EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ДО 2030 РОКУ
А. М. Третяк, В. М. Третяк, Т. М. Прядка, Н. О. Капінос, Н. А. Третяк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.28

УДК: 322.2:322.3

А. М. Третяк, В. М. Третяк, Т. М. Прядка, Н. О. Капінос, Н. А. Третяк

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ДО 2030 РОКУ

Анотація

Перед Україною, в умовах здійснення важливого етапу земельної реформи, а саме відкриття ринку сільськогосподарських земель, стоїть важливе завдання обгрунтування та втілення стратегічних напрямів розвитку земельної політики до 2030 року на принципах, рекомендованих ООН. Оскільки до цього часу нинішня земельна політика не направлена на захист земель, а також не забезпечує захист права приватних власників, капіталізацію, екологізацію та соціалізацію землекористування тощо. Стоять важливі питання, як залучити потенціал земельних та інших природних ресурсів в ефективні і дієві економічні процеси (оборот). Авторами сформовано основні напрями стратегії розвитку земельної політики в Україні до 2030 року, зокрема: 1) зменшення деградації земель; 2) приведення інституції власності на землю до конституційних вимог; 3) перехід від поділу земель за категоріями до територіального їх зонування за типами (підтипами) землекористування; 4) перехід на нову парадигму розвитку землевпорядкування і землеустрою та відновлення ролі держави у їх здійсненні; 5) модернізація системи управління земельними ресурсами та землекористуванням. Враховуючи низьку ефективність прав державної та комунальної власності на землю у порівнянні із приватною, пропонується власність українського народу на землю узаконити як суспільну власність на землі загального використання (під річками, вулицями, площами і т.д.), а право державної та комунальної власності — трансформувати для державних та комунальних підприємств із права постійного користування у право державної та комунальної власності із повним пучком прав. Також авторами пропонується перейти з розподілом (перерозподілом) земель за їх категоріями до зонування земель за типами (підтипами) землекористування залежно від придатності земель та цінності інших придатних ресурсів. Розвиток землевпорядкування та землеустрою пропонується на новій парадигмі відносин, що пов'язані із сталим розвитком та сталим (збалансованим) землекористуванням. Система управління земельними ресурсами та землекористуванням має бути реформована у багатофункціональну (багатоцільову) систему управління "зверху вниз" та "знизу вверх" на принципах рекомендованих ООН.

Ключові слова: емельна політика; власність на землю; земельні відносини; землевпорядкування та землеустрій; управління земельними ресурсами та землекористуванням.

Література

1. Стратегія удосконалення механізму управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними: Постанова Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 року № 413. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/413-2017-%D0%BF#Text
2. Третяк А.М., Третяк В.М., Третяк Н.А. Земельна реформа в Україні: тенденції та наслідки у контексті якості життя і безпеки населення. Херсон: Грінь Д.С., 2017. 522 с.
3. Третяк А.М., Третяк В.М., Третяк Н.А. Земельна реформа в Україні: оцінка результатів у контексті якості життя і безпеки населення. Землевпорядний вісник. № 11. 2018. С. 28—33.
4. Третяк А.М., Третяк В.М., Ковалишин О.Ф., Третяк Н.А. Економіка земельного ринку: базові засади теорії, методології, практики. Львів: СПОЛОМ, 2019. 488 с.
5. Третяк А.М., Третяк В.М., Скляр Ю.Л., Капінос Н.О., Третяк Н.А. Концепція державної програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2030 року. Агросвіт. № 19—20, 2020. С. 24—31.
6. Третяк А.М. Землеустрій в Україні: теорія, методологія. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. 488 с.
7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення: Закон України від 31 березня 2020 року № 552-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-20#Text
8. Ковалишин О. Теоретико-методологічні засади економічних та екологічних відносин прав власності на землю. Львів, 2019. 312 с.
9. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text
10. Stolte J. et al. (ed.). Soil threats in Europe. — Luxembourg: Publications Office, 2015.
11. Geist H.J., Lambin E.F. Proximate Causes and Underlying Driving Forces of Tropical Deforestation Tropical forests are disappearing as the result of many pressures, both local and regional, acting in various combinations in different geographical locations. BioScience. 2002. Т. 52. №. 2. С. 143—150.
12. Конституція України від 28 червня 1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
13. Земельний кодекс України: Закон України від 25 жовтня 2001 року № 2768-III. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/print1509602912924405
14. Третяк А.М., Третяк В.М., Ковалишин О.Ф. Концептуальні засади розвитку системи форм власності на землю в Україні. Multidisciplinary research. Abstracts of XIV International scientific-practical conference, Bilbao, Spain. December 21—24. 2020. Р. 92—95.
15. Норт Д. Понимание процесса экономических изменений. М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2010. 75 с.
16. Третяк А.М., Третяк В.М. Зонування земель: законодавчий колапс та наукові засади планування розвитку землекористування об'єднаних територіальних громад. Агросвіт. № 23. 2020. С. 3—9.
17. Третяк А., Третяк В., Прядка Т. Законодавчо-нормативне запровадження зонування земель за типами (підтипами) землекористування в замін чинних категорій земель. Землевпорядний вісник. 2021. № 2. С. 16—20.
18. Третяк А.М., Третяк В.М., Прядка Т.М., Капінос Н.О. Наукова гіпотеза трактування землевпорядкування як соціально-економічної інституції. Економіка та держава. № 5. 2021. С. 8—14.
19. Третяк А.М. Екологія землекористування: теоретико-методологічні основи формування та адміністрування. Херсон: Грінь Д.С., 2012. 440 с.
20. Управление земельными ресурсами в Европе: Тенденции развития и основные принципы. (Final draft, the delegation of the Russian Federation translated the study in Russian). ООН Нью-Йорк-Женева 2005. 146 с. URL: https://unece.org/DAM/hlm/documents/Publications/landadmin.devt.trends.r.pdf
21. Добровольные руководящие принципы ответственного управления владением и пользованием земельными, лесными и рыбными ресурсами в контексте национальной продовольственной безопасности. URL: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/nr/land_tenure/pdf/VG_Final_RU_May_2012.pdf

