EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВ
Н. В. Пришляк, Я. В. Паламаренко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.95

УДК: 658:620.925

Н. В. Пришляк, Я. В. Паламаренко

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВ

Анотація

Сьогодні вітчизняні аграрні підприємства функціонують у середовищі, яке постійно змінюється, що вимагає принципово нових підходів до управління їхньою господарською діяльністю. Виробництво біопалива є одним з ефективних способів диверсифікації діяльності сільськогосподарських підприємств, а також необхідна основа для формування енергонезалежності аграрного сектору. У статті досліджено організаційно-економічні аспекти та теоретичні підходи до формування комплексної державної стратегії виробництва біопалив із сільськогосподарських культур і відходів. Проаналізовано наукові підходи вітчизняних та зарубіжних вчених та узагальнено дефініцію терміну "стратегія". Подано власне трактування поняття "стратегія". Визначено пріоритетні напрями виробничих стратегій. Означено елементи методології формування стратегії виробництва біопалива. Сформовано систему розвитку аграрного підприємства. Запропоновано алгоритм втілення інноваційної ідеї виробництва біопалива в стратегії розвитку аграрного підприємства. Сформовано схему модифікації стратегії управління підприємством за напрямом виробництва біопалива.

Ключові слова: organization; strategy; agricultural enterprises; agricultural products; waste.

