EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРУДОВА МІГРАЦІЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
З. І. Кобеля, С. І. Тодорюк, К. М. Сторцун

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.132

УДК: 331.556

З. І. Кобеля, С. І. Тодорюк, К. М. Сторцун

ТРУДОВА МІГРАЦІЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджено сучасні етапи трудової міграції в ринковій трансформації економіки України, обгрунтовано напрями удосконалення державного регулювання трудових міграційних процесів, теоретично опрацьовано дослідження процесу зовнішньої та внутрішньої трудової міграції населення України та вплив на трансформацію ринку праці й оцінку цього впливу, вплив трудової міграції відповідно до сучасних вимог міжнародного та вітчизняного ринку праці. Визначено ключові фактори розвитку міграційних потоків у сфері сучасного ринку праці та здійснено оцінку впливу внутрішньої та зовнішньої трудової міграції населення України на трансформацію ринку праці.
Проаналізовано результативність інституційних засад регулювання зовнішньої трудової міграції населення України у середовищі трансформації ринку праці, досліджено пропозиції щодо удосконалення організаційної структури державних установах у сфері налаштування внутрішньої та зовнішньої трудової міграції та продумані основи інституційних та соціально-економічних шляхів встановлення активної політики міграції в Україні.
Метою статті є комплексне дослідження основних трудових потоків з детальним вивченням їх спрямування як у середині країни, так і поза її межами та запропонованому механізму їх сповільнення.
Практична цінність результатів статті визначається обгрунтованими пропозиціями щодо сповільнення зовнішньої та внутрішньої трудової міграції.
Нині Україна досі залишається однією із країн, яка є найбільшим постачальником робочої сили за кордон. Дослідження перебігу трудових міграцій в Україні демонстрували, що закономірностями розвитку на сьогоднішньому етапі є: формування в структурі робітничої сили України численної групи осіб, для яких трудова міграція є провідним видом зайнятості. Сповільнення міграційних трудових потоків можливо при використанні соціально-економічних механізмів. Але, на жаль, державна міграційна політика України не відповідає кризовій ситуації в країні.
Виявлено, що зовнішня трудова міграція здійснює вплив на суспільство, який негативно зазначається на демографічномустановищі, ринку праці, розвитку економіки та соціальної галузі, призводить до втрати активної та високоосвіченої частини населення у репродуктивному та трудовому віці. З іншої точки зору, в умовах соціально-економічного загострення трудової еміграції чинить позитивний вплив на вітчизняний ринок праці. Адже еміграційні процеси безпосередньо позитивно впливає тому, що здійснюється зниження тиску на ринок праці та зменшення напруги в суспільстві через нестачу робочих місць.
У таких умовах необхідно звернути увагу на удосконалення чинного законодавства, впровадження ефективної системи моніторингу мігрантів та усунення наявних причин і наслідків трудової міграції.

Ключові слова: міграція; еміграція; імміграція; країна-донор; країна-реципієнт; трудова міграція; зовнішня трудова міграція; внутрішня трудова міграція; міграційні процеси; легальна трудова міграція; нелегальна трудова міграція.

Література

1. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
2. Звіт щодо методології, організації проведення та результатів модульного вибіркового обстеження з питань трудової міграції в Україні. Міжнародна організація праці, 2019. 100 с.
3. Зовнішня трудова міграція населення. Державна служба статистики України, Cтатистичний бюлетень. 2017. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ11_u.htm
4. Надточій А.О. Причини зовнішньої трудової міграції та оцінка її наслідків для економіки України. Теорія та практика державного управління. Вип. 1, С. 106—113.
5. Україна — восьма у світі за кількістю вимушених переселенців. Українська правда. URL: https://www. pravda.com.ua/news/2016/05/11/7108109

