EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. А. Темченко, Н. А. Шевчук, С. В. Салоїд, К. Ю. Редько

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.53

УДК: 338.242.2/45.669:339.972

О. А. Темченко, Н. А. Шевчук, С. В. Салоїд, К. Ю. Редько

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Вирішення проблем вітчизняної металургії в умовах глобальної конкуренції можливе лише за умов подальшої консолідації металургійної галузі шляхом створення високотехнологічних виробництв у рамках інтегрованих структур, що об'єднують активи і можливості своїх профільних підприємств з метою досягнення взаємовигідних цілей у довгостроковій перспективі. Подальший розвиток цих підприємств має відбуватися через посилення інноваційної складової металургійного виробництва, втілення енерго- і ресурсозберігаючих технологій, створення продукції з високою доданою вартістю, орієнтацію переважно на виробництво високоякісних сталей і спеціальних видів продукції.
У цьому контексті доцільно насамперед суттєво поліпшити кризовий стан металургійної галузі України та її профільних підприємств, що характеризується техніко-технологічним занепадом виробництва з високим рівнем мартенівської сталі в загальному обсязі виплавки сталі та невисокою часткою безперервного розливання сталі в загальному обсязі її випуску; високим рівнем зносу основних промислово-виробничих фондів, завищеною енерго- і ресурсомісткістю виробництва, значним екологічним навантаженням на довкілля; незбалансованою структурою експорту та імпорту металопродукції, коли продукція з низькою доданою вартістю складає практично весь обсяг експорту, а продукція з високою доданою вартістю (готова продукція) надходить від закордонних виробників, знижуючи прибутковість вітчизняних металургійних підприємств; обмеженістю внутрішнього ринку збуту металургійної продукції і, як наслідок, чутливості до коливань політичного та економічного середовища країни. Вирішити зазначені проблеми можна за рахунок запропонованого в роботі організаційно-економічного механізму підтримання конкурентоспроможності на сучасному металургійному підприємстві. В рамках дослідження справедливим твердженням можна вважати те, що підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємств ГМК України виступає логічним продовженням досягнення конкурентних переваг на внутрішньому ринку залізовмісткої продукції.

Ключові слова: конкурентоспроможність; залізовмістка продукція; інноваційний розвиток; організаційно-економічний механізм; металургійні підприємства.

Література

1. Кухно С.А. Концепція формування системи управління конкурентоспроможністю галузі. Причорноморські економічні студії. 2018, С. 213—216.
2. World Steel Association. (2020), "Steel statistical yearbook 2020" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:5001dac8-0083-46f3-aadd-35aa357acbcc/Steel%2520Statistical%2520Yearbook%25202020%2520%2528concise%2520version%2529.pdf (дата звернення 01.03.2021).
3. ОП "Укрметаллургпром" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.ukrmetprom.org/ (дата звернення 09.04.2021).
4. Бесараб С.О. Сучасні тенденції розвитку підприємств металургійної галузі України / С.О. Бесараб // Стратегія економічного розвитку України: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"; редкол.: В.А. Верба (голов. ред.) [та ін.]. — Київ: КНЕУ, 2016. — № 39. — С. 83—90.
5. Ярош-Дмитренко Л. Підвищення міжнародної конкурентоспроможності як фактор розвитку промислового підприємства / Л. Ярош-Дмитренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — 2017. — № 4 (193). — С. 50—57.
6. Kaparulina І.М. Enterprisedevelopment: concept and technology research: Monograph / I.M. Kaparulina. — Kyiv, 2015. — Lear-K, 432 p.
7. Шапуров О.О. Аналіз сучасних тенденцій у металургії: інноваційно-інвестиційний розвиток та конкурентоспроможність на світовому ринку / О. О. Шапуров // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2017. — Вип. 11. — С. 168—173. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_ll_39 (дата звернення 01.03.2021).
8. Янів Л.М., Приварникова І.Ю. Розвиток світового ринку сталі та перспективні закордонні ринки для підприємств чорної металургії України / Л.М. Янів, І.Ю. Приварникова // Науковий вісник Херсонського державного університету. — 2016. — № 2. Ч. 2. — С. 130—133.
9. Державна служби статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 01.03.2021).

