EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
М. В. Волосюк, І. В. Сіренко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.105

УДК: 332.146:352

М. В. Волосюк, І. В. Сіренко

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація

Встановлено, що більшість досліджень, присвячених проблематиці забезпечення економічної безпеки, стосуються державного та регіонального рівнів. На другому етапі реформи децентралізації в Україні необхідні грунтовні наукові розвідки і перспективні пропозиції щодо забезпечення економічної безпеки на рівні територіальних громад. У статті обгрунтовано вибір складових системи безпеки рівня територіальної громади: економічної, інформаційної, соціальної та екологічної. Усі вони перебувають у щільній взаємодії та спричиняють істотний вплив одна на одну. Але базовою є економічна безпека територіальної громади, якій надано авторське визначення та запропоновано розглядати у сукупності складових: ресурсно-фінансової, бюджетної, кадрової та інвестиційно-інноваційної. На основі аналізу концептуальних підходів та специфіки життєдіяльності територіальної громади, охарактеризовано кожну складову економічної безпеки.
У досягненні Україною Цілі сталого розвитку 11 — Сталий розвиток міст і громад — до 2030 року важливу роль відіграє забезпечення економічної безпеки. Це вимагає стратегування місцевого розвитку із формуванням та реалізацією концепції економічної безпеки територіальної громади. Нами запропоновано модель інтегрування економічної безпеки територіальної громади в систему забезпечення її сталого розвитку. Вважаємо, що органи місцевого самоврядування мають приймати та реалізувати управлінські рішення за схемою "ціль сталого розвитку — стратегічний напрям — рівень економічної безпеки", систематично проводячи моніторинг результативності їх виконання. Запропоновано органам місцевого самоврядування алгоритм дій запровадження Концепції економічної безпеки територіальної громади.

Ключові слова: економічна безпека; територіальна громада; Цілі сталого розвитку; сталий розвиток; Концепція економічної безпеки громади.

Література

1. Про Національну безпеку України. Закон України від 15 серпня 2020 р. № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
2. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію національної безпеки України". Указ Президента України № 392/2020. URL: https://www.president.gov.ua/
3. Тимечко І. Територіальна громада у транскордонному просторі: чинники, закономірності, пріоритет розвитку: монографія. Львів: "ДУ Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України". 2019. 444 с.
4. Дічек О.І. Економічна безпека регіонів — складова системи національної безпеки. Вчені записки Університету "КРОК". 2013. Вип. 33. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/
5. Повзун Д.І. Економічна безпека регіону як складова національної безпеки України. Економіка та держава. 2020. № 8. С. 89—94.
6. Бак Н.А. Фінансова безпека територіальних громад в Україні: сутність, структурні складові, загрози. Світ фінансів. 2019. № 1 (58). С. 98—110.
7. Залізко В.Д. Економічна безпека сільських територій: сутність поняття, структура, функції. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2013. № 1. С. 49—56.
8. Білик Р.Р. Забезпечення економічної безпеки на рівні територіальної громади: принципи, підходи, критерії. Економіка. Управління. Інновації. 2015. Вип. № 3 (15). URL: https://www.irbis-nbuv.gov.ua
9. Рожко О.Д. Грошово-кредитна безпека України та шляхи її забезпечення. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". 2017. № 2 (24). URL: https://www.irbis-nbuv.gov.ua
10. Бугіль С.Я. Фінансова стійкість та безпека місцевих бюджетів в умовах обмеженості фінансових ресурсів. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. URL: https://www.irbis-nbuv.gov.ua
11. Возняк Г.В. До питання бюджетної безпеки регіонів і громад України в умовах нестабільної економіки. Економічна безпека: держава, регіон, підприємство: Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю. 21 січня 2021 р. Полтава: НУПП. 2021.135 с. URL: https://nupp.edu.ua
12. Бабець І.Г. Економічна безпека сільських територій в умовах інтеррегіонального співробітництва України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2017. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/
13. Іванишин В.В., Стельмащук А.М. Інституційно-інноваційний розвиток сільських територій та громад як стратегічний пріоритет економічної безпеки держави і конвергенції її до стандартів ЄС. Інноваційна економіка. 2019. № 5—6. С. 5—14. URL: http://inneco.org
14. Sustainable development goals. URL: https://www.un.org/
15. Цілі Сталого розвитку: Україна. Національна доповідь 2017. URL: http://www.un.org.ua/
16. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року. Указ Президента України № 722/2019. URL: https://www.president.gov.ua/
17. Матвеєва О. Імперативи сталого розвитку територіальних громад та його загальнотеоретичні засади. Ефективність державного управління. 2017. Вип. 1 (50). Ч. 2. С. 224—232. URL: http://www.lvivacademy.com
18. Мокій А.І., Дацко О.І. Територіальна громада в системі економічної безпеки держави. Стратегічні пріоритети. 2015. № 1 (34). С. 83—89.
19. Мельник А. Сучасні виклики регіонального розвитку: загрози економічній безпеці. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2017. № 1. С. 39—51.

