EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ ТА ПРОЦЕДУР ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ У ПРОТИДІЇ УХИЛЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ
В. В. Пухальський

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.92

УДК: 336.025

В. В. Пухальський

УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ ТА ПРОЦЕДУР ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ У ПРОТИДІЇ УХИЛЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ

Анотація

У статті розглядаються найбільш актуальні для України схеми ухилення від оподаткування та напрями удосконалення форм і методів податкового контролю з метою їх мінімізації. З'ясовано, що до чинників, які негативно позначаються на формуванні дохідної частини бюджету, відноситься ухилення від оподаткування. Проблема ухилення від оподаткування набуває у всіх країнах все більш важливого значення. Діють відомі та з'являються нові схеми ухилення від оподаткування, які органи податкової служби повинні не тільки моніторити, але застосовувати відповідні заходи впливу. Робота в цьому напрямі триває постійно. Свідченням цього є прийняття низки розпоряджень Кабінету Міністрів України, направлених на недопущення ухилення від сплати податків і зборів суб'єктами господарювання та запобігання відмиванню коштів.
Проаналізовано наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, в яких досліджено проблеми боротьби з ухиленням від оподаткування. Акцентовано увагу на тому, що суб'єкти господарювання не завжди виконують свій конституційний обов'язок щодо повної і своєчасної сплати податків і зборів. Такий висновок грунтується на результатах проведеного аналізу стану, результативності, ефективності податкового контролю в Україні та сум донарахувань. З'ясовано, що 82,1% донарахувань припадають на порушення податкового законодавства, що виникають в оподаткуванні податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств. Встановлено, що протягом трьох останніх років скорочується кількість контрольних заходів, зменшується донарахування за усіма видами перевірок та ступінь стягнення узгоджених податкових зобов'язань.
Доведено, що все ще не вирішеними залишаються питання розробки дієвих заходів податкового контролю стосовно виявлення схем діяльності суб'єктів господарювання, які використовуються для несплати або зменшення платежів до бюджету. Розкрито спектр схем ухилення від оподаткування, які в кінцевому результаті призводять до погіршення економічної ситуації в країні через недоотримання значних за обсягами бюджетоформуючих податків. На підставі проведеного дослідження запропоновано рекомендації щодо вдосконалення форм та методів податкового контролю, застосування яких сприятиме зменшенню ухилення від оподаткування.
З метою зменшення негативних наслідків ухилення від оподаткування на величину надходжень до бюджету та упередження ухилення від оподаткування запропоновано низку заходів для контролюючих органів.

Ключові слова: податки; збори; суб'єкти господарювання; ухилення від оподаткування; податковий моніторинг; вдосконалення; ефективність; медіація.

Література

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення 01.03.2021).
2. Phillips M. Deterrence vs. Gamesmanship:Taxpayer Response to Targeted Audits and Endogenous Detection / M. Phillips // Journal of Economic Behavior & Organization. — 2014. — № 100 — рр. 81—98.
3. Реформування державної податкової служби через призму доброчесності податківців та платників податків [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://unic.org.ua/news/diskusiya-reformuvannya-derzhavnoyi-podatkovoyi-sluzhbi-cherez-prizmu-dobrochesnosti-podatkivciv-ta-platnikiv-podatkiv-227/ (дата звернення 01.03.2021).
4. Конституція України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.president.gov.ua/documents/constitution (дата звернення 04.03.2021).
5. Звіт Державної фіскальної служби України за 2018 рік. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://sfs.gov.ua/data/files/240396.pdf. (дата звернення: 04.03.2021).
6. Звіт про результати аудиту ефективності діяльності Державної фіскальної служби України, Державної податкової служби України та Державної митної служби України, затверджено рішенням Рахункової палати від 22.12.2020 № 34-3. Київ. 2020 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2020/34-3_2020/Zvit_34-3_2020.pdf (дата звернення 04.03.2021).
7. Звіт Державної податкової служби України за 2020 рік. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://sfs.gov.ua/data/files/240396.pdf (дата звернення 04.03.2021).
8. Порівняльний аналіз фіскального ефекту від застосування інструментів ухилення/уникнення оподаткування в Україні: нові виклики / В. Дубровський, В. Черкашин, О. Гетман. Київ Інститут соціально-економічної трансформації 2020 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.visnuk.com.ua/uploads/assets/files/2019/Pdf/Analiz-shem-2019-FINAL.pdf// (дата звернення 05.03.2021).
9. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві: Закон України від 16.01.2020 № 466-IX [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-20#Text (дата звернення 06.03.2021).
10. Деякі питання реалізації концептуальних напрямів реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 р. № 542-р. Київ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/542-2019-р#Text (дата звернення 06.03.2021).
11. Про затвердження плану заходів щодо недопущення ухилення від сплати податків і зборів суб'єктами господарювання та запобігання відмиванню коштів в офшорних зонах: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 р. № 162-р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/162-2021-р#Text (дата звернення 06.03.2021).
12. Тітарчук М. Тенденція зростання податкового боргу протягом багатьох років свідчить про лояльність українського законодавства по відношенню до несумлінних платників податків / М. Тітарчук. Вісник. Київ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100020946-mikhaylo-titarchuk-tendentsiya-zrostannya-podatkovogo-borgu-protyagom-bagatokh-rokiv-svidchit-pro-loyalnist-ukrayinskogo-zakonodavstva-po-vidnoshennyu-do-nesumlinnikh-platnikiv-podatkiv (дата звернення 06.03.2021).