O. Temchenko, N. Shevchuk, S. Saloid, K. Redko

COMPETITIVENESS MANAGEMENT OF THE METALLURGICAL ENTERPRISES

Summary

Solving the problems of domestic metallurgy in conditions of global competition is possible only with further consolidation of the metallurgical industry by creating high-tech industries within integrated structures that combine the assets and capabilities of their core companies to achieve mutually beneficial goals in the end. Further development of these enterprises should take place through the strengthening of the innovative component of metallurgical production, the implementation of energy and resource-saving technologies, the creation of products with high benefit, focusing mainly on the production of high quality steels and special products.
In this context, it is advisable to significantly improve the crisis of the metallurgical industry of Ukraine and its enterprises, which is characterized by technical and technological decline in production with a high level of open-hearth steel in total steelmaking and low share of continuous steel casting in total output; high level of depreciation of fixed assets, overestimated energy and resource consumption of production, significant environmental impact on the environment; unbalanced structure of exports and imports of metal products, when low value-added products account for almost the entire volume of exports, and high value-added products (finished products) come from foreign producers, reducing the profitability of domestic metallurgical enterprises; limited domestic sales of metallurgical products and, as a consequence, sensitivity to fluctuations in the political and economic environment of the country. These problems can be solved due to the proposed organizational and economic mechanism for maintaining competitiveness in a modern metallurgical enterprise. In the framework of the study, it can be considered a fair statement that increasing the international competitiveness of MMC enterprises in Ukraine is a logical continuation of achieving competitive advantages in the domestic market of iron-containing products.

Keywords: competitiveness; iron-containing products; innovative development; organizational and economic mechanism; metallurgical enterprises.

References

1. Kukhno, S.A. (2018), "The concept of forming a system for managing the competitiveness of the industry", Black Sea Economic Studies, vol.28, p.213-216.
2. World Steel Association (2020), "Steel statistical yearbook 2020", available at: https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:5001dac8-0083-46f3-aadd-35aa357acbcc/Steel%2520Statistical%2520Yearbook%25202020%2520%2528concise%2520version%2529.pdf (Accessed 4 Apr 2021).
3. Ukrmetalurgprom (2021), available at: https://www.ukrmetprom.org/ (Accessed 4 Apr 2021).
4. Besarab, S. O. (2016), "Modern tendencies of development of enterprises of metallurgical branch of Ukraine", Strategy of economic development of Ukraine, vol. 39, pp. 83—90.
5. Yarosh-Dmytrenko, L. (2017) "Increasing international competitiveness as a factor in the development of industrial enterprises", Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv, vol. 4 (193), pp. 50—57.
6. Kaparulina, І.М. (2015), Pidvyschennia mizhnarodnoi konkurentospromozhnosti iak faktor rozvytku promyslovoho pidpryiemstva, [Enterprise development: concept and technology research], Lear-K, 432 p.
7. Shapurov, O.O. (2017), "Analysis of modern trends in metallurgy: innovation and investment development and competitiveness in the world market", Scientific Bulletin of Uzhgorod National University. Series: International Economic Relations and the World Economy, vol. 11, pp. 168—173. available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_ll_39 (Accessed 5 Apr 2021).
8. Yaniv, L.M. Pryvarnykova, I.Yu. (2016), "Development of the world steel market and promising foreign markets for ferrous metallurgy enterprises of Ukraine", Scientific Bulletin of Kherson State University, vol. 2 p. 2, pp. 130—133.
9. State Statistics Service of Ukraine (2021), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 1 Mar 2021).

№ 4 2021, стор. 53 - 58

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 694

Відомості про авторів

О. А. Темченко

д. т. н., професор, Навчально-науковий економічний інститут, кафедра економіки та підприємництва, Державний університет економіки і технологій

O. Temchenko

Doctor of Technical Sciences, Professor, Economics institute, Department of Economics and entrepreneurship, State University of economics and technology

ORCID:

0000-0003-0020-2430


Н. А. Шевчук

к. т. н., доцент, факультет менеджменту та маркетингу, кафедра економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

N. Shevchuk

PhD in Technical Sciences, AssociateProfessor, Faculty of Management and Marketing, Department of Economics and entrepreneurship, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

ORCID:

0000-0003-0355-9793


С. В. Салоїд

к. е. н., доцент, факультет менеджменту та маркетингу, кафедра менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

S. Saloid

PhD in Economics, AssociateProfessor, Faculty of Management and Marketing, Department of Management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

ORCID:

0000-0002-3294-2671


К. Ю. Редько

к. е. н., старший викладач, факультет менеджменту та маркетингу, кафедра міжнародної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

K. Redko

PhD in Economics, Senior Lecturer, Faculty of Management and Marketing, Department of International Economy, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

ORCID:

0000-0003-2609-3471

Як цитувати статтю

Темченко О. А., Шевчук Н. А., Салоїд С. В., Редько К. Ю. Управління конкурентоспроможністю металургійних підприємств. Економіка та держава. 2021. № 4. С. 53–58. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.53

Temchenko, O., Shevchuk, N., Saloid, S. and Redko, K. (2021), “Competitiveness management of the metallurgical enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 53–58. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.53

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.