EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНДУСТРІАЛЬНА ДИВЕРГЕНЦІЯ УКРАЇНИ З ЄС ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ
Ю. В. Кіндзерський

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.9

УДК: 330.341.424

Ю. В. Кіндзерський

ІНДУСТРІАЛЬНА ДИВЕРГЕНЦІЯ УКРАЇНИ З ЄС ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

Анотація

Проаналізовано явище індустріальної дивергенції між Україною та ЄС на основі показників динаміки і структури промислового виробництва. Показано сучасні теоретичні підходи до формування дієвої моделі промислової політики, суть яких зводиться до комплементарного поєднання структурних та фундаментальних факторів розвитку у її вибудовуванні, які відповідно знаходять втілення у вертикальних та горизонтальних засобах політики. Під призмою такого підходу проаналізовано особливості промислової політики в ЄС та Україні. Вказано на переважання горизонтальних засобів політики в ЄС, що не дозволяє йому ефективно протистояти своїм глобальним конкурентам. Привернуто увагу на ігнорування необхідності розбудови структурних і фундаментальних факторів розвитку у політиці України, їх невиправдану підміну заходами з дерегуляції і лібералізації з акцентом на використанні поточних конкурентних переваг, — дешевої праці і природних ресурсів, — замість розбудови перспективних, заснованих на технологіях і інноваціях, що консервує структурну і технологічну відсталість країни. Зазначено, що з позиції теорії соціальних порядків Україна є країною із соціальним порядком обмеженого доступу. У зв'язку з цим наголошено, що прямолінійне привнесення та імплементація норм ЄС в Україні не матимуть позитивного результату, оскільки ці норми, по-перше, впроваджуються у відмінне інституційне середовище ніж в ЄС, а по-друге, вони не враховують вітчизняних особливостей економіки, що зрештою не дозволить подолати її суттєву відсталість від європейської. Надано ряд рекомендацій щодо стимулювання індустріального зростання на основі перегляду підходів до формування промислової політики в національних інтересах, виходячи з необхідності безумовного поєднання структурних і фундаментальних факторів розвитку, визначення секторів-драйверів зростання на основі компаній з державною власністю, використання значного потенціалу державного споживання, запровадження розумного протекціонізму і довгострокового стратегування політики розвитку.

Ключові слова: індустріальна дивергенція; промислова політика; фактори розвитку; драйвери зростання; державне споживання; протекціонізм.

