EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ГРОМАДСЬКОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
А. В. Хомутенко, В. П. Хомутенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.4

УДК: 336.1

А. В. Хомутенко, В. П. Хомутенко

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ГРОМАДСЬКОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті обгрунтовано роль громадянського суспільства в формуванні правової держави. Визначено інститути громадянського суспільства, які здійснюють громадський фінансовий контроль. Проаналізовано динаміку кількості громадських організацій за період з 2012 по 2020 роки. Встановлено відсутність в Україні нормативно-правового акту, який регулював би сутність та підходи до проведення громадського фінансового контролю. Досліджено напрямки діяльності та результативні показники громадських організацій "Наші гроші", "Центр протидії корупції", "Трансперенсі Інтернешнл Україна", "Інститут соціально-економічної трансформації". Зауважується, що окремі дані для своїх досліджень ці організації отримують з інформаційних систем і порталів, зокрема: Dozorro, SPENDING. Наведено відомості, які викладаються на офіційних веб-сайтах зазначеними громадськими організаціями. Доведено, що окремі громадські організації, серед яких Інститут Євро-Атлантичного співробітництва, в своїх дослідженнях спираються на зарубіжний досвід розподілу та перерозподілу суспільних фінансових ресурсів. Грунтуючись на аналітичних матеріалах Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва аргументовано суспільно важливу роль незалежних аналітичних центрів. Розкрито основні напрями діяльності в частині публічних фінансів Міжнародного центру перспективних досліджень й Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Визначено вітчизняні ЗМІ (Газета KYIV POST, електронні видання "Економічна правда" та "Слідство.інфо"), які беруть участь у здійсненні громадського фінансового контролю. Охарактеризовано зв'язок суб'єктів громадського фінансового контролю з суб'єктами державного фінансового контролю (Держаудитслужба, Рахункова палата, Національне агентство з питань запобігання корупції). Запропоновано пріоритетні напрями вдосконалення громадського фінансового контролю в Україні: законодавче врегулювання сутності, суб'єктів та підходів до проведення громадського фінансового контролю; формування єдиного веб-сайту, на якому було б розміщено інформацію про суб'єкти громадського фінансового контролю, їх проєкти та результати діяльності; налагодження співпраці громадських організацій і незалежних аналітичних центрів з органами державної та місцевої влади, а також закладами вищої освіти.

Ключові слова: фінансовий контроль; громадські організації; незалежні аналітичні центри; державні закупівлі; бюджетні кошти.

Література

1. Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні: Указ Президента України від 26.02.2016 р. №68/2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/68/2016#n25
2. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm
3. Про громадський контроль: Проєкт Закону України від 13.05.2015 р. № 2737-1. URL: https://ips.ligazakon.net/document/JH2411AA?an=133
4. Офіційний веб-сайт Громадської організації "Центр протидії корупції". URL: https://ukr.aw/
5. Офіційний веб-сайт Громадської організації "Наші гроші". URL: https://nashigroshi.org
6. Члени DOZORRO-СПІЛЬНОТИ. URL: https://dozorro.org/community/ngo
7. Закупівлі Prozorro COVID-19. URL: https://covid.dozorro.org/
8. Що купує твоя школа? URL: https://nus.org.ua/what-your-school-buys/
9. Портал Spending. Пошук за розпорядниками. URL: https://confluence.spending.gov.ua/pages/viewpage.action?pageId=65544
10. Офіційний веб-сайт Громадської організації "Інститут соціально-економічної трансформації". URL: https://iset-ua.org/ua/
11. Дубровський В., Черкашин В., Гетман О. Порівняльний аналіз фіскального ефекту від застосування інструментів ухилення/уникнення оподаткування в Україні: нові виклики. Інститут соціально-економічної трансформації та Центр соціально-економічних досліджень CASE-Ukraine. Київ, 2019. URL: http://iset-ua.org/images/Porivnyalniy-analiz-shem-Podatky-final333.pdf
12. Офіційний веб-сайт Інститута Євро-Атлантичного Співробітництва. URL: http://www.ieac.org.ua/about/history
13. Все під контролем: як наглядають за сектором безпеки й оборони у світі. IЄAC, 2020. URL: http://www.ieac.org.ua/news/item/100-vse-pid-kontrolem-iak-nahliadaiut-za-sektorom-bezpeky-i-oborony-u-sviti#
14. Бураковський І., Юхименко С., Коссе І., Кравчук В. Державна підтримка aктивності в період пандемії КОВІД-19: регіональний вимір: аналітична доповідь. ГО "Інститут економічних досліджень та політичних консультацій". 2021. URL: http://www.ier.com.ua/files/publications/Special_research/2021/covid19_report_final1.pdf
15. Офіційний веб-сайт Міжнародного центру перспективних досліджень. URL: http://icps.com.ua/pro-mtspd/
16. Контроль за використанням державних фінансів на місцевому рівні в Україні: навчальний посібник. Міжнародний центр перспективних досліджень. 2018. URL: http://icps.com.ua/assets/uploads/images/images/eu/t_kontrol_derj_fin_a5_ukr.pdf
17. Незалежні аналітичні центри України у процесі вироблення політики: перешкоди, перспективи та взаємні очікування у співпраці з органами державної влади. Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. URL: https://dif.org.ua/uploads/pdf/1421935943_3402.pdf
18. YouControl та Держаудитслужба запартнерилися. URL: https://youcontrol.com.ua/news/youcontrol-ta-derzhaudytsluzhba-zapartnerylysia/
19. Канєвський Г. Політичні мільйони. Представники яких партій заробили на господарстві в містах. Українська правда, 2016. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2016/10/26/609066/
20. Офіційний веб-сайт Центру дослідження корупції та організаційної злочинності (Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). URL: https://www.occrp.org/ru/announcements
21. Офіційний веб-сайт газети KYIV POST. URL: https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/occrp-poroshenko-secretly-controlled-offshore-firms-that-banked-at-austrias-raiffeisen.html

