EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ КОМЕРЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ
І. Г. Рощін, С. І. Петровська, Н. М. Тимченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.40

УДК: 330.131.7

І. Г. Рощін, С. І. Петровська, Н. М. Тимченко

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ КОМЕРЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ

Анотація

Кожен суб'єкт господарювання в процесі своїй діяльності піддається впливу багатьох факторів. Не виключенням є й процес реалізації ними комерційних проєктів, як одного із шляхів додаткового отримання прибутку. Одним із таких факторів є можливість настання ризикових подій, які негативно можуть вплинути на результати виконання проєкту, а отже й на суб'єкта підприємництва загалом. Відтак учасниками комерційних проєктів активно використовується ризик-менеджмент, як ефективний інструмент управління наявним ризиком. У свою чергу постійна нестабільність зовнішніх та внутрішніх умов господарювання, спричинена світовою пандемією, різким падінням економік практично всіх країн світу виводять ризик-менеджмент на принципово новий рівень, що зумовлює актуальність цього дослідження.
У науковій статті розглянуто сутність ризику та управління ним, ключові характеристики ризику. Проаналізовано принципи побудови ефективної системи ризик-менеджменту проєктів, визначено найбільш поширені ризики, які супроводжують комерційні проєкти. Досліджено схему проведення ризик-менеджменту комерційного проєкту із виконанням порівняльної характеристики підходів різних науковців до цього процесу. Визначено особливості здійснення ризик-менеджменту на кожному із етапів, із встановленням методів та підходів до управління ризиками. Виокремлено особливості аналізу ризиків, які супроводжують комерційні проєкти. Запропоновано методи по зниженню наявних ризиків у процесі ризик-менеджменту, а саме: розподіл ризиків між учасниками, страхування, формування резервів для покриття непередбачуваних витрат та нейтралізація часткових ризиків.

Ключові слова: ризик; ризик-менеджмент; комерційних проєкт; управління; стратегія.

Література

1. Боровик М.В. Ризик-менеджмент: конспект лекцій. Харків: нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова, 2018. С. 17—23.
2. Вербіцька І.І. Ризик-менеджмент як сучасна система управління ризиками підприємницьких структур. Сталий розвиток економіки. 2017. Вип. 5 (22). С. 282—284.
3. Верещагіна Г.В. Плєханова Т.Є. Впровадження системи ризик-менеджменту на підприємствах в умовах інноваційної діяльності. Modern Economics. 2018. Вип. 7. С. 47—48.
4. Дурицька Г.В. Сучасні підходи до ризик-менеджменту міжнародних інвестиційних проєктів. Регіональна економіка. 2014. Вип. 2. С. 129—131.
5. Коленда Н.В. Поняття системи ризик-менеджменту підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 22. С. 398—401.
6. Landes O. (2019). Commercial risk management — Why your Business needs it. Landes Blosch. URL: https://www.landesblosch.com/blog/commercial-risk-management-why-your-business-needs-it/ (дата звернення 06.05.2021).
7. OECD (2021). Commercial risks over the project life cycle. URL: http://rmid-oecd.asean.org/project-risks-mitigation/project-risks/commercial-risks/commercial-risks-over-the-project-life-cycle/ (дата звернення 06.05.2021).

І. Roshchin, S. Petrovska, N. Tymchenko

RISK MANAGEMENT OF COMMERCIAL PROJECTS

Summary

Every business is exposed to many factors in the course of its activities. The process of realization of commercial projects by them as one of the ways of additional profit is not an exception. One such factor is the possibility of risky events that may adversely affect the results of the project and, consequently, the business entity as a whole. Therefore, participants in commercial projects actively use risk management as an effective tool for managing existing risk. In turn, the constant instability of external and internal economic conditions caused by the global pandemic, the sharp decline of economies in almost all countries bring risk management to a fundamentally new level, which determines the relevance of this study.
The scientific article considers the essence of risk and its management, key characteristics of risk. The principles of building an effective system of risk management of projects are analyzed, the most common risks that accompany commercial projects are identified. In particular, commercial projects are most affected by: changes in the economic environment, socio-political changes, instability of legislation, international risks, production and technological, natural and others. The scheme of risk management of a commercial project with the implementation of comparative characteristics of the approaches of different scientists to this process is studied. The peculiarities of risk management implementation at each of the stages are determined, with the establishment of methods and approaches to risk management. The essence of such risk management methods as cancellation, prevention and control, insurance and acquisition is revealed. The sequence of development of risk management strategy with establishment of key elements of its effective construction is investigated. The peculiarities of risk analysis that accompany commercial projects through their qualitative and quantitative assessment are highlighted. Methods for reducing existing risks in the process of risk management are proposed, namely: distribution of risks between participants, insurance, formation of reserves to cover unforeseen costs and neutralization of partial risks.

Keywords: isk; risk management; commercial project; management; strategy.

References

1. Borovyk, M.V. (2018), Ryzyk-menedzhment: konspekt lektsi [Risk management: lecture notes], Beketov National University of Municipal Economy, Kharkiv, Ukraine.
2. Verbits'ka, I.I. (2017), "Risk management as a modern risk management system of business structures", Stalyj rozvytok ekonomiky, vol. 5 (22), pp. 282—284.
3. Vereschahina, H.V. and Pliekhanova, T.Ye. (2018), "Introduction of a risk management system at enterprises in the conditions of innovative activity", Modern Economics, vol. 7, pp. 47—48.
4. Duryts'ka, H.V. (2014), "Modern approaches to risk management of international investment projects", Rehional'na ekonomika, vol. 2, pp. 129—131.
5. Kolenda, N.V. (2018), "The concept of risk management system of the enterprise", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 22, pp. 398—401.
6. Landes, O. (2019), "Commercial risk management — Why your Business needs it", Landes Blosch, Available at: https://www.landesblosch.com/blog/commercial-risk-management-why-your-business-needs-it/ (Accessed 06 May 2021).
7. OECD (2021), "Commercial risks over the project life cycle", Available at: http://rmid-oecd.asean.org/project-risks-mitigation/project-risks/commercial-risks/commercial-risks-over-the-project-life-cycle/ (Accessed 06 May 2021).

№ 6 2021, стор. 40 - 44

Дата публікації: 2021-06-30

Кількість переглядів: 519

Відомості про авторів

І. Г. Рощін

д. пед. н., професор, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Університет митної справи та фінансів

І. Roshchin

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Department of Management of Foreign Economic Activity, University of Customs and Finance

ORCID:

0000-0002-5345-2313


С. І. Петровська

к. е. н., старший викладач, старший викладач кафедри економіки, Національний транспортний університет

S. Petrovska

PhD in Economics, Senior Lecturer, Senior Lecturer of the Department of Economics, National Transport University

ORCID:

0000-0003-3561-5729


Н. М. Тимченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та морського права, Херсонська державна морська академія

N. Tymchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Maritime Law, Kherson State Maritime Academy

ORCID:

0000-0002-7270-7350

Як цитувати статтю

Рощін І. Г., Петровська С. І., Тимченко Н. М. Ризик-менеджмент комерційних проєктів. Економіка та держава. 2021. № 6. С. 40–44. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.40

Roshchin, І., Petrovska, S. and Tymchenko, N. (2021), “Risk management of commercial projects”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 40–44. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.40

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.