EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Т. Ф. Куценко, І. В. Пінтелей

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.122

УДК: 352(4):330.3

Т. Ф. Куценко, І. В. Пінтелей

ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті представлено уточнення змісту європейських стандартів муніципального управління, їх ролі та складових з урахуванням європейського досвіду, що сприятиме реалізації комплексу завдань місцевого самоврядування в контексті реформи децентралізації управління в Україні, насамперед, задля створення налагодженого механізму взаємодії між органами місцевого управління та громадянами, і очевидно, має викликати позитивні зрушення, спрямовані на розвиток держави загалом.
У статті наголошується, що система європейських стандартів муніципального управління є помітно більшою, ніж той комплекс стандартів, які ратифікувала Україна нині. В контексті реформи децентралізації цей факт визначає увесь ступінь важливості дослідження та сприйняття загальноприйнятих європейських правил функціонування місцевого самоврядування, що досі залишаються поза увагою національного законодавства.
На основі дослідження різних джерел, доробку різних авторів, зокрема підтримуючи Поповича В.В., у статті наводиться певна ієрархія європейських стандартів, а саме: перший рівень — загальні концептуально-правові стандарти, другий рівень — територіально-владні, та третій — організаційно-управлінські стандарти. Однак, окрім зазначеного, акцентується увага на етичній складовій, інакше — на стандартах поведінки, адже від них залежить успішність реалізації принципів і вимог названих вище рівнів ієрархії європейських стандартів, саме вони є тією зміцнювальною ланкою сучасної демократичної системи відносин публічної служби в ЄС.
Виходячи з того, що наукових публікацій, присвячених дослідженням змісту та ролі європейських стандартів як критеріальних засад реалізації реформи децентралізації управління та реформи муніципального управління в Україні поки що обмаль, авторами пропонується комплексний підхід, за яким варто розрізняти п'ять блоків, що представляють європейські стандарти муніципального управління за наступними напрямами: міжнародні стандарти у сфері прав людини, їх захисту; стандарти в сфері місцевої та регіональної демократії; європейські стандарти публічної служби; стандарти міжнародної організації з питань стандартизації (ISO); етичні правила (стандарти поведінки).
З точки зору авторів саме такий комплексний підхід щодо запровадження європейських стандартів в українську практику муніципального управління є найбільш адекватним та сприятиме розвитку як локальної демократії, так і місцевого соціально-економічного розвитку на перспективу, коли дієздатні органи будуть виконувати покладені на них функції, представляючи інтереси жителів громад в Україні.

Ключові слова: європейські стандарти; муніципальне управління; принципи місцевого самоврядування; реформа децентралізації управління; міжнародні документи; муніципальна політика.

