EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
І. М. Якимчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.7.34

УДК: 351.72

І. М. Якимчук

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

Анотація

У статті визначено проблеми і перспективні напрями вдосконалення державного фінансового контролю в Україні з урахуванням необхідності підвищення ефективності діяльності контролюючих органів у сучасних соціально-економічних умовах розвитку України.
Зазначено, що нині державі необхідно сконцентрувати зусилля за трьома напрямками розвитку системи державного фінансового контролю: забезпечити розробку законодавчих норм, які відповідають поточному моменту і єдиної методології державного контролю; звернути увагу на розробку стандартів контролю, а також на розвиток інформаційних технологій, спрямованих на створення єдиного інформаційного простору контрольної діяльності. Сукупність запропонованих рішень дозволить підняти ефективність контрольних заходів органів фінансового контролю, знизити кількість порушень бюджетного законодавства та поліпшити загальну економічну та соціальну ситуацію в державі.

Ключові слова: контроль; фінанси; напрями; вдосконалення; стандарти; методологія; інформаційні технології.

Література

1. Брехов С.С. Державний фінансовий контроль за сплатою податку на прибуток підприємств в Україні: автореф. дис.... канд. екон. наук: 08.00.08 / С.С. Брехов; Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2010. — 164 с.
2. Ващенко І.В. Державний фінансовий контроль та його вдосконалення у трансформаційній економіці України: дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Ващенко І.В.; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 186 с.
3. Дереконь В.М. Аудит як форма фінансового контролю та складова адміністративно-правової інфраструктури детінізації економічних відносин в Україні: дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / В.М. Дереконь; Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2007. — 271 с.
4. Загорський В.С. Державний фінансовий контроль у системі державного управління / В.С. Загорський, В.Ф. Піхоцький // Ефективність державного управління. — 2015. — Вип. 42. — С. 283—288.
5. Закон України "Про Національний банк України" // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1999. № 29. Ст. 238.
6. Закон України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1993. № 13. Ст. 110.
7. Звіт про результати діяльності Державної аудиторської служби України, її міжрегіональних територіальних органів за 2019 рік [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.dasu.gov.ua/attachments/analytical-reports/2019/897f4ba0-b223-4638-93a5-2b7ba5cd1bd3_158169.pdf
8. Лимская декларация руководящих принципов контроля // Принята IX Конгрессом Международной организации высших контрольных органов (ИНТОСАИ) в 1977 году. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/604_001#Text
9. Локтєв О. Державний фінансовий контроль: визначення та класифікація / О. Локтєв // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. — 2011. — № 3. — С. 45—50.
10. Музика-Стефанчук О. Публічний фінансовий контроль: проблеми вітчизняної, закордонної та міжнародної термінології / О. Музика-Стефанчук // Публічне право. № 1 (13). 2014. — С. 84—89.
11. Правові аспекти здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Міністерство Юстиції України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://minjust.gov.ua/m/str_24659
12. Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю): Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 342 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/342-2018-%D0%BF#Texthttps://
13. Проект Закону України "Про основні засади діяльності органів державного фінансового контролю" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.dasu.gov.ua/ua/plugins/userPages/1327
14. Стефанюк І. Б. Державний фінансовий контроль підприємницької діяльності в Україні: дис. канд. екон. наук. — К.: НДФІ при Міністерстві фінансів України, 2002. — 236 с.
15. Стрельцов В.Ю. Державний фінансовий контроль діяльності органів місцевого самоврядування: дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / В.Ю. Стрельцов. — Харків, 2005. — 210 с.
16. Труш І. Є Державний фінансовий контроль в умовах економічних трансформацій / І. Є. Труш // Причорноморські економічні студії. — 2017. — Вип. 14. — С. 141—144.
17. Office of Federal Financial Management [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.whitehouse.gov/omb/office-federal-financial-management/
18. The UK Central Government Public Financial Management System [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.icaew.com/-/media/corporate/files/about-icaew/what-we-do/policy/public-policy/public-financial-management-system-guide.ashx

I. Yakymchuk

STATE FINANCIAL CONTROL IN UKRAINE AND PROSPECTIVE DIRECTIONS OF ITS IMPROVEMENT

Summary

The article identifies problems and promising areas for improving public financial control in Ukraine, taking into account the need to increase the efficiency of regulatory authorities in the current socio-economic conditions of Ukraine.
The relevance of the topic of this article is that the Ukrainian state cannot function properly and develop without a clearly organized system of control over the distribution and redistribution of social product and other spheres of public life. This article considers control, on the one hand, as a specific public-legal form of activity of state bodies, and on the other — as an organizational-legal way to ensure the efficient use of resources.
The author of the article notes that the current problems of financial control are most closely related to the general problems of control activities. As part of social management, state control is implemented in the form of monitoring the activities of the controlled object, which must be consistent with orders (regulations); ); its overall purpose is to identify the results of the regulatory impact of the subject on the object, in determining deviations from the established control indicators and their evaluation.
The author presents arguments in favor of the fact that systematic and comprehensive control helps to ensure the scientific validity of decisions, orders and other regulations, their timely implementation. Analysis of the current situation in Ukraine allowed us to conclude that today the state needs to focus on three areas of development of public financial control: to ensure the development of legislation that corresponds to the current situation and a common methodology of public control; pay attention to the development of control standards, as well as the development of information technology aimed at creating a single information space of control activities. The set of proposed solutions will increase the effectiveness of control measures of financial control bodies, reduce the number of violations of budget legislation and improve the overall economic and social situation in the country.