Література

1. Оцінка впливу Угоди про асоціацію/ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України: наукова доповідь / за ред. акад. НАН України В.М.Гейця; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". — К., 2014. — 102 с.
2. Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: рекомендації на основі досвіду країн Східної Європи: наукова доповідь / за ред. акад. НАН України В.М.Гейця; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". — К., 2015. — 104. с.
3. Sidenko V. Global structural transformations and trends in Ukrainian economy. Part 1: Key Trends in Structural Economic Changes in the World and Ukraine // Ekonomіka і prognozuvannа. — 2018. — № 1. — P. 37—57 (doi: https://doi.org/10.15407/eip2018.01.037).
4. Rodrik D.Trade Strategy, Development, and the Future of the Global Trade Regime / Meeting Globalization's Challenges: Policies to Make Trade Work for All; [L. Catаo, M. Obstfeld (Eds.)]. — Princeton: Princeton University Press. 2019. — 280 p. — P. 69—76.
5. Rodrik D. New Technologies, Global Value Chains and Developing Economies // NBER Working Paper 25164. — 2018. — 30 p. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nber.org/papers/w25164
6. Резнікова Н.В. Економічна неозалежність країн в умовах глобальних трансформацій. — К.: Аграр Медіа Груп, 2018. — 460 с.
7. UNIDO Statistics Data Portal [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://stat.unido.org/
8. Competitive Industrial Performance Index 2020 / UNIDO Statistics Data Portal [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://stat.unido.org/cip
9. STAN Industrial Analysis (2020 ed.) / OECD Statistics Data Portal [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://stats.oecd.org/
10. Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2020 році / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
11. Lin J.Yi. New structural economics: a framework for rethinking development / The World Bank. — Washington, 2012. — 386 p.
12. Warwick K. Beyond industrial policy: Emerging issues and new trends // OECD Science, Technology and Industry Policy Papers. — 2013. — № 2. — 57 р.
13. McMillan M., Rodrik D., Sepulveda C. Structural change, fundamentals and growth: A framework and case studies / International Food Policy Research Institute. — Washington, DC., 2017. — 330 р.
14. Wade R.H. The American paradox: ideology of free markets and the hidden practice of directional thrust // Cambridge Journal of Economics. — 2017. — Vol. 41. — Iss. 3. — P. 859—880.
15. Mazzucato M. The Entrepreneurial States. Debunking Public vs. Private Sector Myths. — London: Anthem Press, 2013. — 202 p.
16. Legislation. Sector-specific rules / European Commission [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html (дата звернення: 12.12.2020).
17. A European Green Deal / European Commission [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en (дата звернення: 12.12.2020).
18. A New Industrial Strategy for Europe / European Commission; Communication from the commission COM(2020) 102 final. — Brussels. — 2020. — Mar. 10. — 17 p.
19. Саліхова О. Промислове лідерство Німеччини: погляд на роль держави в історико-економічному аспекті // Історія народного господарства та економічної думки України. — 2020. — Вип. 53. — С. 189—221 (doi: https://doi.org/10.15407/ingedu2020.53.189).
20. Справочник инвестора — Польша. Правила ведения бизнеса. 2015 / Польское агентство информации и иностранных инвестиций. — Варшава, 2015. — 216 с.
21. Крупный бизнес считает сельское хозяйство наиболее привлекательной для инвестиций отраслью / Цензор.Нет. — 2019. — 29 жов. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://biz.censor.net.ua/news/3156551/krupnyyi_biznes_schitaet_selskoe_hozyayistvo_naibolee_privlekatelnoyi_dlya_investitsiyi_otraslyu (дата звернення: 30.10.2019).
22. Мінагрополітики підписало меморандум з одним з найбільших міжнародних інвестиційних фондів світу / Урядовий портал. — 2021. — 15 лют. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/news/minagropolitiki-pidpisalo-memorandum-z-odnim-z-najbilshih-mizhnarodnih-investicijnih-fondiv-svitu
23. Вектори економічного розвитку 2030. Матеріали для обговорення / Кабінет Міністрів України. — 2020. — 416 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://nes2030.org.ua
24. Представители ЕС и Украины обсудили пути вывоза из страны стратегически важных металлов и минералов / Металургпром. — 18 травня 2021 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://metallurgprom.org/news/mining/8343-predstaviteli-es-i-ukrainy-obsudili-puti-vyvoza-iz-strany-strategicheski-vazhnyh-metallov-i-mineralov.html (дата звернення: 18 травня 2021 р.).
25. Myrdal G. Economic Theory and Under-Developed Regions. — London: Gerald Duckworth & Co., Ltd, 1957. — 168 р.
26. Борисенко З. Чому Зеленський не має підписувати закон про підтримку значних інвестицій // Дзеркало тижня. — 2021. — 2 лют. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zn.ua/ukr/macrolevel/chomu-zelenskij-ne-maje-pidpisuvati-zakon-pro-pidtrimku-znachnikh-investitsij.html (дата звернення: 03.02.2021).
27. Кисилевський Д. Локалізація по-американськи. Як США використовують публічні закупівлі для захисту своїх виробників // Дзеркало тижня. — 2021. — 5 лют. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zn.ua/ukr/macrolevel/lokalizatsija-po-amerikanski.html (дата звернення: 05.02.2021).