А. Tretiak, V. Tretiak, T. Priadka, N. Kapinos, N. Tretiak

STRATEGIC DIRECTIONS OF LAND POLICY IN UKRAINE UNTIL 2030

Summary

In the context of the implementation of an important stage of land reform, namely the opening of the agricultural land market, Ukraine is facing an important task of substantiating and implementing strategic directions for the development of land policy until 2030 on the principles recommended by the UN. Since until now, the current land policy is not aimed at protecting land, and does not ensure the protection of the rights of private owners, capitalization, greening and socialization of land use, etc. There are important questions on how to attract the potential of land and other natural resources into effective and efficient economic processes (turnover). The authors have formed the main directions of the strategy for the development of land policy in Ukraine until 2030, in particular: 1) reduction of land degradation; 2) bringing the land ownership institution in line with constitutional requirements; 3) transition from division of lands by categories to their territorial zoning by types (subtypes) of land use; 4) transition to a new paradigm of development of land organization and land planning, and restoration of the role of the state in their implementation; 5) modernization of the land administration and land use system. Considering the low efficiency of the state and communal property right to land in comparison with private property, it is proposed to legalize the ownership of the Ukrainian people to land as public ownership of common land (under rivers, streets, squares, etc.), and the right of state and communal property for state and communal enterprises to transform from the right of permanent use to the right of state and communal property with a full range of rights. Also, it is proposed to move with the distribution (redistribution) of lands according to their categories to the zoning of lands by types (subtypes) of land use, depending on the suitability of land and the value of other suitable resources. The development of land organization and land planning is proposed on a new paradigm of relations related to sustainable development and sustainable (balanced) land use. The land administration and land use system should be reformed into a multifunctional (multi-purpose) "top-down and bottom-up" management system based on UN-recommended principles.

