. Омельчук О.М. Історичні аспекти розвитку концепції правової поведінки у біхевіористичних теоріях. Університетські наукові записки. 2010. № 2. С. 249—254.
3. Островська О.А. Концепція біхевіористичних фінансів у подоланні кризи реального сектору економіки України. Науковий вісник Національного гірничого університету. 2013. № 5. С. 139—146.
4. Чумаков А.Г. Використання фільтрів Карунена-Лоева для прогнозування поведінки валютного маркету. Економіка і прогнозування. 2018. № 1. С. 98—110.
5. Дмитренко М.Й. Корпоративна культура: біхевіоральний і праксеологічний аспекти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2014. Вип. 5. С. 3—7.
6. Терещенко О.О. Контролінг поведінки в концепції біхевіористичних фінансів. Фінанси України. 2011. № 10. С. 104—116.
7. Лелюк С.В. Фінансова безпека економічних систем: системно-біхевіористичний підхід. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2015. Вип. 1 (1). С. 197—200.
8. Смирнов С.А., Терещенко І.М. Процедура обчислення внутрішньої валюти в рефлексивних іграх. Системні дослідження та інформаційні технології. 2015. № 1. С. 39—44.
9. Кончин В.І. Криза неокласичної та неокейнсіанської економічної думки в глобальній економіці: витіснення економічного біхевіоризму експериментальною економікою. Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки. 2010. № 2. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2010_2_28
10. Гриценко А.А. Валютна політика: рефлексійний взаємозв'язок з економікою та грошово-кредитною сферою. Наукові праці НДФІ. 2018. Вип. 2. С. 6—13.
11. Єрмошкіна О.В. Фінансові інновації: біхевіористський аспект. Економічний простір. 2014. № 92. С. 195—207.
12. Капелюш А.А. Ретроспективний аналіз розвитку теорії біхевіористичних фінансів. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2016. № 2. С. 120—131.
13. Савка Н.Я. Модель поведінки комерційного банку в умовах валютної паніки. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2009. Вип. 4. С. 319—328.
14. Ділові очікування підприємств України в II кварталі 2021 року. К.: НБУ, 2021. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/BOS_2021-Q2.pdf?v=4
15. Показники валютного ринку України — 06'2021. URL: https://bank.gov.ua/files/rates_final.xlsx

T. Kosova, O. Tereshchenko

BEHAVIORAL APPROACH TO THE REGULATION OF ECONOMIC PROCESSES IN THE FOREIGN EXCHANGE MARKET AND THEIR MODELING

Summary

The main scientific result of the article is to determine the tools for regulating economic processes in the foreign exchange market based on their modeling and behavioral approach. The features of the foreign exchange market that need to be taken into account in the process of its regulation are systematized. The definition of the foreign exchange market as an open socio-economic system, the subjects of which have a behavioral personality. The types of their behavior of reactive and reflexive character are determined. It is proved that the liberalization of currency relations in Ukraine creates conditions for the spread of reflective regulation in the foreign exchange market, considered the possibility of applying certain currents of behaviorism: theories of limited rationality, psychological economics, prospects, paternalism. The relations of the National Bank of Ukraine as the main body of currency regulation with other subjects of the foreign exchange market have been formalized on the basis of game theory, as well as from the standpoint of the "principal-agent" model. The diagnostics of the behavior of the subjects of the foreign exchange market of Ukraine is carried out on the basis of modeling the ratio of exchange rate expectations for the year ahead with the actual current and future exchange rates. The dependence of exchange rate expectations on the current situation in the foreign exchange market, the dynamics of the US dollar exchange rate and the "allowance for fear of hryvnia devaluation" is statistically proven. It is shown that the actual movement of the exchange rate on the annual time horizon is diametrically opposed to the exchange rate expectations of foreign exchange market participants and indicates the irrationality of their behavior. The assessment of exchange rate expectations revealed that Ukrainian society is convinced of the negative dynamics of the hryvnia exchange rate in the future. It is proved that the estimates of the stability of the national currency vary significantly according to the respondents who represent different types of economic activity, the size of enterprises, regions and so on. The proposals on the use of paternalistic instruments by the National Bank of Ukraine, which give economic agents guidelines for the future level of inflation and the exchange rate, are argued.