Yu. Kindzerskyi

UKRAINE'S INDUSTRIAL DIVERGENCE WITH THE EU AND PROBLEMS OF IT OVERCOMING

Summary

The phenomenon of industrial divergence between Ukraine and the EU is analyzed on the basis of indicators of dynamics and structure of industrial production. Modern theoretical approaches to the formation of an effective model of industrial policy are shown, the essence of which is reduced to a complementary combination of structural and fundamental factors of development in its construction, which are respectively embodied in vertical and horizontal means of policy. Under the prism of this approach, the features of industrial policy in the EU and Ukraine are analyzed. The predominance of horizontal policy tools in the EU is pointed out, which does not allow it to effectively confront its global competitors. Attention is drawn to ignoring the need to develop structural and fundamental factors of development in Ukrainian politics, their unjustified replacement by measures of deregulation and liberalization with an emphasis on the use of current competitive advantages — cheap labor and natural resources — instead of building promising, based on technology and innovation, preserves the structural and technological backwardness of the country. It is noted that from the standpoint of the theory of social order, Ukraine is a country with a social order of limited access. In this regard, it is emphasized that the straightforward introduction and implementation of EU norms in Ukraine will not have a positive result, because these norms, firstly, are implemented in a different institutional environment than in the EU, and secondly, they do not take into account domestic economic features, which in the end will not allow to overcome its significant backwardness from the European one. A number of recommendations are provided to stimulate industrial growth based on the revision of approaches to industrial policy in the national interest, based on the need for an unconditional combination of structural and fundamental factors of development, identification of growth drivers based on state-owned companies, use of significant public consumption potential, protectionism and long-term development policy strategy.

Keywords: industrial divergence; industrial policy; development factors; growth drivers; state consumption; protectionism.

