EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: PUBLIC MANAGEMENT, СТРАТЕГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ
Т. В. Швець, О. М. Овдіюк, М. Ф. Плотнікова, Л. П. Костюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.137

УДК: 331.101.262

Т. В. Швець, О. М. Овдіюк, М. Ф. Плотнікова, Л. П. Костюк

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: PUBLIC MANAGEMENT, СТРАТЕГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ

Анотація

Збільшення частки несільськогосподарських видів діяльності на сільських територіях за рахунок диверсифікації та поширення практики багатофункціонального розвитку є позитивним світовим та українським досвідом. Активізація процесів у цьому напрямі покликана збільшити доходи домогосподарств населення та перетворення громади на стійку систему, спроможну забезпечити населення високим рівнем та якістю життя. Диверсифікація виробничої діяльності на сільських територіях має на меті розвиток підприємництва за рахунок примноження видів діяльності та продукування доступних продукції та послуг. Багатофункціональний розвиток територій сприяє вирішенню соціальних проблем громад, зокрема, безробіття та бідності, а також формування додаткових доходів населення. Поширення обслуговуючих та суміжних суб'єктів підприємництва завдяки інформаційній, інфраструктурній, фінансовій та інвестиційній підтримці є механізмом становлення самодостатнього комплексу та подальшого соціально-економічного розвитку місцевості. Пріоритетними напрямами несільськогосподарських видів діяльності, що можуть бути розміщені у всіх регіонах України є наступні: туристична діяльність (наявні природно-кліматичні умови, екологія та природні урочища, рекреаційно-лікувальні осередки, історико-культурні пам'ятки сприятливі для розвитку мисливства, рибальства, велосипедного, спелеологічного, гірськолижного, екстремального, паломницького, харчового, історико-архітектурного, аграрного, екологічного, зеленого, сільського та інших видів туризму), розвиток народних ремесел та промислів, діяльність у сфері мистецтва, національної культури та етнічної спадщини (активізація цих процесів забезпечується за рахунок інформаційного забезпечення, міжмуніципального партнерства та розвитку інфраструктури, що в свою чергу примножує доходи від туризму), виробництво енергії з відновлюваних джерел (її частина у тому числі за рахунок переробки аграрної продукції на біопаливо, будучи реалізованою стає додатковим джерелом доходу громади й інструментом забезпечення її енергетичної та економічної безпеки та автономності), покращення агроландшафтів та упорядкування земельних ділянок (розвиток органічного виробництва, пермакультурного дизайну є привабливим з позиції як продукування корисної поживної продукції, розвитку туризму та формування середовища здорового розвитку успішних особистостей), розвиток локальної економіки та надання дистанційних і соціальних послуг (соціально та інвестиційно активна молодь, що має відповідні освіту та досвід роботи, що впроваджує інновації, організовує суб'єкти малого та середнього бізнесу, у тому числі у сфері інформаційних технологій, торгівлі, обліково-аналітичної діяльності, екологічного будівництва, виробництво продукції легкої промисловості тощо). Наразі реалізовано понад 150 екологічних видів діяльності, які активно розвиваються на сільських територіях.

Ключові слова: багатофункціональний розвиток; взаємодія; громада; інформація; підприємництво; стратегія; територія.