V. Pukhalskyi

IMPROMENMENT OF TAX CONTROL FORMS AND PROCEDURES AGAINST TAX AVOIDANCE

Summary

The article considers the most relevant schemes of tax evasion in Ukraine and improvement ways of forms and methods of tax control in order to minimize such evasions. It was found out that tax evasion is among the factors that negatively affect the formation of the budget's revenue side. The problem of tax evasion is becoming increasingly important in all countries. There are known and new schemes of tax evasion, which the tax authorities must not only monitor, but apply appropriate measures. Work in this direction is constantly ongoing. This is evidenced by the adoption of several orders of the Cabinet of Ministers of Ukraine aimed at preventing taxes and fees evasion by business entities and at preventing money laundering.
The scientific works of domestic and foreign scientists were analyzed, in which the problems of struggle against tax evasion were investigated. Attention is focused on the fact that business entities do not always fulfill their constitutional obligation to pay taxes and fees in full and on time. This conclusion is based on the analysis results of the state, effectiveness, efficiency of tax control in Ukraine and the amount of surcharges. It was found that 82.1% of surcharges were made due to violations of tax laws arising from the taxation of value added tax and corporate income tax. It has been established that during the last three years the number of control measures has been reduced, the surcharge for all types of inspections and the level of fees of harmonized tax liabilities has been reduced.
It has been proven that the issues of developing effective tax control measures still remain unresolved in relation to the identification of schemes used by business entities for non-payment or reduction of payments to the budget. The range of tax evasion schemes has been revealed, which ultimately leads to the deterioration of the economic situation in the country due to the lack of significant budget-generating taxes. Based on this study, some recommendations were proposed to improve the forms and methods of tax control, the use of which will help to reduce tax evasions.
A number of measures have been proposed for regulatory authorities in order to reduce the negative consequences of tax evasion for the amount of budget revenues and to prevent tax evasion.

Keywords: taxes; fees; business entities; tax evasion; tax monitoring; improvement; efficiency; mediation.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), "The Tax Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (Accessed 1 March 2021).
2. Phillips, M. (2014), "Deterrence vs. Gamesmanship: Taxpayer Response to Targeted Audits and Endogenous Detection", Journal of Economic Behavior & Organization, vol. 100, рр. 81—98.
3. The Ukrainian Network of Integrity and Compliance (2020), "Reforming the State Tax Service through the Prism of Integrity of Tax service and Taxpayers", available at: https://unic.org.ua/news/diskusiya-reformuvannya-derzhavnoyi-podatkovoyi-sluzhbi-cherez-prizmu-dobrochesnosti-podatkivciv-ta-platnikiv-podatkiv-227/ (Accessed 1 March 2021).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "Constitution Of Ukraine", available at: https://www.president.gov.ua/documents/constitution (Accessed 4 March 2021).
5. SFS (2018), "The 2018's report of the State Fiscal Service of Ukraine", available at: http://sfs.gov.ua/data/files/240396.pdf (Accessed 4 March 2021).
6. The Accounting Chamber of Ukraine (2020), "Report on the results of the audit of the efficiency of the State Fiscal Service of Ukraine, the State Tax Service of Ukraine and the State Customs Service of Ukraine, approved by the decision of the Accounting Chamber dated from 22.12.2020 № 34-3. Kyiv. 2020", available at: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2020/34-3_2020/Zvit_34-3_2020.pdf (Accessed 4 March 2021).
7. SFS (2018), "The 2018's report of the State Fiscal Service of Ukraine", available at: http://sfs.gov.ua/data/files/240396.pdf. (Accessed 4 March 2021).
8. Dubrovs'kyj, V. Cherkashyn, V. and Hetman, O. (2019), "Comparative analysis of the fiscal effect of the use of tax evasion / avoidance instruments in Ukraine: new challenges", Institute of Socio-Economic Transformation. Center for Socio-Economic Research CASE-Ukraine, [Online], available at: http://www.visnuk.com.ua/uploads/assets/files/2019/Pdf/Analiz-shem-2019-FINAL.pdf// (Accessed 5 March 2021).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine "On Amendments to the Tax Code of Ukraine to Improve Tax Administration, Eliminate Technical and Logical Inconsistencies in Tax Legislation", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-20#Text (Accessed 6 March 2021).
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), Resolution "On some issues of implementation of conceptual directions of reforming the system of bodies implementing state tax and customs policy", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/542-2019-р#Text (Accessed 6 March 2021).
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), Resolution "About approval of the plan of measures on prevention of evasion of payment of taxes and fees by business entities and prevention of money laundering in offshore zones", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/162-2021-р#Text (Accessed 6 March 2021).
12. Titarchuk, M. (2020), "The growing trend of tax debt for many years shows the loyalty of Ukrainian legislation to dishonest taxpayers", The Herald. Officially About Taxes, Official publication of the State Fiscal Service of Ukraine, available at: http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100020946-mikhaylo-titarchuk-tendentsiya-zrostannya-podatkovogo-borgu-protyagom-bagatokh-rokiv-svidchit-pro-loyalnist-ukrayinskogo-zakonodavstva-po-vidnoshennyu-do-nesumlinnikh-platnikiv-podatkiv (Accessed 6 March 2021).

№ 4 2021, стор. 92 - 98

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 873

Відомості про авторів

В. В. Пухальський

к. е. н., доцент кафедри обліку, аудиту та оподаткування,Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна

V. Pukhalskyi

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting, audit and taxes,Department of International Economic Relation, Khmelnytskyi National University, Khmelnytskyi, Ukraine

ORCID:

0000-0002-1145-0109

Як цитувати статтю

Пухальський В. В. Удосконалення форм та процедур податкового контролю у протидії ухилення від оподаткування. Економіка та держава. 2021. № 4. С. 92–98. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.92

Pukhalskyi, V. (2021), “Impromenment of tax control forms and procedures against tax avoidance”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 92–98. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.92

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.