References

1. Heyets, V. (2014), Otsinka vplyvu Uhody pro asotsiatsiiu/ZVT mizh Ukrainoiu ta YeS na ekonomiku Ukrainy [Assessment of the impact of the Association Agreement / FTA between Ukraine and the EU on the economy of Ukraine], Institute of the Economy and Forecasting of the NASU, Kyiv, Ukraine.
2. Heyets, V. (2015), Implementatsiia Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta YeS: rekomendatsii na osnovi dosvidu krain Skhidnoi Yevropy [Implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU: recommendations based on the experience of Eastern European countries], Institute of the Economy and Forecasting of the NASU, Kyiv, Ukraine.
3. Sidenko, V. (2018), "Global structural transformations and trends in Ukrainian economy. Part 1: Key Trends in Structural Economic Changes in the World and Ukraine", Ekonomіka і prognozuvannya, vol. 1, pp. 37—57 (doi: https://doi.org/10.15407/eip2018.01.037).
4. Rodrik, D. (2019), "Trade Strategy, Development, and the Future of the Global Trade Regime", Meeting Globalization's Challenges: Policies to Make Trade Work for All, Princeton University Press, Princeton, USA, pp. 69—76.
5. Rodrik, D. (2018), "New Technologies, Global Value Chains and Developing Economies", NBER Working Paper, [Online], vol. 25164, available at: http://www.nber.org/papers/w25164 (Accessed: 14.03.2021).
6. Reznikova, N. (2018), Ekonomichna neozalezhnist krain v umovakh hlobalnykh transformatsii [Economic neodependence of countries in the context of global transformations], Agrar Media Grup, Kyiv, Ukraine.
7. UNIDO Statistics Data Portal (2021), [Online], available at: https://stat.unido.org/ (Accessed: 18.03.2021).
8. UNIDO Statistics Data Portal (2021), "Competitive Industrial Performance Index 2020", available at: https://stat.unido.org/cip (Accessed: 18.03.2021).
9. OECD Statistics Data Portal (2020), "STAN Industrial Analysis (2020 ed.)", available at: https://stats.oecd.org/ (Accessed: 28.03.2021).
10. State Statistics Service of Ukraine (2021), "Volume of industrial products sold, by types of activity in 2020", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed: 28.03.2021).
11. Lin, J.Yi. (2012), New structural economics: a framework for rethinking development, The World Bank. Washington, USA.
12. Warwick, K. (2013), "Beyond industrial policy: Emerging issues and new trends", OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, vol. 2.
13. McMillan, M. Rodrik, D. and Sepulveda, C. (2017), Structural change, fundamentals and growth: A framework and case studies, International Food Policy Research Institute, Washington, DC., USA.
14. Wade, R.H. (2017), "The American paradox: ideology of free markets and the hidden practice of directional thrust", Cambridge Journal of Economics, vol. 41, iss. 3, pp. 859—880.
15. Mazzucato, M. (2013), The Entrepreneurial States. Debunking Public vs. Private Sector Myths, Anthem Press, London, UK.
16. European Commission (2020), "Legislation. Sector-specific rules", available at: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html (Accessed 12.12.2020).
17. European Commission (2019), "A European Green Deal", available at: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en (Accessed 12.12.2020).
18. European Commission, (2020), "A New Industrial Strategy for Europe", Communication from the commission COM(2020) 102 final, mar. 10, Brussels, EU.
19. Salikhova, O. (2020), "Germany's industrial leadership: view of the role of the state in the historical and economic aspect", History of economics and economic thought of Ukraine, vol. 53, pp. 189—221. doi: https://doi.org/10.15407/ingedu2020.53.189
20. Polish Agency for Information and Foreign Investment, (2015), Spravochnik investora — Pol'sha. Pravila vedeniya biznesa. 2015 [Investor's Guide — Poland. Business rules. 2015], Warsaw, Poland.
21. Censor.Net, (2019), "Big business considers agriculture to be the most attractive sector for investments", available at: https://biz.censor.net.ua/news/3156551/krupnyyi_biznes_schitaet_selskoe_hozyayistvo_naibolee_privlekatelnoyi_dlya_investitsiyi_otraslyu (Accessed 30.10.2020).
22. Government portal, (2021), "The Ministry of Agrarian Policy has signed a memorandum with one of the largest international investment funds in the world", available at: https://www.kmu.gov.ua/news/minagropolitiki-pidpisalo-memorandum-z-odnim-z-najbilshih-mizhnarodnih-investicijnih-fondiv-svitu (Accessed 15.02.2021).
23. Cabinet of Ministers of Ukraine, (2020), "Vectors of economic development 2030. Materials for discussion", [Online], available at: https://nes2030.org.ua (Accessed: 17.03.2021).
24. Metallurgprom (2021), "Representatives of the EU and Ukraine discussed ways of exporting strategically important metals and minerals from the country", available at: https://metallurgprom.org/news/mining/8343-predstaviteli-es-i-ukrainy-obsudili-puti-vyvoza-iz-strany-strategicheski-vazhnyh-metallov-i-mineralov.html (Accessed: 18.05.2021).
25. Myrdal, G. (1957), Economic Theory and Under-Developed Regions.: Gerald Duckworth & Co., Ltd, London, UK.
26. Borysenko, Z. (2021), "Why Zelensky should not sign the law on support of significant investments", Mirror of the week, [Online], February 2, available at: https://zn.ua/ukr/macrolevel/chomu-zelenskij-ne-maje-pidpisuvati-zakon-pro-pidtrimku-znachnikh-investitsij.html (Accessed: 03.02.2021).
27. Kysilevsky, D. (2021), "Localization in the American way. How the United States uses public procurement to protect its producers", Mirror of the Week, [Online], February 5, available at: https://zn.ua/ukr/macrolevel/chomu-zelenskij-ne-maje-pidpisuvati-zakon-pro-pidtrimku-znachnikh-investitsij.html (Accessed: 05.02.2021).

№ 6 2021, стор. 9 - 18

Дата публікації: 2021-06-30

Кількість переглядів: 655

Відомості про авторів

Ю. В. Кіндзерський

д. е. н., с. н. с., провідний науковий співробітник,ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Yu. Kindzerskyi

Doctor of Economic Sciences, Senior Researcher, Leading Researcher, Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine

ORCID:

0000-0002-4432-6526

Як цитувати статтю

Кіндзерський Ю. В. Індустріальна дивергенція України з єс та проблеми її подолання. Економіка та держава. 2021. № 6. С. 9–18. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.9

Kindzerskyi, Yu. (2021), “Ukraine's industrial divergence with the eu and problems of it overcoming”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 9–18. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.9

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.