EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАРКЕТИНГ ЦИФРОВИХ ІННОВАЦІЙ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
В. А. Омельяненко, О. М. Омельяненко, Н. О. Артюхова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.72

УДК: 338.924

В. А. Омельяненко, О. М. Омельяненко, Н. О. Артюхова

МАРКЕТИНГ ЦИФРОВИХ ІННОВАЦІЙ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Анотація

Особливе місце серед потенційних сфер впровадження ІКТ займають проєкти в сфері державного управління, включаючи надання публічних послуг і управління публічними фінансами. Такі проєкти характеризуються найбільш істотним очікуваним ефектом реалізації для регіонів і територій. Однак органи влади на місцях та інвестори поки не дуже розуміють, як працювати з таким типом проєктів, багато навіть не розглядають таку форму для реалізації публічно-приватних партнерства. Тому питання маркетингу цифрових інновацій в контексті цифрової трансформації розвитку регіонів і територій є актуальним завданням. Проведений аналіз досліджень і аналітичних оглядів дав змог зробити висновок, що питання стимулювання цифрової трансформації в контексті вирішення завдань сталого розвитку регіонів і територій потребують деталізації як у теоретичному, так і в практичному аспектах. Метою дослідження є аналіз маркетингових основ впровадження цифрових інновацій в контексті сталого розвитку регіонів і територій. Узагальнена роль ІКТ-інновацій для досягнення цілей сталого розвитку. Визначено, що з огляду завдань розвитку на рівні регіонів і територій постає завдання вибору найбільш ефективних інновацій (пакетів інновацій) та їх просування для стейколдерів. Проаналізовано статистику використання інструментів електронної демократії в Україні як інструменту формування структурно-організованої діяльності органів влади. В контексті впровадження цифрових інновацій розглянуто маркетинг взаємодії. Визначено, що важливою сферою, в якій необхідне використання маркетингу цифрових інновацій, є інтернет-маркетинг території, що заснований на таких принципах, дотичних до цілей сталого розвитку. Розглянуто кейси е-рішень для територіальних громад і регіонів.

Ключові слова: цифрові інновації; маркетинг; регіональний розвиток; стратегія; цифрова трансформація.

Література

1. Последствия использования цифровых технологий. ООН. URL: https://www.un.org/ru/un75/impact-digital-technologies
2. Кетова Н.П. Территориальный маркетинг. Журнал "У". Экономика. Управление. Финансы. 2017. https://port-u.ru/menedgmentpodsistem/terminy14/2221-internet-marketing-territorij
3. Добролюбова Е.И., Южаков В.Н., Ефремов А.А. и др. Цифровое будущее государственного управления по результатам. М.: Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2019. 114 с.
4. Ибрагимов Ш. Как мы можем поддержать и развить инновации в государственном управлении? 2019. URL: https://shamilibraghimov.medium.com/как-мы-можем-поддержать-и-развить-инновации-в-государственном-управлении-526624e21d79
5. Prokopenko O., Omelyanenko V., Klisinski J. Innovation Policy Developmet Conceptual Framework for National Resource Security Providing. Journal of Environmental Management and Tourism. 2019. Vol. 9, № 5. pp. 1099—1107.
6. Shevtsova H.Z., Omelyanenko V.A., & Prokopenko O.V. Conceptual issues of innovation networks digitalization. Economy of Industry. 2020. № 4 (92). рр. 67—90. http://doi.org/10.15407/econindustry2020.04.067
7. Доклад о человеческом развитии 2019. Программа развития ООН. One United Nations Plaza. New York. URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_ru.pdf
8. Доклад о цифровой экономике 2019. ЮНКТАД, 2019. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/der2019_overview_ru.pdf
9. ИКТ для достижения Целей Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития. МСЭ, 2021. URL: https://www.itu.int/ru/mediacentre/backgrounders/Pages/icts-to-achieve-the-united-nations-sustainable-development-goals.aspx
10. Мильнер Б.З. Итоги и уроки (о книге Дж. Стиглица "Глобализация: тревожные тенденции"). Вопросы экономики. 2003. № 9. С. 147—154.
11. Моди В., Фигероа Э. Цель в области устойчивого развития в сфере энергетических, информационных и коммуникационных технологий. ООН. URL: https://www.un.org/ru/chronicle/article/22100
12. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента України № 722/2019 від 30 вересня 2019 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text
13. Как запускать цифровые проекты в условиях бюджетных ограничений. Пост-релиз. Ведомости. 2020. URL: https://events.vedomosti.ru/events/spb_сifrovaya_transformaciya/pages/spb_postreliz
14. Використання інструментів електронної демократії органами державної влади та місцевого самоврядування. URL: http://ukrstat.gov.ua
15. Информационные и коммуникационные технологии в образовании: монография / Под ред. Б. Дендева. М.: ИИТО ЮНЕСКО, 2013. 320 с.
16. Омельяненко В.А., Вернидуб Н.О. Теоретичні основи та аналіз світового досвіту міжнародного розвитку високотехнологічних кластерів. Междисциплинарные исследования в науке и образовании. 2013. № 2.
17. Omelyanenko V. National strategic innovation security policy making (theoretical review). Tallinn. Teadmus, 2020. 300 p.
18. Е-рішення для громад. URL: https://cid.center/e-solutions/
19. Biloshkurska N.V., Biloshkurskyi M.V., Omelyanenko V.A. Evaluation of Ukrainian industry innovative development with a technological progress parameter. Scientific bulletin of Polissia. 2018. № 2 (1 (13)). pp. 23—28.
20. Е-рішення для громад. URL: https://wdc-ukraine.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=19ec0e8f745b4f88b184872e429c166e
21. Проєкт #НеПалиКомпостуй! URL: https://cid.center/dont-burn

