EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКСПЕРТНЕ ОПИТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КОНСАЛТИНГОВОЇ КОМПАНІЇ
М. В. Полюхович

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.128

УДК: 311.2:658

М. В. Полюхович

ЕКСПЕРТНЕ ОПИТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КОНСАЛТИНГОВОЇ КОМПАНІЇ

Анотація

Відповідно до мети, яка полягала у досліджені показників оцінки ефективності конкурентної стратегії розвитку консалтингових українських та міжнародних компаній, в роботі було сформовано групу показників ефективності реалізації для конкурентної стратегії, стратегії розвитку та групу фінансових показників для конкурентної стратегії розвитку і оцінено їх вагомість під час формування стратегії. Серед ключових показників можна виділити витрати на розвиток (зокрема, це витрати на сучасні інформаційні технології), кількість постійних клієнтів та виручку від реалізації. Також було визначено ключові завдання конкурентної стратегії розвитку, основним з яких є досягнення компанією стійкої ринкової позиції, відмінної від конкурентів. Водночас було встановлено, що для консалтингової компанії конкурентна стратегія диверсифікації оптимальніша, ніж стратегія зменшення витрат. Для отримання результатів дослідження було використано ієрархічно агломеративний метод кластерного аналізу, графічний метод, методи аналізу та синтезу. Попереднім етапом дослідження було формування групу фахівців, які б відповідали певним критеріям їх фахової приналежності до експертів у галузі стратегічного менеджменту. В результаті чого було з'ясовано, що для вдосконалення рівня управлінської майстерності доцільним виглядає отримання управлінцями-практиками сучасних теоретичних знань у сфері стратегічного менеджменту. Основними методами, використаними під час роботи з експертами, були метод індивідуального анкетування цільової групи експертів, метод направленого відбору експертів, метод самооцінки фахової приналежності експертів. У результаті було запропоновано для використання в практиці управління консалтинговою компанією визначений перелік показників оцінки ефективності та окреслене коло типових задач обраної стратегії. Отримані результати також можуть сприяти подальшому розвитку наукових досліджень у сфері стратегічного менеджменту.

Ключові слова: експертне опитування; анкетування; кластерний аналіз; показники оцінки; ефективність стратегії.

Література

1. Бараз В.Р. Выборочный метод статистического анализа / Учебное электронное текстовое издание. Подготовлено кафедрой металловедения. Научный редактор: доцент, канд. техн. наук С.И. Паршаков. — Екатеринбург, 2008. — 67 с. URL: https://study.urfu.ru/Aid/Publication/7482/1/Baraz.pdf
2. Грузіна І.А., Полюхович М.В. Формування системи показників ефективності конкурентної стратегії розвитку консалтингових компаній. Управління розвитком. 2020. № 1 (18). С. 53—60. URL: https://businessperspectives.org/component/zoo/formation-of-competitive-development-strategy-key-performance-indicators-system-for-consulting-companies
3. Данелян Т.Я. Формальные методы экспертных оценок / Экономика, Статистика и Информатика. 2015. № 1. С. 183—187.
4. Добруцький К., Назаревич О. Огляд та порівняльний аналіз алгоритмів та методів кластерізації та регресії. Матеріали ХХ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 2017. С. 75. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/161260652.pdf
5. Клебанова Т.С., Раевнева Е.В. Теория экономического риска: Учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения дисциплины. Х.: Издательский дом "ИНЖЭК", 2003. 156 с.
6. Markgraf B. Key Performance Indicators of the Management Consulting Industry Retrieved from //https://smallbusiness.chron.com/key-performance-indicators-management-consulting-industry-63452.html
7. Раєвнєва О.В., Гольтяєва Л.А., Мілевська Т.С. Методичний підхід до анкетування цільових груп — користувачів послуг ВНЗ. БІЗНЕС ІНФОРМ. 2016. № 9. С. 81—87.
8. Сайт компанії KPMG. URL: https://home.kpmg/ua/uk/home/media/press-releases/2019/12/svitoviy-dohid-kpmg-zbilshyvsya.html
9. Целютина Т.В. Критерии эффективности российского консалтинга. 2014. URL: https://na-journal.ru/1-2014-gumanitarnye-nauki/401-kriterii-jeffektivnosti-rossijskogo-konsaltinga%20%5bIn%20Russian%5d

M. Poliukhovych

EXPERT SURVEY AS A TOOL FOR DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF THE COMPETITIVE CONSULTING COMPANY'S DEVELOPMENT STRATEGY REALIZATION