M. Volosiuk, I. Sirenko

ECONOMIC SECURITY OF THE TERRITORIAL COMMUNITY IN THE SYSTEM OF PROVIDING ITS SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Summary

It is established that most of the studies devoted to the issue of economic security concern the state and regional levels. The second stage of the decentralization reform in Ukraine requires solid scientific research and promising proposals to ensure economic security at the level of territorial communities. The article substantiates the choice of components of the security system at the level of the territorial community: economic, informational, social and environmental. All of them are in close interaction and cause significant influence on each other. But the basic is the economic security of the territorial community, which is given the author's definition: the state of the level of viability of the territorial community, which simultaneously guarantees the mission and objectives of its operation, sustainability and protection from internal and external risks. In this case, the definition of "economic security of the territorial community" should be considered in combination with the formation of a specific system in each community, as territorial communities have specific differences due to the close connection of socio-economic relations with the natural environment. Based on the analysis of conceptual approaches and the specifics of the life of the territorial community, each component of economic security is characterized.
In achieving Ukraine's Sustainable Development Goal 11 — Sustainable development of cities and communities — by 2030, ensuring economic security plays an important role. This requires the strategizing of local development with the formation and implementation of the concept of economic security of the territorial community. We have proposed a model for integrating the economic security of a territorial community into the system for ensuring its sustainable development. We believe that local governments should make and implement managerial decisions according to the scheme "sustainable development goal — strategic direction — level of economic security", systematically monitoring the effectiveness of their implementation. An algorithm of actions for the introduction of the Concept of economic security of a territorial community has been proposed to the local self-government bodies.

Keywords: economic security; territorial community; Sustainable development goals; sustainable development; Concept of community economic security.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine "On the National Security of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (Accessed 05 Jun 2021).
2. President of Ukraine (2020), Decree "On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of September 14, 2020 "On the National Security Strategy of Ukraine", available at: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037 (Accessed 05 Jun 2021).
3. Tymechko, I. (2019), Terytorial'na hromada u transkordonnomu prostori: chynnyky, zakonomirnosti, priorytet rozvytku [Territorial community in cross-border space: factors, patterns, priority of development], DU Instytut rehional'nykh doslidzhen' imeni M.I. Dolishn'oho NAN Ukrainy, L'viv, Ukraine.
4. Dichek, O.I. (2013), "Economic security of regions - a component of the national security system", Vcheni zapysky Universytetu "KROK", vol. 33, pp. 24—33.
5. Povzun, D.I. (2020), "Economic security of the region as a component of national security of Ukraine", Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 89—94.
6. Bak, N.A. (2019), "Financial security of territorial communities in Ukraine: essence, structural components, threats", World of finance, vol. 1 (58), pp. 98—110.
7. Zalizko, V.D. (2013), "Economic security of rural areas: the essence of the concept, structure, functions", Naukovyj visnyk L'vivs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, vol. 1, pp. 49—56.
8. Bilyk, R.R. (2015), "Ensuring economic security at the level of the territorial community: principles, approaches, criteria", Economy. Management. Innovation, vol. 3 (15), pp. 26—34.
9. Rozhko, O.D. (2017), "Monetary security of Ukraine and ways to ensure it", International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences", vol. 2(24), pp. 57—59.
10. Buhil', S.Ya. (2016), "Financial stability and security of local budgets in conditions of limited financial resources", Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, vol. 1, pp. 55—60.
11. Vozniak, H.V. (2021), "On the issue of budget security of regions and communities of Ukraine in an unstable economy". Materialy VI Vseukrains'koi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu. Ekonomichna bezpeka: derzhava, rehion, pidpryiemstvo [Proceedings of the VI All-Ukrainian scientific-practical Internet conference with international participation. Economic security: state, region, enterprise], National University "Poltava Polytechnic", Poltava, Ukraine, 21 jan, available at: https://nupp.edu.ua (Accessed 05 Jun 2021).
12. Babets', I.H. (2017), "Economic security of rural areas in the conditions of interregional cooperation of Ukraine", Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, vol. 4 (126), pp. 73—77.
13. Ivanyshyn, V.V. and Stel'maschuk, A.M. (2019), "Institutional and innovative development of rural areas and communities as a strategic priority of economic security of the state and its convergence to EU standards", Innovative economy, vol. 5—6, pp. 5—14.
14. The official site of UN (2017), "Sustainable development goals", available at: https://www.un.org/ (Accessed 05 Jun 2021).
15. The official site of UN (2017), "Sustainable Development Goals: Ukraine. National report 2017", available at: https://www.un.org/ (Accessed 05 Jun 2021).
16. President of Ukraine (2019), Decree "On the Goals of sustainable development of Ukraine for the period up to 2030", available at: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825 (Accessed 05 Jun 2021).
17. Matveieva, O. (2017), "Imperatives of sustainable development of territorial communities and its general theoretical principles", Efficiency of public administration, vol. 1(50) iss. 2, pp. 224—232.
18. Mokij, A.I. and Datsko, O.I. (2015), "Territorial community in the system of economic security of the state", Strategic Priorities, vol. 1 (34), pp. 83—89.
19. Mel'nyk, A. (2017), "Modern challenges of regional development: threats to economic security", Visnyk Ternopil's'koho natsional'noho ekonomichnoho universytetu, vol. 1, pp. 39—51.

№ 6 2021, стор. 105 - 109

Дата публікації: 2021-06-30

Кількість переглядів: 393

Відомості про авторів

М. В. Волосюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної політики та безпеки,Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

M. Volosiuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Policy and Safety, Admiral Makarov National University of Shipbuilding

ORCID:

0000-0002-0612-6988


І. В. Сіренко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту,Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

I. Sirenko

PhD in Economics, Associate Professor, Director of the Department of Management, Admiral Makarov National University of Shipbuilding

ORCID:

0000-0003-2947-4632

Як цитувати статтю

Волосюк М. В., Сіренко І. В. Економічна безпека територіальної громади в системі забезпечення її сталого розвитку. Економіка та держава. 2021. № 6. С. 105–109. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.105

Volosiuk, M. and Sirenko, I. (2021), “Economic security of the territorial community in the system of providing its sustainable development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 105–109. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.105

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.