EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ НА ЗАСАДАХ НОВІТНЬОЇ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ПОВЕДІНКОВОЇ ТЕОРІЇ
А. М. Третяк, В. М. Третяк, Т. М. Прядка, Н. О. Капінос

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.27

УДК: 332.2.01

А. М. Третяк, В. М. Третяк, Т. М. Прядка, Н. О. Капінос

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ НА ЗАСАДАХ НОВІТНЬОЇ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ПОВЕДІНКОВОЇ ТЕОРІЇ

Анотація

Означені проблеми землеустрою та землевпорядкування, розв'язанню яких здатна сприяти новітня інституціонально-поведінкова економічна теорія. Визначено інституціональні складові побудови та розвитку системи землевпорядкування, зокрема, поняття "Інституція" та "Інститут" стосовно землеустрою та землевпорядкування. Так, до інституцій віднесено: звички, стереотипи, ментальність, віра, переконання, в тому числі реалізації ідей сталого розвитку, які перебувають у "головах" землевпорядників та користувачів землевпорядних послуг і інформації про права на землю й про землекористування; "Правила гри", закони, нормативні акти, стандарти, міжнародні угоди і т.д. які відображаються в нормативно-правових актах із землеустрою, земельних відносин, кадастру, оцінки та охорони земель. До інститутів віднесено: національні та міжнародні професійні об'єднання землевпорядників, державні регуляторні органи із землеустрою, земельних відносин, земельного кадастру, охорони земель та інших природних ресурсів (уряд, галузеві міністерства і відомства, регіональні та місцеві адміністративні органи), наддержавні регуляторні органи з управління земельними ресурсами та землевпорядкування (ООН, Євросоюз і т.п.). Обгрунтовано ідею інституціональної мотивації розвитку землеустрою та землевпорядкування, зокрема, розроблено логічно-змістовну модель розвитку національної системи землевпорядкування, виходячи із еволюції запитів до її інформації, що базуються на засадах сталого розвитку країни та сталого (збалансованого) землекористування. Адже саме запити інституцій сталого розвитку загалом, та розвитку сталого (збалансованого) землекористування зокрема, визначатимуть нову, та головне — прийнятну світовим і національним середовищем, методологічну та організаційну базу побудови системи землеустрою та землевпорядкування та їх широкого впровадження. Обгрунтовано, що сприйняття ідей сталого розвитку в національних середовищах є ефектом інституціональної правонаступності — одним із головних теоретичних досягнень інституційної теорії і може слугувати неформальною інституційною основою переходу на новий етап побудови національної системи землевпорядкування на засадах новітньої інституціонально-поведінкової теорії. Зокрема, розвиток системи на нових принципах, визначатиме і побудову національних інституціональних основ розвитку землеустрою та землевпорядкування і розробку нової науково-теоретичної платформи в сучасних умовах. В основі такої наукової платформи повинна бути парадигма землеустрою та землевпорядкування щодо ринково-орієнтованої моделі земельного устрою України та її регіонів і економіки сталого розвитку землекористування. Розроблено логічно-змістовну модель інституціонального забезпечення синергетичної моделі розвитку землеустрою та землевпорядкування.

Ключові слова: землеустрій; землевпорядкування; інституція землевпорядкування; сталий розвиток; стале (збалансоване) землекористування.