А. Khomutenko, V. Khomutenko

INSTITUTIONAL FEATURES THE FINANCIAL CONTROL OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN UKRAINE

Summary

The article substantiates the role of civil society in the formation of the rule of law. Civil society institutions that exercise public financial control have been identified. The dynamics of the number of non-governmental organizations for the period from 2012 to 2020 is analyzed. The absence of a normative legal act in Ukraine that would regulate the essence and approaches to public financial control has been established. Areas of activity and performance indicators of non-governmental organizations "Our Money", "Center for Combating Corruption", "Transparency International Ukraine", "Institute of Socio-Economic Transformation" were studied. It is noted that some data for their research organizations receive from information systems and portals, in particular: Dozorro, SPENDING. The information published on the official websites of the mentioned non-governmental organizations is given. It is proved that some non-governmental organizations, including the Institute for Euro-Atlantic Cooperation, rely on foreign experience in the distribution and redistribution of public financial resources. Based on the analytical materials of the Democratic Initiatives Foundation Ilka Kucheriva the socially important role of independent think tanks is argued. The main directions of activity in the part of public finances of the International Center for Policy Studies and the Institute for Economic Research and Policy Consulting are revealed. Domestic mass media (KYIV POST newspaper, electronic publications Ekonomichna Pravda and Slidstvo.info) have been identified as participating in public financial control. The connection of the subjects of non-governmental financial control with the subjects of state financial control (State Audit Service of Ukraine, Accounting Chamber, National Agency for Prevention of Corruption) is described. The priority directions of improvement of public financial control in Ukraine are offered: legislative regulation of essence, subjects and approaches to carrying out public financial control; creation of a single website, which would contain information about the subjects of public financial control, their projects and results of activities; establishing cooperation between public organizations and independent think tanks with state and local authorities, as well as with higher education institutions.

Keywords: financial control; non-governmental organizations; independent think tanks; public procurement; budget funds.

