EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Ю. О. Ольвінська, О. В. Самотоєнкова, К. В. Вітковська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.64

УДК: 311.172:330.341.1(477)

Ю. О. Ольвінська, О. В. Самотоєнкова, К. В. Вітковська

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті аргументовано роль розвитку інноваційної діяльності як фундаменту, що визначає економічну потужність країни та її перспективи на світовому ринку. Метою проведеного дослідження є статистичний аналіз динаміки і структури інноваційних процесів в економіці України, виявлення особливостей, тенденцій і шляхів активізації інноваційної діяльності підприємств. Вивчення літературних джерел і підходів до вирішення проблеми інноваційного розвитку показали, що багато її аспекти вимагають постійного моніторингу та аналізу. Необхідним та актуальним є подальше дослідження стану, тенденцій, структурних змін, результативності інноваційної діяльності в усіх сферах економіки. Дослідження процесів інноваційної діяльності у статті проведено у наступній логічній послідовності: розглянуто міжнародний досвід визначення рейтингу інноваційних країн світу; проведено аналіз динаміки та структури показників інноваційного розвитку в усіх сферах економіки, у тому числі в промисловості. Методологічним інструментарієм проведеного дослідження стали методи статистичного аналізу, періодом дослідження обрані роки з 2010 по 2019. Об'єктом дослідження обрано інноваційну діяльність в Україні, оскільки ефективність інноваційної сфери є вирішальним фактором забезпечення конкурентоспроможності економіки. У статті представлені результати статистичного дослідження, які свідчать про те, що в Україні не спостерігається чітка тенденція розвитку інноваційної діяльності, позитивні зміни в динаміці змінюються різким падінням інноваційної активності. Такі коливання інноваційних процесів пояснюються багатьма причинами: скороченням фінансування у відсотках до ВВП, зменшенням інвестицій, скороченням кількості промислових підприємств та іншими. Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для управлінських структур, що займаються питаннями відновлення та розвитку національної економії, для підприємців та бізнесменів, які вирішують питання залучення інвестицій й розширення виробництва, для економістів, що займаються проблемами інноваційного розвитку.

Ключові слова: глобальний індекс інновацій; динаміка; інноваційна діяльність; інноваційний розвиток; інноваційні підприємства; результативність інновацій; тенденції.

Література

1. Євростат. Показники "Європа 2020". [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.spbstu.ru/upload/inter/indicators-europe-2020-r-d-innovation.pdf
2. Євростат (база даних) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
3. Наукова та інноваційна діяльність України, 2018. Статистичний збірник: Державна служба статистики України. — Київ, 2019. — 108 с.
4. Наука, технології та інновації. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
5. Обстеження інноваційної діяльності в економіці України. 2017. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publnauka_u.htm

J. Olvinskaya, E. Samotoenkova, E. Vitkovskaja

CURRENT STATE AND TRENDS OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY IN UKRAINE

Summary

The article argues the role of the development of innovation as a foundation that determines the economic power of the country and its prospects in the world market. The purpose of the study is a statistical analysis of the dynamics and structure of innovation processes in the economy of Ukraine, identifying features, trends and ways to intensify the innovative activities of enterprises. The study of literature sources and approaches to solving the problem of innovative development has shown that many aspects of it require constant monitoring and analysis. It is necessary and relevant to further study the state, trends, structural changes, the effectiveness of innovation in all sectors of the economy. Research of processes of innovative activity in article is carried out in the following logical sequence: the international experience of definition of a rating of the innovative countries of the world is considered; the analysis of dynamics and structure of indicators of innovative development in all spheres of economy, including in the industry is carried out. The methodological tools of the study were the methods of statistical analysis, the study period selected years from 2010 to 2019. The object of study is selected innovation in Ukraine, as the efficiency of the innovation sphere is a decisive factor in ensuring the competitiveness of the economy. The article presents the results of a statistical study, which show that in Ukraine there is no clear trend in the development of innovation, positive changes in the dynamics are replaced by a sharp decline in innovation activity. Such fluctuations in innovation processes are explained by many reasons: reduced funding as a percentage of GDP, reduced investment, reduced number of industrial enterprises and others. The results of the study can be useful for management structures dealing with the recovery and development of the national economy, for entrepreneurs and businessmen who deal with attracting investment and expanding production, for economists dealing with innovation development.

Keywords: global Innovation Index; dynamics; innovation activity; innovation development; innovative enterprises; innovation performance; trends.

References

1. Eurostat Statistics Explained (2020), "Indicators Europe 2020", available at: https://www.spbstu.ru/upload/inter/indicators-europe-2020-r-d-innovation.pdf (Accessed 13 March 2021).
2. Eurostat (2021), available at: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (Accessed 13 March 2021).
3. State Statistics Service of Ukraine (2019), Naukova ta innovatsiyna diyal'nist' Ukrayiny [Statistical collection. Scientific and innovative activity of Ukraine], State Statistics Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
4. State Statistics Service of Ukraine (2021), "Science, technology and innovation", available at: http://www.ukrstat.gov.ua. (Accessed 13 March 2021).
5. State Statistics Service of Ukraine (2017), "Survey of innovative activity in the economy of Ukraine", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publnauka_u.htm. (Accessed 13 March 2021).

№ 4 2021, стор. 64 - 71

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 4210

Відомості про авторів

Ю. О. Ольвінська

к. е. н., доцент, завідувач кафедри статистики, Одеський національний економічний університет

J. Olvinskaya

PhD in Economics, Associate Professor,Head of the Department of Statistics, Odessa National Economics University

ORCID:

0000-0002-5871-2647


О. В. Самотоєнкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики,Одеський національний економічний університет

E. Samotoenkova

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Statistics, Odessa National Economics University

ORCID:

0000-0001-6942-8134


К. В. Вітковська

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики Одеський національний економічний університет

E. Vitkovskaja

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Statistics, Odessa National Economics University

ORCID:

0000-0001-5973-1383

Як цитувати статтю

Ольвінська Ю. О., Самотоєнкова О. В., Вітковська К. В. Сучасний стан та тенденції розвитку інноваційної діяльності в Україні. Економіка та держава. 2021. № 4. С. 64–71. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.64

Olvinskaya, J., Samotoenkova, E. and Vitkovskaja, E. (2021), “Current state and trends of development of innovative activity in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 64–71. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.64

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.