EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМАТИКА РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
А. О. Лазарева, Т. В. Кулініч, О. В. Боднарук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.99

УДК: 352.071:005.21(477)

А. О. Лазарева, Т. В. Кулініч, О. В. Боднарук

ПРОБЛЕМАТИКА РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті досліджується проблематика розробки стратегії діяльності територіальних громад в умовах реалізації Глобальних цілей сталого розвитку до 2030 р. як однієї із найважливіших елементів в економічній системі України. Розкрито сутність поняття сталий розвиток як складну багаторівневу і багатокомпонентну систему заходів, спроможну забезпечити ефективне функціонування й розвиток країни. Проаналізовано проблеми, що впливають на розробку стратегії діяльності територіальних громад у контексті сталого розвитку. Проаналізовано трактування сутності категорії "ОТГ" та визначено його специфічні ознаки. Описано Концепцію сталого розвитку ОТГ. Обгрунтовано необхідність розробки стратегії діяльності територіальних громад у контексті сталого розвитку, задля підвищення якості життя населення в ХХІ ст. Запропоновано порядок розробки стратегії діяльності територіальних громад у контексті сталого розвитку. Обгрунтовується необхідність застосування технології фандрейзингу в діяльності ОТГ для зміцнення його політичної та економічної самостійності у вирішенні питань життєдіяльності локальних територій в контексті сталого розвитку. Представлено характерні особливості можливості імплементації фандрейзингу з урахуванням специфіки функціонування органів місцевого самоврядування. Виявлено причини обмеження фінансування суспільно значимих проектів, що обумовлюють необхідність пошуку альтернативних джерел фінансових ресурсів у відповідності до потреб і можливостей ОТГ, належної презентації власних проектів та розробки програми заходів щодо їх імплементації в контексті сталого розвитку. Розкрито ряд головних вигод від вирішення проблематики розробки стратегії діяльності територіальних громад в умовах реалізації Глобальних цілей сталого розвитку до 2030 р., що забезпечить належний рівень життя населення. Встановлено, що розробка стратегії діяльності територіальних громад сприятиме покращенню процесу прийняття рішень стосовно реалізації проектів місцевого значення ОТГ, що надасть можливість накопичувати, обробляти, аналізувати, та як результат, отримувати очікуваний соціальний ефект.

Ключові слова: органи місцевого самоврядування; територіальні громади; ОТГ; фандрейзинг; глобальні цілі; сталий розвиток.

Література

1. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 26.03.2021).
2. Про добровільне об'єднання територіальних громад: Закон України від 05.02.2015 № 157-VIII // Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text (дата звернення 26.03.2021).
3. Аксютина Ю.В. Технология фандрайзинга в деятельности территориального общественного самоуправления по реализации социально значимых проектов (опыт города Перми). Соврем. город: власть, упр., экономика. 2017. Т. 1. С. 250—259.
4. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р. // Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text (дата звернення 26.03.2021).
5. Дєгтяр А.О., Соболь Р.Г. Фінансове забезпечення розвитку ОТГ. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 2019. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2019_1_40 (дата звернення 26.03.2021).
6. Про Стратегію сталого розвитку України до 2030 року: Проект Закону № 2679-VIII від 07.02.2019 // Відомості Верховної Ради України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64508 (дата звернення 26.03.2021).
7. Raszkowski A. and Bartniczak B. On the Road to Sustainability: Implementation of the 2030 Agenda Sustainable Development Goals (SDG) in Poland. Sustainability. 2019. Т. 11. vol. 366; doi:10.3390/su11020366 (дата звернення 26.03.2021).
8. The Global Goals For Sustainable Development 2030. URL: https://www.globalgoals.org/ (дата звернення 26.03.2021).
9. Пилипів Н.І., Мотиль В.М. Організація управлінського обліку у формуванні інформаційної бази забезпечення розвитку будівельних підприємств Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2017. Вип. 13. С. 146—156.
10. Комарова К.В., Ковальчук Н.В. Соціальна відповідальність як складова стратегії розвитку бізнесу на підприємствах України. Інноваційна економіка. 2016. № 5—6. С. 25—30.
11. Пилипів Н.І., П'ятничук І.Д., Сологуб С.І. Концепція соціальної відповідальності ОТГ у контексті сталого розвитку. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. 2018. С. 36—42.
12. Успішна територіальна громада: будуємо разом / М. Бриль, О. Врублевський, О. Данчева [та ін.]. Харків: Фактор, 2018. 128 с.
13. Архипенко І.М. Стратегічне управління розвитком об'єднаних територіальних громад. Публічне адміністрування: теорія та практика. Вип. 2 (22). 2019. С. 1—10.
14. Хірівський Р., Бернацька І., Брух О., Мітюшкіна Х. Методологічні аспекти стратегічного планування у контексті розвитку об'єднаних територіальних громад України. Аграрна економіка. 2019. Т. 12, № 3—4. С. 17—24. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ae_2019_12_3-4_4 (дата звернення 26.03.2021).
15. Тертичка В.В. Стратегічне управління: підручник. Київ: К.І.С., 2017. 932 с.
16. Тертичка В.В. Стратегічне управління: навч. посіб. Київ: НАДУ, 2014. 196 с.
17. Sydor І., Skoblyak T. Fundraising in Ukraine: essence and prospects of development. Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації: збірник тез IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Хмельницький, 20 вересня 2019 року); за заг. ред. д. е. н., проф. Синчака В.П. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. С. 235—237.
18. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 26.03.2021).
19. Ковязіна К.О. Актуальний стан системи надання соціальних послуг: що дають реформи? Стратегічні пріоритети. 2018. № 3—4. С. 100—107. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_2018_3-4_13 (дата звернення 26.03.2021).

