EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЕТАПИ АУДИТУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
О. В. Пацарнюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.163

УДК: 657.6:001.895

О. В. Пацарнюк

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЕТАПИ АУДИТУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті досліджено сучасні підходи до визначення аудиту інноваційної діяльності підприємства, що висвітлені у зарубіжних та вітчизняних наукових публікаціях. На основі аналізу вимог Міжнародних стандартів аудиту запропоновано класифікацію аудиторських завдань, що можуть виконуватися стосовно інноваційної діяльності підприємства, відповідно до мети аудиту. Для отримання очікуваних результатів рекомендовано узгоджувати вид аудиторського завдання та мету його виконання на етапі укладання договору на проведення аудиту. Запропоновано уніфікований підхід до виділення організаційних етапів аудиту інноваційної діяльності підприємства: формулювання мети та завдань аудиту інноваційної діяльності підприємства, визначення типу аудиторського завдання та узгодження його умов з клієнтом, збір необхідної інформації, планування аудиту, виконання аудиту, завершення аудиту та контроль виконання (follow-up).

Ключові слова: аудит; аудиторські завдання; інноваційна діяльність; організаційні етапи; планування; контроль виконання; стандарти.

Література

1. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2016—2017 рр. Пер. з англ. К.: Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2017. Ч. 1. 1142 с. URL: https://www.apu.net.ua/attachments/article/1151/2017_часть1.pdf (дата звернення: 12.04.2021).
2. Безгін К.С., Клименко Ю.М. Управління інноваціями: навчальний посібник. Заг. ред. К.С. Безгіна. Вінниця: ДонНУ, 2017. 207 с.
3. Біловодська О.А., Грищенко О.Ф. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень. Суми: Сумський державний університет, 2010. 106 с.
4. Зикіна В.О. Аналіз та аудит інноваційної діяльності машинобудівних підприємств Запорізької області. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 4. Т. І. С. 207—214.
5. Король Г.О., Ізвєкова І.М., Єрьоміна О.Л. Методичні підходи до обліку і аудиту інноваційної діяльності суб'єктів господарювання. Проблеми економіки та політичної економії. 2018. № 2. С. 145—159.
6. Куцинська М. Аудит інноваційної діяльності: організаційний, технологічний та економічний аспекти. Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. 2013. Вип. 34. Ч. 1. С. 39—42.
7. Шалімова Н.С., Роєва О.С. Потенціал аудиторських послуг в контексті дослідження використання запасів в інноваційній діяльності підприємств. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2019. № 3. С. 269—275. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2019_3_51 (дата звернення: 12.04.2021).
8. Vlаdut G., Tаnase N. M., Caramihai (Guda) M., Purcаrea A. A. Innovation Audit for business excellence. Proceedings of the 12th International Conference on Business Excellence. 2018. DOI: 10.2478/picbe-2018-0092
9. Невдах С. Инновационный аудит как инструмент финансовой политики регионального развития. Фінансова політика регіонального розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 25-річчя заснування кафедри фінансів і кредиту (10—11 жовт. 2019 р.). Житомир, 2019. С. 47—50.
10. Pausits A. Innovation Audit: Measuring Innovation Management Capabilities. 2019. DOI: 10.1007/978-1-4614-6616-1_200089-1
11. A Technological Innovation Audit Methodology, chapter 4, 2002, p. 67—88. URL: https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/30490/04chapter4.pdf? Sequence=5&isAllowed=y (дата звернення: 12.04.2021).
12. Hallgren E.W. How to Use an Innovation Audit as a Learning Tool: A Case Study of Enhancing High-Involvement Innovation. Creativity and Innovation Management. 2009. V. 18. № 1. Pp. 48—58. DOI: 10.1111/j.1467-8691.2009.00511.x
13. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21.12.2017 № 2258-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19 (дата звернення: 12.04.2021).

