EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
Н. О. Шура

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.110

УДК: 658.1:330.3:005.33

Н. О. Шура

ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті на основі критичного аналізу наукових праць з питань оцінки фінансового потенціалу доведено, що оцінку фінансового потенціалу сьогодні все частіше проводять не тільки на основі показників фінансового стану підприємства та використання його фінансових ресурсів, але і з урахуванням ймовірності банкрутства підприємства. Досліджено взаємозв'язок фінансового потенціалу підприємства із ймовірністю настання його банкрутства. Запропоновано поняття "ймовірнісний рівень фінансового потенціалу" та визначено його дефініцію. Встановлено зворотний взаємозв'язок між ймовірнісним рівнем фінансового потенціалу та ймовірністю початку процедури банкрутства, побудовано матрицю їх парного порівняння. Для підприємств-банкрутів побудовано матрицю парного порівняння результатів якісної оцінки ймовірнісного рівня фінансового потенціалу та ймовірності початку процедури ліквідації. Вищезазначені матриці інтегровано у матрицю парного порівняння результатів якісної оцінки ймовірнісного рівня фінансового потенціалу та ймовірностей початку процедури банкрутства підприємства та умовної ймовірності початку процедури ліквідації підприємства за умови, що воно знаходиться у процедурі банкрутства.

Ключові слова: потенціал; фінансовий потенціал; оцінка; ймовірність банкрутства; ймовірнісний рівень фінансового потенціалу; криза; моделювання.

Література

1. Андрущенко О.Ю. Теоретико-методичні підходи до визначення санації та санаційної спроможності підприємства. Ефективна економіка. 2011. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?op=1&z=1760
2. Антонець М.В. Механізм оцінки масштабів кризового стану підприємства. Вісник КНУТД. Серія: Економічні науки. 2015. № 2 (85). С. 114—123.
3. Багацька К.В. Проблемні питання визначення санаційної спроможності підприємств. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2005. № 1. С. 56—62.
4. Білоконь Т.М. Організаційно-економічний механізм санації підприємств цукрової промисловості: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами" / Т.М. Білоконь. Київ, 2008. 16 с.
5. Даценко Г.В. Аудиторська оцінка ймовірності банкрутства підприємств за умов фінансової кризи. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2018. Вип. 29. Ч. 2. С. 161—165.
6. Дробишева О.О., Гюльназарян В. В. Стратегії управління підприємством під час загрози банкрутства. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2017. Вип. 5 (11). С. 118—121.
7. Кірілюк Р.П. Фінансова криза на підприємстві: фактори виникнення та механізм попередження. Економіка. Управління. Інновації. 2013. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2013_1_24
8. Леськів С.Р., Семчук Ж.В. Система індикаторів оцінювання фінансового потенціалу підприємств. Агросвіт. 2014. № 17. С. 40—42.
9. Ліснічук О.А., Виноградова Є.В. Моделі розрахунку ймовірності банкрутства як метод оцінки фінансового потенціалу підприємства. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2018. Вип. 33. С. 111—116.
10. Мірошніченко В.О. Резерви посилення фінансового потенціалу аграрних підприємств. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 12. Ч. 2. С. 24—28.
11. Нусінов В.Я., Шура Н.О., Чубаров Д.В. Роль економічного потенціалу в підвищенні ефективності управління підприємством корпоративного типу. Ефективна економіка. 2016. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5231
12. Пустовгар С.А. Оцінка фінансового потенціалу відновлення платоспроможності підприємств металургійної галузі України. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2015. Вип. 2. С. 87—96.
13. Рекова Н.Ю., Андрущенко О.Ю. Методичні підходи до оцінки санаційної спроможності промислових підприємств. Научный вестник ДГМА. 2012. №1 (9Е). С. 312—320.
14. Рудик О.Р. Методичне забезпечення антикризової діагностики вітчизняних підприємств. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. 2007. Вип. 18. С. 236—240.
15. Скриньковський Р.М. Діагностика фінансового, виробничого, трудового, соціально-економічного та інноваційно-інвестиційного потенціалів і аналіз потенційних ризиків підприємства в умовах невизначеності. Проблеми економіки. 2015. № 2. С. 186—193.
16. Хринюк О.С., Бова В.А. Моделі розрахунку ймовірності банкрутства як метод оцінки фінансового потенціалу підприємства. Ефективна економіка. 2018. №2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2018/46.pdf
17. Чаленко Н.В., Сенченко О.С. Шляхи забезпечення фінансової стабільності підприємства. Формування ринкових відносин в Україні. 2014. № 6 (157). С. 135—139.

