EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ
К. О. Бабікова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.5.44

УДК: 338.49.32(432)

К. О. Бабікова

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ

Анотація

Визначено, що концентрація природних та рекреаційних ресурсів, об'єктів культурно-історичної спадщини, державна фінансова підтримка можуть забезпечити щорічне зростання туристичних потоків. Досліджено, що актуальною науковою задачею є розробка теоретичних і прикладних основ формування еколого-економічної збалансованої рекреаційно-туристичної системи.
Проведено аналіз, на основі якого досліджено теоретичні аспекти системного підходу, що є основою забезпечення збалансованого розвитку рекреаційного туризму, виявлено необхідні передумови розвитку рекреаційного туризму та представлено головні перспективи.
Визначено основні підсистеми соціо-еколого-економічного розвитку рекреаційно-туристичної галузі, які свідчить про важливість її організації як цілісної системи. Зазначено, що рекреаційний туризм все більше набуває популярності на глобальному рівні.
Стверджується, що для проведення досліджень в області еколого-економічного збалансованого рекреаційного туризму на науковому рівні необхідно залучення системного підходу. Це дозволить визначити цільові пріоритети збалансованої рекреаційно-туристичної та дозволить спрогнозувати можливості отримання збалансовані еколого-економічного ефекти. Запропоновано системний підхід до еколого-економічного забезпечення розвитку рекреаційного туризму характеризується як взаємозв'язок екологічних, економічних, соціальних та інших складових, що формують його збалансований розвиток. Еколого-економічна цілісність є ключовим завданням, що стоїть перед рекреаційно-туристичною галуззю. Значний розвиток збалансованого рекреаційного туризму дасть змогу покращити екологічну ситуацію територій, забезпечить фінансове надходження в державну скарбницю та покращить якість життя населення країни. Потрібно спрямувати всі сили на формування збалансованого розвитку рекреаційного туризму в рамках сучасних економіко-екологічних, політичних та соціальних умов.

Ключові слова: збалансований розвиток; рекреаційно-туристична система; еколого-економічний розвиток; підсистеми; державне управління; рекреація; туризм.

Література

1. Томашевська А.В. Методичні підходи щодо управління взаємодією на регіональному туристичному ринку. Вісник Прикарпатського університету. Економіка. 2015. № 11. С. 76—81.
2. Global Compact Network Ukraine. URL: https://globalcompact.org.ua/english/
3. Посохов І.С., Сагайдачна А.В. Перспективи розвитку екологічного туризму в Україні. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. 2019. С. 203—212.
4. UNWTO. URL: https://www.unwto.org
5. Ступень Н.М., Мазур Г.Ф. Формування моделі збалансованого розвитку рекреаційних територій. Збалансоване природокористування. 2019. № 2. С. 97—106.
6. Волкова В. Н., Денисов А. А. Основы теории систем и системного анализа: учебник. Санкт-Петербург: СПГГТУ, 2005. 520 с.
7. Захарченко П.В. Модели экономики курортнорекреационних систем: монография. Бердянск: Ткачук А. В., 2010. 392 с.
8. Леоненко Н.А. Системний підхід до формування державної політики регулювання розвитку туризму. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 2019. № 2.
9. Мельниченко О.А., Шведун В.О. Особливості розвитку індустрії туризму в Україні: монографія. Харків: НУЦЗУ, 2017. 153 с.
10. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. 463 с.

