EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СУЧАСНОГО СТАНУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГАЛУЗІ СВИНАРСТВА
Я. А. Сушарник

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.7.52

УДК: 636.08

Я. А. Сушарник

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СУЧАСНОГО СТАНУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГАЛУЗІ СВИНАРСТВА

Анотація

У процесі інтеграції України до міжнародного співтовариства основним завданням аграрного комплексу є збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції. Забезпеченя цього обумовлює пошук інтенсивних напрямів розвитку, застосування новітніх технологій, що дозволяє економити.
Необхідною умовою існування країни є забезпечення її продовольчої безпеки. Що ми розуміємо під продовольчою безпекою — захищеність життєвих інтересів людини, яка виражається у гарантуванні державою безперешкодного економічного доступу людини до продуктів харчування з метою підтримання її звичайної життєвої діяльності [3].
Головну роль у забезпеченні продовольчої безпеки країни відіграє тваринництво. Воно забезпечую населення м'ясом, молочними продуктами, шкірою, вовною, яйцями і таке інше. Головними складовими тваринництва України є скотарство (м'ясне та молочне), свинарство, вівчарство, бджільництво та птахівництво. Завдячуючи своїй багатоплідності, скоростиглості та невеликим затратам на приріст одиниці живої маси по відношенню до забійної ваги, в Україні головну складову в тваринництві посідає — свинарство. Завдяки своїй поживності (майже вдвічі поживніша від баранини, яловичини) та корисності сильно цінується українцями.
Цю статтю присвячено огляду сучасного стану ринку продукції свинарства. В ній здійснено аналіз стану галузі свинарства в Україні за показниками динаміки поголів'я свиней в розрізі років. Здійснено аналіз середньої живої маси свиней в порівнянні із середньою забійною масою свиней. Проведено дослідження реалізації на забій свиней (у живій масі тис. т.). Проаналізовано виробництво свинини (в забійній вазі) на 100 га ріллі та на одну особу в усіх категоріях господарств в Україні. Також проведено дослідження імпорту-експорту свинини в 2015 та 2019 роках. Дослідження даних було проведено по всій Україні та для більшої наочності в розрізі областей.
Обгрунтовано, що необхідність ефективного розвитку сільськогосподарських підприємств з виробництва свинини лише за умови подолання негативних явищ у країні, що надасть у найближчій стратегічній перспективі поштовх для повноцінного зростання галузі свинарства.
У дослідженні визначено основні чинники, які впливають на ефективність функціонування галузі свинарства на теренах України, зокрема це селекційна робота, державна підтримка, сприятливий економічний мікроклімат всередині країни.

Ключові слова: свинина; ринок; підприємство; виробники; поголів'я; імпорт; експорт.

Література

1. Асоціація "Свинарів України". URL: http://asu.pigua.info/
2. Брик М. М. Сучасний стан та перспективи розвитку галузі тваринництва в Україні. Економічний аналіз. Тернопіль, 2018. Т. 28. № 4. С. 331—337.
3. Вікіпедія. Продовольча безпека. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0
4. Вікіпедія. Свинарство. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
5. Державна фіскальна служба України. URL: http://sfs.gov.ua/ms/f11
6. Місюк М.В., Сушарник Я.А. Аналіз сучасного стану функціонування галузі свинарства. Інноваційна економіка. 2016. № 7—8. С. 28—35.
7. Укрінформ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2370606-virus-cumi-svinej-ne-ominuv-zodnu-oblast-ukraini-stop-acs.html

Ya. Susharnik

ANALYTICAL REVIEW OF THE CURRENT STATE OF FUNCTIONING OF THE PIG INDUSTRY

Summary

In the process of Ukraine's integration into the international community, the main task of the agrarian complex is to increase the volume of agricultural production. Ensuring this leads to the search for intensive areas of development, the use of the latest technologies, which allows you to save.
A necessary condition for the country's existence is to ensure its food security. What we mean by food security is the protection of human vital interests, which is expressed in the state guaranteeing unimpeded economic access to food in order to maintain its normal life [3].
Livestock plays a key role in ensuring the country's food security. It provides the population with meat, dairy products, leather, wool, eggs and so on. The main components of animal husbandry in Ukraine are cattle breeding (meat and dairy), pig breeding, sheep breeding, beekeeping and poultry farming. Due to its fertility, precocity and low cost per unit weight gain in relation to slaughter weight, in Ukraine the main component in animal husbandry is — pig farming. Due to its nutritional value (almost twice as nutritious as lamb, beef) and usefulness, it is highly valued by Ukrainians.
This article is devoted to an overview of the current state of the market of pig products. It analyzes the state of the pig industry in Ukraine according to the dynamics of the pig population in terms of years. The analysis of the average live weight of pigs in comparison with the average slaughter weight of pigs was performed. A study of the implementation of the slaughter of pigs (live weight of thousands of tons). The production of pork (in slaughter weight) per 100 hectares of arable land and per person in all categories of farms in Ukraine was analyzed. A study of pork import-export in 2015 and 2019 was also conducted. Data surveys were conducted throughout Ukraine and for greater clarity by region.
The need for effective development of agricultural enterprises for pork production is justified only if the negative phenomena in the country are overcome, which will provide an impetus for the full growth of the pig industry in the near strategic perspective.
This study identifies the main factors that affect the efficiency of the pig industry in Ukraine, in particular, selection work, government support, a favorable economic microclimate within the country.

Keywords: pork; market; enterprise; producers; livestock; import; export.

References

1. Association of Pig Farmers of Ukraine (2021), available at: http://asu.pigua.info/ (Accessed 05 July 2021).
2. Bryk, M. M. (2018), " Current state and prospects of development of the livestock industry in Ukraine", Ekonomichnyj analiz, vol. 28, no. 4, pp. 331—337.
3. wikipedia (2021), "Food security", available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Food_security (Accessed 05 July 2021).
4. wikipedia (2021), "Pig farming", available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Pig_farming (Accessed 05 July 2021).
5. State Fiscal Service of Ukraine (2021), available at: http://sfs.gov.ua/ms/f11 (Accessed 05 July 2021).
6. Misiuk, M. V. and Susharnyk, Ya. A. (2016), "Analysis of the current state of the pig industry", Innovatsijna ekonomika, vol. 7—8, pp. 28—35.
7. Ukrinform (2017), "Swine fever virus has been detected in all regions of Ukraine for five years", available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2370606-virus-cumi-svinej-ne-ominuv-zodnu-oblast-ukraini-stop-acs.html (Accessed 05 July 2021).

№ 7 2021, стор. 52 - 56

Дата публікації: 2021-07-22

Кількість переглядів: 1531

Відомості про авторів

Я. А. Сушарник

к. е. н., викладач, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж

Ya. Susharnik

PhD in Economics, Lecturer, Podolsk special educational and rehabilitation socio-economic college

ORCID:

0000-0002-6104-343X

Як цитувати статтю

Сушарник Я. А. Аналітичний огляд сучасного стану функціонування галузі свинарства. Економіка та держава. 2021. № 7. С. 52–56. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.7.52

Susharnik, Ya. (2021), “Analytical review of the current state of functioning of the pig industry”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 52–56. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.7.52

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.