Література

1. Міжнародні та європейські стандарти місцевого самоврядування: проблеми імплементації в Україні [Текст]: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (20 грудня 2019 р., м. Львів) / за наук. ред. проф. М. Микієвича, проф. О. Сушинського, доц. Р. Бедрія. — Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2020. — 300 с.
2. Ключковський Ю. Європейські правові стандарти місцевого самоврядування: зміст і правова природа // Міжнародні та європейські стандарти місцевого самоврядування: проблеми імплементації в Україні [Текст]: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (20 грудня 2019 р., м. Львів) / за наук. ред. проф. М. Микієвича, проф. О. Сушинського, доц. Р. Бедрія. — Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2020. — С. 37—41.
3. Про стандартизацію. Закон України: станом на 03.07.2019, підстава 2742-VIII. Офіц. вид. Голос України. 2014. №124 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18
4. Шаров Ю.П. Європейські стандарти публічного управління: проекція на муніципальний рівень / Ю. Шаров, І. Чикаренко // Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. / редкол.: С.М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. — Д.: ДРІДУ НАДУ, 2010. — Вип. 1 (4).— С. 295—304 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_01(4)/10syppmr.pdf
5. Європейська хартія місцевого самоврядування. Редакція від 16.11.2009, підстава — 994_946 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036
6. Попович В.В. Стандарти публічного управління як елементи методології європейської державної муніципальної політики / В.В. Попович // Публічне управління: теорія та практика. — 2013. — Вип. 4. — С. 85—92. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Pubupr_2013_4_16
7. Демченко І.С. Європейські правові стандарти місцевого самоврядування: дис. — за спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / І.С. Демченко, 2012.
8. Бойко Ю.В. Європейські стандарти локальної демократії як важливий чинник муніципальної реформи в Україні / Ю.В. Бойко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. — 2014. — Вип. 27 (1). — С. 83—87. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2014_27(1)__23
9. Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями 1980 р. Преамбула — Мадрид, 1980 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_106
10. Європейська хартія регіональних мов або мов меншин [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_014
11. Конвенція про участь іноземців в суспільному житті на місцевому рівні від 05.02.1992 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_318
12. European Charter of Local Self-Government, 1999 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/charter_localselfgovernment_en.pdf
13. Revised European Charter on the Participation of Young People in Local and Regional Life. — 21 May 2003 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.salto-youth.net
14. Charter of European Cities & Towns Towards Sustainability, Denmark on 25 May 2008 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ec.europa.eu/
15. Зварич М.М. Оцінювання державних службовців в Україні: адаптація до європейських стандартів та усталених практик / М.М. Зварич // Координати управління. — 2013. — вип. 4. — С. 126—133.
16. Сагайдак М.В. Стандарт ISO 9001:2001 як механізм забезпечення якості надання управлінських послуг / М.В. Сагайдак [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://academy.gov.ua/ej/ej10/doc_pdf/Sagaydak.pdf
17. Рудакевич М.І. Ідейні основи та нормативні стандарти етики державних службовців країн Європейського Союзу / М.І. Рудакевич [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://academy.gov.ua/ej/ej3/txts/DERJAVNA%20SLUJBA/01-RUDAKEVICH.pdf

T. Kutsenko, I. Pintelei

EUROPEAN STANDARDS OF MUNICIPAL MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION REFORM

Summary

The article presents a clarification of the content of European standards of municipal management, their role and components taking into account the European experience, which will contribute to the implementation of a set of local government tasks in the context of decentralization reform in Ukraine, primarily, to create a mechanism for cooperation between local governments and citizens, and obviously, this should cause positive changes aimed at the development of the state in general.
The article emphasizes that the system of European standards of municipal management is significantly larger than the set of standards that Ukraine has currently ratified. In the context of decentralization reform, this fact determines the full degree of importance of research and perception of generally accepted European rules of local self-government, which still remain out of consideration of national legislation.
Based on the study of various sources, the work of various authors, in particular supporting Popovych V.V., the article provides a certain hierarchy of European standards, namely: the first level — general conceptual and legal standards, the second level — territorial and governmental, and the third — organizational and management standards. However, in addition, the emphasis is made on the ethical component, in other words — on standards of conduct, because they influence on the successful implementation of the principles and requirements of the abovementioned levels of the hierarchy of European standards, exactly they are the strengthening link of modern democratic public service system in the EU.
Based on the fact that scientific publications on the content and role of European standards as criteria for the implementation of decentralization reform and municipal management reform in Ukraine are still scarce, the authors propose a comprehensive approach, which should distinguish between five blocks representing European standards of municipal management in the following areas: international standards in the human rights area, their protection; standards in the field of local and regional democracy; European public service standards; standards of the International Organization for Standardization (ISO); ethical rules (standards of conduct).
From the authors' perspective, such an integrated approach to the implementation of European standards in the Ukrainian practice of municipal management is the most appropriate and will contribute to the development of both local democracy and local socio-economic development for the future, when the competent authorities will carry out their functions, representing the residents of communities in Ukraine.

Keywords: European standards; municipal management; principles of local self-government; decentralization reform of governance; international documents; municipal policy.