Література

1. Андрусевич А., Андрусевич Н., Козак З. Європейський Зелений Курс: можливості та загрози для України. 2020. available at: https://dixigroup.org/storage/files/2020-05-26/european-green-dealwebfinal.pdf (дата звернення 18.05.2021).
2. Ансофф И. Стратегический менеджмент. Питер, 2009. 344 с.
3. Ансофф И. Стратегическое управление. Москва: Экономика, 1989. 303 с.
4. Аристотель. Сочинения в четырех томах. Москва: Мысль, 1983. Т.4. 832 с.
5. Боришкевич І.І. Методологія формування стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2018/156.pdf (дата звернення 24.05.2021).
6. Ващук О.В., Третьяк М.М. Особливості формування національного ринку біопалива. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. № 2. С. 247—253.
7. Виханский О.С. Стратегическое управление: учебник. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Экономика, 2003. 296 с.
8. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: навч. посібник. К.: КНЕУ, 2000. 360 с.
9. Гершун А., Горский М. Технологии сбалансированного управления. М.: ЗАО "Олимп-бизнес", 2005. 416 с.
10. Гуржій Н.М., Колтунік А.Ю. Особливості сучасних підходів до стратегічного управління розвитком підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. №14. С. 345—347.
11. Гуцаленко Л.В., Фабіянська В.Ю. Екологічні та економічні аспекти виробництва біопалива. Наукові праці інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2013. № 19. C. 168—174.
12. Дойль П. Менеджмент. Стратегия и тактика. Санкт-Петербург, 1999. 560 с.
13. Зоря О.П. Теоретико-методологічні засади формування стратегії розвитку аграрних підприємств. Інфраструктура ринку. 2019. № 33. С. 172—177.
14. Касьян Л.Е., Бугас В.В. Методичні підходи до визначення сутності стратегічного управління підприємствами. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2015. С. 94—96. URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2015/12-2015/22.pdf (дата звернення 20.05.2021).
15. Ковтун О. Стратегія підприємства: [навч. посібник]. 3-тє вид. Львів: "Новий світ — 2000", 2007. 324 с.
16. Коленда Н.В. Виробнича стратегія підприємства: класифікація та види. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. URL: file:///C:/Users/USER/Downloads/Nvmgu_eim_2017_23(1)__24.pdf (дата звернення 21.05.2021).
17. Корецький М., Дегтяр А., Дацій О. Стратегічне управління: [навч. посібник]. К.: Центр учбової літератури, 2007. 240, с.
18. Кубарева В. С. Сутність стратегічного управління підприємством. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". 2012. № 749. C. 55—60. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/23491/1/12-55-60.pdf (дата звернення 20.05.2021).
19. Кузьмін О.Є., Петришин Н.Я. Технологія вибору виробничих стратегій для машинобудівних підприємств. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: зб. наук. праць. Львів: НУ "Львівська політехніка". 2009. № 647. C. 92—99.
20. Лукашевич Є. Колосальним резервом розвитку заводів є глибока переробка вторинних матеріальних ресурсів — меляси та жому, що при правильному підході, виконанні та експлуатації перевершує виробництво цукру у плані прибутковості. Науку у виробництво. 2018. № 12 (18). С. 40—44.
21. Мельник Д.Л. Виробнича стратегія підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 5. Т. 3. С. 251—257.
22. Олійник Л.В., Кузнєцова А.П. Методологічні засади формування стратегії розвитку підприємства. Економiка i органiзацiя управлiння. 2018. № 3 (31). С. 118—126.
23. Омельяненко Т.В. Проблеми та актуальні завдання розвитку теорії виробничої стратегії підприємства. Бізнес Інформ. 2013. № 11. С. 279—286.
24. Падерін Д., Горященко Ю.Г., Новак Є.Е. Стратегічне управління на підприємствах малого та середнього бізнесу. Економічний вісник Донбасу. 2017. № 2 (48). С. 163—167.
25. Паламаренко Я.В. Адитивна модель оцінювання рівня стратегічного розвитку підприємств спиртової промисловості на основі методики PESTEL-FAMIL(Y)-аналізу. Економіка та суспільство. 2017. № 13. C. 265—270.
26. Паламаренко Я.В. Сучасні підходи до оцінювання рівня стратегічного розвитку підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/5_2020/82
27. Писаревський І.М., Тищенко О.М., Поколодна М.М., Петрова Н.Б. Стратегічний менеджмент: підручник. ред. Аляб'єв; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х.: ХНАМГ, 2012. 287 с.
28. Поршнева А., Румянцевой З., Саломатина Н. Управление организацией: учебник. М.:ИНФРА-М, 2008. 735 с.
29. Пришляк Н.В., Паламаренко Я.В., Березюк С.В. Стратегічне управління інноваційним розвитком взаємопов'язаних галузей з виробництва біопалива: монографія. Вінниця: Друк, 2020. 404 с.
30. Пришляк Н.В., Токарчук Д.М., Паламаренко Я.В. Забезпечення енергетичної та екологічної безпеки держави за рахунок біопалива з біоенергетичних культур і відходів: монографія. Вінниця: Консоль, 2019. 336 с.
31. Рибак М.І. Види виробничих стратегій підприємств. Економiка та держава. 2014. № 6. С. 114—119.
32. Свистович М.Б. Сутність та основні поняття стратегічного планування. Державне управління: теорія та практика. 2013. №. 2. С. 37—43.
33. Соловьев А.И. Принятие государственных решений. М.: КНОРУС, 2006. 344 с.
34. Чебан І.В., Діброва А.Д. Стратегічні пріоритети формування та розвитку ринку біопалива в Україні на середньострокову та довгострокову перспективу. Економіка, управління та адміністрування. 2019. № 4. С. 82—93.
35. Шаманська О.І., Паламаренко Я.В. Реалізація стратегії інноваційного розвитку спиртової промисловості України на основі виробництва біоетанолу з агросировини. Аgricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2017. № 3 (4). С. 160—173.
36. Шершньова З. Стратегічне управління: підручник. 2-ге вид., перероб. і доп. К.: КНЕУ, 2004. 699 с.
37. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління: навч. посібник. К.: КНЕУ, 1999. 356 с.
38. Kaletnik H., Pryshliak V., Pryshliak N. Public Policy and Biofuels: Energy, Environment and Food Trilemma. Journal of Environmental Management & Tourism. 2019. Т. 10. № 2 (24). С. 479—487.
39. UNIDO's Biofuels Strategy. URL: https://www.unido.org/sites/default/files/2013-05/68441_FINAL_DRAFT_UNIDO_BIOFUEL_STRATEGY_0.pdf (дата звернення 12.05.2021).
40. Zulauf C., Prutska O., Kirieieva E. and N. Pryshliak. Assessment of the potential for a biofuels industry in Ukraine. Problems and Perspectives in Management. 2018. 16 (4): 83—90. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.16(4).2018.08

N. Pryshliak, Y. Palamarenko

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS OF THE FORMATION OF A BIOFUEL PRODUCTION STRATEGY

Summary

One of the key issues of sustainable development is the transition from the use of fossil energy resources to renewable ones. This transition is due to several factors, including the depletion of fossil fuels, the need to diversify fossil saws, the potential of renewable resources, the "neutrality" of renewable energy in terms of CO2 emissions, new opportunities for agricultural development and related industries. National agricultural production, as well as other sectors of the economy, use a variety of energy sources. At the same time, the fuel dependence of the agricultural producer on imported energy has made it too vulnerable to price fluctuations in light petroleum products, especially during the spring field work, which automatically affects the increase in the cost of grown products. At the same time, it leads to a decrease in the efficiency of management of agricultural producers. Given the availability of strong natural resource potential, significant volumes of agricultural production and accumulation of agricultural waste, Ukraine has all the prerequisites for the formation of a national bioenergy complex. Nowadays, domestic agricultural enterprises operate in an environment that is constantly changing, which requires fundamentally new approaches to managing their economic activities. Biofuel production is one of the most effective ways to diversify the activities of agricultural enterprises, as well as a necessary basis for the formation of energy independence in the agricultural sector. Organizational and economic aspects and theoretical approaches to the formation of a comprehensive state strategy for the production of biofuels from crops and waste have been studied in the article. Scientific approaches of domestic and foreign scientists and generalized definition of the term "strategy" have been analyzed. The authors interpretation of the concept of "strategy" has been given. Priority areas of production strategies have been identified. Elements of the methodology for forming the strategy of biofuel production have been defined. The system of development of the agrarian enterprise has been formed. An algorithm for implementing the innovative idea of biofuel production in the development strategy of an agricultural enterprise has been proposed. The scheme of modification of the management strategy of the enterprise in the direction of biofuel production has been formed.