V. Omelyanenko, O. Omelyanenko, N. Artyukhova

MARKETING OF DIGITAL INNOVATIONS IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION

Summary

A special place among the potential areas of ICT implementation is occupied by projects in the field of public administration, including the provision of public services and public financial management. Such projects are characterized by the most significant expected effect of implementation for regions and territories. However, local authorities and investors do not yet understand how to work with this type of project, many do not even consider this form for the implementation of public-private partnerships. Therefore, the issue of marketing digital innovations in the context of digital transformation of the development of regions and territories is an urgent task. The analysis of research and analytical reviews allowed us to conclude that the issues of stimulating digital transformation in the context of solving the problems of sustainable development of regions and territories need to be detailed in both theoretical and practical aspects. The purpose of the study is to analyze the marketing foundations of digital innovation in the context of sustainable development of regions and territories. The role of ICT innovations to achieve the goals of sustainable development is generalized. It is determined that in view of the development tasks at the level of regions and territories, the task of choosing the most effective innovations (innovation packages) and their promotion for stakeholders arises. The statistics of the use of e-democracy tools in Ukraine as a tool for the formation of structurally organized activities of government agencies are analyzed. It was determined that the share of institutions that provided the opportunity to use e-democracy tools ("E-appeal", "E-petition", "E-consultation", "Participation budget (public budget)" and other e-democracy tools) in the total number of institutions, which had access to the Internet, is the lowest at the level of local governments. This fact indicates the relevance of the use of digital innovation marketing at the local level, taking into account the problems and challenges. In the context of the introduction of digital innovations, interaction marketing is considered. It is determined that an important area in which the use of digital innovation marketing is necessary is Internet marketing of the territory, which is based on such principles, relevant to the goals of sustainable development. Cases of e-solutions for territorial communities and regions are considered.

Keywords: digital innovations; marketing; regional development; strategy; digital transformation.

