EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ГЕНЕРАТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
О. Ю. Бобровська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.17

УДК: 332.12:352.824.1

О. Ю. Бобровська

ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ГЕНЕРАТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Анотація

Досліджено теоретичні основи і практичний досвід використання в Україні державно-приватного партнерства як нової форми взаємовідносин публічного управління з приватним сектором економіки регіонів. Проаналізовано нормативно-законодавче забезпечення, ознаки, види, призначення і очікувана результативність застосування. Визначено найбільш використовувані в зарубіжних країнах види партнерства, їх результативність у різних сферах суспільної діяльності. Розглянуто особливості найбільш поширеної на сьогодні форми державно-приватного партнерства — концесійного договору. Доведено необхідність підвищення ролі і можливостей застосування державно-приватного партнерства на рівні регіонів. Підкреслено недостатнє використання в Україні економічної співпраці і взаємовідносин державної і муніципальної влади з приватним сектором і громадянським суспільством. Відмічено необхідність розвитку публічно-приватного партнерства на рівні регіонів на основі розширення прав органів місцевого самоврядування здійснювати правочини стосовно організації публічно-приватного партнерства і виступати засновником, співзасновником чи учасником комерційних і некомерційних проєктів. Запропоновано з метою підвищення рівня економічного розвитку і конкурентоспроможності промисловості регіонів здійснити структурну модернізацію органів публічної влади, створивши і виокремивши в самостійний орган підрозділ управління промисловим інноваційним розвитком і організації нових форм співпраці публічно-приватного і суспільного секторів економіки.

Ключові слова: державно-приватне партнерство; публічно-приватне партнерство; види партнерства і співпраці; роль і можливості партнерства; форми організації; сфери застосування; нормативно-законодавче забезпечення; функції організації; створення і регулювання; партнерські відносини.

Література

1. Мишель А. Идея государства. Критический опыт истории социальных и политических теорий во Франции со времени революции. Москва: Территория будущего, 2008. 536 с.
2. Ванберг В. "Теория порядка" и конструкционная экономика. Вопросы экономики. 1995. № 12. С. 86—95.
3. Гэлбрейт Джеймс К. Новое промышленное государство. Эссе об американской экономической системе 25 ключевых книг по экономике. Челябинск: Урал, 1999. С. 412—414.
4. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономика: Принципы, проблемы и политика: пер. с англ. — 11-е изд. Москва: Республика, 1993. Т. 2. 417 с.
5. Маршалл А. Принципы экономической науки: пер с англ.: в 3 т. Москва: Прогресс, 1993. 416 с.
6. Норд Д. Институты, институциональные изменение и функционирование экономики. Пер. с англ. А.Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б. З. Мильнера. Москва: Фонд экономической книги "Начала", 1997. 180 с.
7. Мельник А.Ф., Підгаєць С.В. Державно-приватне партнерство в системі інститутів національної економіки: механізми розвитку: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2017. 279 с.
8. Боднар Г.В. До ідентифікації і погодження ключових інтересів учасників державно-приватних партнерств. Моделювання регіональної економіки: зб. наук. пр. Івано-Франківськ: Івано-Франківський нац. техн. ун-т ім. В. Стефаника, 2009. № 2. С. 171—178.
9. Шилепницький П.І. Державно-приватне партнерство: теорія і практика: монографія; Інститут регіональних досліджень НАН України. Львів, 2011. 455 с.
10. Про державно-приватне партнерство: Закон України від 1 липня 2010 р. № 2404-VІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17#Text.
11. Єгоричева С.Б., Лахижа М. І. Публічно-приватне партнерство в посткомуністичних країнах: монографія. Київ: ІПК ДСЗУ, 2020. 304 с.
12. Шарова О.С. Про проєкти державно-приватного партнерства: основні визначення // Управління проєктами та розвиток виробництва. 2015. № 1 (53). С. 91—95.
13. Державно-приватне партнерство: навч. посіб. / авт. кол. Бабяк Н.Д., Виноходова С.Г., Нагорний Є.О. [та ін.]. Київ: Навчально-методичний центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2016. 404 с.
14. Викладання ключових аспектів державно-приватного партнерства: навчально-методичний семінар, 3—7 листоп. 2014 р. Програма розвитку державно-приватного партнерства фонду "FHI 360". URL: https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=31644bc6-728d-486b-8ac6-49eaa9687a74&title=MizhnarodneSpivrobitnitstvoProProgramuRozvitkuDppAmrUSA
15. Комарницька Г.О. Вітчизняний досвід державно-приватного партнерства в умовах розвитку інституційно-інноваційної діяльності. Економіка та управління національним господарством. 2019. Вип. 44. С. 43—48.
16. Державна служба статистики: офіційний сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
17. Про схвалення Концепції розвитку державно-приватного партнерства в Україні на 2013—2018 роки: розпорядження КМУ від 14 серп. 2013 р. № 739 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/739-2013-р#Text
18. Про Концесію: Закон України від 3 жовт. 2019 р. № 155-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155-20#Text
19. Офіційний сайт Міністерства інфраструктури України. URL: https://mtu.gov.ua/timeline/Spilno.html
20. Тараш Л.І., Петрова І.П. Удосконалення практики використання форм державно-приватного партнерства // Вісник економічної науки України. 2015. № 2. С. 97—103.