Keywords: mechanism; strategy; agricultural enterprises; waste; biowaste; waste management.

References

1. Andrusevich, A. Andrusevych, N. and Kozak, Z. (2020), "European Green Course: opportunities and threats to Ukraine", available at: https://dixigroup.org/storage/files/2020-05-26/european-green-dealwebfinal.pdf (Accessed 18 May 2021).
2. Ansoff, I. (2009), Stratehycheskyi menedzhment [Strategic management], Piter, St.Petersburg, Russia.
3. Ansoff, I. (1989), Stratehycheskyi menedzhment [Strategic management], Jekonomika, Moscow, Russia.
4. Aristoteles (1983), Sochinenija v chetyreh tomah [Writings in four volumes], Mysl', Moscow, Russia.
5. Boryshkevych, I. (2018), "Methodology of formation of the development strategy of agricultural enterprises", Efektyvna ekonomika, vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6259 (Accessed 5 May 2021).
6. Vashchuk, O.V. and Tretyak, M.M. (2012), "Features of the formation of the national biofuel market", Marketynh i menedzhment innovatsii, vol. 2, pp. 247—253.
7. Vikhansky, O.S. (2003), Stratehycheskoe upravlenye [Strategic Management], 2nd ed, Jekonomika, Moscow, Russia.
8. Gerasimchuk, V.G. (2000), Stratehichne upravlinnia pidpryiemstvom. Hrafichne modeliuvannia [Stratichne is the manager of the company. Graphic model], KNEU, Kyiv, Ukraine.
9. Gershun, A. and Gorsky, M. (2005), Tekhnolohyy sbalansyrovannoho upravlenyia [Balanced Management Technologies], ZAO "Olymp-byznes", Moscow, Russia.
10. Gurzhiy, N.M. and Koltunik, A.Y. (2016), "Features of modern approaches to strategic management of enterprise development", Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 14, pp. 345—347.
11. Hutsalenko, L.V. and Fabianska, V.Y. (2013), "Ecological and economic aspects of biofuel production", Naukovi pratsi instytutu bioenerhetychnykh kultur i tsukrovykh buriakiv, vol. 19, pp. 168—174.
12. Doyle, P. (1999), Menedzhment. Stratehyia y taktyka [Management. Strategy and tactics], Saint Petersburg, Russia.
13. Zorya, O.P. (2019), "Theoretic and methodological principles of forming a strategy for the development of agricultural enterprises", Infrastruktura rynku, vol. 33, pp. 172—177.
14. Kasyan, L.E. and Bugas, V.V. (2015), "Methodical approaches to determining the essence of strategic management of enterprises", Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, pp. 94—96, available at: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2015/12-2015/22.pdf (Accessed 20 May 2021)
15. Kovtun, O. (2007), Stratehiia pidpryiemstva [Enterprise Strategy], 3rd ed, Lviv: "Novyi svit - 2000", Lviv, Ukraine.
16. Colenda, N.V. (2017), "Production strategy of the enterprise: classification and types", Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, [Online], available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvmgu_eim_2017_23%281%29__24 (Accessed 21 May 2021)
17. Koretsky, M. Degtyar, A.and Dation, O. Stratehichne upravlinnia [Strategic Management], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
18. Kubareva, V.S. (2012), "The essence of strategic management of the enterprise", Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", [Online], vol. 749, pp. 55-60. available at: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/23491/1/12-55-60.pdf (Accessed 20 May 2021)
19. Kuzmin, O.E. and Petryshyn, N.Y. (2009), "Technology of choice of production strategies for machine-building enterprises", Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku: zb. nauk. prats. Lviv: NU "Lvivska politekhnika", vol. 647, pp. 92—99.
20. Lukashevich E. (2018), "Colossal reserve of plant development is deep processing of secondary material resources — mollusas and milk, which, with the right approach, performance and operation, surpasses sugar production in terms of profitability", Nauku u vyrobnytstvo, vol. 12 (18), pp. 40—44.
21. Melnyk, D.L. (2011), "Production strategy of the enterprise", Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, vol. 5. (3), pp. 251—257.
22. Oliynyk L.V. (2018), "Kuznetsova A.P. Methodological principles of formation of the strategy of enterprise development", Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, vol. 3 (31), pp. 118—126.
23. Omelyanenko T.V. (2013), "Problems and actual tasks of development of the theory of production strategy of the enterprise", Biznes-inform. vol. 11, pp. 279—286.
