EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АСПЕКТИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАД РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В КОНТЕКСТІ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
М. Я. Височанська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.73

УДК: 330.837.(334)

М. Я. Височанська

АСПЕКТИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАД РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В КОНТЕКСТІ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Анотація

У статті визначено аспекти системного підходу до еколого-економічних засад розвитку аграрного сектору в контексті транскордонних регіонів по обидва боки кордону, оскільки будь-яка концепція розвитку формується з огляду на ключові принципи та аспекти щодо розвитку аграрного сектору та раціонального природокористування і використання природних ресурсів на прикордонних та транскордонних територіях по обидва боки кордону.
Визначено загальні та спеціальні принципи еколого-економічного розвитку аграрного сектору на транскордонних територіях. Доведено, що на сьогодні є багато аспектів, які перешкоджають їх принципів дії, вкорінених як у свідомості людей, так і в специфічності галузі, де першоосновою є екологічні, економічні та соціальні складові. Визначено, що не можна перекласти відповідальність за розвиток аналізованих процесів на вільну ініціативу місцевих органів влади прикордонних територій. Запропоновано запровадити механізми, тактики і стратегії дій в умовах ринкових відносин у контексті еколого-економічних засад розвитку аграрного сектору на прикордонних територіях по обидва боки кордону.
Визначено, що транскордонне співробітництво є складовим аспектом регіональної економіки, оскільки має теоретико-методологічні засади. Проблеми транскордонного співробітництва виокремлюють у причинно-наслідковому зв'язку, де можна визначити детальне їх значення: розвиток прикордонної торгівлі, співпрацю у сфері аграрного сектора та збереження охорони навколишнього природного середовища, проблеми розвитку прикордонної інформаційної, інвестиційно-інноваційної діяльності, в тому випадку роль системного підходу зростає. Системний підхід базується на використанні загальних систем та принципів транскордонного співробітництва щодо розвитку еколого-економічних засад аграрного сектору прикордонних регіонів та їх класифікації.
Доведено, що методологія системного підходу еколого-економічних засад розвитку аграрного сектору в контексті транскордонного співробітництва потребує розгляду як реально функціонуючої підсистеми міжнародних еколого-економічних відносин. Транскордонне співробітництво типологічно відмінне від міжрегіональної господарської взаємодії, а також від міждержавного економічного співробітництва на прикордонних територіях, що вимагає нового підходу до співвідношення рівнів і підрівнів міжнародних економічних відносин.

Ключові слова: транскордонне співробітництво; аграрний сектор; прикордонні території; системний підхід; еколого-економічний підхід; охорона навколишнього природного середовища; механізм.