O. Bobrovska

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP OF THE MUNICIPAL AND PRIVATE SECTORS OF THE ECONOMY IN THE DIRECTION OF IMPLEMENTING THE POLICY FOR THE DEVELOPMENT OF INDUSTRY IN THE REGION

Summary

The theoretical foundations and practical experience of using public-private partnership in Ukraine as a new form of relations between public administration and the private sector of the regional economy are investigated. Analyzed the regulatory framework, types, purpose and expected effectiveness of the application. The types of partnership most used in foreign countries have been determined, their effectiveness in various spheres of public activity has been proved. The features of the most common form of public-private partnership — a concession agreement — are considered. The necessity of increasing the role and possibilities of using public-private partnership at the regional level has been proved. There is also a need for a smooth transition from a state-private partnership to a public-private partnership, more sophisticated and new forms of its development. Insufficient use of economic cooperation and relations of state and municipal authorities with the private sector and civil society in Ukraine was emphasized. The need to develop public-private partnerships at the regional level on the basis of the rights of local governments to carry out legal transactions regarding the organization of public-private partnerships — to act as a founder, co-founder or participant in commercial and non-commercial projects was noted. Attention is drawn to the absence of new progressive forms of social labor in the industry of the regions of Ukraine, which is the main source of providing the population with products of material production and is able to improve the economic situation of society at the local, regional and state levels. In order to increase the level of economic development and competitiveness of industry in the regions, it was proposed to carry out the structural modernization of public authorities by creating and separating into an independent body a subdivision for managing industrial innovative development and organizing new forms of cooperation between the public-private and public sectors of the economy. Its powers, functions and tasks for the organization and application of new forms of cooperation in various types and their distribution in all sectors of the economic complex of the region have been determined.

Keywords: public-private partnership; public-private partnership; types of partnership and cooperation; role and possibilities of partnership; forms of organization; areas of application; regulatory framework; functions of the organization of creation; regulation; partnership.