N. Shura

THE FORMATION OF METHODICAL APPROACHES IN ESTIMATION OF THE FINANCIAL POTENTIAL OF ENTERPRISES

Summary

The article, based on a critical analysis of scientific papers on the assessment of financial potential, proves that the assessment of financial potential today is increasingly carried out not only on the basis of financial condition of the enterprise and the use of its financial resources, but also taking into account the probability of bankruptcy. The relationship between the financial potential of the enterprise with the probability of its bankruptcy is studied and it is determined that the nature of such a relationship is mutually inverse. Due to the need to assess the level of financial potential through its connection with the probability of bankruptcy of the enterprise, the concept of "probabilistic level of financial potential" was proposed and its definition was defined. The inverse relationship between the probabilistic level of financial potential and the probability of initiating bankruptcy proceedings has been established. The formula for estimating the probabilistic level of financial potential due to the probability of bankruptcy of the enterprise is derived. The formed dependence reflects the ratio of the probability of liquidation to the probability of bankruptcy as a share that is not enough to the highest conditional level of financial potential (up to one). A matrix of pairwise comparison of the results of qualitative assessment of the probabilistic level of financial potential and the probability of the beginning of the company's bankruptcy procedure is constructed. For bankrupt enterprises, a matrix of pairwise comparison of the results of qualitative assessment of the probabilistic level of financial potential and the probability of starting the liquidation procedure of the enterprise when it is in bankruptcy is built. The above matrices are integrated into the matrix of pairwise comparison of the results of qualitative assessment of the probabilistic level of financial potential and probabilities of the beginning of the bankruptcy procedure of the enterprise and the conditional probability of the liquidation procedure provided that it is in bankruptcy.

Keywords: potential; financial potential; estimation; probability of bankruptcy; probabilistic level of financial potential; crisis; modeling.

References

1. Andrushchenko, O. Yu. (2011), "Theoretical and methodological approaches to determining the remediation and remediation capacity of the enterprise", Efektyvna ekonomika, vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?op=1&z=1760 (Accessed 10 April 2021).
2. Antonets, M. V. (2015), "The mechanism for assessing the scale of the crisis of the enterprise", Visnyk KNUTD. Ekonomichni nauky, vol. 2 (85), pp. 114—123.
3. Bahatska, K. V. (2005), "Problematic issues of determining the rehabilitation capacity of enterprises", Derzhava ta rehiony. Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol. 1, pp. 56—62.
4. Bilokon, T. M. (2008), "Organizational and economic mechanism of rehabilitation of sugar industry enterprises Ph.D. Thesis, Economics and business management, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.
5. Datsenko, H. V. (2018), "Audit assessment of the probability of bankruptcy of enterprises in a financial crisis", Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, Ekonomichni nauky, vol. 29, part 2, pp. 161—165.
6. Drobysheva, O. O. and Hiulnazarian, V. V. (2017), "Strategies of enterprise management during the threat of bankruptcy", Ekonomichnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, vol. 5(11), pp. 118-121.
7. Kiriliuk, R. P. (2013), "Financial crisis in the enterprise: factors and prevention mechanism", Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii, vol. 1, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2013_1_24 (Accessed 10 April 2021).
8. Leskiv, S. R. and Semchuk, Zh. V. (2014), "System of indicators for assessing the financial potential of enterprises", Ahrosvit, vol. 17, pp. 40—42.
9. Lisnichuk, O. A. and Vynohradova, Ye. V. (2018), "Models of calculating the probability of bankruptcy as a method of assessing the financial potential of the enterprise", Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ekonomika i menedzhment, vol. 33, pp. 111—116.
10. Miroshnichenko, V. O. (2017), "Reserves for strengthening the financial potential of agricultural enterprises", Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 12, part 2, pp. 24—28.
11. Nusinov, V. Ya., Shura, N. O. and Chubarov, D. V. (2016), "The role of economic potential in improving the efficiency of corporate-type enterprise management", Efektyvna ekonomika. vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5231 (Accessed 10 April 2021).
12. Pustovhar, S. A. (2015), "Assessment of the financial potential of restoring the solvency of enterprises in the metallurgical industry of Ukraine", Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky, vol. 2, pp. 87—96.
13. Rekova, N. Yu. and Andrushchenko, O. Yu. (2012), "Methodical approaches to the assessment of rehabilitation capacity of industrial enterprises", Nauchnыi vestnyk DHMA, vol. 1 (9E), pp. 312—320.
14. Rudyk, O. R. (2007), "Methodical support of crisis diagnostics of domestic enterprises", Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana, Vol. 18, pp. 236—240.
15. Skrynkovskyi, R. M. (2015), "Diagnosis of financial, production, labor, socio-economic and innovation-investment potentials and analysis of potential risks of the enterprise in conditions of uncertainty", Problemy ekonomiky, vol. 2, pp. 186—193.
16. Khryniuk, O. S. and Bova, V. A. (2018), "Models for calculating the probability of bankruptcy as a method of assessing the financial potential of the enterprise", Efektyvna ekonomika, vol. 2. available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2018/46.pdf (Accessed 10 April 2021).
17. Chalenko, N. V. and Senchenko, O. S. (2014), "Ways to ensure the financial stability of the enterprise", Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 6 (157), pp. 135—139.

№ 4 2021, стор. 110 - 114

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 817

Відомості про авторів

Н. О. Шура

к. е. н., доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

N. Shura

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting, Taxation, Public Management and Administration;Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih

ORCID:

0000-0001-6734-0550

Як цитувати статтю

Шура Н. О. Формування методичних підходів до оцінки фінансового потенціалу підприємств. Економіка та держава. 2021. № 4. С. 110–114. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.110

Shura, N. (2021), “The formation of methodical approaches in estimation of the financial potential of enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 110–114. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.110

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.