EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ПОЧАТКИ ТЕОРІЇ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
А. В. Сєріков

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.58

УДК: 338.2: 658.5

А. В. Сєріков

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ ПОЧАТКИ ТЕОРІЇ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЄКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Анотація

У даній роботі дістала подальшого розвитку теорія проєктного фінансування як інструменту ресурсної підтримки державно-приватного партнерства. Вперше достатньо строго дано математичну модель процесів фінансового забезпечення концесійних угод на конкретному прикладі угоди, яка передбачає виділення концесіонеру земельної ділянки, за що він зобов'язується побудувати сміттєпереробний комплекс з довготривалою метою надання місцевому населенню послуг з вивезення і переробки твердих побутових відходів. Виконане моделювання за своїм характером є феноменологічним і тому може сприйматися як дослідження з напряму "теоретична економіка". Отримані у виконаному моделюванні розрахункові співвідношення безпосередньо готові до практичного використання і, таким чином, надають можливість для кількісного обгрунтовування управлінських рішень щодо згаданих угод. Насправді, спектр використання здобутих у цьому дослідженні результатів значно ширший.

Ключові слова: державно-приватне партнерство; проєктне фінансування; економіко-математичне моделювання; консалтинговий проєкт.

Література

1. Бовсунівська І.В. Публічно-приватне партнерство як об'єкт теоретичних досліджень у сфері публічного управління. Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. 2019. Т. 30. № 2. С. 7—12.
2. Бочаров П.П., Касимов Ю.Ф. Финансовая математика М.: Гардарики, 2002. 624 с.
3. Гриценко А.В., Горох И.П., Внукова И.В. и др. Технологические основы промышленной переработки отходов мегаполиса: учебное пособие. Харьков: ХНАДУ, 2005. 340 с.
4. Esty B.C. Modern Project Finance: A Casebook. John Wiley & Sons, 2008. 576 р.
5. Закон України "Про державно-приватне партнерство". Відомості Верховної Ради України, 2010, № 48, Ст. 325.
6. Закон України "Про концесію". Відомості Верховної Ради України. 2019. № 40. Ст. 524.
7. Йескомб Э.Р. Принципы проэктного финансирования / пер. с англ.; под. общ. ред. Д.А. Рябых. М.: Вершина, 2008. 488 с.
8. Коваленко В.В., Гайдукович Д.С. Методологічні основи фінансування проєктів публічно-приватного партнерства. Ефективна економіка. 2014. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2706
9. Круглов В.В., Барабанов І.В. Реалізація проєктів державно-приватного партнерства: світовий досвід та українські реалії / Сучасне управління: регіон, місто, організація в системі національної безпеки країни: колективна монографія / за заг. ред. д-ра економ. наук, проф.. Н.Е. Аванесової. Харків: ФОП Панов А.М., 2020. С.102—121.
10. Майорова Т.В., Шуплат О.М. Банківське проєктне фінансування: глобальний ринок і проблеми розвитку в Україні. Фінанси, облік і аудит. 2017. Вип. 2 (30). С. 110—125.
11. Малін О.Л. Якісні зміни та тренди розвитку державно-приватного партнерства. Економіка: реалії часу. 2020. № 4 (50). С. 101—112.
12. Мельник А.Ф., Підгаєць С.В. Державно-приватне партнерство в системі інститутів національної економіки: механізми розвитку: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2017. 279 с.
13. Нікіфорук О.І., Гусєв Ю.В., Чмирьова Л.Ю. Державно-приватне партнерство: інституціональне середовище для розвитку та модернізації інфраструктури України. Економіка і прогнозування. 2018. № 3. С. 79—101.
14. Сериков А.В. О некоторых формулах финансовой математики (результаты математического анализа). Бизнес-информ. 1999. № 21—22. С. 55—58.
15. Сєріков А.В., Марченко О.В. Економіко-математичне моделювання необхідних умов участі банку в проєктному фінансуванні підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2007. № 1 (67). С. 186—190.
16. Сериков А.В., Марченко О.В. К проэктному финансированию в девелопменте. Бизнес-информ. 2009. № 7. С. 41—45.
17. Сєріков А.В. Теоретична економіка в світлі її сучасних проблем. Ефективна економіка. 2021. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8889 (дата звернення: 03.06.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.79
18. Смоляк С.А. Дисконтирование денежных потоков в задачах оценки эффективности инвестиционных проэктов и стоимости имущества. М.: Наука, 2006. 324 с.
19. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. 2-е изд., испр. и доп. М.: Дело Лтд, 1995. 320 с.

A. Sierikov

ECONOMIC AND MATHEMATICAL BAICS OF THEORY OF FINANCING PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP PROJECTS

Summary

In this work, the theory of project financing as a tool for resource support of public-private partnership was further developed. Numerous studies by domestic and foreign experts have proven the exceptional usefulness of projects implemented within this kind of partnership that are usually innovative in nature. The requirement of successful implementation of public-private partnership in the country requires the creation of adequate and well-understood analytical tools capable of numerically substantiating financial processes, which would reliably ensure the implementation of projects within the partnership. One of the conceptual grounds for this may be the so-called project financing which may involve various financial institutions. The paper, the purpose of which was to form the mathematical basis for financing public-private partnership projects, for the first time presents a strict mathematical model of the processes of financial support of concession agreements. The model is based on a specific example of an agreement that provides for the allocation of land by the regional authorities to the concessionaire who, in return, undertakes to build a recycling complex with a long-term goal to provide local residents with services of removal and processing of solid waste. This problem is very sharply felt in many Ukrainian megacities. Local operators providing services of household waste removal and disposal compete to address the problem. Such companies are ready to take full responsibility for project implementation and forming of an appropriate resource and financial basis by attracting private capital on the terms that its owners participate in the distribution of income generated by an efficient operation of the waste processing complex. The performed mathematical modelling, which takes into account the interests of all participants in the creation and subsequent operation of the waste processing complex, is phenomenological in nature and therefore can be viewed as a study in the field of Theoretical Economics. The calculated ratios obtained in the performed modelling are fully operational and, thus, provide an opportunity for a quantitative substantiation of management decisions on the above-mentioned agreements. In fact, the range of use of the results obtained in the present study is much wider.