References

1. Mykiievych, M. Sushyns'kiy, O. and Bedriy, R. (2020), Mizhnarodni ta ievropejs'ki standarty mistsevoho samovriaduvannia: problemy implementatsii v Ukraini: materialy Vseukrains'koi naukovo-praktychnoi konferentsii [International and European standards of local self-government: problems of implementation in Ukraine: materials of the All-Ukrainian scientific-practical conference], LRIDU NADU, L'viv, Ukraine.
2. Kliuchkovs'kyj, Yu. (2020), "European legal standards of local self-government: content and legal nature", Mizhnarodni ta ievropejs'ki standarty mistsevoho samovriaduvannia: problemy implementatsii v Ukraini: materialy Vseukrains'koi naukovo-praktychnoi konferentsii [International and European standards of local self-government: problems of implementation in Ukraine: materials of the All-Ukrainian scientific-practical conference], LRIDU NADU, L'viv, Ukraine, 20 dec, pp. 37—41.
3. Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine "On Standardization", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18 (Accessed 20 March 2021).
4. Sharov, Yu.P. and Chykarenko, I. (2010), "European standards of public administration: projection to the municipal level", Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, vol. 1 (4), pp. 295—304, available at: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_01(4)/10syppmr.pdf (Accessed 20 March 2021).
5. Council of Europe (2009), "European Charter of Local Self-Government", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036 (Accessed 20 March 2021).
6. Popovych, V.V. (2013), "Standards of public administration as elements of the methodology of European state municipal policy", Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka, vol. 4, pp. 85—92, available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Pubupr_2013_4_16 (Accessed 20 March 2021).
7. Demchenko, I.S. (2012), "European legal standards of local self-government", Ph.D. Thesis, Law, Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
8. Bojko, Yu.V. (2014), "European standards of local democracy as an important factor of municipal reform in Ukraine", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Seriia: Pravo, vol. 27(1), pp. 83—87, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2014_27(1)__23 (Accessed 20 March 2021).
9. Council of Europe (1980), "European Framework Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_106 (Accessed 20 March 2021).
10. Council of Europe (1992), "European Charter for Regional or Minority Languages", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_014 (Accessed 20 March 2021).
11. Council of Europe (1992), "Convention on the Participation of Foreigners in Public Life at the Local Level", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_318 (Accessed 20 March 2021).
12. Council of Europe (1999), "European Charter of Local Self-Government", available at: https://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/charter_localselfgovernment_en.pdf (Accessed 20 March 2021).
13. SALTO-YOUTH (2003), "Revised European Charter on the Participation of Young People in Local and Regional Life", available at: https://www.salto-youth.net (Accessed 20 March 2021).
14. European Commission (2008), "Charter of European Cities & Towns Towards Sustainability", available at: https://ec.europa.eu/ (Accessed 20 March 2021).
15. Zvarych, M.M. (2013), "Evaluation of civil servants in Ukraine: adaptation to European standards and established practices", Koordynaty upravlinnia, vol. 4, pp. 126—133.
16. Sahajdak, M.V. (2009), "Standard ISO 9001:2001 as a mechanism for ensuring the quality of management services", available at: http://academy.gov.ua/ej/ej10/doc_pdf/Sagaydak.pdf (Accessed 20 March 2021).
17. Rudakevych, M.I. (2006), "Ideological foundations and standarts of ethics of European Union's government officials", available at: http://academy.gov.ua/ej/ej3/txts/DERJAVNA%20SLUJBA/01-RUDAKEVICH.pdf (Accessed 20 March 2021).

№ 4 2021, стор. 122 - 127

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 1429

Відомості про авторів

Т. Ф. Куценко

к. е. н., доцент, доцент кафедри національної економіки та публічного управління,ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

T. Kutsenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of National Economy and Public Administration, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

ORCID:

0000-0002-4102-7184


І. В. Пінтелей

магістр публічного управління та адміністрування,ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

I. Pintelei

Mаstеr's dеgrее of public management and administration, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

ORCID:

0000-0003-2062-0066

Як цитувати статтю

Куценко Т. Ф., Пінтелей І. В. Європейські стандарти муніципального управління в контексті реформи децентралізації. Економіка та держава. 2021. № 4. С. 122–127. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.122

Kutsenko, T. and Pintelei, I. (2021), “European standards of municipal management in the context of decentralization reform”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 122–127. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.122

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.