EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ У КООПЕРАТИВАХ ГЕНЕРАЛЬНОГО ГУБЕРНАТОРСТВА В 1939—1944 РОКАХ
З. В. Мокринська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.115

УДК: 657.1

З. В. Мокринська

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ У КООПЕРАТИВАХ ГЕНЕРАЛЬНОГО ГУБЕРНАТОРСТВА В 1939—1944 РОКАХ

Анотація

У статті розглянуто історичні передумови формування кооперативів в період Другої світової війни. Зазначено порядок створення та реєстрації нових кооперативів на території Генерального губернаторства, виокремлено порядок відновлення діяльності українських кооперативів на Галичині. Проаналізовано відмінності українських кооперативів. У зв'язку зі поділом Польщі, з кінця 1939 року частина територій України перейшла до складу УРСР. А відповідно і кооперативи, перебудовували за радянським зразком. Згодом, за німецької окупації, саме для цих земель кооперативи відігравали провідну економічну роль щодо забезпечення необхідними продуктами населення. Але окрім того, першочергово вони мали забезпечувати необхідною продукцією воюючу армію. Німецька політика щодо кооперативів враховувала також і національний склад населення цієї території. Українським кооперативам дозволялося використовувати українську мову у діловодстві та обліку. І хоча на території Генерального губернаторства застосовувався для ведення обліку єдиний план рахунків, для дистрикту Галичини, період переходу та впровадження встановлювався окремо. Проте на практиці, кооперативи мали можливість і щодо навчання своїх працівників завдяки численним кооперативним курсам, а достатня кількість спеціалізованих періодичних видань дозволяли завчасно реагувати на зміни щодо організації обліку та звітності спричинені військовим часом.
Значну увагу у статті приділено аналізу основних положень статуту кооперативів того часу. Окрім того, зазначено особливості організації діяльності новостворених кооперативів Генерального губернаторства. Визначено особливості обліку споживчих кооперативів Генерального губернаторства. Наведено порядок узагальнення інформації для відображення окремих статтей балансу, враховуючи особливості військового часу. Зазначено особливості оцінки рухомого та нерухомого майна для формування звітності кооперативів. Також у статті розглядається порядок оцінки товарів та дебіторської заборгованості, нарахування амортизації. Визначено основні елементи балансу, проаналізовано склад активів та пасивів у період Другої світової війни.
Автор статті не має на меті пропаганду нацистської ідеології, а всі зібрані та представлені для дослідження матеріали мають лише історичний та науковий характер.

Ключові слова: бухгалтерський облік; баланс; кооператив; Генеральне губернаторство; Друга світова війна.

