EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ РИЗИКІВ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
І. В. Охріменко, Н. М. Вдовенко, Є. І. Овчаренко, І. А. Гнатенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.4

УДК: 330.341.2:338.242.2

І. В. Охріменко, Н. М. Вдовенко, Є. І. Овчаренко, І. А. Гнатенко

ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ РИЗИКІВ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті доведено, що стратегічно важливими задачами національного господарства сучасної України є розвиток вітчизняного наукомісткого виробництва, розробка, впровадження, засвоєння інноваційно-інформаційних технік та технологій, зорієнтованих на вироблення конкурентоспроможної продукції. Обгрунтовано досліджувати інновації в системі стратегічного управління безпекою національної економіки в умовах ризиків та невизначеності глобалізації. Зроблено висновок, що нововведення в умовах інноваційної економіки — це не лише кінцевий комерціалізований підсумок інноваційної діяльності, що отримав попит серед окремих споживачів, але й проміжні матеріальні чи нематеріальні результати інноваційного процесу у вигляді реалізованої інноваційної ідеї у сфері маркетингу, менеджменту, управління персоналом, збуту тощо. Систематизовані атрибутивні властивості інновації в умовах інноваційної економіки. Проаналізовано ступінь підприємницького ризику внаслідок необхідності постійного пошуку нових способів ведення бізнесу в мінливому зовнішньому оточенні та в умовах високої конкуренції. Розмежовано поняття "інноваційна діяльність" та "інноваційний процес" у системі інноваційної економіки не завжди має концептуальне значення. Узагальнено систему інноваційності підприємницької діяльності в інноваційній економіці, якщо підприємець на будь-яких конкретних етапах життєвого циклу прагне впроваджувати нововведення, нові технології, інноваційні форми управління персоналом або нестандартні форми взаємодії з конкурентами.

Ключові слова: інновації; система стратегічного управління; безпека національної економіки; ризики; невизначеність глобалізації.

Література

1. Ареф'єв С.О. Концептуальний підхід формування адаптивного управління на підприємстві. Вісник КНУТД. Вип. 6. 2018. С. 372—376.
2. Бажал Ю.М. Розвиток інноваційної діяльності у знаннєвому трикутнику "держава — університети — промисловість". Економіка і прогнозування. 2015. № 1. С. 76—88.
3. Барна М.Ю., Білецька І.М. Дослідження ролі інноваційної діяльності в забезпеченні розвитку підприємств туризму. Економічний дискурс. 2018. № 3. С. 60—69.
4. Гнатенко І.А. Визначення інновацій як інструментарію національного підприємництва. Науковий вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Серія "Економіка". 2018. Т. 23. Вип. 5 (70). С. 38—42.
5. Гнатенко І. Вплив національного інноваційного підприємництва на сталий розвиток ринку праці. Вісник Херсонського державного університету. 2018. № 32. С. 69—72.
6. Гнатенко І.А. Методологічні основи інституціонального аналізу національної системи інноваційного підприємництва. Науковий журнал "Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії". 2018. № 6 (18). С. 70—74.
7. Кучерова Г. Трендовий аналіз показників соціально-економічного розвитку України в умовах небезпеки та зміни вектору державної політики. Актуальні проблеми економіки. 2019. № 3. С. 116—125.
8. Лояк Л. М. Роль інновацій у розвитку малого підприємництва. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2016. Вип. 1. С. 110—114.
9. Brockova K., Rossokha V., Chaban V., Zos-Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro-industrial production. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2021. Vol. 43. № 1. P. 129—135.
10. Zos-Kior M., Hnatenko I., Isai O., Shtuler I., Samborskyi O., Rubezhanska V. Management of Efficiency of the Energy and Resource Saving Innovative Projects at the Processing Enterprises. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2020. Vol. 42. № 4. P. 504—515.

I. Okhrimenko, N. Vdovenko, Ie. Ovcharenko, I. Hnatenko

INNOVATIONS IN THE SYSTEM OF STRATEGIC SECURITY MANAGEMENT OF THE NATIONAL ECONOMY IN THE CONDITIONS OF RISKS AND UNCERTAINTY OF GLOBALIZATION