А. Lazareva, T. Kulinich, O. Bodnaruk

PROBLEMS OF DEVELOPING A STRATEGY FOR ACTIVITIES OF TERRITORIAL COMMUNITIES IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Summary

The article examines the issues of developing a strategy for the activities of territorial communities in the implementation of the Global Sustainable Development Goals until 2030 as one of the most important elements in the economic system of Ukraine. The essence of the concept of sustainable development as a complex multilevel and multicomponent system of measures capable of ensuring the effective functioning and development of the country is revealed. The problems influencing the development of the strategy of territorial communities in the context of sustainable development are analyzed. The interpretation of the essence of the category "OTG" is analyzed and its specific features are determined. The Concept of sustainable development of OTG is described. The necessity of development of strategy of activity of territorial communities in the context of sustainable development, for increase of quality of life of the population in the XXI century is substantiated. The order of development of strategy of activity of territorial communities in the context of sustainable development is offered. The necessity of application of fundraising technology in OTG activity for strengthening of its political and economic independence in the decision of questions of vital activity of local territories in the context of sustainable development is substantiated. Characteristic features of the possibility of implementing fundraising taking into account the specifics of the functioning of local governments are presented. The reasons for limiting the funding of socially significant projects, which necessitate the search for alternative sources of financial resources in accordance with the needs and capabilities of OTG, proper presentation of their own projects and development of a program of measures for their implementation in the context of sustainable development. A number of main benefits from solving the problem of developing a strategy for local communities in the implementation of the Global Sustainable Development Goals until 2030, which will ensure a decent standard of living. It is established that the development of a strategy for local communities will improve the decision-making process for the implementation of local projects of OTG, which will provide an opportunity to accumulate, process, analyze, and as a result, get the expected social effect.

