EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА КОРУПЦІЇ
Л. М. Пискун

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.143

УДК: 330.8: 338.22

Л. М. Пискун

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА КОРУПЦІЇ

Анотація

Систематизовано теоретико-методологічні основи дослідження тіньової економіки та корупції. З огляду на те, що тіньова економіка виникає, функціонує, розширює свої масштаби в просторі й часі в тісному взаємозв'язку із конкретною діяльністю окремих людей та груп, різних організаційних утворень у сфері виробництва, обігу, у статті пропонується аналізувати причини девіантної поведінки, що призводять до тінізації економіки та поширення корупційних діянь.
У статті здійснено оцінку рівня тіньової економіки з позицій дотримання індикаторів економічної безпеки, які визначено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 29 жовтня 2013 року № 1277 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України". Аналіз зміни показника "рівень тінізації економіки" показав, що рівень тіньової економіки в Україні перебуває виключно в критичному діапазоні порогових значень макроекономічної безпеки, що підтверджує необхідність детального аналізу чинників формування тіньової економіки та посилення впливу держави на викорінення причин тінізації економічних відносин та удосконалення антикорупційної політики.
Зроблено висновок, що дослідження тіньової економіки та корупції лише на емпіричній базі із використанням статистичних показників і даних опитувань не можуть дати системного уявлення про природу й сутність цих суспільно небезпечних явищ. У дослідженні наголошено на тому, що системну платформу розуміння може сформувати лише теорія, оскільки основними її завданнями є узагальнення, цілісне пояснення закономірностей, визначення засобів і методів впливів на тіньову економіку і корупцію, формування напрямів антикорупційної політики як складової детінізації економіки тощо. Систематизовано основні положення теорій, які пояснюють природу тіньової економіки на основі неокласичної, інституціональної, неоінституціональної, ліберальної теорій, теорії економічних систем. Для пояснення мотивів поведінки суб'єктів тіньової економіки та природи корупційних діянь досліджено також такі теорії: теорія статусної ренти, теорія привілеїв, теорія "принципал-агент", теорія транзакцій (транзакційних витрат), теорія "витрати-вигоди", теорії в сфері відкритості, гласності, прозорості.
У статті підкреслено, що зважаючи на високий рівень тінізації економічних відносин, доцільною і обгрунтованою є ініціатива щодо детінізації доходів громадян України та проведення з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022 року одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб із наданням державних гарантій стосовно їх звільнення від адміністративної та кримінальної відповідальності за несплату податків та зборів з доходів, які стали джерелом утворення активів за умов сплати до бюджету спеціального збору.

Ключові слова: тіньова економіка; корупція; девіантна поведінка; норми та правила поведінки; детінізація економіки; легалізація доходів; антикорупційна політика.

Література

1. Проект Закону України від 25.02.2021 № 5153 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету". URL: https://rada.gov.ua
2. Проект Закону України від 25.02.2021 № 5154 "Про внесення зміни до статті 29 Бюджетного кодексу України у зв'язку із внесенням змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету". URL: https://rada.gov.ua
3. Проект Закону України від 25.02.2021 № 5155 "Про внесення зміни до статті 16 Закону України "Про валюту і валютні операції" у зв'язку із внесенням змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету". URL: https://rada.gov.ua
4. Проект Закону України від 25.02.2021 № 5156 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України у зв'язку із внесенням змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету". URL: https://rada.gov.ua
5. Українцям показали мільярдні збитки від корупції. URL: http://hvylya.net › news › 226445-ukraincam-pokazali-millia
6. Загальні тенденції тіньової економіки в Україні. Мінекономіки, 2020, 9 с. URL: https://me.gov.ua
7. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 29 жовтня 2013 року № 1277 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України". URL: http://zakon.gov.ua
8. П'ясецька-Устич С.В. Теоретичні аспекти аналізу корупції як системного явища в сучасній українській економіці // Причорноморські економічні студії. Вип. 28-1. 2018. С. 19—26.
9. Буров В.Ю. Теоретические основы исследования теневой экономики: ретроспективный анализ // Теневая экономика. 2017. Т. 1. № 2. С. 57—72. doi: 10.18334/tek.1.2.3771
10. Feige E.L. Defining and Estimating Underground and Informal Economies: The New Institutional Economics Approach // World Development. 1990. № 7. p. 989—1002.
11. Rose-Ackerman S. The Economics of Corruption / S. Rose-Ackerman // Journal of Public Economics. Vol. 4. № 2. P. 187—203.
12. Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank. Poverty Reduction and Economic Management // The World Bank. September, 1997. P. 8.
13. Бекряшев А.К. Теневая экономика и экономическая преступность. Newasp. URL: http://newasp.omskreg.ru/bekryash/
14. Klithaard R. Pryborkannia koruptsii / R. Klithaard; per. V. Horbatko. Kh.: Tarbut Laam, 2006. 244 s.
15. Тіньова економіка в Україні: стан, тенденції, шляхи подолання: аналіт. огляд / [Упоряд.: С.С. Чернявський, В.А. Некрасов, А.В. Титко та ін.]. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2017. 152 с.
16. Современные теории коррупции. URL: http://Google Scholar
17. Еггертсон Т. Економічна поведінка та інститути / Т. Еггертсон. М.: Справа, 2001. 408 с.
18. Беккер Г. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по экономической теории / Гэри Стенли Беккер; пер. с англ. Е. Батраковой, Р. Капелюшникова, О. Шибалкина и др.; сост. научн. ред, послесл. Р.И. Капелюшников, предисл. Н.И. Левина. М.: ГУ-ВШЭ, 2003. 672 с.
19. Гаман П.І. Антикорупційна державна політика: проблеми та перспективи розвитку // Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 10. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/10_2018/3.pdf
20. Закон України від 14.10.2014 № 1700 "Про запобігання корупції". URL: https://rada.gov.ua