Література

1. Вісин В.В. Правова база розвитку кооперативного руху на Волині у період між Першою і Другою світовими війнами. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Гуманітарні науки. 2018. Вип. 15. С. 168—174.
2. Гелей С. Особливості розвитку української споживчої кооперації в Галичині у 20-х роках ХХ століття. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 2012. №21. С. 176—188.
3. Кооперація і сільське господарство. Волинь. 1941. № 12. C. 3.
4. Статут кооператива "Народна торгівля" в Монастириськах. ДАЛО (Державний архів Львівської області). Ф. Р74, Оп. 1. Спр. 22.
5. Українська кооперація наладнує працю. Львівські вісті. 1941. № 42. C. 3.
6. Центросоюз і Народня Торговля. Голос. 1941. № 23. C. 3.
7. Archiwum Akt Nowych, Landwirtschatliche Zentralstelie 425, Nie— derschriftijber die Dritte Sitzung des Verwaltungsrates der Landwirtschaftlichen Zentralstelieant. 8 Juli 1942 in Krakau, s. 17.
8. Bilans zamkniecia Spoldzielczych Zakladow Mechanicznych b. inzynierow firmy H. Cegielski. Wiadomosci Miedzyzwiazkowej Spyldzielni Powierniczej. 1941. № 9. S.13.
9. Bilans. Informator dla spyldzielni spozywcyw. 1941. №1. S. 13—14.
10. Czynnooci zwiazane z zalozeniem s poldzielni. Informator dla Spyldzielni Spozywcyw. 1940. №12. S. 7—9.
11. Historia. URL: https://www.krs.org.pl/spoldzielczosc/historia (дата звернення: 11.03.2021).
12. Jak oszacowac maiatek spoldzielni do bilansu. Informator dla Spyldzielni Spozywcyw. 1940. №12. S. 2—4.
13. Ksiega inwentarzowa. Informator dla spyldzielni spolywcyw. 1940. №11. S. 4—5.
14. Lokalne Spoldzielnie rolniczo-handlowe. Spyldzielca. 1941. № 1. S. 2—5.
15. Rachunkowosc musi byc prowadzona biezaco. Informator dla Spyldzielni Spozywcyw. 1940. № 2. S. 5—6.
16. Spoldzielnia Spozywcow "Jednosc" w Bobrowej URL: https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/135351 (дата звернення: 11.03.2021).
17. Sycz Miroslaw. Spoldzielczosc ukrainska w Galicji w okresie II wojny swiatowej. Warszawa: Pracownia, Wydawnicza, 1997. 322 s.
18. Szczepanczyk Cz. Polityka okupanta wobec spoldzielczosci wiejskiej w Generalnej Guberni, Warszawa: Ludowa Spoldzielnia Wydawnicza, 1978. 300 s.
19. Zasady sporzadzania bilansu i sprawozdan. Informator dla spyldzielni spozywcyw. 1940. №2. S. 9—10.

Z. Mokrynska

ACCOUNTING AND REPORTING IN COOPERATIVES OF THE GENERAL GOVERNMENT IN 1939—1944

Summary

This article considers the historical preconditions for the formation of cooperatives during the Second World War. The order of creation and registration of new cooperatives on the territory of the General Governorate is indicated, the order of resumption of activity of Ukrainian cooperatives in Galicia is singled out. The differences of Ukrainian cooperatives are analyzed. Due to the partition of Poland, at the end of 1939 part of the territory of Ukraine became part of the USSR. And accordingly, cooperatives were rebuilt according to the Soviet model. Later, during the German occupation, it was for these lands that cooperatives played a leading economic role in providing the necessary products to the population. But also, first of all, they had to provide the necessary products to the warring army. German policy on cooperatives also took into account the ethnic composition of the population of this area. Ukrainian cooperatives were allowed to use the Ukrainian language in office work and accounting. Although a single chart of accounts was used for accounting in the General Government, the transition and implementation period were set separately for the Galician district. However, in practice, cooperatives had the opportunity to train their employees through numerous cooperative courses, and a sufficient number of specialized periodicals allowed them to respond in advance to changes in the organization of accounting and reporting caused by wartime.
Considerable attention in the article is paid to the analysis of the main provisions of the charter of cooperatives of that time. Besides, the peculiarities of the organization of the newly created cooperatives of the General Government are indicated. Peculiarities of accounting of consumer cooperatives of the General Governorate are determined. The order of generalization of the information for display of separate articles of balance, taking into account features of wartime results. The peculiarities of the assessment of movable and immovable property for the formation of the reporting of cooperatives are indicated. This article also considers the procedure for the valuation of goods and receivables, depreciation. The main elements of the balance sheet are determined, the composition of assets and liabilities during the Second World War is analyzed.
The author of this article does not aim to promote Nazi ideology, and all the materials collected and presented for research are only historical and scientific.

Keywords: accounting; balance sheet; cooperative; General Government; World War II.

