EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ — СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
Ю. М. Грибовська, Л. О. Ходаківська, Ж. А. Кононенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.5.54

УДК: 338.2: 311

Ю. М. Грибовська, Л. О. Ходаківська, Ж. А. Кононенко

УПРАВЛІННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ — СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

Анотація

Стаття узагальнює інформаційне забезпечення менеджменту для здійснення управління нематеріальними активами. Основною метою проведеного дослідження є удосконалення методики формування інформаційної бази документаційного та аналітичного забезпечення управління нематеріальними активами підприємств з метою прийняття ефективних управлінських рішень. Систематизація літературних джерел та підходів до вирішення проблеми управління нематеріальними активами засвідчила, що відсутній єдиний підхід до визначення змісту нематеріальних активів як об'єкта управління, ідентифікації їх складових, спостерігається різноплановість класифікаційних ознак та групувань даних активів з метою управління, що вимагає подальших наукових досліджень. Виникає потреба у визначенні впливу якості інформаційного забезпечення на ефективність аналізу нематеріальних активів та обгрунтованість прийняття управлінських рішень. Актуальність вирішення зазначеної наукової проблеми полягає в тому, що стратегія управління підприємством на основі використання нематеріальних активів є конкретним механізмом збільшення обсягів реалізації продукції та розширення ринків збуту продукції. Дослідження питання управління нематеріальними активами в статті здійснено в логічній послідовності: з'ясовано значення цих активів у господарській діяльності підприємства, вивчено джерела інформації про проведення економічного аналізу досліджуваних активів, проведено аналіз динаміки й структури нематеріальних активів на основі зібраної інформації за запитами авторів у Державній службі статистики України та Головному управлінні статистики в місті Києві, з'ясовано сутність діджиталізації даних та описано порядок застосування "хмарних" технологій — як напрям інноваційного управління. Методичним інструментарієм проведеного дослідження стали прийоми читання фінансової звітності, зокрема горизонтальний аналіз, періодом дослідження обрано 2010—2019 роки. Об'єктом дослідження обрана країна Україна та її столиця — місто Київ. Дослідження емпірично підтверджує та теоретично доводить, що нематеріальні активи для підприємства — важливе джерело розширення горизонту розвитку інноваційної діяльності та підвищення його конкурентоспроможності. Саме нематеріальні активи визначають рівень забезпеченості підприємства програмними продуктами, торговими знаками, патентами, ліцензіями, дозволами, які визначають рівень конкурентоздатності підприємства. Українським підприємствам, що збираються успішно конкурувати за законами сучасного міжнародного бізнесу, доцільно першочергову увагу звернути саме на нематеріальні активи, особливо на здатність генерувати нові знання. Вимоги сучасності визначають якісну конкурентоздатність менеджера за рахунок вільного володіння і розуміння ринкового інформаційного середовища, що забезпечить постійну взаємодію та взаємозв'язок між вхідними і вихідними даними в організації інформаційних потоків. В умовах жорсткої конкуренції особливої актуальності набуває діджиталізація даних, тобто перетворення різних видів інформації у цифрову. З метою зберігання необмеженого обсягу інформації та можливості доступу до неї в будь-який момент, підприємства використовують "хмарні" технології. Важливими перевагами даних технологій є створення резервного копіювання та доступ до даних.
Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для аспірантів, докторантів, менеджерів, економістів, бухгалтерів підприємств та компаній, а також для інших зацікавлених осіб.

Ключові слова: діджиталізація даних; економічний аналіз; нематеріальні активи; необоротні активи; статистичні дані; управління; хмарні технології.

Література

1. Еннан Р. Правовий режим "хмарних" технологій. Інтелектуальна власність. 2017. № 2. С. 32—36.
2. Мельничук Л. Ю. Основні принципи та методики побудови стратегії управління нематеріальними активами. URL: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/1737/1/3%20%20Melnuchyk.pdf (дата звернення: 28.02.2021).
3. Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэлл Д. Принципы бухгалтерского учета. Пер. с англ. Под ред. Я.В. Соколова. 2-е изд., стереотип. М.: Финансы и статистика, 2000. 496 с.
4. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи": Наказ Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 р. № 242 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99 (дата звернення: 28.02.2021).
5. Про затвердження форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів: Наказ Міністерства фінансів України від 22 листопада 2004 р. № 732 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1580-04 (дата звернення: 28.02.2021).
6. Сайт Головного управління статистики у місті Києві. URL: http://kiev.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 28.02.2021).
7. Сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 28.02.2021).
8. Schwab K. The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. URL: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrialrevolution-what-it-meansand-how-to (дата звернення: 28.02.2021).

