EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА НАПОВНЮВАНІСТЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТА ЦИФРОВІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ
Н. Б. Демчишак, У. Т. Тихонька

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.52

УДК: 330:004

Н. Б. Демчишак, У. Т. Тихонька

ВПЛИВ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА НАПОВНЮВАНІСТЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТА ЦИФРОВІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

Анотація

У статті обгрунтовано сутність фіскальної децентралізації на основі узагальнення й систематизації підходів вітчизняних та зарубіжних вчених до її тлумачення. Проаналізовано наповнюваність місцевих бюджетів в Україні в умовах фіскальної децентралізації. Аргументовано необхідність збалансування податкових надходжень до бюджетів територіальних громад за рахунок зростання частки місцевих податків. Визначено переваги та недоліки фіскальної децентралізації. З'ясовано сучасні способи цифровізації національної економіки та їх вплив на наповнюваність бюджетів й функціонування територіальних громад. Доведено важливість цифровізації державних послуг у сприянні бізнес-ініціатив на місцях та підвищенні якості життя громадян. Перспективи для подальших наукових розвідок формує необхідність вирішення проблем управління громадами, наповнення їх бюджетів й реалізації покладених державою повноважень.

Ключові слова: децентралізація; фіскальна децентралізація; територіальні громади; цифровізація; державні послуги; онлайн-послуги.

Література

1. Ананьєва Є. А. Об'єднана територіальна громада як об'єкт фінансових правовідносин . Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція: зб. наук. пр. Одеса, 2020. Вип. 43. С. 60—64.
2. Бикадорова Н.О. Фінансова децентралізація місцевого самоврядування. Економічний вісник Донбасу. 2010. № 2. С. 145—151.
3. Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010 р. №2456-VI (із змінами та доповненнями). Відомості Верховної Ради України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2456-17#Text
4. Гром В., Кулай A. Децентралізація: економіко-правова основа реформ в Україні. Економіст. 2012. № 12 (314). С. 26—28.
5. Демчишак Н., Радик В. Розвиток цифрової інфраструктури та блокчейн-технологій в Україні. Інноваційна економіка. 2020. № 3—4. С. 188—194.
6. Децентралізація влади. URL: https://decentralization.gov.ua
7. Євтушенко О.Н., Андріяш В.І. Державне управління (Основи теорії державного управління): навчальний посібник у трьох частинах. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. Ч. 1. 268 с.
8. Клименко О.М. Фінансова децентралізація як основа розвитку місцевого самоврядування. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. 2018. Т. 29 (68), № 5. С. 103—107.
9. Крупка М.І., Демчишак Н.Б., Кульчицький М.І. Парадигмальні засади фінансового регулювання інноваційної діяльності у контексті забезпечення сталого розвитку країни і територіальних громад. Стратегії сталого розвитку в умовах посткризового відновлення: монографія / За заг. ред. В.В. Храпкіної, В.А. Устименка. Київ: Інтерсервіс, 2021. 382 с.
10. Місцеве оподаткування в Україні: еволюція та перспективи розвитку: монографія / Т.Ю. Александрюк, Т.О. Дулік, Н.І. Захарова та ін.; за ред. Л.Б. Баранник. Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2015. 256 с.
11. Пономарьова Т.В., Комлєва М.А. Огляд фіскальної децентралізації в розрізі податків місцевих і державного бюджетів України. Бізнес Інформ. 2020. № 1. С. 251—257.
12. Роль ЦНАП (центрів Дія) у використанні е-послуг: навчальний посібник. "U-LEAD з Європою", 2021. 62 с.
13. Руденко І.В. Фіскальна децентралізація: моделі, перспективи, ризики. Економіка. Фінанси. Право. 2014. № 6. С. 16—22.
14. Система адміністрування податків в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку: монографія / [М.І. Крупка, В.М. Кміть, Р.Ю. Паславська, Н.Б. Демчишак]. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 448 с.
15. Україна 2030Е — країна з розвинутою цифровою економікою. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html
16. Tiebout C. An Economic Theory of Fiscal Decentralization. Public Finances: Needs, Sources, and Utilization. New Jersey, 1961. Р. 79—96.

N. Demchyshak, U. Tykhonka

THE IMPACT OF FISCAL DECENTRALIZATION ON THE FILLING OF LOCAL BUDGETS IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF TERRITORIAL COMMUNITIES AND THE DIGITALIZATION OF PUBLIC SERVICES

Summary

The development of economic relations between the central government and the regions is manifested in the division of powers between the government and local governments. The purpose of fiscal decentralization is to provide local governments with financial resources sufficient to exercise their powers. It is expressed in the fiscal independence of local governments to decide on the formation of the tax base, determining the rates of relevant local taxes and fees, as well as the formation of the structure of expenditures for the provision of public goods to the population. The essence of fiscal decentralization is substantiated in the article on the basis of generalization and systematization of approaches of domestic and foreign scientists to its interpretation. The filling of local budgets in Ukraine in the conditions of fiscal decentralization is analyzed. Wider powers of local authorities and transfers to exercise these powers will allow them to invest in community development. Local authorities will also receive incentives to improve the local business climate in order to collect more taxes and thus have more funds for local development. The necessity of balancing tax revenues to the budgets of territorial communities due to the growth of the share of local taxes is argued. The advantages and disadvantages of fiscal decentralization are identified. The modern ways of digitalization of the national economy and their influence on the filling of budgets and the functioning of territorial communities are clarified. The importance of digitalization of public services in promoting business initiatives on the ground and improving the quality of life of citizens has been proved. Digital transformation is based on the use of modern technologies such as blockchain, artificial intelligence, etc. in business. Their application allows to increase the coverage of the target audience, reduce operating costs, provide new digital services, improve the quality of services provided. Prospects for further research are formed by the need to address the problems of community management, filling their budgets and the implementation of state powers.