Keywords: theoretical economics; phenomenological modelling; models of scientific knowledge development; dynamics of market equilibrium; phase portrait.

References

1. Bovsunivska, I.V. (2019), "Public-private partnership as an object of theoretical research in the field of public administration", Vcheni zapysky TNU im. V.I. Vernadskoho. Seriia: Derzhavne upravlinnia, vol. 30, no. 2, pp. 7—12.
2. Bocharov, P.P. and Kasimov, Yu.F. (2002), Finansovaya matematika [Financial mathematics], Gardariki, Moscow, Russia.
3. Gritsenko, A.V. Goroh, I.P. and Vnukova, I.V. (2005), Tehnologicheskie osnovyi promyishlennoy pererabotki othodov megapolisa: uchebnoe posobie [Technological foundations of industrial processing of wastes of a megacity: a tutorial], HNADU, Kharkiv, Ukraine.
4. Esty, B.C. (2008), Modern Project Finance: A Casebook, John Wiley & Sons, Hoboken, USA.
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "On public-private partnership", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17#Text (Accessed 10 June 2021).
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine "On the concession", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155-20#Text (Accessed 10 June 2021).
7. Yeskomb, E.R. (2008), Printsipyi proektnogo finansirovaniya [Project finance principles], Vershina, Moscow, Russia.
8. Kovalenko, V.V. and Haidukovych, D.S. (2014), "Methodological bases of financing public-private partnership projects", Efektyvna ekonomika, vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2706 (Accessed 10 June 2021).
9. Kruhlov, V.V. and Barabanov, I.V. (2020), "Implementation of public-private partnership projects: world experience and Ukrainian realities", Suchasne upravlinnia: rehion, misto, orhanizatsiia v systemi natsionalnoi bezpeky krainy [Modern management: region, city, organization in the system of national security of the country], FOP Panov A.M., Kharkiv, Ukraine.
10. Maiorova, T.V. and Shuplat, O.M. (2017), "Bank project financing: the global market and development problems in Ukraine", Finansy, oblik i audyt, vol. 2 (30), pp. 110—125.
11. Malin, O.L. (2020), "Qualitative changes and trends in the development of public-private partnership", Ekonomika: realii chasu, vol. 4 (50), pp. 101—112.
12. Melnyk, A.F.and Pidhaiets, S.V. (2017), Derzhavno-pryvatne partnerstvo v systemi instytutiv natsionalnoi ekonomiky: mekhanizmy rozvytku [Public-private partnership in the system of institutes of national economy: mechanisms of development], TNEU, Ternopil, Ukraine.
13. Nikiforuk, O.I. Husiev, Yu.V. and Chmyrova, L.Iu. (2018), "Public-private partnership: institutional environment for the development and modernization of Ukraine's infrastructure", Ekonomika i prohnozuvannia, vol. 3, pp. 79—101.
14. Serikov, A.V. (1999), "On some formulas in financial mathematics (results of mathematical analysis)", Biznes-inform, vol. 21—22, pp. 55—58.
15. Sierikov, A.V. and Marchenko, O.V. (2007), "Economic and mathematical modeling of the necessary conditions for the bank's participation in the project financing of the enterprise", Aktualni problemy ekonomiky, vol. 1 (67), pp. 186—190.
16. Serikov, A.V. and Marchenko, O.V. (2009), "To project financing in development", Biznes-inform, vol. 7, pp. 41—45.
17. Sierikov, A.V. (2021), "Theoretical economics in the light of its current problems", Efektyvna ekonomika, vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8889 (Accessed 10 June 2021).
18. Smolyak, S.A. (2006), Diskontirovanie denezhnyih potokov v zadachah otsenki effektivnosti investitsionnyih proektov i stoimosti imuschestva [Discounting cash flows in the tasks of evaluating the effectiveness of investment projects and the value of property], Nauka, Moscow, Russia.
19. Chetyrkin, E.M. (1995), Metodyi finansovyih i kommercheskih raschetov [Financial and commercial calculation methods], Delo Ltd, Moscow, Russia.

№ 6 2021, стор. 58 - 62

Дата публікації: 2021-06-30

Кількість переглядів: 397

Відомості про авторів

А. В. Сєріков

к. ф.-м. н., професор,професор кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Харківський національний університет будівництва та архітектури

A. Sierikov

PhD in Physical and Mathematical Sciences, Professor, Professor of the Department of Management and Public Administration, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture

ORCID:

0000-0002-0629-2716

Як цитувати статтю

Сєріков А. В. Економіко-математичні початки теорії фінансування проєктів державно-приватного партнерства. Економіка та держава. 2021. № 6. С. 58–62. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.58

Sierikov, A. (2021), “Economic and mathematical baics of theory of financing public-private partnership projects”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 58–62. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.58

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.