Keywords: control; finance; directions; improvement; standards; methodology; information technology.

References

1. Brekhov, S.S. (2010), "State financial control over the payment of corporate income tax in Ukraine", Ph.D. Thesis, Global economy, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.
2. Vashchenko, I.V. (2004), "State financial control and its improvement in the transformational economy of Ukraine", Abstract of Ph.D. dissertation, Global economy, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.
3. Derekon, V.M. (2007), "Audit as a form of financial control and a component of the administrative and legal infrastructure for de-shadowing economic relations in Ukraine", Abstract of Ph.D. dissertation, Global economy, National University of State Tax Service of Ukraine, Irpin, Ukrainy.
4. Zahorskyi, V.S., Pikhotskyi, V.F. (2015), "State financial control in the system of public administration", Efficiency of public administration, vol. 42. рр. 283—288.
5. Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "About the National Bank of Ukraine", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), vol. 29.
6. Verkhovna Rada of Ukraine (1993), The Law of Ukraine "On the basic principles of public financial control in Ukraine", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), vol. 13.
7. State Audit Service of Ukraine (2020), "Report on the results of the State Audit Service of Ukraine, its interregional territorial bodies for 2019", available at: https://www.dasu.gov.ua/attachments/analytical-reports/2019/897f4ba0-b223-4638-93a5-2b7ba5cd1bd3_158169.pdf (Accessed 05 July 2021).
8. International Organization of Supreme Audit Institutions (1977), "Lima Declaration of Control Guidelines", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/604_001#Text (Accessed 05 July 2021).
9. Loktiev, O. (2011), "State financial control: definition and classification", Scientific Bulletin of the International Humanities University, vol. 3, рр. 45—50.
10. Muzyka-Stefanchuk, O. (2014), "Public financial control: problems of domestic, foreign and international terminology", Public law, vol. 1, рр. 84—89.
11. Ministry of Justice of Ukraine (2021), "Legal aspects of state supervision (control) in the field of economic activity", available at: https://minjust.gov.ua/m/str_24659 (Accessed 05 July 2021).
12. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Resolution "About the statement of methods of development of criteria on which the degree of risk from carrying out economic activity is estimated and periodicity of carrying out of planned actions of the state supervision (control), and also the unified forms of the acts made as a result of carrying out planned (unscheduled) actions of the state supervision (control) is defined", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/342-2018-%D0%BF#Text (Accessed 05 July 2021).
13. State Audit Service of Ukraine (2020), "On Basic Principles of Public Financial Control Bodies". available at: https://www.dasu.gov.ua/ua/plugins/userPages/1327 (Accessed 05 July 2021).
14. Stefaniuk, I. B. (2002), "State financial control over the activities of local governments", Abstract of Ph.D. dissertation, Global economy, National state financial university, Kyiv, Ukraine.
15. Streltsov, V.I. (2005), "State financial control over the activities of local governments", Abstract of Ph.D. dissertation, Global economy, Kharkiv Economic University, Kharkiv, Ukraine.
16. Trush, I. Ye (2017), "State financial control in terms of economic transformations", Black Sea Economic Studies, vol. 14, рр. 141—144.
17. Office of Federal Financial Management (2021), available at: https://www.whitehouse.gov/omb/office-federal-financial-management/ (Accessed 05 July 2021).
18. The UK Central Government Public Financial Management System (2021), available at: https://www.icaew.com/-/media/corporate/files/about-icaew/what-we-do/policy/public-policy/public-financial-management-system-guide.ashx (Accessed 05 July 2021).

№ 7 2021, стор. 34 - 39

Дата публікації: 2021-07-22

Кількість переглядів: 2088

Відомості про авторів

І. М. Якимчук

к. е. н., доцент кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури

I. Yakymchuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Department of Management in Construction, Kyiv National University of Building and Architecture

ORCID:

0000-0002-9198-5188

Як цитувати статтю

Якимчук І. М. Державний фінансовий контроль в Україні та перспективні напрями його вдосконалення. Економіка та держава. 2021. № 7. С. 34–39. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.7.34

Yakymchuk, I. (2021), “State financial control in Ukraine and prospective directions of its improvement”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 34–39. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.7.34

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.