L. Pyskun

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE SHADOW ECONOMY AND CORRUPTION STUDIES

Summary

The theoretical and methodological foundations of studying the causes of the shadow economy and corruption are systematized. Taking into account the fact that the shadow economy arises, functions, expands its scale in space and time in close relationship with the specific activities of individuals and groups, various organizational entities in the sphere of production, circulation, meanwhile, the article suggests analyzing the causes of deviant behavior that lead to the shadowing of the economy and the spread of corruption acts.
The article assesses the level of the shadow economy from the point of view of compliance with economic security indicators, which are defined by the executiveorder of the Ministry of economic development and trade on October 29, 2013 № 1277 "on approval of methodological recommendations for estimating the level of economic safety of Ukraine". Evaluation of the change in the indicator "shadowingof economylevel" showed that since 2010, the level of the shadow economy in Ukraine is exclusively in the critical range of thresholds for macroeconomic security, which confirms the demand for a detailed analysis of the factors of formation of the shadow economy and strengthening the influence of the state on the liquidation of the considerations of shadowing economic relations and improving anti-corruption policy.
It is concluded that studies of the shadow economy and corruption only on an empirical basis using statistical indicators and survey data cannot give a systematic idea of the nature and essence of these socially dangerous phenomena. The research notes that the system platform of realizatioin can only be formed by theory, since its main tasks are generalization, holistic explanation of patterns, determination of means and methods of influencing the shadow economy and corruption, formation of directions of anti-corruption policy as a component of economic unshadowing, etcetera. The main provisions of theories explaining the nature of the shadow economy based on neoclassical, institutional, neo-institutional, liberal theories, and the theory of economic systems are codified. To explain the patterns of the behavior of shadow economy entities and the nature of corruption acts, such theories as: the theory of status rent, the theory of privileges, the theory of "principal-agent", the theory of transactions (transaction costs), the theory of "costs-benefits", theories in the field of openness, publicity, transparency are also studied.
The article emphasizes that despite the high level of shadowing of economic relations, it is appropriate and justified to take the initiative to unshadow the income of citizens of Ukraine and conduct from July 1, 2021 to July 1, 2022 a one-time (Special) Voluntary Declaration of assets of individuals with the provision of state guarantees regarding their exemption from administrative and criminal liability for non-payment of taxes and fees from income that became the source of asset formation under the conditions of payment to the budget of a special fees.

