EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА НА РІВНІ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Ю. Б. Заставний

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.169

УДК: 338.43: 316.422

Ю. Б. Заставний

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА НА РІВНІ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Анотація

У статті обгрунтовується доцільність формування інструментарію фінансово-економічного стимулювання органічного сільськогосподарського виробництва на рівні об'єднаних територіальних громад у зв'язку з поглибленням процесів децентралізації. Дослідження показали, що інструментарій фінансово-економічного стимулювання суб'єктів органічного сільськогосподарського підприємництва на рівні територіальних громад являє собою сукупність методів, важелів, інструментів та підойм регуляторного впливу на виробників органічної сільськогосподарської продукції, що дасть можливість сформувати необхідні інституціональні, фінансові та кон'юнктурні передумови для розширеного відтворення потенціалу органічного землеробства, кормовиробництва та тваринництва. Встановлено, що основними фінансовими стимулами мають виступати фіскальні та бюджетні інструменти підтримки виробників органічної сільськогосподарської продукції, що зумовлено розширенням реальної бази наповнення бюджетів місцевого самоврядування та розширенням спектра податкових платежів, які концентруються на місцевому рівні. Обгрунтовано, що основними фіскальними стимулами мають виступати: надання пільг при сплаті земельного податку та орендної плати землекористувачам, які використовують земельні масиви для органічного землеробства та скотарства; звільнення від сплати земельного податку та орендної плати землекористувачів, які впроваджують технології органічного сільськогосподарського виробництва; звільнення від сплати інших місцевих податків та зборів; податкові канікули. Встановлено, що спектр бюджетних стимулів повинен охоплювати: оплату вартості трансакцій із земельними ділянками; компенсацію та відшкодування втрат внаслідок запровадження технологій органічного землеробства, кормовиробництва та тваринництва; фінансову підтримку використання методів та технологій грунтозахисного землеробства та інших складових органічного сільськогосподарського виробництва; надання фінансової допомоги для формування матеріально-технічної бази зберігання органічної продукції. Доведено, що фінансові стимули мають доповнюватися інституційно-дорадчими та майновими стимулами, які формуватимуть просторовий базис для розширеного відтворення органічного сільськогосподарського виробництва та забезпечуватимуть донесення належної інформації про переваги даного виду діяльності для суб'єктів аграрного бізнесу. Встановлено, що результативність використання інституційно-дорадчих стимулів для активізації органічного сільськогосподарського виробництва залежить від ефективності функціонування інститутів сільськогосподарського дорадництва.

Ключові слова: стимулювання; об'єднана територіальна громада; бюджет; органічне сільськогосподарське виробництво; конкурентна перевага; інструменти.

Література

1. Заставнюк Л.І. Потенційні можливості виробництва органічної сільськогосподарської продукції в Україні. Агросвіт. 2013. № 5. С. 14—18.
2. Зіновчук Н.В., Лесь А.В., Ращенко А.В. Мотиваційні чинники організації органічних сільськогосподарських кооперативів в Україні. Економіка АПК. 2016. № 9. С. 33—38.
3. Камінський В.Ф., Чорний Г.М., Корсун С.Г. Принципи управління розвитком органічного виробництва в контексті продовольчої безпеки України. Економіка АПК. 2016. № 9. С. 5—9.
4. Кирилов Ю.Є., Грановська В.Г., Крикунова В.М. Чинники та стимули розвитку органічного сегмента аграрного виробництва в країнах світу. Економіка АПК. 2018. № 7. С. 16—27.
5. Нікішина О.В., Муратов О.М. Відтворювальний механізм стимулювання розвитку українського ринку органічної продукції. Економіка харчової промисловості. 2019. Т. 11, № 1. С. 37—48.
6. Христенко Г.М., Герасимів З.М. Організаційно-економічний механізм ефективного розвитку органічного агровиробництва. Економічний форум. 2018. № 3. C. 65—71.