Keywords: decentralization; fiscal decentralization; territorial communities; digitization; public services; online services.

References

1. Anan'ieva, Ye. A. (2020), "The united territorial community as a subject of financial legal relations", Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Yurysprudentsiia, vol. 43, pp. 60—64.
2. Bykadorova, N. O. (2010), "Financial decentralization of local self-government institutions", Ekonomichnyj visnyk Donbasu, vol. 2, pp. 145—151.
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "Budget Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2456-17#Text (Accessed 14 May 2021).
4. Hrom, V. and Kulaj, A. (2012), "Decentralization: еconomic and legal basis of reforms in Ukraine", Ekonomist, vol. 12 (314), pp. 26—28.
5. Demchyshak, N. and Radyk, V. (2020), "The development of digital infrastructure and blockchain technologies in Ukraine", Innovatsijna ekonomika, vol. 3—4, pp. 188—194.
6. Decentralization (2021), "Analytics and monitoring", available at: https://decentralization.gov.ua (Accessed 22 April 2021).
7. Yevtushenko, O. N. and Andriiash, V. I. (2013), Derzhavne upravlinnia (Osnovy teorii derzhavnoho upravlinnia) [Public administration (Fundamentals of the theory of public administration)], 1st ed, Vyd-vo ChDU im. Petra Mohyly, Mykolaiv, Ukraine.
8. Klymenko, O. M. (2018), "Fiscal decentralization as basis of development of local government", Vcheni zapysky Tavrijs'koho natsional'noho universytetu imeni V.I. Vernads'koho. Seriia: Derzhavne upravlinnia, vol. 29(68), no. 5, pp. 103—107.
9. Krupka, M. I. Demchyshak, N. B. and Kul'chyts'kyj, M. I. (2021), Paradyhmal'ni zasady finansovoho rehuliuvannia innovatsijnoi diial'nosti u konteksti zabezpechennia staloho rozvytku krainy i terytorial'nykh hromad. Stratehii staloho rozvytku v umovakh postkryzovoho vidnovlennia [Paradigmatic principles of financial regulation of innovation in the context of sustainable development of the country and local communities. Strategies for sustainable development in the context of post-crisis recovery], Interservis, Kyiv, Ukraine.
10. Aleksandriuk, T. Yu. Dulik, T. O. and Zakharova, N. I. (2015), Mistseve opodatkuvannia v Ukraini: evoliutsiia ta perspektyvy rozvytku [Local taxation in Ukraine: evolution and prospects of development], Dnipropetrovs'ka derzhavna finansova akademiia, Dnepropetrovsk, Ukraine.
11. Ponomar'ova, T. and V. Komlieva, M. A. (2020), "An Overview of the Fiscal Decentralization in the Context of the State and Local Taxes in Ukraine", Biznes Inform, vol. 1, pp. 251—257.
12. U-LEAD z Yevropoiu (2021), Rol' TsNAP (tsentriv Diia) u vykorystanni e-posluh [The role of CNAP (Action Centers) in the use of e-services], Ministerstvo tsyfrovoi transformatsii Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
13. Rudenko, I. V. (2014), "Fiscal decentralization: models, prospects, risks", Ekonomika. Finansy. Pravo, vol. 6, pp. 16—22.
14. Krupka, M. I. Kmit', V. M. Paslavs'ka, R. Yu. and Demchyshak, N. B. (2017), Systema administruvannia podatkiv v Ukraini: stan, problemy ta perspektyvy rozvytku [The system of tax administration in Ukraine: state, problems and prospects of development], LNU imeni Ivana Franka, Lviv, Ukraine.
15. The official site of Ukrainian Institute of the Future (2019), "Ukraine 2030E is a country with a developed digital economy", available at: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html (Accessed 11 May 2021).
16. Tiebout, C. (1961), "An Economic Theory of Fiscal Decentralization", Public Finances: Needs, Sources, and Utilization, pp. 79—96.

№ 6 2021, стор. 52 - 57

Дата публікації: 2021-06-30

Кількість переглядів: 562

Відомості про авторів

Н. Б. Демчишак

д. е. н., професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка

N. Demchyshak

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Finance, Money Circulation and Credit, Ivan Franko National University of Lviv

ORCID:

0000-0001-6852-7405


У. Т. Тихонька

студентка, спеціальність "Фінанси, банківська справа та страхування", Львівський національний університет імені Івана Франка

U. Tykhonka

Student of the Department of Finance, banking and insurance, Ivan Franko National University of Lviv

ORCID:

0000-0002-0284-005X

Як цитувати статтю

Демчишак Н. Б., Тихонька У. Т. Вплив фіскальної децентралізації на наповнюваність місцевих бюджетів в Україні в умовах розвитку територіальних громад та цифровізації державних послуг. Економіка та держава. 2021. № 6. С. 52–57. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.52

Demchyshak, N. and Tykhonka, U. (2021), “The impact of fiscal decentralization on the filling of local budgets in Ukraine in the context of the development of territorial communities and the digitalization of public services”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 52–57. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.52

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.