Y. Hrybovska, L. Khodakivska, Z. Kononenko

INTANGIBLE ASSET MANAGEMENT — A COMPONENT OF INFORMATION SUPPORT FOR MANAGEMENT

Summary

The article summarizes management information for the management of intangible assets. The main purpose of the conducted research is to improve the methodology of formation of information base of documentation and analytical support of management of intangible assets of enterprises in order to make effective management decisions. Systematization of literary sources and approaches to the problem of management of intangible assets showed that there is no single approach to determining the content of intangible assets as an object of management, identification of their components, there is a heterogeneity of classification features and groupings of these assets for management purposes, which requires research. There is a need to determine the impact of the quality of information support on the effectiveness of the analysis of intangible assets and the validity of management decisions. The urgency of solving this scientific problem lies in the fact that the strategy of managing an enterprise based on the use of intangible assets is a specific mechanism for increasing the volume of sales and expansion of markets for products. The research of the issue of management of intangible assets in the article is carried out in a logical sequence: the value of these assets in the economic activity of the enterprise, the sources of information on carrying out economic analysis of the studied assets, the dynamics and structure of intangible assets on the basis of collected information at the request of authors in the Civil Service of Statistics of Ukraine and the Main Directorate of Statistics in the city of Kiev, the essence of data digitization has been clarified and the order of using "cloud" technologies is described as a direction of innovative management. Methods of the study were approaches of reading the financial statements, in particular horizontal analysis, the study period was selected 2010—2019. The object of study is the country Ukraine and its capital city Kyiv. The study empirically confirms and theoretically proves that intangible assets for an enterprise are an important source of expanding the horizon of innovation activity and enhancing its competitiveness. It is intangible assets that determine the level of security of the enterprise software products, trademarks, patents, licenses, permits that determine the level of competitiveness of the enterprise. For Ukrainian companies that are going to successfully compete under the laws of modern international business, it is advisable to pay particular attention to intangible assets, especially the ability to generate new knowledge. The requirements of modernity determine the qualitative competitiveness of the manager at the expense of free ownership and understanding of the market information environment, which will ensure constant interaction and interrelation between the input and output data in the organization of information flows. In the conditions of fierce competition, the digitization of data, that is, the transformation of different types of information into digital, becomes especially relevant. In order to store unlimited amount of information and to be able to access it at any moment, enterprises use "cloud" technologies. Important benefits of these technologies are backup and data access.
The results of the study may be useful for graduate students, doctoral students, managers, economists, accountants of businesses and companies, as well as for other interested parties.

Keywords: cloud technologies; data digitization; economic analysis; intangible assets; management; non-current assets; statistics.

References

1. Ennan, R. (2017), "The legal mode of "cloud" technologies", Intelektualna vlasnist - Intellectual Property, vol. 2, pp. 32—36.
2. Melnychuk, L. Yu. (2008), "Basic principles and methodologies of construction of management strategy of intangible assets", available at: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/1737/1/3%20%20Melnuchyk.pdf (Accessed 16 April 2021).
3. Needles, B. Anderson, H. and Caldwell, D. (2000), Pryncypy buxgalterskogo ucheta [Principles of accounting], Finance and statistics, Moscow, Russia.
4. Ministry of Finance of Ukraine (1999), "Regulation (Standard) of Accounting 8 "Intangible Assets", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99 (Accessed 16 April 2021).
5. Ministry of Finance of Ukraine (2004), Order "On Approval of Forms of Primary Accounting for Intellectual Property Rights in Intangible Assets", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1580-04 (Accessed 16 April 2021).
6. Site of the Main Department of Statistics in the city of Kyiv (2021), available at: http://kiev.ukrstat.gov.ua (Accessed 16 April 2021).
7. Site of the State Statistics Service of Ukraine (2021), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 16 April 2021).
8. Schwab, K. (2016), "The Fourth Industrial Revolution: What It Means, How to Respond", available at: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrialrevolution-what-it-meansand-how-to (Accessed 16 April 2021).

№ 5 2021, стор. 54 - 61

Дата публікації: 2021-05-25

Кількість переглядів: 688

Відомості про авторів

Ю. М. Грибовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Y. Hrybovska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian University, Poltava

ORCID:

0000-0001-5205-9045


Л. О. Ходаківська

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

L. Khodakivska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian University, Poltava

ORCID:

0000-0002-6758-697X


Ж. А. Кононенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Z. Kononenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Economic Research, Poltava State Agrarian University, Poltava

ORCID:

0000-0003-0074-8249

Як цитувати статтю

Грибовська Ю. М., Ходаківська Л. О., Кононенко Ж. А. Управління нематеріальними активами — складова інформаційного забезпечення менеджменту. Економіка та держава. 2021. № 5. С. 54–61. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.5.54

Hrybovska, Y., Khodakivska, L. and Kononenko, Z. (2021), “Intangible asset management — a component of information support for management”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 54–61. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.5.54

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.