EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСФОРМАЦІЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ КОРОНАКРИЗИ
Л. Д. Водянка, В. М. Скуляк, К. М. Сторцун, Г. І. Чуса

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.78

УДК: 331.556

Л. Д. Водянка, В. М. Скуляк, К. М. Сторцун, Г. І. Чуса

ТРАНСФОРМАЦІЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ КОРОНАКРИЗИ

Анотація

У статті досліджено основні зміни, які внесено до Кодексу законів про працю — документу, який регулює трудові правовідносини в Україні; проаналізовано позитивний і негативний вплив цих змін на формування і перебіг відносин між працівником і роботодавцем; висвітлено основні питання, які зазнали змін у процесі вдосконалення чинного законодавства. Розглядаються основні причини внесення змін до Кодексу законів про працю і його теперішній склад. Визначаються основні завдання і зобов'язання, що постають перед роботодавцями та найманими працівниками.
Розроблений проєкт Закону про працю містить 98 статей та може замінити КЗпП та усі нормативно-правові акти про оплату праці, відпустки, а також визначення розміру шкоди, завданих фірмі та ін. Так само проєкт прогнозує ряд змін до решти законів та кодексів. Так, статтю 11 Закону про житлово-комунальні послуги доповнять частиною четвертою, яка передбачає скасування права на пільги та допомоги у випадку встановлення рішенням суду того факту, що особа виконувала роботу без складеного трудового договору.
Зміни стосуються заборони будь-якої дискримінація у галузі праці пов'язані із: кольором шкіри, політичними та релігійними переконання, сексуальною орієнтацією, віком, статтю, станом здоров'я, інвалідністю, вагітністю тощо. Окрім того, у законопроєкті прописано обов'язкову відсутність на підприємстві таких явищ, як мобінг працівників, економічний та психологічний тиск, створення нестерпних умов праці, навмисний, систематичний та нерівномірний розподіл навантаження і розпорядження між працівниками, що здійснюють однакову роботу, а також нерівну оплату праці за аналогічну працю.
Не рахуватимуться за дискримінацію у сфері праці, встановлені законодавчими актами відмінності, а також обмеження деяких прав працівників, які залежать від притаманних певному виду робіт вимог стосовно віку, статі, стану здоров'я, рівня освіти, або зумовлені необхідністю посиленого суспільного, правового та соціального захисту деяких груп осіб.

Ключові слова: трудові правовідносини; трудовий кодекс; закон про працю; законодавство; роботодавець; найманий працівник; законопроєкт; нововведення; нормативно-правова база.

Література

1. Кодекс законів про працю України: закон України від 10.12.1971 № 322-VIII // БД "Законодавство України" / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08
2. Трудовий кодекс України: проєкт закону України від 27.12.2014 № 1658 // База даних (БД) "Законодавство України" / Верховна Рада (ВР) України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=53221
3. Водянка Л.Д., Антохова І.М., Прокопець Л.В. Вплив цифровізації економіки на ринок праці України. Сучасні аспекти науки: V-ий том колективної монографії / за ред. Є.О. Романенка, І.В. Жукової. — Київ; Братислава: ФОП КАНДИБА Т.П., 2021. С. 69—84.
4. Іщенко А. Нові штрафи та дистанційна робота: як в Україні змінювали трудовий кодекс. 2021. URL: https://novyny.24tv.ua/trudoviy-kodeks-ukrayini-yak--zminili-u-2020-rotsi-shho-bude-2021_n1499751
5. Промський Є., Швець Н.М. Дисциплінарна відповідальність працівника за проєктом Трудового кодексу України. Підприємство, господарство і право. 2017, 126—131 с.
6. Федоренко М. Трудовий кодекс України 2021 року зі змінами та доповненнями, 2021. URL: https:// ukrainatoday.com.ua/trudovij-kodeks-ukraїni-zi-zminami-ta-dopovnennyami