Summary

The article proves that strategically important tasks of the national economy of modern Ukraine are the development of domestic knowledge-intensive production, development, implementation, mastering of innovative information techniques and technologies focused on the production of competitive products. It is reasonable to study innovations in the system of strategic security management of the national economy in the conditions of risks and uncertainty of globalization. Systematized attributive properties of innovation in the conditions of innovative economy. It is proved that innovations in the system of innovative economy are characterized by both static and dynamic forms; in the first case, innovations are considered as the output of the final product in the system of research and production of a separate cycle, in the second — as the impact of innovation on organizational, technological, financial, managerial and other decisions over time. The degree of entrepreneurial risk due to the need to constantly find new ways of doing business in a changing external environment and in conditions of high competition is analyzed. The distinction between the concept of "innovation" and "innovation process" in the system of innovative economy is not always conceptual significance. The innovation process includes a number of successive actions, namely certain stages, the connection of which forms a complete structural composition of this phenomenon. Innovative entrepreneurship that operates in an innovative economy is a creative, creative and always risky type of entrepreneurial activity in an unstable environment, which is manifested as a complex logical process of expanded economic reproduction, which is carried out by a legal entity or individual and aimed at implementing innovative projects, innovative methods organization of labor, production of fundamentally new goods, services, technologies, and the result of such activities is to make a profit due to commercialization and the achievement of public utility. The system of innovativeness of entrepreneurial activity in the innovative economy is generalized, if the entrepreneur at any specific stages of the life cycle seeks to implement innovations, new technologies, innovative forms of personnel management or non-standard forms of interaction with competitors.

Keywords: innovation; strategic management system; security of the national economy; risks; uncertainty of globalization.

References

1. Arefiev, S.O. (2018), "Conceptual approach to the formation of adaptive management in the enterprise", Visnyk KNUTD, vol. 6, pp. 372—376.
2. Bazhal, Y.M. (2015), "Development of innovation in the knowledge triangle "state — universities — industry", Ekonomika i prohnozuvannya, vol. 1, pp. 76—88.
3. Barna, M. Yu. and Biletskaya, I.M. (2018), "Research of the role of innovation in ensuring the development of tourism enterprises", Ekonomichnyy dyskurs. vol. 3. pp. 60—69.
4. Hnatenko, I. (2018), "Definition of innovations as tools of national entrepreneurship", Naukovyy visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu imeni I.I. Mechnykova. Seriya "Ekonomika", vol. 23, 5 (70), pp. 38—42.
5. Hnatenko, I. (2018), "The Impact of National Innovative Entrepreneurship on Sustainable Development of the Labor Market", Visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu-Bulletin of the Kherson State University, vol. 32, pp. 69—72.
6. Hnatenko, I. (2018), "Methodological bases of institutional analysis of the national system of innovative entrepreneurship", Ekonomichnyj visnyk Zaporizjkoji derzhavnoji inzhenernoji akademiji-Economic Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy, vol. 6 (18), pp. 70—74.
7. Kucherova, G. (2019), "Trend analysis of indicators of socio-economic development of Ukraine in terms of danger and changes in the vector of public policy", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 3, pp. 116—125.
8. Loyak, L.M. (2016), "The role of innovation in the development of small business", Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny, vol. 1, pp. 110—114.
9. Brockova, K., Rossokha, V., Chaban, V., Zos-Kior, M., Hnatenko, I. and Rubezhanska, V. (2021), "Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro-industrial production", Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, vol. 43.1, pp. 129—135.
10. Zos-Kior, M., Hnatenko, I., Isai, O., Shtuler, I., Samborskyi, O. and Rubezhanska, V. (2020), "Management of Efficiency of the Energy and Resource Saving Innovative Projects at the Processing Enterprises", Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, vol. 42.4, pp. 504—515.

№ 8 2021, стор. 4 - 9

Дата публікації: 2021-08-26

Кількість переглядів: 1008

Відомості про авторів

І. В. Охріменко

д. е. н., професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Київський кооперативний інститут бізнесу і права, м. Київ, Україна

I. Okhrimenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities, Kyiv Cooperative Institute of Business and Law, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-3607-870X


Н. М. Вдовенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

N. Vdovenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Global Economics, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-0849-057X


Є. І. Овчаренко

д. е. н., професор, професор кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна

Ie. Ovcharenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Public Administration, Management and Marketing, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Severodonetsk, Ukraine

ORCID:

0000-0001-5267-5067


І. А. Гнатенко

д. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну м. Київ, Україна

I. Hnatenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship and Business, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-0254-2466

Як цитувати статтю

Охріменко І. В., Вдовенко Н. М., Овчаренко Є. І., Гнатенко І. А. Інновації в системі стратегічного управління безпекою національної економіки в умовах ризиків та невизначеності глобалізації. Економіка та держава. 2021. № 8. С. 4–9. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.4

Okhrimenko, I., Vdovenko, N., Ovcharenko, Ie. and Hnatenko, I. (2021), “Innovations in the system of strategic security management of the national economy in the conditions of risks and uncertainty of globalization”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 4–9. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.8.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.