EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕВОЛЮЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Л. О. Чорна, О. В. Піщик, О. Ю. Матяш

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.59

УДК: 658.336

Л. О. Чорна, О. В. Піщик, О. Ю. Матяш

ЕВОЛЮЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Стаття містить результати досліджень еволюційного розвитку управлінського потенціалу підприємства відповідно до його життєвого циклу. Реальність господарської діяльності підприємств, різноманітні зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищі свідчать про те, що кожне підприємство проходить свій життєвий цикл. Хвилі кризових етапів розвитку підприємства потребують спеціальних процедур оновлення стабільного періоду функціонування підприємства залежать від рівня його управлінського потенціалу. Активний розвиток віртуальних та проєктних організацій свідчить про необхідність запровадження динамічних змін, диверсифікації напряміві розвитку підприємств. Це здійснюється шляхом запровадження різноманітних проєктів. Для таких підприємств управлінський потенціал є основою для їх діяльності.
Еволюційний розвиток управлінського потенціалу полягає в процесах його розвитку разом з розвитком підприємства, процесах адаптації підприємства та його менеджменту на всіх рівнях до ринкових ситуацій, особливостей життєвого циклу підприємства тощо.
Відомий життєвий цикл розвитку підприємства відносно управлінського потенціалу може бути представлений за такими етапами: зародження, створення, зростання,
На етапі зародження виявляються можливості управлінського потенціалу персоналу підприємства та необхідні ресурсні та підтримуючі складові для розвитку управлінського потенціалу. Серед них інноваційна та інформаційна складові, корпоративна культура, наявність ресурсів для виробництва товарів та послуг.
Крім бюрократичних процедур реєстрації підприємства на етапі створення, необхідно сформувати місію організації, систему комунікацій, структури організації, систему цінностей та мотивації управління.
Етап зростання передбачає формування сучасної організаційної структури управління, активного розвитку рівня управлінських навичок у кожного з фахівців, ефективне делегування повноважень, запровадження інновацій, активний розвиток корпоративної культури та запровадження сучасного інструментарію для цифрових комунікацій, роботи в онлайновому середовищі, підтримки процесів прийняття управлінських рішень.
Стабільний етап розвитку підприємства на етапі зрілості передбачає стабільний прибуток, працюють системи планування, контролю, мотивації, здійснюється диверсифікація діяльності, постійний моніторинг конкурентної позиції на ринку тощо.
Етап спаду передбачає зменшення прибутку (або наявність збитків), наявність кризових ситуацій, невідповідність місії, цінностей потребам споживачів та цінностям управлінської команди, застаріле обладнання та інформаційна підтримка тощо.
Різноманітні підходи до трактування життєвого циклу передбачають використання різноманітного інструментарію для зменшення ризиків кризових ситуацій. Розвиток управлінського потенціалу може бути розглянутий як розвиток внутрішнього підприємництва для підвищення ефективності діяльності. Етап управління якістю передбачає запровадження системи управління якістю відповідно до всіх бізнес-процесів. Розвиток управлінського потенціалу підприємства передбачає активний розвиток потенціалу персоналу (професійне та особисте навчання, ініціативи, активні комунікації, інноваційні методи управління); запровадження інновацій; автоматизація бізнес-процесів з моніторингом та контролем шляхом інтеграції інформаційної екосистеми та системи управління якістю. Вихід із кризових ситуацій для підприємства може бути у вигляді оновлення напрямів діяльності або банкрутства та ліквідації підприємства. Управлінський потенціал підприємства на кожному етапі життєвого циклу підприємства має свій рівень розвитку і повинен відповідати особливостям розвитку підприємства, його зовнішньому та внутрішньому середовищу. Сучасними формами підприємств з високим рівнем управлінського потенціалу є віртуальні підприємствата проєктні організації.

Ключові слова: управлінський потенціал підприємства; потенціал управлінського персоналу; потенціал системи управління; потенціал інфраструктури управління; цифровий потенціал управління; еволюційний розвиток управління.

Література

1. Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика. 1989, 303 с.
2. Друкер Питер Ф. Менеджмент. Вызовы XXI века. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. 256 с.
3. Портер Е. Майкл. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 454 с.
4. Тайити Оно. Производственная система Тойоты. Уходя от массового производства. М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2005. 192 с.
5. Маречик В. Я., Невмержицька С. М. Розвиток управлінського потенціалу як запорука успішного функціонування підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2013. № 3. Т. 2. С. 237—242.
6. Калюжна Н.Г. Потенціал системи управління підприємством: сутність і складові елементи. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2011. № 6 (51). Ч. 1. С. 197—211.
7. Сіменко І.В., Романюк М.К. Сутність і основні складові управлінського потенціалу суб'єкту господарювання. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 8 (134). С. 209—217.