24. Paderin D., Goryashchenko Y.G. and Novak E.E. (2017), "Strategic Management at Small and Medium Business Enterprises", Ekonomichnyi visnyk Donbasu. vol. 2 (48), pp. 163—167.
25. Palamarenko, Y.V (2017), "Additive model of evaluation of the level of strategic development of enterprises of the alcohol industry on the basis of the PESTEL-FAMIL (Y) — analysis method", Ekonomika ta suspilstvo, vol. 13, pp. 265—270.
26. Palamarenko, Ya. (2020), "Modern approaches to evaluate the level strategic development of the enterprise", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7902 (Accessed 13 Jun 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.80
27. Pysarevskyi, I.M. Tyshchenko, O.M. Pokolyodna, M.M. and Petrova, N.B. (2012), Stratehichnyi menedzhment [Strategic Management], KhNAMH, Kharkiv, Ukraine.
28. Porshneva, A. Rumyantsevoi, Z. and Salomatina, N. (2008), Upravlenye orhanyzatsyei [Managing the organization], YNFRA-M, Moscow, Russia.
29. Pryshliak, N.V. Palamarenko, Y.V. and Bereziyk, S.V. (2020), Stratehichne upravlinnia innovatsiinym rozvytkom vzaiemopoviazanykh haluzei z vyrobnytstva biopalyva [Strategic management of innovative development of interconnected industries from biofuel production], Druk, Vinnytsia, Ukraine.
30. Pryshliak, N.V. Tokarchuk, D.M. and Palamarenko Y.V. (2019), Zabezpechennia enerhetychnoi ta ekolohichnoi bezpeky derzhavy za rakhunok biopalyva z bioenerhetychnykh kultur i vidkhodiv [Ensuring energy and environmental security of the state through biofuels from bioenergy crops and waste], Console, Vinnytsia, Ukraine.
31. Rybak, M.I. (2014), "Types of production strategies of enterprises", Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 114—119.
32. Svistovych, M.B. (2013), "Essence and basic concepts of strategic planning ", Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka. vol. 2, pp. 37—43.
33. Solovyov, A.I. (2006), Pryniaty ehosudarstvennukh reshenyi [State decisions adopted], KNORUS, Moscow, Russia.
34. Cheban, I.V. and Dibrova, A.D. (2019), "Strategic priorities for the formation and development of the biofuel market in Ukraine for the medium and long term", Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia, vol. 4, pp. 82—93.
35. Shamanska, О. and Palamarenko, Y. (2017), Implementation of the strategy of innovative development of the alcohol industryof Ukraine based on the bioethanol production from agro raw materials. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, [Online], vol. 3, no. 4, pp. 160—173, available at: www.are-journal.com
36. Shershniova, Z. Stratehichne upravlinnia [Strategic Management], 2nd ed, KNEU, Kyiv, Ukraine.
37. Shershniova, Z.E. and Ogorska, S.V. (1999), Stratehichne upravlinnia [Strategic Management], KNEU, Kyiv, Ukraine.
38. Kaletnik, H. Pryshliak, V. Pryshliak, N. (2019), "Public Policy and Biofuels: Energy, Environment and Food Trilemma", Journal of Environmental Management & Tourism, vol. 10, issue 2 (24), pp. 479—487.
39. UNIDO's Biofuels Strategy, [Online], available at: https://www.unido.org/sites/default/files/2013-05/68441_FINAL_DRAFT_UNIDO_BIOFUEL_STRATEGY_0.pdf (Accessed 12 May 2021).
40. Zulauf, C. Prutska, O. Kirieieva, E. Pryshliak, N. (2018), "Assessment of the potential for a biofuels industry in Ukraine", Problems and Perspectives in Management, 16 (4), pp. 83—90. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.16(4).2018.08.

№ 6 2021, стор. 95 - 104

Дата публікації: 2021-06-30

Кількість переглядів: 575

Відомості про авторів

Н. В. Пришляк

к. е. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

N. Pryshliak

PhD in Economics, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsya

ORCID:

0000-0002-0544-1441


Я. В. Паламаренко

к. е. н., старший викладач, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Y. Palamarenko

PhD in Economics, Senior Lecturer, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsya

ORCID:

0000-0001-9972-4313

Як цитувати статтю

Пришляк Н. В., Паламаренко Я. В. Організаційно-економічні аспекти формування стратегії виробництва біопалив. Економіка та держава. 2021. № 6. С. 95–104. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.95

Pryshliak, N. and Palamarenko, Y. (2021), “Organizational and economic aspects of the formation of a biofuel production strategy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 95–104. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.95

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.