Keywords: shadow economy; corruption; deviant behavior; norms and rules of behavior; legitimization of income; anti-corruption policy.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (2021), Draft Law " On amendments to the Tax Code of Ukraine to encourage the de-shadowing of incomes and increase the tax culture of citizens by introducing voluntary declaration of assets belonging to individuals and payment of a one-time fee to the budget", available at: https://rada.gov.ua (Accessed 20 March 2021).
2. Verkhovna Rada of Ukraine (2021), Draft Law "On amendments to Article 29 of the Budget Code of Ukraine in connection with amendments to the Tax Code of Ukraine to encourage de-shadowing of incomes and increase the tax culture of citizens by introducing voluntary declaration of assets belonging to individuals and payment of a one-time fee to the budget", available at: https://rada.gov.ua (Accessed 20 March 2021).
3. Verkhovna Rada of Ukraine (2021), Draft Law "On amending Article 16 of the Law of Ukraine "On Currency and Currency Transactions" in connection with amendments to the Tax Code of Ukraine to encourage de-shadowing of incomes and increase the tax culture of citizens by introducing voluntary declaration of assets belonging to individuals and payment of one-time fee to the budget", available at: https://rada.gov.ua (Accessed 20 March 2021).
4. Verkhovna Rada of Ukraine (2021), Draft Law "On amendments to the Code of Ukraine on Administrative Offenses, the Criminal Code of Ukraine and the Criminal Procedure Code of Ukraine in connection with amendments to the Tax Code of Ukraine to stimulate de-shadowing of incomes and increase tax culture of citizens by introducing voluntary declaration of assets belonging to them and payment of a one-time fee to the budget", available at: https://rada.gov.ua (Accessed 20 March 2021).
5. hvylya.net (2020), "Ukrainians have been shown billions in losses from corruption", available at: http://hvylya.net/news/226445-ukraincam-pokazali-millia (Accessed 20 March 2021).
6. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2020), "General trends of the shadow economy in Ukraine", available at: https://me.gov.ua (Accessed 20 March 2021).
7. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2013), "On approval of Methodical recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine", available at: http://zakon.gov.ua (Accessed 20 March 2021).
8. P'iasets'ka-Ustych, S.V. (2018), "Theoretical aspects of the analysis of corruption as a systemic phenomenon in the modern Ukrainian economy", Prychornomors'ki ekonomichni studii, vol. 28-1, pp. 19—26.
9. Burov, V.Yu. (2017), "Theoretical foundations of the shadow economy research: a retrospective analysis", Tenevaia ekonomyka, vol. 1, no. 2, pp. 57—72. doi: 10.18334/tek.1.2.3771
10. Feige, E.L. (1990), "Defining and Estimating Underground and Informal Economies: The New Institutional Economics Approach", World Development, vol. 7, pp. 989—1002.
11. Rose-Ackerman, S. (1975), "The Economics of Corruption", Journal of Public Economics, vol. 4, no. 2, pp. 187—203.
12. The World Bank (1997), Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank. Poverty Reduction and Economic Management, The World Bank, Washington, D.C., U.S.
13. Bekriashev, A.K. (2000), "Shadow economy and economic crime", available at: http://newasp.omskreg.ru/bekryash/ (Accessed 20 March 2021).
14. Klithaard, R. (2006), Pryborkannia koruptsii [Taming corruption], Tarbut Laam, Kharkiv, Ukraine.
15. Cherniavs'kyj, S.S. Nekrasov, V.A. and Tytko, A.V. (2017), Tin'ova ekonomika v Ukraini: stan, tendentsii, shliakhy podolannia [Shadow economy in Ukraine: state, trends, ways to overcome], Nats. akad. vnutr. sprav, Kyiv, Ukraine.
16. Google Scholar (2021), "Modern theories of corruption", available at: https://scholar.google.com/ (Accessed 20 March 2021).
17. Ehhertson, T. (2001), Ekonomichna povedinka ta instytuty [Economic behavior and institutions], Sprava, Moscow, Russia.
18. Bekker, H. (2003), Chelovecheskoe povedenye: ekonomycheskyj podkhod. Yzbrannye trudy po ekonomycheskoj teoryy [Human behavior: an economic approach. Selected Works on Economic Theory], HU-VShE, Moscow, Russia.
19. Haman, P.I. (2018), "Anti-corruption state policy: problems and prospects of developmen", Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1316 (Accessed 20 March 2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.1
20. Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine "On prevention of corruption", available at: https://rada.gov.ua (Accessed 20 March 2021).

№ 4 2021, стор. 143 - 149

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 855

Відомості про авторів

Л. М. Пискун

аспірант, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

L. Pyskun

Postgraduate student, Ukrainian State Employment Service Training Institute (Kyiv)

ORCID:

0000-0002-5616-3648

Як цитувати статтю

Пискун Л. М. Теоретико-методологічні основи дослідження тіньової економіки та корупції. Економіка та держава. 2021. № 4. С. 143–149. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.143

Pyskun, L. (2021), “Theoretical and methodological foundations of the shadow economy and corruption studies”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 143–149. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.143

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.