L. Сhorna, O. Pishchyk, O. Matyash

EVOLUTIONARY DEVELOPMENT OF MANAGERIAL POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

Summary

The article contains the results of research on the evolutionary development of the managerial potential of the enterprise in accordance with its life cycle. The reality of economic activity of enterprises, various changes in the external and internal environment indicate that each enterprise goes through its life cycle. Waves of crisis stages of enterprise development require special procedures to update the stable period of operation of the enterprise depend on the level of its management potential. The active development of virtual and design organizations indicates the need for dynamic change, diversification in the direction of enterprise development. This is done through the implementation of various projects. For such enterprises, management capacity is the basis for their activities.
The evolutionary development of managerial potential consists in the processes of its development together with the development of the enterprise, the processes of adaptation of the enterprise and its management at all levels to market situations, the peculiarities of the life cycle of the enterprise and so on.
The known life cycle of the enterprise in relation to management potential can be represented at the following stages: origin, creation, growth,
At the stage of origin, the possibilities of managerial potential of the enterprise staff and the necessary resource and support components for the development of managerial potential are revealed. Among them are innovation and information components, corporate culture, availability of resources for the production of goods and services.
In addition to the bureaucratic procedures of enterprise registration at the stage of creation, it is necessary to form the mission of the organization, the system of communications, the structure of the organization, the system of values and motivation of management.
The growth stage involves the formation of a modern organizational structure of management, active development of management skills of each specialist, effective delegation of powers, innovation, active development of corporate culture and introduction of modern tools for digital communications, online work, support for management decision-making processes.
The stable stage of enterprise development at the stage of maturity provides a stable profit, operating systems of planning, control, motivation, diversification of activities, constant monitoring of the competitive position in the market and more.
The recession phase involves a decrease in profits (or losses), the presence of crisis situations, the mismatch of mission, values to the needs of consumers and the values of the management team, outdated equipment and information support, and so on.
Different approaches to the interpretation of the life cycle involve the use of various tools to reduce the risk of crisis situations. The development of managerial capacity can be seen as the development of internal entrepreneurship to improve efficiency. The quality management stage involves the introduction of a quality management system in accordance with all business processes. The development of managerial potential of the enterprise involves the active development of staff potential (professional and personal training, initiatives, active communication, innovative management methods); introduction of innovations; automation of business processes with monitoring and control through the integration of information ecosystem and quality management system. The way out of crisis situations for the company can be in the form of renewal of activities or bankruptcy and liquidation of the company. The managerial potential of the enterprise at each stage of the life cycle of the enterprise has its own level of development and must correspond to the peculiarities of the development of the enterprise, its external and internal environment. Modern forms of enterprises with a high level of management potential are virtual enterprises and design organizations.

Keywords: managerial potential of the enterprise; potential of management staff; management system potential;

References

1. Ansoff, I. (1989), Strategicheskoe upravlenie [Strategic management], Ekonomika, Moscow, Russia.
2. Druker, P. F. (2012), Menedzhment. Vyizovyi XXI veka [Management. 21st century challenges], Mann, Ivanov i Ferber, Moscow, Russia.
3. Porter, E. M. (2005), Konkurentnaya strategiya: Metodika analiza otraslej i konkurentov [Competitive strategy: Methodology for analyzing industries and competitors], Alpina Pablisher, Moscow, Russia.
4. Tajiti, O. (2005), Proizvodstvennaya sistema Tojoty. Uhodya ot massovogo proizvodstva [Toyota production system. Moving away from mass production], Institute for Integrated Strategic Studies, Moscow, Russia.
5. Marechik, V.Yа. and Nevmerzhic'ka, S.M. (2013), "Development of managerial capacity as a guarantee of successful operation of the enterprise", Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, vol. 3, no. 1, pp. 237—242.
6. Kaliuzhna, N.H. (2011), "The potential of the enterprise management system: the essence and components", Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli, vol. 6, no. 1, pp. 197—211.
7. Simenko I. V. and Romaniuk, M. K. (2012), "The essence and main components of the management potential of the entity", Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 8 (134), pp. 209—217.

№ 4 2021, стор. 59 - 63

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 823

Відомості про авторів

Л. О. Чорна

д. е. н., професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом"

L. Сhorna

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute "Interregional Academy of Personnel Management"

ORCID:

0000-0002-8724-9145


О. В. Піщик

к. е. н.

O. Pishchyk

PhD in Economics

ORCID:

0000-0001-7373-0811


О. Ю. Матяш

магістр

O. Matyash

Mаstеr's dеgrее

ORCID:

0000-0001-8894-7175

Як цитувати статтю

Чорна Л. О., Піщик О. В., Матяш О. Ю. Еволюційний розвиток управлінського потенціалу підприємства. Економіка та держава. 2021. № 4. С. 59–63. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.59

Сhorna, L., Pishchyk, O. and Matyash, O. (2021), “Evolutionary development of managerial potential of the enterprise”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 59–63. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.59

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.