EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТІВ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Ж. В. Гарбар, Т. О. Бондалетова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.45

УДК: 336.14:352

Ж. В. Гарбар, Т. О. Бондалетова

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТІВ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті висвітлено актуальні тенденції формування бюджетів об'єднаних територіальних громад у процесі бюджетної децентралізації. З'ясовано риси бюджетів об'єднаних територіальних громад та особливості їхнього формування і реалізації на практиці. Проаналізовано базові джерела надходжень до бюджетів об'єднаних територіальних громад: податок на доходи фізичних осіб, акцизний податок, плата за землю, єдиний податок та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки тощо. Розглянуто джерела мобілізації ресурсів та напрями розміщення накопичених коштів з метою повноцінного розвитку територіальних громад та збереження незалежності і високої фінансової самостійності. Визначено базові проблеми у фінансуванні діяльності об'єднаних територіальних громад. Запропоновано альтернативні джерела фінансування програм розвитку об'єднаних територіальних громад. Окреслено основні проблеми формування бюджетів створених об'єднаних територіальних громад та порядок і способи їхнього розв'язання.

Ключові слова: об'єднана територіальна громада; бюджет об'єднаної територіальної громади; доходи бюджету; видатки бюджету; базова дотація; субвенція; бюджетна децентралізація.

Література

1. Возняк Г.М. Бюджетна політика розвитку регіонів України: сучасна парадигма та орієнтири подальших реформ: монографія. Львів: ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України", 2016. 519 с.
2. Волохова І.С. Вектори зростання надходжень до місцевих бюджетів України. Науковий вісник УжгНУ. Серія "Міжнародні економічні відносини та світове господарство". 2019. № 23. С. 39—42.
3. Куйбіда В.С. Місцевий бюджет і фінансове забезпечення об'єднаної територіальної громади: навч. посібник. Київ: Рада Європи, 2017. 119 с.
4. Мельник О.І. Перспективні напрями фінансового забезпечення розвитку об'єднаних територіальних громад. Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. 2019. Вип. 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2019/161_pdf
5. Остапчук В.О. Фінансова децентралізація в Україні: Поточний стан та перспективи розвитку. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2016. № 23 (2). С. 68—71.
6. Офіційний сайт Державної Казначейської служби України. URL: https://www.treasury.gov.ua
7. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://www.mof.gov.ua/uk
8. Панчишин Р.П. Основні переваги об'єднаної територіальної громади як форми організації місцевого самоврядування в Україні. URL: http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2018/3/part_1/6.pdf
9. Спасів Н.Я. Фінанси об'єднаних територіальних громад: детермінанти та пріоритети розвитку: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 480 с.
10. Сторонянська І.З. Міжрегіональні інтеграційні процеси в Україні: тенденції та перспективи розвитку: монографія. Львів: ІРД НАН України, 2019. 392 с.
11. Хрупович С.Є., Подвірна Т.В. Фінансова спроможність бюджетів об'єднаних територіальних громад. Науковий вісник МДУ. Серія "Економіка і суспільство". 2017. № 13. С. 1259—1262.

Zh. Harbar, Т. Bondaletova

PECULIARITIES OF FORMATION OF BUDGETS OF UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES IN CONDITIONS OF DECENTRALIZATION

Summary

The article highlights the current trends in the formation of budgets of united territorial communities in the process of budget decentralization. The features of the budgets of the united territorial communities and the peculiarities of their formation and implementation in practice are clarified. The basic sources of revenues to the budgets of the united territorial communities are analyzed: personal income tax, excise tax, land tax, single tax and tax on real estate other than land, etc. The structure of revenues to the budgets of the united territorial communities in Ukraine in terms of the main types of revenues is presented. The factors that caused the change in the dynamics of the most structural tax payments have been identified. The classification of united territorial communities has been carried out. Sources of resource mobilization and directions of placement of accumulated funds for the purpose of full-fledged development of territorial communities and preservation of independence and high financial independence are considered. The dynamics of the expenditures of the budgets of the united territorial communities in Ukraine is analyzed. The structure of expenditures of the budgets of the united territorial communities in Ukraine is presented. The basic problems in financing the activities of the united territorial communities have been identified. Alternative sources of funding for development programs of united territorial communities have been proposed. It is shown that the budgets of the united territorial communities are the basis for the implementation of territorial communities of quality and various services to their citizens, in the form of social projects aimed at improving infrastructure, mobilization of investment resources, implementation of development programs and resources for various activities. in order to comprehensively improve the conditions of activity and residence of citizens of the territory. The main problems of budget formation of the created united territorial communities and the order and ways of their solution are outlined.