Література

1. Жарова Л.В. Сталий розвиток: просторовий вимір соціально-економічних відносин. Науковий вісник: Екологізація економіки як інструмент сталого розвитку в умовах конкурентного середовища: зб. наук. праць. Л.: ЛНТУ. 2005. Вип. 15.6. С. 253—260.
2. Лукьянихин В.А., Петрушенко Н.Н. Экологический менеджмент. Суми: Университетская книга, 2004. 408 с.
3. Кустовська О.В. Методологія системного підходу та наукових досліджень: курс лекцій. Тернопіль: Економічна думка, 2005. 124 с.
4. Маркандия А. Экономическая оценка проэктов: экологический аспект. Семинар по анализу и управлению проэктами в энергетике. Основные понятия и методы анализа проэктов. Институт экономического развития Мирового Банка / А. Маркандия. 1993. 414 с.
5. Преимущества Стратегической экологической оценки. URL: www.rec.org/REC/Programs/EnvironmentalAssessment (дата звернення: 19.05.2021).
6. Хайтун С.Д. Трактовка энтропии как меры беспорядка и ее воздействие на современную научную картину мира. Вопросы философии. 2013. № 2. С. 62—74.
7. Riidwick B.Jf. Systems Analysis for Effective Planning: Principles and Cases. NY, 1969. 432 р.
8. Клиланд Д., Кинг В. Системный анализ и целевое управление. М.: Советское радио,1979. 350 с.
9. Грановська Л.М. Теоретико-методологічні аспекти управління регіональною еколого-економічною системою. Збалансоване природокористування. 2015. № 4. С. 31—37.
10. Тикуришвили Н.А. Современная философская и научная интерпретация управления. Молодой ученый. 2013. № 8. С. 499—503.
11. Дороховський О.М., Мельник Л.Ю. Cистемний підхід до самоадаптації сільських територій в контексті регіонального розвитку. Агросвіт. 2019. № 21. С. 3—7.
12. Малік М.Й. До питання сталого розвитку сільських територій. Економіка АПК. 2008. № 5. С. 51—58.
13. Онищенко О.М. Господарства населення: підсумкові оцінки, прогнози. Економіка України. 2013. № 4. С. 59—68.
14. Каст Ф., Розенцвейг Д. Наука, техника и технология, организация и управление: обзор отношений и связей. М.: Советское радио, 1967. 136 с.
15. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. СПб.: Питер, 1998. 559 с.
16. Олійник О.В. Циклічність відтворювального процесу в сільському господарстві: монографія / О.В. Олійник. Харківський аграрний університет ім. В.В. Докучаєва. Х., 2005. 322 с.
17. Становлення та ефективність формування сільськогосподарських виробничих структур різних організаційно-правових форм: монографія / П.С. Березівський, О.Й. Березовська, З.П. Березівський, О.Б. Садура, Н.П. Особа. Львів, 2007. 202 с.
18. Безхлібна А.П. Еволюція сутності формування теоретичних основ конкурентоспроможності регіону. Бізнес Інформ. 2017. № 5. С. 14—19.
19. Гадзало А.Я. Інституціональне забезпечення збалансованого природокористування у контексті транскордонного співробітництва: дис.... д-ра екон. наук: 08.00.06. Київ, 2020. С. 130—133.

M. Vysochanska

ASPECTS OF A SYSTEMATIC APPROACH TO ECOLOGICAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF AGRICULTURAL SECTOR DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF CROSS-BORDER COOPERATION

Summary

The article identifies aspects of a systematic approach to the ecological and economic principles of agricultural sector development in the context of cross-border regions on both sides of the border. Because any concept of development is formed based on key principles and aspects of the development of the agricultural sector and the rational use of natural resources and the use of natural resources in border and cross-border areas on both sides of the border.
General and special principles of ecological and economic development of the agricultural sector in cross-border areas are determined.
It is proved that today there are many aspects that hinder their actions, rooted in the minds of people and in the specifics of the industry, where the primary basis is the environmental, economic and social components. It is determined that the responsibility for the development of the analyzed processes cannot be transferred to the free initiative of local authorities of border areas. It is proposed to introduce mechanisms, tactics and strategies of action in the conditions of market relations in the context of ecological and economic principles of development of the agricultural sector in the border areas on both sides of the border.
It is determined that cross-border cooperation is an integral aspect of the regional economy, as it has theoretical and methodological principles. After all, the problems of cross-border cooperation are distinguished in causation, where you can determine their detailed significance: the development of cross-border trade, cooperation in agriculture and environmental protection, problems of cross-border information, investment and innovation, in which case the role system approach is growing. The system approach is based on the use of common systems and principles of cross-border cooperation for the development of ecological and economic principles of the agricultural sector of border regions and their classification.
It is proved that the methodology of the system approach of ecological and economic bases of agricultural sector development in the context of cross — border cooperation needs to be considered as a really functioning subsystem of international ecological and economic relations. Cross-border cooperation is typologically different from interregional economic cooperation, as well as from interstate economic cooperation in border areas, which requires a new approach to the ratio of levels and sublevels of international economic relations.

Keywords: cross-border cooperation; agricultural sector; border areas; system approach; ecological and economic approach; environmental protection; mechanism.