Keywords: ehavioral approach; regulation; economic processes; foreign exchange market; modeling.

References

1. Lahutin, V. D. (2012), "Institutional and behavioral dimensions of financial market development", Finansy Ukrainy, vol. 8, pp. 43—51.
2. Omelchuk, O. M. (2010), "Historical aspects of the development of the concept of legal behavior in behavioral theories", Universytetski naukovi zapysky, vol. 2, pp. 249—254.
3. Ostrovska, O. A. (2013), "The concept of behavioral finance in overcoming the crisis of the real sector of Ukraine's economy", Naukovyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu, vol. 5. S. 139—146.
4. Chumakov, A. H. (2018), "Using Karunen-Loev filters to predict the behavior of the currency market", Ekonomika i prohnozuvannia, vol. 1, pp. 98—110.
5. Dmytrenko, M. Y. (2014), "Corporate culture: behavioral and praxeological aspects", Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka, vol. 5, pp. 3—7.
6. Tereshchenko, O. O. (2011), "Behavior control in the concept of behavioral finance", Finansy Ukrainy, vol. 10, pp. 104—116.
7. Leliuk, S. V. (2015), "Financial security of economic systems: a system-behavioral approach", Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Ekonomika, vol. 1 (1), pp. 197—200.
8. Smyrnov, S. A. and Tereshchenko, I. M. (2015), "Procedure for calculating domestic currency in reflective games", Systemni doslidzhennia ta informatsiini tekhnolohii, vol. 1, pp. 39—44.
9. Konchyn, V. I. (2010), "The crisis of neoclassical and neo-Keynesian economic thought in the global economy: the displacement of economic behaviorism by experimental economics", Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii. Seriia: Ekonomichni nauky, [Online], vol. 2, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2010_2_28 (Accessed 2 Aug 2021).
10. Hrytsenko, A. A. (2018), "Monetary policy: a reflective relationship with the economy and the monetary sphere", Naukovi pratsi NDFI, vol. 2, pp. 6—13.
11. Yermoshkina, O. V. (2014), "Financial innovations: behavioral aspect", Ekonomichnyi prostir, vol. 92, pp. 195—207.
12. Kapeliush, A.A. (2016), "Retrospective analysis of the development of the theory of behavioral finance", Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy, vol. 2, pp. 120—131.
13. Savka, N. Ya. (2009), "Model of behavior of a commercial bank in the conditions of currency panic", Visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky, vol. 4, pp. 319—328.
14. National Bank of Ukraine (2021), "Business expectations of Ukrainian enterprises in the second quarter of 2021", available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/BOS_2021-Q2.pdf?v=4 (Accessed 1 Aug 2021).
15. National Bank of Ukraine (2021), "Indicators of the foreign exchange market of Ukraine — 06'2021", available at: https://bank.gov.ua/files/rates_final.xlsx (Accessed 1 Aug 2021).

№ 8 2021, стор. 47 - 52

Дата публікації: 2021-08-26

Кількість переглядів: 731

Відомості про авторів

Т. Д. Косова

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування, Національний авіаційний університет, м. Київ

T. Kosova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance, Accounting and Taxation, National Aviation University, Kyiv

ORCID:

0000-0002-1859-0542


О. В. Терещенко

адвокат, м. Київ

O. Tereshchenko

Attorney, Kyiv

ORCID:

0000-0003-3167-8407

Як цитувати статтю

Косова Т. Д., Терещенко О. В. Поведінковий підхід до регулювання економічних процесів на валютному ринку та їх моделювання. Економіка та держава. 2021. № 8. С. 47–52. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.47

Kosova, T. and Tereshchenko, O. (2021), “Behavioral approach to the regulation of economic processes in the foreign exchange market and their modeling”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 47–52. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.47

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.