K. Babikova

SYSTEMATIC APPROACH TO ECOLOGICAL AND ECONOMIC ENSUREMENT OF BALANCED DEVELOPMENT OF RECREATIONAL TOURISM

Summary

It is determined that the concentration of natural and recreational resources, cultural and historical heritage sites, state financial support can provide annual growth of tourist flows. It is investigated that the actual scientific task is the development of theoretical and applied bases for the formation of ecological and economic balanced recreational and tourist system.
The analysis is carried out, on the basis of which the theoretical aspects of the system approach, which is the basis for ensuring the balanced development of recreational tourism, the necessary prerequisites for the development of recreational tourism and the main prospects are presented.
The main subsystems of socio-ecological-economic development of the recreational and tourist industry are identified, which testifies to the importance of its organization as a holistic system. It is noted that recreational tourism is becoming increasingly popular globally.
It is argued that a systematic approach is needed to conduct research in the field of ecologically and economically balanced recreational tourism at the scientific level. This will determine the target priorities of a balanced recreational and tourist and will predict the possibility of obtaining balanced environmental and economic effects. The proposed systematic approach to the ecological and economic support of the development of recreational tourism is characterized as the relationship of environmental, economic, social and other components that form its balanced development. Ecological and economic integrity is a key task facing the recreational and tourism industry. Significant development of balanced recreational tourism will improve the ecological situation of the territories, provide financial income to the state treasury and improve the quality of life of the country's population. It is necessary to direct all efforts on formation of balanced development of recreational tourism within the limits of modern economic and ecological, political and social conditions.

Keywords: alanced development; recreational and tourist system; ecological and economic development; subsystems; public administration; recreation; tourism.

References

1. Tomashevska, A.V. (2015), "Methodical approaches to interaction management in the regional tourism market", Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Series: Economy, (11), pp. 76—81.
2. Global Compact Network Ukraine (2021), available at: https://globalcompact.org.ua/english/ (Accessed 30 April 2021).
3. Posokhov, I.S. and Sahaidachna, A.V. (2019), "The prospects for ecological tourism development in Ukraine", The Journal of V.N. Karazin Kharkiv National University. Series International relations. Economy. Local lore. Tourism, pp. 203—212.
4. UNWTO (2021), available at: https://www.unwto.org (Accessed 30 April 2021).
5. Stupen, N.M. and Mazur, H.F. (2019), "Formation model of balanced development of recreational areas", Balanced nature management. 2, pp. 97—106.
6. Volkova, V.N. and Denysov, A.A. (1999), Osnovy teorii sistem i sistemnogo analiza: uchebnik [Basic theory of systems and system analysis], Yzd-vo SPbHTU, St.Petersburg, Russia.
7. Zakharchenko, P.V. (2010), Modeli jekonomiki kurortnorekreacionnih sistem: monografija [Models of economics of resort and recreation systems: monograph], Tkachuk A.V., Berdyansk, Ukraine.
8. Leonenko, N.A. (2019), "Systemic approach to formation of state policy to regulate tourism development", Theory and practice of public administration and local government, vol. 2.
9. Melnychenko, O.A. and Shvedun, V.O. (2017), Osoblyvosti rozvytku industrii turyzmu v Ukraini: monohrafiia [Features of the tourism industry in Ukraine: monograph], Vyd-vo NUTsZU, Kharkiv, Ukraine.
10. Kleimenov, O.M. (2006), Tkachenko T.I. Stalyj rozvytok turyzmu: teoriia, metodolohiia, realii biznesu: monohrafiia [Sustainable development of tourism: theory, methodology, business realities: monograph], nats. torh.-ekon. un-t, Kyiv, Ukraine.

№ 5 2021, стор. 44 - 47

Дата публікації: 2021-05-25

Кількість переглядів: 496

Відомості про авторів

К. О. Бабікова

к. с.-г. н., Інститут агроекології і природокористування НААН

K. Babikova

PhD in Agricultural Sciences, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS

ORCID:

0000-0002-9726-0671

Як цитувати статтю

Бабікова К. О. Системний підхід до еколого-економічного забезпечення збалансованого розвитку рекреаційного туризму. Економіка та держава. 2021. № 5. С. 44–47. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.5.44

Babikova, K. (2021), “Systematic approach to ecological and economic ensurement of balanced development of recreational tourism”, Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 44–47. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.5.44

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.