References

1. President of Ukraine (2016), Decree "On promoting the development of civil society in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/68/2016#n25 (Accessed 12 May 2021).
2. State Statistics Service of Ukraine (2020), "Dynamics of the number of public organizations", available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 12 May 2021).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), Draft Law of Ukraine "On Public Control", available at: https://ips.ligazakon.net/document/JH2411AA?an=133 (Accessed 12 May 2021).
4. NGO "Center for Combating Corruption" (2021), available at: https://ukr.aw/ (Accessed 12 May 2021).
5. NGO "Our money" (2021), available at: https://nashigroshi.org (Accessed 12 May 2021).
6. Members of the DOZORRO-COMMUNITY (2021), available at: https://dozorro.org/community/ngo (Accessed 12 May 2021).
7. Prozorro (2021), "Procurement COVID-19", available at: https://covid.dozorro.org/ (Accessed 12 May 2021).
8. NUS (2021), "What does your school buy?", available at: https://nus.org.ua/what-your-school-buys/ (Accessed 12 May 2021).
9. Portal Spending (2021), "Search for managers", available at: https://confluence.spending.gov.ua/pages/viewpage.action?pageId=65544 (Accessed 12 May 2021).
10. NGO "Institute of Social and Economic Transformation" (2021), available at: https://iset-ua.org/ua/ (Accessed 12 May 2021).
11. Dubrovskyi, V. Cherkashyn, V. and Hetman, O. (2019), Porivnial'nyj analiz fiskal'noho efektu vid zastosuvannia instrumentiv ukhylennia/unyknennia opodatkuvannia v Ukraini: novi vyklyky [Comparative analysis of the fiscal effect of tax evasion/avoidance instruments in Ukraine: new challenges], Instytut sotsial'no-ekonomichnoi transformatsii ta Tsentr sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen' CASE-Ukraine, available at: http://iset-ua.org/images/Porivnyalniy-analiz-shem-Podatky-final333.pdf (Accessed 12 May 2021).
12. The Institute for Euro-Atlantic Cooperation (2021), available at: http://www.ieac.org.ua/about/history (Accessed 12 May 2021).
13. The Institute for Euro-Atlantic Cooperation (2020), "Everything is under control: how the security and defense sector in the world is monitored", available at: http://www.ieac.org.ua/news/item/100-vse-pid-kontrolem-iak-nahliadaiut-za-sektorom-bezpeky-i-oborony-u-sviti# (Accessed 12 May 2021).
14. Burakovskyi, I. Yukhymenko, S. Kosse, I. and Kravchuk, V. (2021), "State support for activity during the KOVID-19 pandemic: a regional dimension", NGO "Institute for Economic Research and Policy Consulting", available at: http://www.ier.com.ua/files/publications/Special_research/2021/covid19_report_final1.pdf (Accessed 12 May 2021).
15. The International Center for Policy Studies (2021), available at: http://icps.com.ua/pro-mtspd/ (Accessed 12 May 2021).
16. ICPS (2018), Kontrol' za vykorystanniam derzhavnykh finansiv na mistsevomu rivni v Ukraini [Control over the use of public finances at the local level in Ukraine], Mizhnarodnyj tsentr perspektyvnykh doslidzhen', available at: http://icps.com.ua/assets/uploads/images/images/eu/t_kontrol_derj_fin_a5_ukr.pdf (Accessed 12 May 2021).
17. Ilko Kucheriv Democratic Initiatives Foundation (2021), "Independent think tanks of Ukraine in the policy-making process: obstacles, prospects and mutual expectations in cooperation with public authorities", available at: https://dif.org.ua/uploads/pdf/1421935943_3402.pdf (Accessed 12 May 2021).
18. YouControl (2021), "YouControl and the State Audit Office of Ukraine have partnered", available at: https://youcontrol.com.ua/news/youcontrol-ta-derzhaudytsluzhba-zapartnerylysia/ (Accessed 12 May 2021).
19. Kanievskyi, H. (2016), "Political millions. Representatives of which parties earned on the farm in the cities", Ukrains'ka pravda, available at: https://www.epravda.com.ua/publications/2016/10/26/609066/ (Accessed 12 May 2021).
20. The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), available at: https://www.occrp.org/ru/announcements (Accessed 12 May 2021).
21. KYIV POST (2021), available at: https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/occrp-poroshenko-secretly-controlled-offshore-firms-that-banked-at-austrias-raiffeisen.html (Accessed 12 May 2021).

№ 6 2021, стор. 4 - 8

Дата публікації: 2021-06-30

Кількість переглядів: 575

Відомості про авторів

А. В. Хомутенко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

А. Khomutenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Finance, Odessa National Economic University, Odessa

ORCID:

0000-0002-7176-9613


В. П. Хомутенко

к. е. н., професор, судовий експерт, м. Одеса

V. Khomutenko

hD in Economics, Professor, Judicial Expert

ORCID:

0000-0002-7204-7209

Як цитувати статтю

Хомутенко А. В., Хомутенко В. П. Інституційні особливості громадського фінансового контролю в Україні. Економіка та держава. 2021. № 6. С. 4–8. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.4

Khomutenko, А. and Khomutenko, V. (2021), “Institutional features the financial control of non-governmental organizations in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 4–8. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.6.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.