Keywords: united territorial community; budget of the united territorial community; budget revenues; budget expenditures; basic subsidy; subvention; budget decentralization.

References

1. Voznyak, G.M. (2016), Byudzhetna polity`ka rozvy`tku regioniv Ukrayiny`: suchasna parady`gma ta oriyenty`ry` podal`shy`x reform [Budget policy of further reforms the regions of Ukraine: modern paradigm and guidelines for], DU "In-t region. doslidzh. im. M.I. Dolishn`ogo NAN Ukrayiny`", L`viv, Ukraine.
2. Voloxova, I.S. (2019), "Vectors of growth of revenues to local budgets of Ukraine", Naukovy`j visny`k UzhgNU. Seriya "Mizhnarodni ekonomichni vidnosy`ny` ta svitove gospodarstvo", vol. 23, pp. 39—42.
3. Kujbida, V.S. (2017), Miscevy`j byudzhet i finansove zabezpechennya ob'yednanoyi tery`torial`noyi gromady [Local budget and financial support of the united territorial community], Rada Yevropy`, Ky`yiv, Ukraine.
4. Mel`ny`k, O.I. (2019), "Perspective directions of financial support for the development of united territorial communities", Efekty`vna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 4 May 2021).
5. Ostapchuk, V.O. (2016), "Financial decentralization in Ukraine: Current status and prospects of development", Naukovy`j visny`k Mizhnarodnogo gumanitarnogo universy`tetu, vol. 23 (2), pp. 68—71.
6. Official site of the State Treasury Service of Ukraine (2021), available at: https://www.treasury.gov.ua (Accessed 4 May 2021).
7. Official site of the Ministry of Finance of Ukraine (2021), available at: https://www.mof.gov.ua/uk (Accessed 4 May 2021).
8. Panchy`shy`n, R.P. (2018), "The main advantages of a united territorial community as a form of local government in Ukraine", available at: http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2018/3/part_1/6.pdf (Accessed 4 May 2021).
9. Spasiv, N.Ya. (2018), Finansy` ob'yednany`x tery`torial`ny`x gromad: determinanty` ta priory`tety` rozvy`tku [Finance of united territorial communities: determinants and priorities of development], TNEU, Ternopil`, Ukraine.
10. Storonyans`ka, I.Z. (2019), Mizhregional`ni integracijni procesy` v Ukrayini: tendenciyi ta perspekty`vy` rozvy`tku [Interregional integration processes in Ukraine: trends and prospects], IRD NAN Ukrayiny`, L`viv, Ukraine.
11. Hrupovy`ch, S.Ye. and Podvirna, T.V. (2017), "Financial capacity of budgets of united territorial communities", Naukovy`j visny`k MDU. Seriya "Ekonomika i suspil`stvo", vol. 13, pp. 1259—1262.

№ 6 2021, стор. 45 - 51

Дата публікації: 2021-06-30

Кількість переглядів: 940

Відомості про авторів

Ж. В. Гарбар

д. е. н., доцент, професор кафедри аграрного менеджменту та маркетингу,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Zh. Harbar

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Agricultural Management and Marketing, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0003-3492-9224


Т. О. Бондалетова

аспірант, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, м. Київ

Т. Bondaletova

Postgraduate student of the State Research Institute of Informatization and Modeling of Economy, Kyiv

ORCID:

0000-0001-8862-0287

Як цитувати статтю

Гарбар Ж. В., Бондалетова Т. О. Особливості формування бюджетів об'єднаних територіальних громад в умовах децентралізації. Економіка та держава. 2021. № 6. С. 45–51. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.45

Harbar, Zh. and Bondaletova, Т. (2021), “Peculiarities of formation of budgets of united territorial communities in conditions of decentralization”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 45–51. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.45

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.