Keywords: land policy; land ownership; land relations; land organization and land planning; land administration and land use management; land resources management and land use.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Resolution o "Strategy for improving the management mechanism in the field of use and protection of state-owned agricultural lands and their disposal", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/413-2017-%D0%BF#Text (Accessed 10 May 2020).
2. Tretiak, A.M. Tretiak, V.M. and Tretiak, N.A. (2017), Zemelna reforma v Ukraini: tendentsii ta naslidky u konteksti yakosti zhyttia i bezpeky naselennia [Land reform in Ukraine: trends and consequences in the context of quality of life and security of the population], Hrin D.S., Kherson, Ukraine.
3. Tretiak, A.M., Tretiak, V.M. and Tretiak, N.A. (2018), "Land reform in Ukraine: evaluation of results in the context of quality of life and security of the population", Land Management Journal, vol. 11, pp. 28—33.
4. Tretiak, A.M., Tretiak, V.M., Kovalyshyn, O.F. and Tretiak, N.A. (2019), Ekonomika zemelnoho rynku: bazovi zasady teorii, metodolohii, praktyky [Land market economics: basic principles of theory, methodology, practice], SPOLOM, Lviv, Ukraine.
5. Tretiak, A. Tretiak, V. Skliar, Yu. Kapinos, N. and Tretiak, N. (2020), "Concept of the state program for the development of land relations in Ukraine for the period until 2030", Agrosvit, vol. 19—20, pp. 24—31. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20.24
6. Tretiak, A. (2013), Zemleustrij v Ukraini: teoriia, metodolohiia [Land management in Ukraine: theory, methodology], Kherson, Ukraine.
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Conditions of Circulation of Agricultural Lands", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-20#Text (Accessed 11 May 2020).
8. Kovalyshyn, O. (2019), Teoretyko-metodolohichni zasady ekonomichnykh ta ekolohichnykh vidnosyn prav vlasnosti na zemliu [Theoretical and methodological principles of economic and environmental relations of land ownership], Lviv, Ukraine.
9. President of Ukraine (2019), Decree "On the Sustainable Development Goals of Ukraine until 2030", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text (Accessed 10 May 2020).
10. Stolte, J. Tesfai, M. Оygarden, L. Kvаrnо, S. Keizer, J. Verheijen, F. and Hessel, R. (Eds.) (2015), Soil threats in Europe, Publications Office, Luxembourg.
11. Geist, H.J. and Lambin, E.F. (2002). "Proximate Causes and Underlying Driving Forces of Tropical DeforestationTropical forests are disappearing as the result of many pressures, both local and regional, acting in various combinations in different geographical locations", BioScience, vol. 52 (2), pp. 143—150.
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "The Constitution of Ukraine", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/print1476586411943513 (Accessed 10 May 2020).
13. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), "Land Code of Ukraine", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/print1509602912924405 (Accessed 10 May 2020).
14. Tretyak, A.M. Tretyak, V.M. and Kovalyshyn, O.F. (2020), "Conceptual principles of development of the system of land ownership in Ukraine", Multidisciplinary research. Abstracts of XIV International scientific-practical conference, Bilbao, Spain, December 21—24, pp. 92—95.
15. North, D. (2010), Ponimanie processa jekonomicheskih izmenenij [Understanding the Process of Economic Change], Izd. dom GU-VShJe, Moscow, Russia.
16. Tretiak, A. and Tretiak, V. (2020), "Land zoning: legislative collapse and scientific fundamentals of planning the land use development by united territorial community", Agrosvit, vol. 23, pp. 3—9. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.23.3
17. Tretiak, A. Tretiak, V. and Priadka, T. (2021). "Legislative and regulatory introduction of land zoning by types (subtypes) of land use instead of the current land categories", Land Management Bulletin, vol. 2, pp. 16—20.
18. Tretiak, A. Tretiak, V. Priadka, T. and Kapinos, N. (2021), "Scientific hypothesis of the interpretation of land planning as a socio-economic institution", Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 8—14. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.5.8
19. Tretiak, A.M. (2012), Ekolohiia zemlekorystuvannia: teoretyko-metodolohichni osnovy formuvannia ta administruvannia [Ecology of land use: theoretical and methodological bases of formation and administration], Hrin D.S., Kherson, Ukraine.
20. UNECE (2005), "Land administration in the UNECE region: Development trends and main principles", United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), available at: https://unece.org/DAM/hlm/documents/Publications/landadmin.devt.trends.r.pdf (Accessed 10 May 2020).
21. FAO (2012), "Voluntary guidelines for responsible management of land, forest and fishery resources in the context of national food security", available at: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/nr/land_tenure/pdf/VG_Final_RU_May_2012.pdf (Accessed 08 May 2020).

№ 8 2021, стор. 28 - 36

Дата публікації: 2021-08-26

Кількість переглядів: 822

Відомості про авторів

А. М. Третяк

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН, професор кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру, Білоцерківський національний аграрний університет

А. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Researcher, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-1154-4797


В. М. Третяк

д. е. н., професор, професор кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

V. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-6779-1941


Т. М. Прядка

к. е. н., доцент, завідувач кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру, Білоцерківський національний аграрний університет

T. Priadka

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Land Resources Management and Cadastre, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-6179-0128


Н. О. Капінос

к. е. н., доцент кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

N. Kapinos

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-9354-5311


Н. А. Третяк

к. е. н., старший науковий співробітник відділу проблем економіки земельних та лісових ресурсів, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України"

N. Tretiak

PhD in Economics, Senior Researcher of the Department of Land and Forest Resources Economics, Public Institution "Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine"

ORCID:

0000-0001-7602-8606

Як цитувати статтю

Третяк А. М., Третяк В. М., Прядка Т. М., Капінос Н. О., Третяк Н. А. Стратегічні напрями земельної політики в Україні до 2030 року. Економіка та держава. 2021. № 8. С. 28–36. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.28

Tretiak, А., Tretiak, V., Priadka, T., Kapinos, N. and Tretiak, N. (2021), “Strategic directions of land policy in Ukraine until 2030”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 28–36. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.28

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.