EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРНИХ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПОТЕНЦІАЛУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
С. Ю. Соколюк, П. К. Бечко, І. І. Чернега, С. А. Пташник

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.23

УДК: 330.10:004

С. Ю. Соколюк, П. К. Бечко, І. І. Чернега, С. А. Пташник

ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРНИХ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПОТЕНЦІАЛУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Анотація

У статті відображено концептуальні засади щодо впливу регуляторних механізмів розвитку аграрної сфери на реалізацію потенціалу цифрових технологій. Стрімкий розвиток комп'ютерних технологій на тлі глобалізації економіки послужив основою для цифрової революції і трансформації ролі інформації з допоміжного в основний ресурс діяльності суб'єктів ринку. За сучасних умов усвідомлено необхідність прискорення процесів цифровізації і цифрової трансформації економіки з метою досягнення конкурентоспроможних позицій, яка формується в цифровому просторі нової світової економіки і потребує аналітичної і науково-методичного опрацювання здійснення такого роду змін. Перехід до цифрової економіки проявляється в автоматизації бізнес-процесів, впровадженні комп'ютерних технологій у виробничу діяльність підприємств, зокрема і господарюючих суб'єктів аграрної сфери. Освоєння цифрових технологій забезпечує господарюючим суб'єктам незаперечні переваги щодо підвищення ефективності, безперебійності виробничого процесу, їх діяльності на самофінансуванні і самоокупності, підвищенні конкурентоспроможності, синергетичного ефекту за рахунок мережевої взаємодії між учасниками ринку. З огляду на це, вітчизняні виробники аграрної продукції внаслідок відсутності умов для інвестицій і низького рівня забезпеченості сучасними інформаційними технологіями відстають від аграріїв країн з розвиненим ринковими відносинами з таких показників, як продуктивність праці, матеріаломісткість, конкурентоспроможність, вартість продукції.

Ключові слова: аграрна сфера; цифрові технології; механізми розвитку; чинники впливу; комп'ютерні технології.

Література

1. Пуцентейло П.Р., Гуменюк О.О. Цифрова економіка як новітній вектор реконструкції традиційної економіки URL: http://inneco.org/index.php/innecoua/article/view/305/0
2. Загальні рекомендації щодо застосування інформаційних технологій у діяльності органів місцевого самоврядування об'єднаних територіальних громад та створених ними центрів надання адміністративних послуг. URL: http://cnap.in.ua/wp-content/uploads/2017/08/11-1.pdf
3. Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації: монографія / В.Р. Сіденко та ін. — Київ: КНТЕУ, 2017. С. 152—157.

S. Sokolyuk, P. Bechko, І. Chernega, S. Ptashnyk

THE INFLUENCE OF REGULATORY MECHANISMS OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT ON THE REALIZATION OF THE POTENTIAL OF DIGITAL TECHNOLOGIES

Summary

The article reflects the conceptual framework for the impact of regulatory mechanisms for the development of the agricultural sector on the realization of the potential of digital technologies. The rapid development of computer technology against the background of globalization of the economy served as the basis for the digital revolution and the transformation of the role of information from ancillary to the main resource of market participants. Under modern conditions, the need to accelerate the processes of digitization and digital transformation of the economy in order to achieve a competitive position, which is formed in the digital space of the new world economy and requires analytical and scientific-methodological elaboration of such changes. The transition to the digital economy is manifested in the automation of business processes, the introduction of computer technology in the production activities of enterprises, including economic entities in the agricultural sector. The development of digital technologies provides business entities with undeniable advantages in terms of efficiency, uninterrupted production process, their activities on self-financing and self-sufficiency, increasing competitiveness, synergy effect through network interaction between market participants. Given this, domestic agricultural producers due to lack of investment conditions and low level of modern information technology lag behind farmers in developed market relations in terms of productivity, material consumption, competitiveness, product cost. The degree of scientific elaboration of the impact of regulatory mechanisms on the development of agriculture and the realization of the potential of digital technologies is determined by novelty, is still insufficient, requires further study, especially on digital transformation processes, their relationship with the trend of servicing the economy. increasing the share of agricultural production in the development of the national economy.

Keywords: agricultural sphere; digital technologies; mechanisms of development; factors of influence; computer technologies.

References

1. Putsentejlo, P.R. and Humeniuk, O.O. (2018), "Digital economy as the latest vector of reconstruction of the traditional economy", available at: http://inneco.org/index.php/innecoua/article/view/305/0 (Accessed 15 July 2021).
2. Portal reform of administrative services (2017), "General recommendations on the use of information technology in the activities of local governments of the united territorial communities and the centers for the provision of administrative services created by them", available at: http://cnap.in.ua/wp-content/uploads/2017/08/11-1.pdf (Accessed 15 July 2021).
3. Sidenko, V.R. (2017), Instytutsijna transformatsiia finansovo-ekonomichnoi systemy Ukrainy v umovakh hlobalizatsii [Institutional transformation of the financial and economic system of Ukraine in the context of globalization], KNTEU, Kyiv, Ukraine, pp. 152—157.

№ 8 2021, стор. 23 - 27

Дата публікації: 2021-08-26

Кількість переглядів: 470

Відомості про авторів

С. Ю. Соколюк

д. е. н., доцент, Уманський національний університет садівництва

S. Sokolyuk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0003-0362-7493


П. К. Бечко

к. е. н., професор, Уманський національний університет садівництва

P. Bechko

PhD in Economics, Professor, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0003-0928-4778


І. І. Чернега

д. е. н., доцент, Уманський національний університет садівництва

І. Chernega

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0001-5573-8617


С. А. Пташник

к. е. н., старший викладач, Уманський національний університет садівництва

S. Ptashnyk

PhD in Economics, Senior Lecturer, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0002-1470-9753

Як цитувати статтю

Соколюк С. Ю., Бечко П. К., Чернега І. І., Пташник С. А. Вплив регуляторних механізмів розвитку аграрної сфери на реалізацію потенціалу цифрових технологій. Економіка та держава. 2021. № 8. С. 23–27. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.23

Sokolyuk, S., Bechko, P., Chernega, І. and Ptashnyk, S. (2021), “The influence of regulatory mechanisms of agricultural development on the realization of the potential of digital technologies”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 23–27. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.23

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.