Література

1. Гоголь Т.В. Багатофункціональний розвиток сільських територій — стратегічна мета державної регіональної політики. Державне управління: теорія та практика. 2011. №1. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej13/txts/Gogol.pdf (дата звернення: 10.02.2021).
2. Far, Somayeh Tohidyan; Rezaei-Moghaddam, Kurosh Multifunctional agriculture: an approach for entrepreneurship development of agricultural sector. Journal Of Global Entrepreneurship Research. 2019. Vol. 9. Is. 1. P. 9—23.
3. Danylenko A.S., Sokolska T., V; Yukhymenko, P. Multifunctional Agriculture And Its Effect On Rural Territories Development. Proceedings Of The National Academy Of Sciences Of Belarus-Agrarian Series. 2019. Vol. 57. Is. 3. P. 285—277.
4. Krzyminiewska, Grazyna; Pondel, Hanna Care Farms in the Strategy of the Multifunctional Development of Rural Areas. Conference: 16th International Scientific Conference on Hradec Economic Days Location: —Hradec Kralove, Czech Republic. (Jan. 30—31, 2018). 2018. Vol. 8. P. 489—482.
5. Benner Maximilian. Economic Development in Rural Areas: Functional and Multifunctional Approaches. Zeitschrift Fur Wirtschaftsgeographie. 2017. Vol. 61. Is. 2. P. 115—122.
6. Dannenberg Peter, Kulke Elmar (eds.): Economic Development in Rural Areas: Functional and Multifunc-tional Approaches. Farnham, Burlington: Ashgate, 2015. 252 p.
7. Гончаренко М.С. Базовая концептуальная парадигма ХХІ столетия. Ноосферное развитие общетва: сб. науч. трудов. Харьков: ХООО "Дом Вернадского", 2013. С. 40—53.
8. Ткачук В.І., Швець Т., Плотнікова М. Стратегічне управління інвестиціями у розвиток підприємництва територіальних громад. Агросвіт. 2020. №2 4. С. 12—21.
9. Плотнікова М.Ф., Присяжнюк О. Ф. Історико-культурні та сучасні тенденції розвитку сільського туризму в родових поселеннях. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2018. № 4 (89). С. 112—117.
10. Ульянова М.В. Технология золотого миллиарда: как сделать "потерянное поколение". Ноосферное образование как антикризисная социальная технология. М.: ООО "Традиция", 2017. 40 с.

T. Shvets, O. Ovdiyuk, M. Plotnikova, L. Kostiuk

ENTREPRENEURSHIP AND MULTI-FUNCTIONAL RURAL DEVELOPMENT: PUBLIC MANAGEMENT, STRATEGY, ORGANIZATION AND PLANNING

Summary

The paper illustrates an increase in the share of non-agricultural activities in rural areas. Diversification and multi-functional development practices have a positive impact on local economic development. The world and Ukrainian experience shows the positive consequences of such activities. The population increases their income through multifunctional development and transformation of the community into a sustainable system. Such a community is able to ensure a high level and quality of human life. Diversification of production activities is aimed at developing entrepreneurship, increasing activities, producing products and providing services in rural areas. Such products and services are of high quality and affordable. Public administration solves the problems of unemployment and poverty, and creates additional Doha for the population. This is a mechanism for distributing service and related business entities, developing information infrastructure, and providing financial and investment support to businesses. Multifunctional development basis on a self-sufficient territorial system. There is a mechanism for socio-economic development of the area. Priority areas of non-agricultural activities are tourism, crafts and washing, remote work, provision of social services, energy production, landscape design. These types of activities can be implemented in all regions of Ukraine. Ukraine has excellent conditions for the development of tourism: natural, climatic and ecological resources, natural tracts, recreational and therapeutic centers, historical and cultural monuments. They contribute to the development of hunting, fishing, cycling, speleological tourism, ski tourism, extreme tourism, pilgrimage tourism, gastronomic tourism, historical and architectural tourism, agricultural tourism, eco-tourism, green tourism, rural tourism and other types of Tourism). People of Ukraine develop folk crafts and crafts. They are engaged in art, revive national culture and ethnic heritage. Public administration is aimed at activating these processes. It provides information support and inter-municipal partnership, and develops infrastructure. It also increases tourist. The production of energy from renewable sources can provide the community with additional income and contribute to solving the energy and economic problem. People process agricultural products (cereals, corn, rapeseed, soy, biological waste and produce fuel). Every community can use it for its own needs or sell. People can improve agricultural landscapes and improve land plots. The development of organic production and permaculture design are very popular now. They produce healthy, nutritious foods, develop tourism, and create a platform for developed people. People shape the local economy, provide social services and services online. Young people invest in the development of territories. Young people have higher education and work experience in various sectors of the economy. They introduce innovations and organize businesses. They organize businesses in the field of information technology, trade, tourism, accounting and analytical activities, environmental construction, light industry production, etc. Currently, more than 150 environmental protection measures have been implemented, which are actively developing in rural areas.

Keywords: multifunctional development; interaction; community; information; entrepreneurship; strategy; territory.

