EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ: АНАЛІТИКА ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ
Л. М. Курбацька, Т. М. Самілик, Т. І. Шутько

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.7.57

УДК: 330.366:65

Л. М. Курбацька, Т. М. Самілик, Т. І. Шутько

СУЧАСНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ: АНАЛІТИКА ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ

Анотація

Встановлено, що одним з інструментів управління, який надає сільськогосподарським підприємствам можливості поліпшення обслуговування клієнтів, зниження витрат, підвищення ефективності та концентрації основного виду діяльності, уникнення додаткових інвестицій, зниження ризиків є аутсорсинг. На відміну від послуг щодо підтримки бізнес-процесів, які мають разовий характер, на аутсорсинг передаються функції з професійної підтримки безперервного функціонування окремих систем й інфраструктури підприємства, укладаючи довгострокові угоди.
Визначено, що використання аутсорсингових послуг, на відміну від власної логістики, є якісним і стандартизованим сервісом, який характеризується відповідальністю за виконання логістичних операцій, скороченням транспортних витрат, витрат на придбання обладнання й оплату праці окремих фахівців галузі.
Для визначення ефективності упровадження логістичного аутсорсингу виділено основні методичні підходи його діагностики: через зміну доходів і витрат, шляхом визначення основних критеріїв і показників ефективності, порівняння витрат, основі зміни якості виконаної функції та шляхом розрахунку коефіцієнта ризику.

Ключові слова: аутсорсинг; бізнес-процеси; ефективність; логістичні витрати; підприємство; овочівництво; управління витратами.

Література

1. Біловодська О.А., Лагутова Д.А. Дослідження сутності логістичного аутсорсингу як чинника ефективного функціонування вітчизняних підприємств. Бізнес Інформ. 2014. № 12. С. 485—489.
2. Вініченко І.І., Городко М.В. Логістичний підхід в управлінні сільськогосподарськими підприємствами. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 24. С. 11—15.
3. Загородній А.Г., Партин Г.О. Аутсорсинг та його вплив на витрати підприємства. Фінанси підприємств. 2009. № 9. С. 87—97.
4. Колодка Я.В. Аутсорсинг в логістиці: переваги та недоліки. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2014. № 4. С. 93—96.
5. Крикавський Є.В., Чухрай Н.І., Чорнописька Н.В. Логістика: компендіум і практикум. Київ: Кондор, 2006. 320 с.
6. Логістика автомобільних вантажних перевезень. URL: http://ula-online.org/ua/novyny-aliansu/237-logistika-avtomobilnikh-vantazhnikh-perevezen
7. Матвій І.Є., Процак К.В. Дослідження особливостей використання аутсорсингу в логістиці підприємств в сучасних умовах. Вісник Хмельницького національного університету. 2010. № 6. С. 197—201.
8. Шаповал С.С., Леженко В.О. Перспективи розвитку логістичного аутсорсингу в Україні. Праці Одеського політехнічного університету. 2011. № 1. С. 273—278.