Summary

In terms of the aim of the paper, that consisted of the investigation of key performance indicators (KPIs) for estimating the effectiveness of competitive consulting Ukrainian and International companies' development strategy, a group of KPIs separately for competitive strategy and development strategy plus a group of financial indicators for competitive development strategy were formed. Also their importance in strategy formation was assessed. Among the main valued KPI's are costs for development (in particular, modern information technology expenses), the permanent customers amount and revenue from sales. The key objectives of the competitive development strategy were also identified. The main among them is the achievement of a company's stable market position, which will differ from competitors. At the same time, it was found that for a consulting company, a competitive diversification strategy is more optimal than a cost reduction strategy. To obtain the results of the study, a hierarchically agglomerative method of cluster analysis, graphical method, methods of analysis and synthesis were used. At the previous stage of the study the formation of an expert group was done. All experts were obliged to meet certain criteria of their professional affiliation to specialists in the field of strategic management. As a result, it was found that in order to improve the level of managerial skills, it is advisable for managers-practitioners to obtain modern theoretical knowledge in the field of strategic management. The main methods used while working with experts were method of the target group individual questionnaires, method of experts' targeted selection, method of experts' self-assessment for their professional affiliation. As a result, it was proposed for practical use of a consulting company management the defined list of KPIs and outlined a range of typical objectives of the chosen strategy. The obtained results can also contribute to the further development of research in the field of strategic management.

Keywords: expert survey; questionnaire; cluster analysis; key performance indicators; strategy effectiveness.

References

1. Baraz, V.R. (2008), "Selective method of statistical analysis", available at: https://study.urfu.ru/Aid/Publication/7482/1/Baraz.pdf (Accessed 05 June 2021).
2. Gruzina, I. Poliukhovych, M. (2020), "Formation of competitive development strategy key performance indicators' system for consulting companies", Development Management, vol. 18, no. 1, pp. 53—60, available at: https://businessperspectives.org/component/zoo/formation-of-competitive-development-strategy-key-performance-indicators-system-for-consulting-companies (Accessed 05 June 2021).
3. Daneljan, T.Ja. (2015), "Formal methods of expert assessments", Ekonomyka, Statystyka y Ynformatyka, vol. 1, pp. 183—187.
4. Dobrucjkyj, K. and Nazarevych, O. (2017), "Review and comparative analysis of algorithms and methods of clustering and regression", available at: https://core.ac.uk/download/pdf/161260652.pdf (Accessed 05 June 2021).
5. Klebanova, T.S. and Raevneva, E.V. (2003), Teoryja ekonomycheskogho ryska: Uchebno-metodycheskoe posobye dlja samostojateljnogho yzuchenyja dyscyplyny [The theory of economic risk: Study guide for self-study of the discipline], Yzdateljskyj dom "YNZhEK", Kharkiv, Ukraine.
6. Markgraf, B. (2021), "Key Performance Indicators of the Management Consulting Industry", available at: https://smallbusiness.chron.com/key-performance-indicators-management-consulting-industry-63452.html (Accessed 05 June 2021).
7. Rajevnjeva, O.V. Gholjtjajeva, L.A. and Milevsjka, T.S. (2016), "Methodical approach to the survey of target groups - users of university services", BIZNESINFORM, vol. 9, pp. 81—87.
8. Official KPMG site (2021), available at: https://home.kpmg/ua/uk/home/media/press-releases/2019/12/svitoviy-dohid-kpmg-zbilshyvsya.html (Accessed 05 June 2021).
9. Celjutina, T.V. (2014), "Criteria for the effectiveness of Russian consulting", available at: http://na-journal.ru/1-2014-gumanitarnye-nauki/401-kriterii-jeffektivnosti-rossijskogo-konsaltinga (Accessed 05 June 2021).

№ 6 2021, стор. 128 - 136

Дата публікації: 2021-06-30

Кількість переглядів: 574

Відомості про авторів

М. В. Полюхович

аспірант кафедри менеджменту і бізнесу, Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця

M. Poliukhovych

Postgraduate student of the Department of Management and Business, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

ORCID:

0000-0002-1813-5371

Як цитувати статтю

Полюхович М. В. Експертне опитування як інструмент визначення показників ефективності реалізації конкурентної стратегії розвитку консалтингової компанії. Економіка та держава. 2021. № 6. С. 128–136. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.128

Poliukhovych, M. (2021), “Expert survey as a tool for determining the effectiveness of the competitive consulting company's development strategy realization”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 128–136. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.128

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.