Література

1. Історія економічних учень: методологічні аспекти дослідження витоків інституціоналізму: підручник / [Н.І. Гражевська, Т.В. Гайдай, А.П. Нестеренко]; за ред. В.Д. Базилевича. — К.: Знання, 2004. — 1300 с.
2. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Д. Норт; пер. с англ. А.Н. Нестеренко. — М.: Начала, 1997. — 190 с.
3. Ходжсон Д. Экономическая теория и институты: манифест современной институциональной зкономической теории / Д. Ходжсон; пер. с англ. — М.: Дело, 2003. — 464 с.
4. Veblen T. The Place of Science in Modern Civilization and Other Essays. N.Y.: Huebsch, 1919. P. 239.
5. Третяк А.М. Землеустрій в Україні: теорія, методологія: Монографія. — Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2013.— 488 с.
6. Третяк А.М., Третяк В.М. Концептуальні засади новітньої інституціонально-поведінкової економічної теорії для економіки землекористування України.. MODERN PROBLEMS IN SCIENCE. Abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference Prague, Czech Republic. November 09—12, 2020. С. 163—166.
7. Tretiak A., Tretiak V., Priadka T., Kapinos N. The institutional theory trend of land organization and land planning development. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. — № 1. — 2021. — С. 12—18.
8. Третяк А.М. Екологія землекористування: теоретико-методологічні основи формування та адміністрування: монографія / А.М. Третяк. — Херсон: Грінь Д.С., 2012. — 440 с.
9. Курильців Р.М. Інтегроване управління землекористуванням у контексті сталого розвитку: теорія, методологія і практика: дисертація на зд. наук. ст. д. е. н., К.: 2017. 519 с.
10. Третяк А.М., Третяк В.М. Зонування земель: законодавчий колапс та наукові засади планування розвитку землекористування об'єднаних територіальних громад. Агросвіт. № 23. 2020. С. 3—9.
11. Нестеренко А.Н. Экономика и институциональная теория / А.Н. Нестеренко. — М.: УРСС, 2002. — 415 с.
12. Третяк А.М., Третяк В.М., Прядка Т.М., Капінос Н.О. Наукова гіпотеза трактування землевпорядкування як соціально-економічної інституції. Економіка та держава. № 5. 2021. С. 8—14.
13. Проєкти концепції сталого розвитку України: можливість їх вдосконалення та застосування". Аналітична записка [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/proekti-koncepcii-stalogo-rozvitku-ukraini-mozhlivist-ikh
14. Указ Президента України №722/2019 "Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825
15. Третяк А.М., Третяк В.М., Скляр Ю.Л., Капінос Н.О., Третяк Н.А. Концепція державної програми розвитку земельних відносин в україні на період до 2030 року. Агросвіт. № 19—20. 2020. С. 24—31.
16. Третяк А., Третяк В., Прядка Т. Законодавчо-нормативне запровадження зонування земель за типами (підтипами) землекористування в замін чинних категорій земель. Землевпорядний вісник. 2021. № 2. С. 16—20.
17. Хакен Г. Синергетика. Иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах / Г. Хакен; пер. с англ. — М.: Мир, 1985. — 423 с.

A. Tretiak, V. Tretiak, T. Priadka, N. Kapinos

DEVELOPMENT OF LAND PLANNING SYSTEM BASED ON THE LATEST INSTITUTIONAL AND BEHAVIORAL THEORY

Summary

The problems of land planning and land organization are outlined, the solution can be facilitated by the latest institutional and behavioral economic theory. The institutional components of establishment and development of the land management system are defined, in particular, the concepts of "Institution" and "Institute" in relation to land planning and land organization. Thus, the institutions include habits, stereotypes, mentality, faith, beliefs, including the implementation of sustainable development ideas that are in the "heads" of land management specialist and users of land planning services, land rights and use information. In addition "Rules of the game", laws, regulations, standards, international agreements, etc. which are reflected in the regulations on land management, land relations, cadaster, land valuation and protection. The institutes include: national and international professional associations of specialists in land management, state regulatory bodies on land organization, land relations, land cadaster, land protection and other natural resources (government, line ministries and departments, regional and local administrative bodies), global regulatory bodies on land resources management and land planning (UN, EU, etc.). The idea of institutional motivation of land planning and land organization development is substantiated, in particular, a logical and meaningful model of development of the national land planning system is developed, based on the evolution of information requests on sustainable development and sustainable (balanced) land use. After all, it is the sustainable development institutions' requests in general, and the development of sustainable (balanced) land use in particular, will determine a new, and most importantly — acceptable to the world and national environment, methodological and organizational basis for building land planning and land organization systems and their widespread implementation. It is substantiated that the perception of sustainable development ideas in national environments is the effect of institutional succession — one of the main theoretical achievements of institutional theory and can serve as an informal institutional basis for the transition to a new stage of building a national land planning system based on the latest institutional and behavioral theory. In particular, the development of the system on new principles will determine the construction of national institutional foundations for land organization and land planning as well as the development of a new scientific and theoretical platform in modern conditions. Such a scientific platform should be based on the paradigm of land organization and land planning in relation to the market-oriented model of land organization in Ukraine and its regions and the economy of sustainable land use development. A logical and meaningful model of institutional support of the synergetic model of land organization and land planning development has been devised.

Keywords: land organization; land planning; land planning institution; sustainable development; sustainable (balanced) land use.