References

1. Myshel', A. (2008), Ydeia hosudarstva. Krytycheskyj opyt ystoryy sotsyal'nykh y polytycheskykh teoryj vo Frantsyy so vremeny revoliutsyy [The idea of the state. A critical experience of the history of social and political theories in France since the revolution], Terrytoryia buduscheho, Moscow, Russia.
2. Vanberh, V. (1995), ""Theory of order" and constructional economics", Voprosy ekonomyky, vol. 12, pp. 86—95.
3. Helbrejt, Dz.K. (1999), "The new industrial state. Essays on the American Economic System", 25 kliuchevykh knyh po ekonomyke [25 key books on economics], Cheliabynsk, Russia, pp. 412—414.
4. Makkonnell, K.R. and Briu, S.L. (1993), Ekonomyka: Pryntsypy, problemy y polytyka [Economics: Principles, Problems and Policies], 11-s ed., vol. 1, Respublyka, Moscow, Russia.
5. Marshall, A. (1993), Pryntsypy ekonomycheskoj nauky [Principles of economics], Prohress, Moscow, Russia.
6. Nord, D. (1997), Ynstytuty, ynstytutsyonal'nye yzmenenye y funktsyonyrovanye ekonomyky [Institutions, Institutional Change and Economic Performance], Fond ekonomycheskoj knyhy "Nachala", Moscow, Russia.
7. Mel'nyk, A.F. and Pidhaiets', S.V. (2017), Derzhavno-pryvatne partnerstvo v systemi instytutiv natsional'noi ekonomiky: mekhanizmy rozvytku [Public-private partnership in the system of institutions of the national economy: mechanisms of development], TNEU, Ternopil', Ukraine.
8. Bodnar, H.V. (2009), "To identify and agree on the key interests of participants in public-private partnerships", Modeliuvannia rehional'noi ekonomiky : zb. nauk. pr. Ivano-Frankivs'k : Ivano-Frankivs'kyj nats. tekhn. un-t im. V. Stefanyka, vol. 2, pp. 171—178.
9. Shylepnyts'kyj, P.I. (2011), Derzhavno-pryvatne partnerstvo: teoriia i praktyka [Public-private partnership: theory and practice], Instytut rehional'nykh doslidzhen' NAN Ukrainy, L'viv, Ukraine.
10. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "On State-Private Partnership", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17#Text (Accessed 15 July 2021).
11. Yehorycheva, S.B. and Lakhyzha, M.I. (2020), Publichno-pryvatne partnerstvo v postkomunistychnykh krainakh [Public-private partnership in post-communist countries], IPK DSZU, Kyiv, Ukraine.
12. Sharova, O, pp. (2015), "About public-private partnership projects: basic definitions", Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva, vol. 1 (53), pp. 91—95.
13. Babiak, N.D. Vynokhodova, S.H. and Nahornyj Ye.O. (2016), Derzhavno-pryvatne partnerstvo [Public-private partnership], Navchal'no-metodychnyj tsentr "Konsortsium iz udoskonalennia menedzhment-osvity v Ukraini", Kyiv, Ukraine.
14. Ministry of Economy of Ukraine (2014), "The program of public-private partnership fund "FHI 360", available at: https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=31644bc6-728d-486b-8ac6-49eaa9687a74&title=MizhnarodneSpivrobitnitstvoProProgramuRozvitkuDppAmrUSA (Accessed 15 July 2021).
15. Komarnyts'ka, H.O. (2019), "Domestic experience of public-private partnership in the development of institutional innovation", Ekonomika ta upravlinnia natsional'nym hospodarstvom, vol. 44, pp. 43—48.
16. State Statistics Service of Ukraine (2021), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 15 July 2021).
17. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), Resolution "On approval of the Concept for the development of public-private partnership in Ukraine for 2013-2018", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/739-2013-r#Text (Accessed 15 July 2021).
18. Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine "About the Concession", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155-20#Text (Accessed 15 July 2021).
19. Ministry of Infrastructure of Ukraine (2021), available at: https://mtu.gov.ua/timeline/Spilno.html (Accessed 15 July 2021).
20. Tarash, L.I. and Petrova, I.P. (2015), "Improving the practice of using forms of public-private partnership", Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, vol. 2, pp. 97—103.

№ 8 2021, стор. 17 - 22

Дата публікації: 2021-08-26

Кількість переглядів: 874

Відомості про авторів

О. Ю. Бобровська

д. держ. упр., професор, професор кафедри економіки та соціально-трудових відносин, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

O. Bobrovska

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Economics and Social and Labor Vidnosin, University of Customs and Finance

ORCID:

0000-0002-2174-9040

Як цитувати статтю

Бобровська О. Ю. Публічно-приватне партнерство як генератор економічного розвитку регіонів України. Економіка та держава. 2021. № 8. С. 17–22. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.17

Bobrovska, O. (2021), “Public-private partnership of the municipal and private sectors of the economy in the direction of implementing the policy for the development of industry in the region”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 17–22. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.17

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.