References

1. Visyn, V.V. (2018), "The legal basis for the development of the cooperative movement in Volhynia in the period between the First and Second World Wars", Visnyk L'vivs'koho torhovel'no-ekonomichnoho universytetu. Humanitarni nauky, vol. 15, pp. 168—174.
2. Helej, S. (2012), "Features of the development of Ukrainian consumer cooperation in Galicia in the 20s of XX century", Ukraina: kul'turna spadschyna, natsional'na svidomist', derzhavnist', vol. 21, pp. 176—188.
3. Volyn' (1941), "Cooperation and agriculture", Volyn', vol. 12, p. 3.
4. DALO (Derzhavnyj arkhiv L'vivs'koi oblasti) (2021), Statut kooperatyva "Narodna torhivlia" v Monastyrys'kakh [Charter of the cooperative "People's Trade" in Monastyryske], DALO (Derzhavnyj arkhiv L'vivs'koi oblasti), Lviv, Ukraine.
5. L'vivs'ki visti (1941), "Ukrainian cooperation organizes work", L'vivs'ki visti, vol. 42, p. 3.
6. Holos (1941), "Central Union and People's Trade", Holos, vol. 23, p. 3.
7. Agricultural Central Office 425 (1942), Archiwum Akt Nowych, Landwirtschatliche Zentralstelie 425, Nie- derschriftijber die Dritte Sitzung des Verwaltungsrates der Landwirtschaftlichen Zentralstelieant [Agricultural Central Office 425, record of the third meeting of the Board of Directors of the Agricultural Central Office], Krakow, Poland.
8. News of the Inter-Union Trust Cooperative (1941), "The final balance of Spoldzielcze Zaklady Mechaniczne of former engineers from H. Tsegelsky", Wiadomosci Miedzyzwiazkowej Spyldzielni Powierniczej, vol. 9, pp. 13.
9. Information booklet for the food cooperative (1941), "Balance", Informator dla spyldzielni spozywcyw, vol. 1, pp. 13—14.
10. Information booklet for Food Cooperatives (1940), "Activities related to the setting up of a half-house", Informator dla Spyldzielni Spozywcyw, vol. 12, pp. 7—9.
11. National Cooperative Council (2021), "History", available at: https://www.krs.org.pl/spoldzielczosc/historia (Accessed 11 March 2021).
12. Information booklet for Food Cooperatives (1940), "How to estimate the property of a cooperative for the balance sheet", Informator dla Spyldzielni Spozywcyw, vol. 12, pp. 2—4.
13. Information booklet for Food Cooperatives (1940), "Inventory book", Informator dla pyldzielni spolywcyw, vol. 11. S. 4—5.
14. Cooperative (1941), "Local agricultural and commercial cooperatives", Spyldzielca, vol. 1, pp. 2—5.
15. Information booklet for Food Cooperatives (1940), "Accounting must be kept up to date", Informator dla Spyldzielni Spozywcyw, vol. 2, pp. 5—6.
16. National Digital Archives (2021), "Food Cooperative "Jednosc" in Bobrowa", https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/135351 (data zvernennia: 11.03.2021).
17. Sycz, M. (1997), Spoldzielczosc ukrainska w Galicji w okresie II wojny swiatowej [Ukrainian cooperative movement in Galicia during the Second World War], Pracownia, Wydawnicza, Warszawa, Poland.
18. Szczepanczyk, Cz. (1978), Polityka okupanta wobec spoldzielczosci wiejskiej w Generalnej Guberni [The occupier's policy towards rural cooperatives in the General Government], Ludowa Spoldzielnia Wydawnicza, Warszawa, Poland.
19. Information booklet for Food Cooperatives (1940), "Rules for the preparation of the balance sheet and reports", Informator dla spyldzielni spozywcyw, vol. 2, pp. 9—10.

№ 4 2021, стор. 115 - 121

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 523

Відомості про авторів

З. В. Мокринська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Національний авіаційний університет, м. Київ

Z. Mokrynska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Auditing, National Aviation University, Kyiv

ORCID:

0000-0001-6546-412X

Як цитувати статтю

Мокринська З. В. Бухгалтерський облік та звітність у кооперативах генерального губернаторства в 1939—1944 роках. Економіка та держава. 2021. № 4. С. 115–121. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.115

Mokrynska, Z. (2021), “Accounting and reporting in cooperatives of the general government in 1939—1944”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 115–121. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.115

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.