References

1. Grazhevskaya, N.I. Gaidai, T.V. Nesterenko, A.P. (2004), Istoriia ekonomichnykh uchen': metodolohichni aspekty doslidzhennia vytokiv instytutsionalizmu [History of economic thought: methodological aspects of the study of the origins of institutionalism], Znannia, Kyiv, Ukraine.
2. North, D. (1997), Instituty, institucional'nye izmenenija i funkcionirovanie jekonomiki [Institutions, institutional change and the functioning of the economy], Nachala, Moscow, Russia.
3. Hodgson, D. (2003), Jekonomicheskaja teorija i instituty: Manifest sovremennoj institucional'noj jekonomicheskoj teorii [Economic theory and institutions: Manifesto of modern institutional economic theory], Delo, Moscow, Russia.
4. Veblen, T. (1919), The Place of Science in Modern Civilization and Other Essays, Huebsch, N.Y., USA.
5. Tretiak, A. (2013). Zemleustrij v Ukraini: teoriia, metodolohiia [Land management in Ukraine: theory, methodology], OLDI-PLUS, Kherson, Ukraine.
6. Tretiak, A.M. and Tretiak, V.M. (2020), "Conceptual foundations of a new institutional and behavioral economic theory for the land use economy of Ukraine", MODERN PROBLEMS IN SCIENCE. Abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference Prague, Czech Republic, November 09—12, pp. 163-—166.
7. Tretiak, A. Tretiak, V. Priadka, T. and Kapinos, N. (2021), "The institutional theory trend of land organization and land planning development" Land management, cadastre and land monitoring, vol. 1, рр. 12—18.
8. Tretiak, A.M. (2012), Ekolohiia zemlekorystuvannia: teoretyko-metodolohichni osnovy formuvannia ta administruvannia [Ecology of land use: theoretical and methodological bases of formation and administration], Hrin D.S., Kherson, Ukraine.
9. Kuriltsev, R.M. (2017), "Integrated land use management in the context of sustainable development: theory, methodology, practice", Ph.D. Thesis, Economy, Kyiv, Ukraine.
10. Tretiak, A. and Tretiak, V. (2020), "Land zoning: legislative collapse and scientific fundamentals of planning the land use development by united territorial community", Agrosvit, vol. 23, pp. 3—9.
11. Nesterenko, A.N. (2002), Jekonomika i institucional'naja teorija [Economics and institutional theory], URSS, Moscow, Russia.
12. Tretiak, A., Tretiak, V., Priadka, T. and Kapinos, N. (2021), "Scientific hypothesis of the interpretation of land planning as a socio-economic institution", Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 8—14.
13.NISS (2014), "Projects of the concept of sustainable development of Ukraine: the possibility of their improvement and application", available at: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/proekti-koncepcii-stalogo-rozvitku-ukraini-mozhlivist-ikh (Accessed 10 June 2021).
14. President of Ukraine (2019), Decree "On the Sustainable Development Goals for Ukraine until 2030", available at: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825 (Accessed 10 June 2021).
15. Tretiak, A. Tretiak, V. Skliar, Yu. Kapinos, N. and Tretiak, N. (2020), "Concept of the state program for the development of land relations in Ukraine for the period until 2030", Agrosvit, vol. 19—20, pp. 24—31.
16. Tretyak, A. Tretyak, V. and Pryadka, T. (2021), "Legislative and normative introduction of land zoning by types (subtypes) of land use in replacement of existing land categories", Land Management Bulletin, vol. 2, pp. 16—20.
17. Haken, H. (1985), Sinergetika. Ierarhii neustojchivostej v samoorganizujushhihsja sistemah i ustrojstvah [Advanced Synergetics. Instability Hierarchies of Self-Organizing Systems and Devices], Mir, Moscow, Russia.

№ 6 2021, стор. 27 - 33

Дата публікації: 2021-06-30

Кількість переглядів: 616

Відомості про авторів

А. М. Третяк

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН, Білоцерківський національний аграрний університет

A. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Researcher, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-1154-4797


В. М. Третяк

д. е. н., професор, Сумський національний аграрний університет

V. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Sumy National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-6779-1941


Т. М. Прядка

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

T. Priadka

PhD in Economics, Associate Professor, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-6179-0128


Н. О. Капінос

к. е. н., Сумський національний аграрний університет

N. Kapinos

PhD in Economics, Sumy National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-9354-5311

Як цитувати статтю

Третяк А. М., Третяк В. М., Прядка Т. М., Капінос Н. О. Розвиток системи землевпорядкування на засадах новітньої інституціонально-поведінкової теорії. Економіка та держава. 2021. № 6. С. 27–33. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.27

Tretiak, A., Tretiak, V., Priadka, T. and Kapinos, N. (2021), “Development of land planning system based on the latest institutional and behavioral theory”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 27–33. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.27

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.