O. Patsarniuk

ORGANIZATIONAL STAGES OF AUDIT OF THE ENTERPRISE'S INNOVATIVE ACTIVITY

Summary

The audit of the enterprise's innovation activity is aimed at substantiating proposals for the development of innovations and the process of their implementation, analysis of individual innovation projects, innovation capacity and degree of innovative maturity of the enterprise, identifying ways to improve innovation strategy and more. At the same time, innovation activity has its own characteristics, which require the auditor to further study and apply objective evaluation criteria. The purpose of the article is to study the essence of the audit of the enterprise's innovation activity and substantiate the organizational stages of its implementation.
During the audit of financial statements, especially mandatory, the enterprise's innovation activity will not be evaluated separately from other activities and operations of the enterprise. Auditors may express a separate opinion on inconsistencies in the disclosures of information about innovative activities in the accounting and reporting of the enterprise, if any. However, from the auditor's report, in particular when expressing an unmodified opinion, users will not be able to learn anything about the innovative activities of the enterprise. Therefore, the types of audit tasks for the audit of innovation activities of the enterprise should be classified depending on the purpose.
To obtain the expected results, it is recommended to agree on the type of audit engagement and the purpose of its implementation at the stage of concluding an audit contract. A unified approach to the selection of organizational stages of the audit of the enterprise's innovation activity: formulation of goals and objectives of the audit of the enterprise's innovation activity; determining the type of audit engagement and agreeing its terms with the client; collecting necessary information; audit planning; audit execution; audit completion; follow-up). The proposed unified approach to the allocation of organizational stages of the audit of the enterprise's innovation activity meets the requirements of ISA, allows to take into account the peculiarities of the various stages of the audit for the respective types of engagements.

Keywords: audit; audit engagements; innovative activity; organizational stages; planning; follow-up; standards.

References

1. Ministry of Finance of Ukraine (2017), "International standards for quality control, auditing, inspection, other assurance and related services", available at: https://www.apu.net.ua/attachments/article/1151/2017_часть1.pdf (Accessed 12 Apr 2021).
2. Bezghin, K. S. and Klymenko, Yu. M. (2017), Upravlinnia innovatsiiamy [Innovation management], DonNU, Vinnytsia, Ukraine.
3. Bilovodska, O. A. and Hryshchenko, O. F. (2010), Systemnyi analiz i pryiniattia innovatsiinykh rishen [System analysis and innovation decision making], Sumskyi derzhavnyi universytet, Sumy, Ukraine.
4. Zykina, V. O. (2011), "The analysis and audit of innovative activity of the machine-building enterprises of the Zaporozhye district", Marketing and Management of Innovations, vol. 4, no І, pp. 207—214.
5. Korol, G. Izviekova, I. and Yeryomina, O. (2018), "Methodical approaches to accounting and auditing of innovation activity of business entities", Problemy ekonomiky ta politychnoi ekonomii, vol. 2, pp. 145—159.
6. Kutsyns'ka, M. (2013), "The audit of innovative activities: organizational, technological and economic aspects", Zbirnyk naukovykh prats ChDTU. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 34, no 1, pp. 39—42.
7. Shalimova, N. and Roieva, O. (2019), "The potential of audit services in the context of research on the use of inventory in the innovation activities of enterprises", Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, [Online], vol. 3, pp. 269—275, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2019_3_51 (Accessed 12 Apr 2021).
8. Vlаdut, G. Tаnase, N. M. Caramihai (Guda), M. and Purcаrea, A. A. (2018), "Innovation Audit for business excellence", Proceedings of the 12th International Conference on Business Excellence. DOI: 10.2478/picbe-2018-0092
9. Nevdakh, S. (2019), "Innovative audit as an instrument of financial policy of regional development", Materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. Finansova polityka rehionalnoho rozvytku: vitchyznianyi ta zarubizhnyi dosvid [Financial policy of regional development: domestic and foreign experience. Proceedings of the international scientific-practical conference], Zhytomyr, Ukraine, 10—11 oct, pp. 47—50.
10. Pausits, A. (2019), Innovation Audit: Measuring Innovation Management Capabilities. DOI: 10.1007/978-1-4614-6616-1_200089-1.
11. A Technological Innovation Audit Methodology (2002), [Online], chapter 4, pp. 67—88, available at: https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/30490/04chapter4.pdf? Sequence=5&isAllowed=y (Accessed 12 Apr 2021).
12. Hallgren, E. W. (2009), "How to Use an Innovation Audit as a Learning Tool: A Case Study of Enhancing High-Involvement Innovation", Creativity and Innovation Management, vol. 18, no 1, pp. 48—58. DOI: 10.1111/j.1467-8691.2009.00511.x
13. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "On the audit of financial statements and auditing activities", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19 (Accessed 12 Apr 2021).

№ 4 2021, стор. 163 - 168

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 693

Відомості про авторів

О. В. Пацарнюк

аспірант кафедри аудиту, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

O. Patsarniuk

Postgraduate student of the Department of Audit, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0003-2475-3878

Як цитувати статтю

Пацарнюк О. В. Організаційні етапи аудиту інноваційної діяльності підприємства. Економіка та держава. 2021. № 4. С. 163–168. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.163

Patsarniuk, O. (2021), “Organizational stages of audit of the enterprise's innovative activity”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 163–168. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.163

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.