Y. Zastavnyy

FINANCIAL AND ECONOMIC INCENTIVES FOR THE DEVELOPMENT OF ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTION AT THE LEVEL OF UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES

Summary

The article substantiates the expediency of forming tools for financial and economic incentives for organic agricultural production at the level of United territorial communities in connection with the deepening of decentralization processes. Studies have shown that the tools of financial and economic incentives for organic agricultural entrepreneurship entities at the level of territorial communities are a set of methods, levers, tools and approaches of regulatory influence on producers of organic agricultural products, which will make it possible to form the necessary institutional, financial and market conditions for the expanded reproduction of the potential of organic farming, feed production and animal husbandry. It is established that the main financial incentives should be fiscal and budgetary tools to support producers of organic agricultural products, which is due to the expansion of the real base for filling local government budgets and the expansion of the range of tax payments that are concentrated at the local level. It is proved that the main fiscal incentives should be providing benefits for paying land tax and rent to land users who use land plots for organic farming and cattle breeding; exemption from payment of land tax and rent for land users who implement organic agricultural production technologies; exemption from payment of other local taxes and fees; tax holidays. It is established that the range of budget incentives should cover payment of the cost of transactions with land plots; compensation and compensation for losses due to the introduction of organic farming technologies, feed production and animal husbandry; financial support for the use of methods and technologies of soil protection agriculture and other components of organic agricultural production; providing financial assistance for the formation of the material and technical base for storing organic products. It is proved that financial incentives should be supplemented by institutional advisory and property incentives, which will form a spatial basis for the expanded reproduction of organic agricultural production and ensure that proper information is conveyed about the advantages of this type of activity for agricultural business entities. It is established that the effectiveness of using Institutional Advisory incentives to activate organic agricultural production depend on the effectiveness of the functioning of agricultural advisory institutions.

Keywords: incentives; united territorial community; budget; organic agricultural production; competitive advantage; tools.

References

1. Zastavniuk, L.I. (2013), "Potential opportunities for the production of organic agricultural products in Ukraine", Ahrosvit, vol. 5, pp. 14—18.
2. Zinovchuk, N.V. Les', A.V. and Raschenko, A.V. (2016), "Motivational factors of the organization of organic agricultural cooperatives in Ukraine", Ekonomika APK, vol. 9, pp. 33—38.
3. Kamins'kyj, V.F. Chornyj, H.M. and Korsun, S.H. (2016), "Principles of managing the development of organic production in the context of food security of Ukraine", Ekonomika APK, vol. 9, pp. 5—9.
4. Kyrylov, Yu.Ye. Hranovs'ka, V.H. and Krykunova, V.M. (2018), "Factors and incentives for the development of the organic segment of agricultural production in the world", Ekonomika APK, vol. 7, pp. 16—27.
5. Nikishyna, O.V. and Muratov, O.M. (2019), "Reproductive mechanism to stimulate the development of the Ukrainian market of organic products", Ekonomika kharchovoi promyslovosti, vol. 11, no. 1, pp. 37—48.
6. Khrystenko, H.M. and Herasymiv, Z.M. (2018), "Organizational and economic mechanism of effective development of organic agro-production", Ekonomichnyj forum, vol. 3, pp. 65—71.

№ 4 2021, стор. 169 - 174

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 641

Відомості про авторів

Ю. Б. Заставний

аспірант, Луцький національний технічний університет

Y. Zastavnyy

Postgraduate student" Lutsk National Technical University

ORCID:

0000-0002-9033-8018

Як цитувати статтю

Заставний Ю. Б. Фінансово-економічне стимулювання розвитку органічного сільськогосподарського виробництва на рівні об'єднаних територіальних громад. Економіка та держава. 2021. № 4. С. 169–174. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.169

Zastavnyy, Y. (2021), “Financial and economic incentives for the development of organic agricultural production at the level of united territorial communities”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 169–174. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.169

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.