References

1. UN (2020), "Consequences of using digital technologies", available at: https://www.un.org/ru/un75/impact-digital-technologies (Accessed 12 March 2021).
2. Ketova, N.P. (2017), "Territorial marketing", Journal "U". Economy. Control. Finance, available at: https://port-u.ru/menedgmentpodsistem/terminy14/2221-internet-marketing-territorij (Accessed 12 March 2021).
3. Dobrolyubova, E. I. Yuzhakov, V. N. and Efremov, A. A. (2019), Cifrovoe budushhee gosudarstvennogo upravlenija po rezul'tatam [The digital future of public administration based on results], Delo Publishing House, RANEPA Russia Moscow, Russia.
4. Ibragimov, Sh. (2019), "How can we support and develop innovations in public administration?", available at: https://shamilibraghimov.medium.com/как-мы-можем-поддержать-и-развить-инновации-в-государственном-управлении-526624e21d79 (Accessed 12 March 2021).
5. Prokopenko, O. Omelyanenko, V. and Klisinski, J. (2019), "Innovation Policy Developmet Conceptual Framework for National Resource Security Providing", Journal of Environmental Management and Tourism, Vol. 9, no. 5, pp. 1099—1107.
6. Shevtsova, H. Z. Omelyanenko, V. A. and Prokopenko, O. V. (2020), "Conceptual issues of innovation networks digitalization", Economy of Industry, vol. 4 (92), рр. 67—90. http://doi.org/10.15407/econindustry2020.04.067
7. UN (2019), "Human Development Report 2019", available at: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_ru.pdf (Accessed 12 March 2021).
8. UNCTAD (2019), "Digital Economy Report 2019", available at: https://unctad.org/system/files/official-document/der2019_overview_ru.pdf (Accessed 12 March 2021).
9. ITU (2021), "ICTs for the achievement of the United Nations Sustainable Development Goals", available at: https://www.itu.int/ru/mediacentre/backgrounders/Pages/icts-to-achieve-the-united-nations-sustainable-development-goals.aspx (Accessed 12 March 2021).
10. Milner, B.Z. (2003), "Results and lessons (about the book by J. Stiglitz "Globalization: Alarming Trends")", Economic issues, vol. 9, pp. 147—154.
11. Modi, V. and Figueroa, E. (2015), "Sustainable Development Goal for Energy, Information and Communication Technologies", UN, available at: https://www.un.org/ru/chronicle/article/22100 (Accessed 12 March 2021).
12. President of Ukraine (2019), Decree "On the Sustainable Development Goals of Ukraine for the period up to 2030", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text (Accessed 12 March 2021).
13. Vedomosti (2020), "How to launch digital projects under budget constraints. Post release", available at: https://events.vedomosti.ru/events/spb_сifrovaya_transformaciya/pages/spb_postreliz (Accessed 12 March 2021).
14. State Statistics Service of Ukraine (2020), "Use of e-democracy tools by public authorities and local governments", available at: http://ukrstat.gov.ua (Accessed 12 March 2021).
15. Dendev, B. (2013), Informacionnye i kommunikacionnye tehnologii v obrazovanii: monografija [Information and communication technologies in education: monograph], UNESCO IITE, Moscow, Russia.
16. Omelyanenko, V.A. and Vernidub, N.O. (2913), "Theoretical bases and analysis of world experience of international development of high-tech clusters", Interdisciplinary research in science and education, vol. 2.
17. Omelyanenko, V. (2020), National strategic innovation security policy making (theoretical review), Teadmus, Tallinn, Estonia.
18. E-solutions for communities (2021), available at: https://cid.center/e-solutions/ (Accessed 12 March 2021).
19. Biloshkurska, N.V. Biloshkurskyi, M.V. and Omelyanenko, V.A. (2018), "Evaluation of Ukrainian industry innovative development with a technological progress parameter", Scientific bulletin of Polissia, vol. 2 (1 (13)), pp. 23—28.
20. E-solutions for communities (2021), available at: https://wdc-ukraine.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=19ec0e8f745b4f88b184872e429c166e (Accessed 12 March 2021).
21. Project #Don'tFireCompost! (2021), available at: https://cid.center/dont-burn/ (Accessed 12 March 2021).

№ 4 2021, стор. 72 - 77

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 958

Відомості про авторів

В. А. Омельяненко

к. е. н., доцент, доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

V. Omelyanenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Economics and Administration,Sumy State Makarenko Pedagogical University

ORCID:

0000-0003-0713-1444


О. М. Омельяненко

аспірант кафедри бізнес-економіки та адміністрування, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

O. Omelyanenko

Postgraduate student of the Department of Business Economics and Administration,Sumy State Makarenko Pedagogical University

ORCID:

0000-0001-8993-806X


Н. О. Артюхова

к. т. н., асистент кафедри маркетингу, Сумський державний університет

N. Artyukhova

PhD in Technical Sciences, Assistant of the Department of Marketing, Sumy State University

ORCID:

000-0002-2408-5737

Як цитувати статтю

Омельяненко В. А., Омельяненко О. М., Артюхова Н. О. Маркетинг цифрових інновацій у контексті сталого розвитку регіону. Економіка та держава. 2021. № 4. С. 72–77. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.72

Omelyanenko, V., Omelyanenko, O. and Artyukhova, N. (2021), “Marketing of digital innovations in the context of sustainable development of the region”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 72–77. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.72

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.