EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗНАННЄВА КОМПОНЕНТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СТРУКТУР
Т. Г. Бусарєва

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.63

УДК: 365.18.54

Т. Г. Бусарєва

ЗНАННЄВА КОМПОНЕНТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СТРУКТУР

Анотація

На початку XXI ст. відбувається динамічна трансформація епох світового соціокультурного розвитку у нову епоху знань та креативності, що призводить до виникнення конфліктогеної ситуації від існування кількох епох одночасно. Тобто спостерігається формування постіндустріального (інформаційного-інноваційного) суспільства, коли епоха нової економіки проявляється в новому змістовому наповненні, де знаннєвий ресурс виходить на якісно новий рівень. Саме становлення економіки знань дозволяє підкреслити триєдину природу ТНК: як продукту глобалізації та інтернаціоналізації світової економічної системи; як самостійної підсистеми світової економіки, що визначає тип і характер економічних відносин з іншими суб'єктами та підсистемами, а також напрям й інтенсивність процесів глобалізації та трансформації світової економіки; як посередника в процесі трансгресії національних та глобальних економічних інтересів. В умовах глобалізації світова економіка розвивається в напрямы все більшої цілісності, одночасно відчуваючи вплив деструктивних процесів, відцентрових, дезінтегруючи сил. У протистоянні цих тенденцій знаходить вираз основне протиріччя епохи, посилюються традиційні процеси міждержавної інтеграції, цільовою функцією яких, стає не стільки розширення та лібералізація міжнаціональних ринків, оскільки їх протекціоністський захист і спільне митно-тарифне регулювання в рамках глобального економічного обміну. Водночас рух до цілісності в процесі глобалізації відбувається дисгармонійно і нерівномірно в різних сферах життя. Рух товарів, послуг, капіталів фактично означає створення глобальної відтворювальної цілісності з усіма притаманними їй особливостями (циклічністю, економічними розривами і т. д.). У той же час у сфері політики, міжцивілізаційній і міжкультурній взаємодії йде зворотний від руху до цілісності процес.
У цих умовах сукупність ТНК стає самостійною підсистемою світової економіки, яка здійснює вирішальний вплив на функціонування та розвиток окремих національних економік, міжнародних інституцій, інтеграційних угрупувань тощо. Це обумовлено перевагами інтегрованої структури ТНК, позитивними ефектами від централізації та концентрації як фінансово-кредитних, так і знаннєвих ресурсів, що дозволяють домінувати їм на світовому ринку, а також отримувати ексклюзивний доступ до унікальних конкурентних переваг у контексті глобальних змін світової економіки в ХХІ ст. Причому сама корпорація постійно знаходиться в стані динамічної трансформації та активно пристосовується до нових умов зовнішнього середовища.

Ключові слова: конкурентоспроможність; ТНК; трансформація; економіка знань; знання; суб'єкти економічних структур.

Література

1. Ансофф И. Стратегическое управление / Под ред. Л.И. Евенко; пер. с англ. М. Москва, 2018. С. 54—67.
2. Ильяшенко С.Н. Применение методов и инструментов маркетинга в управлении знаниями. Маркетинг и менеджмент инноваций. 2019. № 2. С. 45—49.
3. Мельник Л.Г. Экономика информации и информационные системы предприятия. Сумы: Университетская книга, 2018. С. 48—56.
4. Shevchuk O.A. Knowledge — as the main strategic resource of the enterprise. Technological audit and production reserves. 2017. № 2. С. 46—49.
5. Rudenko M.V. Management of knowledge as a competitive advantage of the enterprise. Economy and State. 2018. № 4. С. 74—78.

T. Busarieva

KNOWLEDGE COMPONENT OF COMPETITIVENESS OF ECONOMIC STRUCTURE

Summary

At the beginning of the XXI century there is a dynamic transformation of epochs of world socio-cultural development into a new epoch of knowledge and creativity, which leads to a conflict situation from the existence of several epochs simultaneously. That is, there is the formation of post-industrial (information-innovation) society, when the era of the new economy is manifested in a new content, where the knowledge resource reaches a qualitatively new level. The very formation of the knowledge economy allows us to emphasize the triune nature of TNCs: as a product of globalization and internationalization of the world economic system; as an independent subsystem of the world economy, which determines the type and nature of economic relations with other actors and subsystems, as well as the direction and intensity of globalization and transformation of the world economy; as a mediator in the process of transgression of national and global economic interests. In the context of globalization, the world economy is developing in the direction of increasing integrity, while feeling the impact of destructive processes, centrifugal, disintegrating forces. In opposition to these trends is the main contradiction of the era, intensifying traditional processes of interstate integration, the purpose of which is not so much the expansion and liberalization of international markets, as their protectionist protection and common customs regulation in global economic exchange. At the same time, the movement towards integrity in the process of globalization is disharmonious and uneven in different spheres of life. The movement of goods, services, capital actually means the creation of a global reproductive integrity with all its inherent features (cyclical, economic gaps, etc.). At the same time, in the field of politics, between civilizational and intercultural interaction, there is a reverse process from movement to integrity.
Under these conditions, the set of TNCs becomes an independent subsystem of the world economy, which has a decisive influence on the functioning and development of individual national economies, international institutions, integration groups, and so on. This is primarily due to the advantages of the integrated structure of TNCs, the positive effects of centralization and concentration of both financial and credit and knowledge resources that allow them to dominate the world market, as well as gain exclusive access to unique competitive advantages in the context of global change. economy in the XXI century. Moreover, the corporation itself is constantly in a state of dynamic transformation and is actively adapting to new environmental conditions.

Keywords: competitiveness; TNCs; transformation; knowledge economy; knowledge; subjects of economic structures.

References

1. Ansoff, I. (2018), Strategicheskyi management. [Strategic management], Ekonomika, Moscow, Russia.
2. Iliashenko, S.N. (2019), "Application of methods and instruments of marketing in management of knowledge", Marketinh i menedzhment innovatsii — Marketing and Management of Innovations, vol. 2, pp. 45—49.
3. Melnik, L.H. Iliashenko, S.N. and Kasianenko, V.A. (2018), Ekonomika informatsii i informatsionnye sistemy predpriiatiia [Economics of information and information systems of enterprise], Universitetskaia kniha, Sumy, Ukraine.
4. Shevchuk, O.A. (2017), "Knowledge — as the main strategic resource of the enterprise", Technological audit and production reserves, vol. 2, pp. 46—49.
5. Rudenko, M.V. and Kryvoruchko, V.O. (2018), "Management of knowledge as a competitive advantage of the nterprise", Economy and State, vol. 4, pp. 74—78.

№ 6 2021, стор. 63 - 67

Дата публікації: 2021-06-30

Кількість переглядів: 319

Відомості про авторів

Т. Г. Бусарєва

к. е. н., доцент, фахівець по забезпеченню роботи, Наглядова Рада НЕК "Укренерго"

T. Busarieva

PhD in Economics, Associate Professor, Specialist for ensuring the work of the Supervisory Board of NPC "Ukrenergo"

ORCID:

0000-0003-3863-4511

Як цитувати статтю

Бусарєва Т. Г. Знаннєва компонента конкурентоспроможності суб'єктів економічних структур. Економіка та держава. 2021. № 6. С. 63–67. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.63

Busarieva, T. (2021), “Knowledge component of competitiveness of economic structure”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 63–67. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.63

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.