L. Vodianka, V. Skuliak, K. Stortsun, H. Chusa

TRANSFORMATION OF LABOR LEGISLATION OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF CORONACRISIS

Summary

The article examines the main changes made to the Code of Labor Laws, a document that regulates labor relations in Ukraine; the positive and negative influence of these changes on the formation and course of the relationship between employee and employer is analyzed; highlights the main issues that have changed in the process of improving existing legislation. The main reasons for amending the Labor Code and its current composition are considered. The main tasks and responsibilities facing employers and employees are defined.
The draft Labor Law consists of ten chapters (98 articles) and, if adopted, will replace the Labor Code and the laws on remuneration, leave, determination of the amount of damage caused to the enterprise, etc. The draft also provides for a number of changes to other laws and codes. Thus, Article 11 of the Law on Housing and Communal Services will be supplemented by part four, which provides for the abolition of the right to benefits and subsidies in case a court decision establishes the fact that a person performs work (services) without concluding an employment contract.
The document contained many changes, namely: the need to obtain the consent of the employee to transfer him to temporary or permanent work at the company where he works; the maximum probationary period was proposed to be set at 3 months; employment records had to be translated into electronic format; the list of employment contracts was expanded; they wanted to increase the leave at their own expense from 15 days to 30 days; any discrimination in the field of labor relations on the grounds of race, color, political, religious and other beliefs, sex, sexual orientation, origin, age, health status was prohibited.
In addition, the project prohibits mobbing of workers, psychological and economic pressure, creating intolerable working conditions, intentional, systematic and unjustified uneven distribution of workload and tasks between employees performing similar work, unequal pay for similar work.
Therefore, due to the rapid development of new forms of employment and the impact of the external environment, labor process and working conditions, changes in labor legislation are relevant and necessary.

Keywords: labor relations; labor code; labor law; legislation; employer; employee; draft law; new features; regulatory framework.

References

1. The Verkhovna Rada URSR (1971), "The Labour Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322а-08#Text (Accessed 14 March 2021).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), Draft Law of Ukraine "Labor Code of Ukraine", available at: https://fpsu.org.ua/dokumenti-fpu/197-obgovoryuemo-trudovij-kodeks-ukrajini/6963-zakonoproekt-1658-vid-27-12-2014-proekt-trudovo go-kodeksu-ukrajini (Accessed 14 March 2021).
3. Vodianka, L.D. Antokhova, I.M., Prokopets, L.V. (2021), "The impact of digitalization of the economy on the labor market of Ukraine", Suchasni aspekty nauky [Modern aspects of science], V-th volume of the collective monograph, FOP KANDYBA T.P., Kyiv, Ukraine.
4. Ischenko, A. (2021), "New fines and teleworking: how the labor code was changed in Ukraine", available at: https://novyny.24tv.ua/ trudoviy-kodeks-ukrayini-iak--zminili-u-2020-rotsi-shho-bude-2021_n1499751
5. Proms'kyj, Ye. and Shvets', N.M. (2017), Dystsyplinarna vidpovidal'nist' pratsivnyka za proektom Trudovoho kodeksu Ukrainy vidnosyn [Disciplinary liability of an employee under the draft Labor Code of Ukraine], Enterprise, economy and law, Kyiv, Ukraine, pp. 126—131.
6. Fedorenko, M. (2021), "Labor Code of Ukraine 2021 as amended", available at: https://ukrainatoday.tsom.ua/trudovij-kodeks-ukraini-zi-zminami-ta— dopovnenniami (Accessed 14 March 2021).

№ 6 2021, стор. 78 - 81

Дата публікації: 2021-06-30

Кількість переглядів: 505

Відомості про авторів

Л. Д. Водянка

к. е. н., доцент кафедри бізнесу та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

L. Vodianka

PhD in Economics, Associate Professor, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0001-8153-2532


В. М. Скуляк

к. е. н., асистент кафедри фінансів, ПВНЗ Буковинський університет

V. Skuliak

PhD in Economics, Assistant, Bukovinian University

ORCID:

0000-0003-4076-4040


К. М. Сторцун

дослідниця кафедри бізнесу та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

K. Stortsun

Researcher, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0003-2813-5313


Г. І. Чуса

дослідниця кафедри бізнесу та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

H. Chusa

Researcher, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0003-1393-2918

Як цитувати статтю

Водянка Л. Д., Скуляк В. М., Сторцун К. М., Чуса Г. І. Трансформація трудового законодавства України в умовах коронакризи. Економіка та держава. 2021. № 6. С. 78–81. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.78

Vodianka, L., Skuliak, V., Stortsun, K. and Chusa, H. (2021), “Transformation of labor legislation of Ukraine in the conditions of coronacrisis”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 78–81. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.78

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.