EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВІТЧИЗНЯНУ ПРАКТИКУ
О. В. Тимощук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.124

УДК: 351.368

О. В. Тимощук

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВІТЧИЗНЯНУ ПРАКТИКУ

Анотація

Зростаючий потенціал страхової діяльності повинен сприяти розвиткові національної економіки і поставити її в один ряд із іншими основними сферами вітчизняної фінансової системи. Оцінюючи роль і місце системи страхової діяльності у загальнодержавній фінансовій системі, варто зазначити, що вона розвиває фінансові відносини фактично з усіма її сферами. Такі відносини з розширенням співпраці України з Європейським Союзом набувають нового змісту, сприяючи взаємному їх розвитку і удосконаленню фінансової системи загалом.
У результаті проведеного дослідження з'ясовано, що специфіка страхової діяльності вимагає врахування фінансових інтересів як учасників ринку, так і держави. Законодавча база регулювання учасників фінансового ринку в розвинених країнах формувалася поетапно в міру появи потреб у встановленні норм і вимог до окремих груп фінансових організацій. Перехід до мегарегулювання є об'єктивним процесом, який пов'язаний з підвищенням ролі інтегрованих фінансових структур.

Ключові слова: державне регулювання; законодавче регулювання; закордонний досвід; національна економіка; страхова діяльність; мегарегулювання.

Література

1. Супрун Н.В. Проблеми впровадження системи Solvency ІІ у діяльність українських страхових компаній [Електронний ресурс] / Н.В. Супрун, Т.О. Петрішина // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 22. Ч. 3. С. 77—81. — Режим доступу: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/ archive/22_3_2018ua/21.pdf
2. Жук О.О. Зарубіжний досвід у сфері страхування та можливості його використання / О.О. Жук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. — 2014. — № 2. — С. 215—218.
3. Базилевич В. Д. Страховий ринок України: монографія / В.Д. Базилевич. — К.: Знання: КОО, 1998. — 374 с.
4. Стратегічне управління страховою компанією: кол. моногр. / В.М. Фурман, О.Ф. Філонюк, М.П. Ніколенко, О.І. Барановський та ін. К.: КНЕУ, 2008. 440.
5. Seliverstova L.S. Trends in the development of the ukrainian insurance market. Товари і ринки. 2018. № 1. С. 135—144.
6. Самойловський А.Л. Державне регулювання страхової діяльності в Україні: автореф. дис.... канд. екон. наук: 08.02.03 / Самойловський А.Л.; Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки України. К., 2000. 16 с.
7. Козьменко О.В. Проблеми державного регулювання страхової діяльності в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Etp/2009_22/Koz'menko.pdf
8. Шапенко Л.О. Міжнародний досвід адміністративно-правового регулювання страхування у сфері інноваційно-інвестиційної діяльності / Л.О. Шапенко // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. — 2015. — № 3. — С. 84—89.
9. Біловус Т.В. Дослідження моделей регулювання ринків цінних паперів. Економiка i органiзацiя управлiння. № 2 (26). 2017. С. 132—140.
10. Селіверстова Л.С. Тенденції розвитку фінансового ринку України //Формування ринкових відносин в Україні. Київ. 2017. № 2. С. 3—9.

O. Timoschuk

IMPLEMENTATION OF FOREIGN EXPERIENCE OF REGULATION OF INSURANCE ACTIVITY IN DOMESTIC PRACTICE

Summary

Government regulation is an important and integral part of the functioning of any market system, including financial. The insurance market is an important part of the financial market in most developed countries.
The growing potential of insurance activities should contribute to the development of the national economy and put it on a par with other major areas of the domestic financial system. Assessing the role and place of the insurance system in the national financial system, it should be noted that it develops financial relations with virtually all areas. These relations, with the expansion of Ukraine's cooperation with the European Union, acquire a new meaning, contributing to their mutual development and improvement of the financial system as a whole.
As a result of the study, it was found that the specifics of insurance activities require consideration of the financial interests of both market participants and the state. The legal framework for regulating financial market participants in developed countries was formed in stages as the need to establish norms and requirements for certain groups of financial organizations. New conditions for the functioning of markets have led to a rethinking of the content of regulation of their development. It became clear that the task of regulators is not to formulate rules of conduct for different types of intermediaries, but to solve more general tasks - to ensure market stability and limit the risky positions of its participants, regardless of their functions and affiliation to a particular type. This approach required the creation of more uniform supervision of the same activities carried out by different market participants, in particular insurance companies, and, accordingly, changes in the structure of regulatory bodies. Reforming the organizational structure was intended to eliminate duplication and reduce regulatory costs on the part of both public authorities and regulated financial institutions. The transition to mega-regulation is an objective process, which is associated with increasing the role of integrated financial institutions.

Keywords: state regulation; legislative regulation; foreign experience; national economy; insurance activity; megaregulation.

References

1. Suprun, N.V. and Petrishyna, T.O. (2018), "Problems of implementing the Solvency II system in the activities of Ukrainian insurance companies", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 22, no. 3, pp. 77—81, available at: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/22_3_2018ua/21.pdf (Accessed 05 June 2021).
2. Zhuk, O.O. (2014), "Foreign experience in the field of insurance and the possibility of its use", Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo, vol. 2, pp. 215—218.
3. Bazylevych, V.D. (1998), Strakhovyj rynok Ukrainy [Insurance market of Ukraine], Znannia, Kyiv, Ukraine.
4. Furman, V.M. Filoniuk, O.F. Nikolenko, M.P. and Baranovs'kyj, O.I. (2008), Stratehichne upravlinnia strakhovoiu kompaniieiu [Strategic management of the insurance company], KNEU, Kyiv, Ukraine.
5. Seliverstova, L.S. (2018), "Trends in the development of the ukrainian insurance market", Tovary i rynky, vol. 1, pp. 135—144.
6. Samojlovs'kyj, A.L. (2000), "State regulation of insurance activities in Ukraine", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, N.-d. ekon. in-t M-va ekonomiky Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
7. Koz'menko, O.V. (2009), "Problems of state regulation of insurance activities in Ukraine", available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Etp/2009_22/Koz'menko.pdf (Accessed 05 June 2021).
8. Shapenko, L.O. (2015), "International experience of administrative and legal regulation of insurance in the field of innovation and investment activities", Yurydychnyj visnyk. Povitriane i kosmichne pravo, vol. 3, pp. 84—89.
9. Bilovus, T.V. (2017), "Research of models of regulation of securities markets", Ekonomika i orhanizatsiiaupravlinnia, vol. 2 (26), pp. 132—140.
10. Seliverstova, L.S. (2017), "Trends in the development of the financial market of Ukraine", Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 2, pp. 3—9.

№ 6 2021, стор. 124 - 127

Дата публікації: 2021-06-30

Кількість переглядів: 350

Відомості про авторів

О. В. Тимощук

здобувач кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

O. Timoschuk

Сandidate for a degree of the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ORCID:

0000-0002-1016-1671

Як цитувати статтю

Тимощук О. В. Імплементація закордонного досвіду регулювання страхової діяльності у вітчизняну практику. Економіка та держава. 2021. № 6. С. 124–127. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.124

Timoschuk, O. (2021), “Implementation of foreign experience of regulation of insurance activity in domestic practice”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 124–127. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.124

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.