L. Kurbatska, Т. Samilyk, T. Shutko

MODERN FORMS OF ORGANIZATION BUSINESS PROCESSES: ANALYSIS AND EVALUATION

Summary

It is established that one of the management tools that provides agricultural enterprises with opportunities to improve customer service, reduce costs, increase efficiency and concentration of the main activity, avoid additional investment, reduce risk is outsourcing. In contrast to one-time business process support services, outsourcing functions are the functions of professional support for the continuous operation of individual systems and infrastructure of the enterprise, concluding long-term agreements.
It is determined that the use of outsourcing services, in contrast to its own logistics, is a quality and standardized service, which is characterized by responsibility for logistics operations, reduction of transportation costs, costs of purchasing equipment and salaries of individual industry professionals. Not every company has the opportunity to create and maintain their own logistics system, so there is a need to attract external resources — logistics outsourcing and diagnostics of its effectiveness, which is an innovative technology for vegetable enterprises. Outsourcing of logistics functions is one of the modern methods of optimizing the logistics activities of enterprises, which is characterized by the delegation of all logistics functions or part of them to external service logistics organizations on a contractual basis.
To determine the effectiveness of logistics outsourcing, the main methodological approaches to its diagnosis are identified: through changes in revenues and costs, by defining the main criteria and performance indicators, comparing costs, the basis of changing the quality of the function and by calculating the risk factor. The offered logistic outsourcing of vegetable enterprises provides diagnostics of planning, transportation and storage in a warehouse of a crop of vegetables of an open ground. Vegetable enterprises of Dnipro region should pay attention to 3PL and 2PL-providers that provide transportation of goods, storage and packaging.
Logistics outsourcing provides opportunities to improve customer service, reduce costs, avoid additional investment, increase efficiency and concentration of the main activity of the enterprise. Large vegetable enterprises Skoruk MA LLC, Ecofield LLC and VPK-AGRO LLC have outsourced to the process of transportation and storage of harvested crops, which will reduce their logistics costs from 4% to 15%. For enterprises with an area of up to 10 hectares, which do not require storage of grown vegetables in warehouses and delivery of vegetable products to markets by own or leased vehicles, the use of logistics outsourcing services is impractical.

Keywords: оutsourcing; business processes; efficiency; logistics costs; enterprise; vegetable growing; cost management.

References

1. Bilovods'ka, O. A. and Lahutova. D. A. (2014), "Research of the essence of logistics outsourcing as a factor of effective functioning of domestic enterprises", Biznes Inform, vol. 12, pp. 485—489.
2. Vinichenko, I.I. and Horodko, M.V. (2016), "Logistic approach in the management of agricultural enterprises", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 11—15.
3. Zahorodniy, A. H. and Partyn, H. O. (2009), "Outsourcing and its impact on enterprise costs", Finansy pidpryyemstv, vol. 9, pp. 87—97.
4. Kolodka, Yа. V. (2014), "Outsourcing in logistics: advantages and disadvantages", Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriya: Ekonomika i menedzhment, vol. 4, pp. 93—96.
5. Krykavs'kyy, Yе. V. Chukhray, N. I., and Chornopys'ka, N. V. (2006), Lohistyka: kompendium i praktykum [Logistics: compendium and workshop], Kondor, Kyiv, Ukraine.
6. Ukrainian Logistics Alliance (2019), "Logistics of road freight transportation", available at: https://ula-online.org/ua/novyny-aliansu/237-logistika-avtomobilnikh-vantazhnikh-perevezen (Accessed 4 June 2021).
7. Matviy, I. YE. and Protsak, K. V. (2010), "Research of features of use of outsourcing in logistics of the enterprises in modern conditions", Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol. 6, pp. 197—201.
8. Shapoval, S. S. and Lezhenko. V. O. (2011), "Prospects for the development of logistics outsourcing in Ukraine", Pratsi Odes'koho politekhnichnoho universytetu, vol. 1, pp. 273—278.

№ 7 2021, стор. 57 - 61

Дата публікації: 2021-07-22

Кількість переглядів: 737

Відомості про авторів

Л. М. Курбацька

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

L. Kurbatska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Marketing, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0003-2567-3060


Т. М. Самілик

к. е. н., доцент кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Т. Samilyk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0002-5068-7440


Т. І. Шутько

к. е. н., асистент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

T. Shutko

PhD in Economics, Assistant, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0001-8690-9001

Як цитувати статтю

Курбацька Л. М., Самілик Т. М., Шутько Т. І. Сучасні форми організації бізнес-процесів: аналітика та оцінка ефективності. Економіка та держава. 2021. № 7. С. 57–61. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.7.57

Kurbatska, L., Samilyk, Т. and Shutko, T. (2021), “Modern forms of organization business processes: analysis and evaluation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 57–61. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.7.57

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.