References

1. Hohol', T.V. (2011), "Multifunctional development of rural areas is a strategic goal of state regional policy", Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka, vol. 1, available at: http://academy.gov.ua/ej/ej13/txts/Gogol.pdf (Accessed 10 Feb 2021).
2. Tohidyan, F.S. and Kurosh, R.-M. (2019), "Multifunctional agriculture: an approach for entrepreneurship development of agricultural sector", Journal Of Global Entrepreneurship Research, vol. 9, no. 1, pp. 9—23.
3. Danylenko, A.S. Sokolska, T.V. and Yukhymenko, P. (2019), "Multifunctional Agriculture And Its Effect On Rural Territories Development", Proceedings Of The National Academy Of Sciences Of Belarus-Agrarian Series, vol. 57, no. 3, pp. 285—277.
4. Krzyminiewska, G. and Pondel, H. (2018), "Care Farms in the Strategy of the Multifunctional Development of Rural Areas", Conference: 16th International Scientific Conference on Hradec Economic Days, Hradec Kralove, Czech Republic, Jan. 30—31, vol. 8, pp. 489—482.
5. Benner, M. (2017), "Economic Development in Rural Areas: Functional and Multifunctional Approaches", Zeitschrift Fur Wirtschaftsgeographie, Vol. 61, no. 2, pp. 115—122.
6. Dannenberg, P. and Kulke, E. (2015), Economic Development in Rural Areas: Functional and Multifunc-tional Approaches, Ashgate, Farnham, Burlington, UK.
7. Honcharenko, M.S. (2013), "Basic conceptual paradigm of the XXI century", Noosfernoe razvytye obschetva [Noospheric development of society], KhOOO "Dom Vernadskoho", Kharkiv, Ukraine, pp. 40—53.
8. Tkachuk, V. Shvets, T. and Plotnikova, M. (2020), "Strategic investment entrepreneurship management in the territorial communities development", Agrosvit, vol. 24, pp. 12—21. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.24.12
9. Plotnikova, M.F. and Prysiazhniuk, O.F. (2018), "Historical, cultural and modern trends in rural tourism in tribal settlements", Naukovyj visnyk Poltavs'koho universytetu ekonomiky i torhivli, vol. 4 (89), pp. 112—117.
10. Ul'ianova, M.V. (2017), Tekhnolohyia zolotoho myllyarda: kak sdelat' "poteriannoe pokolenye". Noosfernoe obrazovanye kak antykryzysnaia sotsyal'naia tekhnolohyia [Technology of the golden billion: how to make the "lost generation". Noosphere education as an anti-crisis social technology], OOO "Tradytsyia", Moscow, Russia.

№ 4 2021, стор. 137 - 142

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 672

Відомості про авторів

Т. В. Швець

к. е. н., доцент, завідувач кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, Поліський національний університет, м. Житомир

T. Shvets

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Innovative Entrepreneurship аnd Investment Activities, Polissia National University

ORCID:

0000-0002-5911-7057


О. М. Овдіюк

к. е. н., доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, Поліський національний університет, м. Житомир

O. Ovdiyuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Innovative Entrepreneurship аnd Investment Activities, Polissia National University

ORCID:

0000-0003-3368-4835


М. Ф. Плотнікова

к. е. н., доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, Поліський національний університет, м. Житомир

M. Plotnikova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of InnovativeEntrepreneurship аnd Investment Activities, Polissia National University

ORCID:

0000-0003-2852-3009


Л. П. Костюк

аспірант, Поліський національний університет, м. Житомир

L. Kostiuk

Post graduate student, Polissia National University

ORCID:

0000-0001-9955-8810

Як цитувати статтю

Швець Т. В., Овдіюк О. М., Плотнікова М. Ф., Костюк Л. П. Підприємництво та багатофункціональний розвиток сільських територій: public management, стратегія, організація і планування. Економіка та держава. 2021. № 4. С. 137–142. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.137

Shvets, T., Ovdiyuk, O., Plotnikova, M. and Kostiuk, L. (2021), “Entrepreneurship and multi-functional rural development: public management, strategy, organization and planning”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 137–142. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.137

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.