EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІСТОРИЧНА ГЕНЕЗА ФОРМУВАННЯ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ КАТЕГОРІЇ "РИТЕЙЛ" ТА ЇЇ КОНЦЕПТУ "МЕРЕЖЕВИЙ РИТЕЙЛ"
В. Д. Кельман

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.150

УДК: 330.341.1

В. Д. Кельман

ІСТОРИЧНА ГЕНЕЗА ФОРМУВАННЯ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ КАТЕГОРІЇ "РИТЕЙЛ" ТА ЇЇ КОНЦЕПТУ "МЕРЕЖЕВИЙ РИТЕЙЛ"

Анотація

В умовах глобалізації активізується розвиток роздрібної торгівлі. Вона в умовах жорсткого конкурентного середовища еволюціонує у інтегровані моделі розвитку об'єктів із властивими ним процесами поєднання систем обслуговування, а також форматів їх адміністрування. Ці формати орієнтовані на масовий характер (який вирізняє пропозиція придбати товари широкого або спеціалізованого асортименту на одній локації), значний трафік відвідувачів, відсутність бар'єрів між споживачем і товаром. Виходячи з наведених положень, метою статті є опис особливостей історичного розвитку та трансформації категорії "ритейл" та її концепту "мережевий ритейл". Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі наукові завдання: 1) провести аналіз змісту категорії "ритейлу"; 2) провести аналіз концепту "мережевий ритейл"; 3) визначити особливості трансформації категорії "ритейл" та її концепту "мережевий ритейл". Відповідно до аналізу генези та форматів ритейлу, констатовано, що його сутність зводиться до масової роздрібної торгівлі через специфічні об'єкти магазинної торгівлі, що мають обмежене коло форматів. Попри те, що в сучасній практиці є багато термінів, що позначають ці формати — крамниця, магазин, дрібно-гуртовий склад, їх використання позначає виключно такі заклади роздрібної торгівлі, які придатні для обслуговування великого трафіку покупців та оснащені торговельними, підсобними, адміністративно-побутовими та приміщеннями для приймання, зберігання, підготовки, продажу широкого асортименту товарів. Водночас мережевий ритейл, окрім різних форматів, деталізується за масштабами діяльності (наразі наявні місцеві, міжрегіональні, національні, міжнародні, глобальні мережі); асортиментною спеціалізацією товарів, особливостями та моделями адміністрування.
Результати дослідження можуть бути використані для аналізу розвитку мережевого ритейлу, який доцільно деталізувати за напрямками продовольчим та непродовольчим.

Ключові слова: ритейл; мережевий ритейл; роздрібна торгівля; супермаркет.

Література

1. Антонюк Я.М. Тенденції розвитку ритейлу в Україні / Я.М. Антонюк, І.М. Шиндировський // Підприємництво і торгівля. 2019. — Вип. 24. — С. 22—30.
2. Власова Н.О. Роздрібні торговельні мережі: регіональні фактори розвитку: монографія / Н.О. Власова, О.В. Колючкова; Харківський державний університет харчування та торгівлі. — Х.: АдвАТМ, 2012. — 255 с.
3. Данкеєва О.М.Роздрібна торговельна мережа в Україні: класифікація типів та особливості розвитку в Умовах кризи / О. М. Данкеєва // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2016. — Вип. 6 (1). — С. 78—84.
4. Ільченко Н. Тезаурус сучасної торгівлі України / Н. Ільченко, О. Кавун // Вісник КНТЕУ, 2016. — Вип. 1. — С. 54—70.
5. Кравець В.І. Напрями ринкових трансформацій місцевих мереж продуктового ритейлу в Україні / В.І. Кравець //Науковий вісник Херсонського державного університету — 2017. — Вип. 24 (2). — С. 16—19.
6. Кривошеєв М. Основні формати роздрібної торгівлі: Довідкова інформація / Кривошеєв М., Петкова В., Круппа І. URL: https://commercialproperty.ua/kompanii-obekty/spravochnaya-informatsiya/
7. Лиса С.С. Класифікація форматів та особливості розвитку роздрібної торгівлі України / С.С. Лиса // Електронне наукове видання "Глобальні та національні проблеми економіки". 2017. — №15 — С. 254—258.
8. Миколайчук І.П. Сучасні тренди розвитку мережевого ритейлу в Україні / І.П. Миколайчук, Ю.В. Силкіна // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. 2019. — Вип. 57. — С. 39—46.
9. Несміянова М.В. Особливості розвитку дискаунтерів в Україні та Європі / М.В. Несміянова / Сучасні проблеми розвитку підприємств харчової промисловості: теорія та практика: програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, 13—14 листопада 2014 р. — К.: НУХТ, 2014. — С. 99—100.
10. Павлова М. Управління асортиментом товарів в роздрібних мережах крупноформатних підприємств торгівлі: дис. … канд. економ. наук: 08.00.04 / М.Б. Павлова. — Львів, 2015. — 247 с.
11. Сак Т. Ринок ритейлу в Україні: тенденції та перспективи розвитку в умовах кризи / Т. Сак, Н. Грицюк // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: журнал. Луцьк: Вежа-Друк, 2020. — № 2 (22). — С. 33—42.

