EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

OPERATIONAL MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM
M. Volkova, V. Troian

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.82

УДК: 338.2

M. Volkova, V. Troian

OPERATIONAL MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

Summary

Global and local changes associated with the orientation of the economy for modernization and innovative development, with an increase in the unpredictability of market processes, with the development of business and interpenetration of economies, raise a number of problems in managing the operating activities of industry enterprises. One of the most important conditions for the prosperity of the domestic economy is the high efficiency of production processes, implying the rational use of all resources, improving operational processes, strategic operating planning, taking into account the uncertainty factor, improving the quality and competitiveness of products. The production and technological aspect of development is often undeservedly remains in the shadow of new scientific trends, however, it is the operational activity that is the basis, without rationalizing which it is impossible to build an effective structure of the post-industrial economy. Moreover, it is not only about the need to upgrade the main funds of industry, to increase the technical level of production, on the involvement of employees in the processes of improving the quality and awareness of the need for radical restructuring of production, but also that new approaches to the management of an industrial enterprise and its operating activities are required. Since the operational management is associated with processes directly generating a consumer value of products, and expresses the main competence of an industrial enterprise, it should take into account, first of all, such a significant factor of economic relations as uncertainty. Under the influence of dynamic transformations occurring in the post-industrial economy, the properties of the uncertainty of the external environment are also modified, namely, from discrete and non-benefit changes began to turn into systemic when the rates of renewal of products are accelerated, technological breakthroughs occur, the traditional borders of industries are changed, the competition turns into hyperconusation.
The need to substantiate operating strategies for enterprises and transformations of management approaches to operating activities under systemic uncertainty led to the relevance of the topic of research.
The article analyzes operational management in the enterprise management system. The fundamental principles of operational management and their impact on the effective functioning of the enterprise in the context of a modern market economy are considered.

Keywords: operational management; management; system; operation; enterprise.

References

1. Biliavskiy, V. (2013), Feature theoretical and methodological foundations control of operational management. Torhivlia ta rynok Ukrainy, vol. 36, pp. 16—24.
2. Vasylenko, V. A. and Tkachenko, T. I. (2003), Vyrobnychyi (operatsiinyi) menedzhment [Production (operational) management], TSUL, Kyiv, Ukraine.
3. Oliinyk, I. A. Pasichnyk, V. H. Romanchykov, V. I. Akilina, O. V. Operatsinyi menedzhment [Operational management], TSUL, Kyiv, Ukraine.
4. Sosnin, O. S. and Kazartsev, V. V. (2004), Vyrobnychyi i operatsiinyi menedzhment [Production and operational management], Vyd-vo Yevropeiskoho un-tu, Kyiv, Ukraine.
5. Sumets, O. M. and Cherkashyna, M. V. (2013), Operatsiinyi menedzhment [Operational management], Miskdruk, Kharkiv, Ukraine.
6. Sumets, O. M. (2013), Operatsiinyi menedzhment [Operational management], Miskdruk, Kharkiv, Ukraine.
7. Bochtis, D. Aage Gron Sorensen, C. and Kateris, D. (2018), Operations Management in Agriculture. Academic Press.
8. Bowman, E. H. and Fetter, R. B. (1993), Analysis for Production and Operations Management. 3 rd ed., R. D. Irvin, Homtwood, Illinois, USA.
9. Chase, R. B. and Aquilano, N. J. (1995), Production and Operations Management: Manufacturing and Services, Irvin McGraw-Hill, Boston, USA.
10. Heizer, J. H. and Render, В. (1993), Production and Operations Management: Strategies and Tactics. 3 rd ed., Allyn and Bacon, Boston, USA.
11. McMillan, C. J. (2003), Production Planning in Japan. Journal of General Management, no 4, p. 44—71.
12. Russell, S. R. and Taylor, B. W. (2010), Operations management: Creating value along the supply chain. 7 ed., John Wiley & Sons, Inc., N.-Y, USA.
13. Serdaris, P. Antoniadisand, I. and Tomlekova, N. (2014), Supply chain management: a view of the distribution channel. Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 20, no. 2, pp. 480—486.

М. В. Волкова, В. І. Троян

ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Глобальні і локальні зміни, пов'язані з орієнтацією економіки на модернізацію та інноваційний розвиток, з підвищенням непередбачуваності ринкових процесів, з розвитком бізнесу і взаємопроникнення економік, піднімають ряд проблем в управлінні операційною діяльністю підприємств промисловості. Одним з найважливіших умов процвітання вітчизняної економіки є висока ефективність виробничих процесів, що має на увазі раціональне використання всіх ресурсів, поліпшення операційних процесів, стратегічне планування операційної діяльності з урахуванням фактора невизначеності, підвищення якості та конкурентоспроможності продукції. Виробничо-технологічний аспект розвитку часто незаслужено залишається в тіні нових наукових трендів, проте саме операційна діяльність є тією основою, без раціоналізації якої неможливо вибудувати ефективну структуру постіндустріальної економіки. Причому мова йде не тільки про необхідність оновлення основних фондів промисловості, про підвищення технічного рівня виробництв, про залучення працівників до процесів поліпшення якості і усвідомленні необхідності радикальної перебудови виробництв, а й про те, що потрібні нові підходи до управління промисловим підприємством і його операційною діяльністю. Оскільки операційний менеджмент пов'язаний з процесами, безпосередньо утворюють споживчу вартість продукції, і висловлює головну компетенцію промислового підприємства, саме він повинен враховувати, насамперед, такий значущий фактор економічних відносин, як невизначеність. Під впливом динамічних трансформацій, що відбуваються в постіндустріальній економіці, властивості невизначеності зовнішнього середовища також модифікуються, а саме: з дискретних і невзаємопов'язаних змін стали перетворюватися в системні, коли прискорюються темпи оновлення продукції, відбуваються технологічні прориви, змінюються традиційні межі галузей, конкуренція перетворюється в гіперконкуренції.
Необхідність обгрунтування операційних стратегій підприємств і трансформації управлінських підходів до операційної діяльності в умовах системної невизначеності зумовили актуальність теми дослідження. У статті проводиться аналіз операційного менеджменту в системі управління підприємства. Розглянуто основні принципи операційного менеджменту та їх вплив на ефективне функціонування підприємства в умовах сучасної ринкової економіки.

Ключові слова: операційний менеджмент; управління; система; операція; підприємство.

№ 6 2021, стор. 82 - 85

Дата публікації: 2021-06-30

Кількість переглядів: 792

Відомості про авторів

M. Volkova

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Management and Public Administration, О. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

М. В. Волкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування,Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

ORCID:

0000-0002-2590-9005


V. Troian

PhD in Management and administration, Assistant of the Department of Management and Public Administration, О. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

В. І. Троян

доктор філософії з управління та адміністрування, асистент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

ORCID:

0000-0002-2142-2873

Як цитувати статтю

Volkova, M. and Troian, V. (2021), “Operational management in the enterprise management system”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 82–85. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.82

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.