References

1. Zharova, L.V. (2005), "Sustainable development: the spatial dimension of socio-economic relations", Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol. 15 (6), pp. 253—260.
2. Luk'janihin, V.A. and Petrushenko, N.N. (2004), Jekologicheskij menedzhment [Environmental management], Universitetskaja kniga, Sumi, Ukraine.
3. Kustovs'ka, O.V. (2005), Metodolohiia systemnoho pidkhodu ta naukovykh doslidzhen' [Methodology of systems approach and research], Ekonomichna dumka, Ternopil', Ukraine.
4. Markandija, A. (1993), "Economic evaluation of projects: environmental aspect", Seminar po analizu i upravleniju proektami v jenergetike. Osnovnye ponjatija i metody analiza proektov [Seminar on the analysis and management of projects in the energy sector. Basic concepts and methods of project analysis], Institut jekonomicheskogo razvitija Mirovogo Banka, Washington, D.C.
5. The official site of Regional Environmental Center (2021), "Advantages of Strategic Environmental Assessment", available at: www.rec.org/REC/Programs/EnvironmentalAssessment (Accessed 19 May 2021).
6. Hajtun, S.D. (2013), "Interpretation of entropy as a measure of disorder and its impact on the modern scientific picture of the world", Voprosy filosofii, vol. 2, pp. 62—74.
7. Riidwick, B.Jf. (1969), Systems Analysis for Effective Planning: Principles and Cases, NY, USA.
8. Kliland, D. and King, V. (1979), Sistemnyj analiz i celevoe upravlenie [Systems analysis and target management], Sovetskoe radio, Moskva, Rosija.
9. Hranovs'ka, L.M. (2015), "Theoretical and methodological aspects of regional ecological and economic system management", Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 4, pp. 31—37.
10. Tikurishvili, N.A. (2013), "Modern philosophical and scientific interpretation of management", Molodoj uchenyj, vol. 8, pp. 499—503.
11. Dorokhovs'kyj, O.M. and Mel'nyk, L.Yu. (2019), "Systemic approach to self-adaptation of the Silk territories in the context of regional development", Ahrosvit, vol. 21, pp. 3—7.
12. Malik, M.J. (2008), "On the issue of sustainable development of rural areas", Ekonomika APK, vol. 5, pp. 51—58.
13. Onyschenko, O. M. (2013), "Households: final estimates, forecasts", Ekonomika Ukrainy, vol. 4, pp. 59—68.
14. Kast, F. and Rozencvejg, D. (1967), Nauka, tehnika i tehnologija, organizacija i upravlenie: obzor otnoshenij i svjazej [Science, engineering and technology, organization and management: an overview of relations and connections], Sovetskoe radio, Moskva, Rosija.
15. Ansoff, I. (1998), Novaja korporativnaja strategija [New corporate strategy], Piter, Sankt Peterburg, Rosija.
16. Olijnyk, O.V. (2005), Tsyklichnist' vidtvoriuval'noho protsesu v sil's'komu hospodarstvi: monohrafiia [Cyclical reproductive process in agriculture: monograph], Kharkivs'kyj ahrarnyj universytet im. V.V. Dokuchaieva, Kharkiv, Ukraine.
17. Berezivs'kyj, P.S. Berezovs'ka, O.J. Berezivs'kyj, Z.P. Sadura, O.B. and Osoba. N.P. (2007), Stanovlennia ta efektyvnist' formuvannia sil's'kohospodars'kykh vyrobnychykh struktur riznykh orhanizatsijno-pravovykh form: monohrafiia [Formation and efficiency of formation of agricultural production structures of different organizational and legal forms: monograph], TzOV Liha-Pres, L'viv, Ukraine.
18. Bezkhlibna, A.P. (2017), "Evolution of the essence of formation of theoretical bases of competitiveness of the region", Biznes Inform, vol. 5, pp. 14—19.
19. Hadzalo, A.Ya. (2020), "Institutional provision of sustainable nature management in the context of cross-border cooperation", Abstract of Ph.D. dissertation, Environmental Economics, Kyiv, Ukraine.

№ 6 2021, стор. 73 - 77

Дата публікації: 2021-06-30

Кількість переглядів: 304

Відомості про авторів

М. Я. Височанська

к. е. н., Інститут агроекології і природокористування НААН

M. Vysochanska

PhD in Economics, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-2116-9991

Як цитувати статтю

Височанська М. Я. Аспекти системного підходу до еколого-економічних засад розвитку аграрного сектору в контексті транскордонного співробітництва. Економіка та держава. 2021. № 6. С. 73–77. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.73

Vysochanska, M. (2021), “Aspects of a systematic approach to ecological and economic principles of agricultural sector development in the context of cross-border cooperation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 73–77. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.73

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.