Z. Kobelia, S. Todoriuk, K. Stortsun

LABOR MIGRATION AT THE PRESENT STAGE OF MARKET TRANSFORMATION OF THE UKRAINIAN ECONOMY

Summary

The modern stages of labor migration in the market transformation of the economy of Ukraine was investigated. The directions of improving the state regulation of labor migration processes was substantiated. The research of the process of external and internal labor migration of the population of Ukraine and the impact on the transformation of the labor market and the assessment of this impact, the impact of labor migration in accordance with modern requirements of the International and domestic labor market are theoretically processed. The key factors of development of migration flows in the sphere of the modern labor market are identified and the impact of internal and external labor migration of the population of Ukraine on the transformation of the labor market is assessed.
The effectiveness of the institutional framework for regulating external labor migration of the population of Ukraine in the environment of labor market transformation is analyzed, proposals for improving the organizational structure of state institutions in the field of setting up internal and external labor migration are studied, and the foundations of institutional and socio-economic ways to establish an active migration policy in Ukraine are thought out.
This article consists in a comprehensive study of the main labor flows with a detailed study of its direction both inside and outside the country and the proposed mechanism for slowing it down.
The practical value of the article's results is determined by reasonable proposals to slow down external and internal labor migration.
At the moment, Ukraine is still one of the countries that is the largest supplier of labor abroad. Studies of the course of Labor migrations in Ukraine have shown that the patterns of development at the current stage are: the formation of a large group of people in the structure of the labor force of Ukraine, for whom labor migration is the leading type of employment. Slowing down of migration labor flows is possible with the use of socio-economic mechanisms. But, unfortunately, the state migration policy of Ukraine does not correspond to the crisis situation in the country.
It is revealed that external labor migration has an impact on society, which negatively affects the demographic situation, labor market, economic development and social sector, leads to the loss of an active and highly educated part of the population in reproductive and working age. From another point of view, in the context of socio-economic aggravation of Labor emigration, it has a positive impact on the domestic labor market. After all, emigration processes directly have a positive impact because there is a reduction in pressure on the labor market and a reduction in tension in society due to a lack of jobs.
In such circumstances, it is necessary to pay attention to improving the current legislation, introducing an effective system for monitoring migrants and eliminating the existing causes and consequences of labor migration.

Keywords: migration; emigration; immigration; donor country; recipient country; labor migration; external labor migration; internal labor migration; migration processes; legal labor migration; illegal labor migration.

References

1. The State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 13 Jan 2021).
2. International Labour Organization (2019), "Zvit schodo metodolohii orhanizatsii provedennia ta rezul'tativ modul'noho vybirkovoho obstezhennia z pytan' trudovoi mihratsii v Ukraini" [Report on the methodology, organization and results of the modular sample survey on labor migration in Ukraine] 100 p. (Accessed 13 Jan 2021).
3. The State Statistics Service of Ukraine (2019), "External labor migration", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ11_u.htm (Accessed 13 Jan 2021).
4. Nadtochij, A. O. (2015), "Causes of external labor migration and assessment of its consequences for the economy of Ukraine". Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, vol. 1, pp. 106—113.
5. Ukrainian truth (2016), "Ukraine is the eighth largest displaced person in the world", available at: https://www. pravda.com.ua/news/2016/05/11/7108109/ (Accessed 13 Jan 2021).

№ 4 2021, стор. 132 - 136

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 928

Відомості про авторів

З. І. Кобеля

к. е. н., доцент кафедри бізнесу та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Z. Kobelia

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Business and Human Resource management, Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University

ORCID:

0000-0002-5135-4402


С. І. Тодорюк

к. е. н., асистент кафедри бізнесу та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

S. Todoriuk

PhD in Economics, Assistant of the Department of Business and Human Resource management, Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University

ORCID:

0000-0003-4399-5952


К. М. Сторцун

бакалавр кафедри бізнесу та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

K. Stortsun

Bachelor of the Department of Business and Human Resource management, Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University

ORCID:

0000-0003-2813-5313

Як цитувати статтю

Кобеля З. І., Тодорюк С. І., Сторцун К. М. Трудова міграція на сучасному етапі ринкової трансформації економіки України. Економіка та держава. 2021. № 4. С. 132–136. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.132

Kobelia, Z., Todoriuk, S. and Stortsun, K. (2021), “Labor migration at the present stage of market transformation of the ukrainian economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 132–136. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.132

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.