Keywords: local governments; local communities; OTG; fundraising; global goals; sustainable development.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of Ukraine "On local self-government in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 26 March 2021).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On voluntary association of territorial communities", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text (Accessed 26 March 2021).
3. Aksyutina, Yu.V. (2017), "Technology of fundraising in the activities of territorial public self-government for the implementation of socially significant projects (the experience of the city of Perm)", Sovrem. horod: vlast, upr., ekonomyka, vol. 1, рр. 250—259.
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The order of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the Concept of reforming local self-government and territorial organization of power in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text (Accessed 26 March 2021).
5. Degtyar, A.A. and Sobol, R.G. (2019), "Financial support for the development of OTG", Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia i mistsevoho samovriaduvannia, [Online], vol. 1, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2019_1_40 (Accessed 26 March 2021).
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Draft Law of Ukraine "On the Strategy of Sustainable Development of Ukraine until 2030", available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1? pf3511 = 64508 (Accessed 26 March 2021).
7. Raszkowski, A. and Bartniczak, B. (2019), "On the Road to Sustainability: Implementation of the 2030 Agenda Sustainable Development Goals (SDG) in Poland", Sustainability, [Online], vol. 11, no. 366. doi: 10.3390/su11020366.
8. The Global Goals For Sustainable Development 2030. (2020), available at: https://www.globalgoals.org/ (Accessed 26 March 2021).
9. Pylypiv, N.I. and Motyl, V.M. (2017), "Organization of management accounting in the formation of the information base for the development of construction enterprises", Aktualni problemy rozvytku ekonomiky rehionu, vol. 13, рр. 146—156.
10. Komarova, K.V and, Kovalchuk, N.V. (2016), "Social responsibility as a component of business development strategy at Ukrainian enterprises", Innovatsiina ekonomika, vol. 5—6, рp. 25—30.
11. Pylypiv, N.I. Pyatnychuk, I.D. and Sologub, S.I. (2018), "The concept of social responsibility of OTG in the context of sustainable development", Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Seriia: Ekonomika, pp. 36—42.
12. Bryl, M. Vrublevsky, O. and Dancheva, O. (2018), Uspishna terytorialna hromada [Successful territorial community], Factor, Kharkiv, Ukraine.
13. Arkhipenko, I.M. (2019), "Strategic management of the development of united territorial communities", Publichne administruvannia: teoriia ta praktyka, vol. 2 (22), рр. 1—10.
14. Khirivsky, R. Bernatska, I. Brukh, O. and Mityushkina, H. (2019), "Methodological aspects of strategic planning in the context of the development of united territorial communities of Ukraine", Ahrarna ekonomika, [Online], vol. 12, no. 3—4, рp. 17—24, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ae_2019_12_3-4_4 (Accessed 26 March 2021).
15. Tertychka, V.V. (2017), Stratehichne upravlinnia, [Strategic management], KIS, Kyiv, Ukraine.
16. Tertychka, V.V. (2014), Stratehichne upravlinnia, [Strategic management], NAPA, Kyiv, Ukraine.
17. Sydor, I. and Skoblyak, T. (2019), "Fundraising in Ukraine: essence and prospects of development", Stratehichni napriamy sotsialno-ekonomichnoho rozvytku derzhavy v umovakh hlobalizatsii: zbirnyk tez IV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii [Strategic directions of social and economic development of the state in the conditions of globalization: collection of abstracts of the IV International scientific and practical Internet conference] Khmelnytsky University of Management and Law named after Leonid Yuzkov, Khmelnytsky, Ukraine, September 20, pp. 235—237.
18. The official site of the State Statistics Service of Ukraine (2021), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 26 March 2021).
19. Kovyazina, K.O. (2018), The current state of the system of social services: what do reforms?", Stratehichni priorytety, [Online], vol. 3—4. pp. 100—107, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_2018_3-4_13 (Accessed 26 March 2021).

№ 4 2021, стор. 99 - 104

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 1150

Відомості про авторів

А. О. Лазарева

к. філос. н., доцент кафедри психології та соціальної роботи, Одеський національний політехнічний університет

А. Lazareva

PhD in Philosophy, Associate Professor of the Department of psychology and social work, Odessa National Polytechnic University

ORCID:

0000-0002-7817-2481


Т. В. Кулініч

к. е. н., доцент менеджменту організацій,Національний університет "Львівська політехніка"

T. Kulinich

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Organizational Management, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0003-0110-7080


О. В. Боднарук

к. е. н., доцент кафедри маркетингу та бізнес-адмініструванняДВНЗ "Приазовський державний технічний університет"

O. Bodnaruk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Marketing and Business-Administration, Priazovskyi State Technical University

ORCID:

0000-0001-7017-2172

Як цитувати статтю

Лазарева А. О., Кулініч Т. В., Боднарук О. В. Проблематика розробки стратегії діяльності територіальних громад у контексті сталого розвитку. Економіка та держава. 2021. № 4. С. 99–104. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.99

Lazareva, А., Kulinich, T. and Bodnaruk, O. (2021), “Problems of developing a strategy for activities of territorial communities in the context of sustainable development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 99–104. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.99

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.