V. Kelman

HISTORICAL GENESIS OF THE FORMATION AND TRANSFORMATION OF THE CATEGORY "RYDALE" AND ITS CONCEPT OF "NETWORK RETAIL"

Summary

In the context of globalization, the growth of retail trade is increasing. It evolves, in a highly competitive environment, into integrated object development models with processes that combine maintenance systems as well as their administration formats. These formats are oriented to the mass character, which distinguishes the offer to buy a wide or specialized range of products on one location, significant traffic of visitors, absence of barriers between consumer and product. Based on the above provisions, the purpose of the article is to describe the features of the historical development and transformation of the category of "retail" and its concept of "network retail". The beginning of mass retail trade is the establishment of F. Woolworth retail chain Woolworth, where for the first time: 1) price tags are used; 2) buyer-free product layout and self-service principle; 3) discounts on individual product categories (the group of goods was still offered at a price of 5 cents), which provided traffic to buyers, etc. In order to achieve the goal, the following tasks have to be performed: 1) to analyze the content of the category of "retail"; 2) to analyze the concept of "network retail"; 3) to define the features of the transformation of the category of "retail" and its concept of "network retail". According to the analysis of genesis and retail formats, it is stated that its essence is reduced to mass retailing through specific objects of retail trade having a limited number of formats. I do not call on those, that in the written practice of the Russian Federation, obviously on the territory of the Russian Federation, that we know the format — the local city, the shop, the local storehouse, the victorious region know this way of the Russian Federation, It is an important tool for the maintenance of the great trajectory of purchases and equipment for trade, industry, industry and industry, as well as for the sale of a wide range of products. In addition to its formats, the network retailer differs in size of activity (now available local, interregional, national, international, global networks); product specialization, features and administrative models. The results of the study can be used to analyze the development of a network retail, which can be usefully detailed by food and non-food directions.

Keywords: etail; retail; retail; retail; supermarket.

References

1. Antoniuk, Ya.M. and Shyndyrovs'kyj, I.M. (2019), "Trends in retail development in Ukraine", Pidpryiemnytstvo i torhivlia, vol. 24, pp. 22—30.
2. Vlasova, N.O. and Koliuchkova, O.V. (2012), Rozdribni torhovel'ni merezhi: rehional'ni faktory rozvytku [Retail trade networks: regional factors of development], AdvATM, Kharkiv, Ukraine.
3. Dankeieva, O.M. (2016), "Retail trade network in Ukraine: classification of types and features of development in the crisis", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Seriia : Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 6 (1), pp. 78—84.
4. Il'chenko, N. and Kavun, O. (2016), "Thesaurus of modern trade of Ukraine", Visnyk KNTEU, vol. 1, pp. 54—70.
5. Kravets', V.I. (2017), "Directions of market transformations of local grocery retail networks in Ukraine", Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, vol. 24 (2), pp. 16—19.
6. Kryvosheiev, M. Petkova, V. and Kruppa, I. (2021), "The main formats of retail trade", available at: https://commercialproperty.ua/kompanii-obekty/spravochnaya-informatsiya/ (Accessed 25 March 2021).
7. Lysa, S.S (2017), "Classification of formats and features of development of retail trade of Ukraine", Elektronne naukove vydannia "Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky", vol. 15, pp. 254—258.
8. Mykolajchuk, I.P. and Sylkina, Yu.V. (2019), "Modern trends in the development of network retail in Ukraine", Visnyk L'vivs'koho torhovel'no-ekonomichnoho universytetu, vol. 57, pp. 39—46.
9. Nesmiianova, M.V. (2014), "Features of development of discounters in Ukraine and Europe", Suchasni problemy rozvytku pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti: teoriia ta praktyka : prohrama i materialy II Vseukrains'koi naukovo-praktychnoi konferentsii molodykh vchenykh i studentiv [Modern problems of development of food industry enterprises: theory and practice: program and materials of the II All-Ukrainian scientific-practical conference of young scientists and students], NUKhT, Kyiv, Ukraine, 13—14 nov, pp. 99—100.
10. Pavlova, M. (2015), "Management of the range of goods in retail chains of large-scale trade enterprises", Ph.D. Thesis, Economy, L'viv, Ukraine.
11. Sak, T. and Hrytsiuk, N. (2020), "Retail market in Ukraine: trends and prospects for development in a crisis", Ekonomichnyj chasopys Skhidnoievropejs'koho natsional'noho universytetu imeni Lesi Ukrainky, vol. 2 (22), pp. 33—42.

№ 4 2021, стор. 150 - 156

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 667

Відомості про авторів

В. Д. Кельман

аспірант кафедри обліку та оподаткування і маркетингу,Мукачівський державний університет

V. Kelman

Postgraduate student of the Department of Аccounting, Taxation and Marketing, Mukachev State University

ORCID:

0000-0002-4048-2484

Як цитувати статтю

Кельман В. Д. Історична генеза формування та трансформації категорії "ритейл" та її концепту "мережевий ритейл". Економіка та держава. 2021. № 4. С. 150–156. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.150

Kelman, V. (2021), “Historical genesis of the formation and transformation of the category "rydale" and its concept of "network retail"”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 150–156. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.150

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.