EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ ПЕРЕРОБНОЇ ЛАНКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ: ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТА СУБ'ЄКТНО-ОБ'ЄКТНА БАЗА
В. А. Голян, Д. М. Шмаров, Т. С. Миклуш

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.47

УДК: 338.248.262

В. А. Голян, Д. М. Шмаров, Т. С. Миклуш

ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ ПЕРЕРОБНОЇ ЛАНКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ: ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТА СУБ'ЄКТНО-ОБ'ЄКТНА БАЗА

Анотація

У статті обгрунтовується доцільність формування сучасної системи економічного регулювання комплексного розвитку переробно-харчових виробництв з метою подолання галузевих та структурних перегинів між сировинним та переробним сегментами національного АПК. Встановлено, що існуючий інструментарій регуляторного впливу держави на аграрний сектор охоплює надмірно уніфікований набір методів, важелів та інструментів, що не забезпечує належної мотивації підприємницьким структурам до підвищення рівня комплексності використання сільськогосподарської сировини. Обгрунтовано, що високий рівень ефективності регуляторного впливу держави на відтворювальні пропорції у переробній ланці аграрного сектору буде забезпечено на основі врахування комплексу принципів: принципу синергізму, принципу цілісності, принципу безвідходності, принципу усунення структурних диспропорцій, принципу подолання сировинної спрямованості національного АПК, принципу збереження продовольчої спрямованості аграрного сектора, принципу диверсифікації та розширеного відтворення потенціалу переробно-харчових виробництв, принципу конвергенції, принципу екологізації агропродовольчих ланцюгів. Доведено, що формування сучасної системи регуляторного впливу на комплексний розвиток переробно-харчових виробництв має, передусім базуватися на дотриманні принципу синергізму, який передбачає максимізацію ефективності поєднання матеріально-речової субстанції сільськогосподарської сировини та допоміжних компонентів переробно-харчових виробництв у відтворювальному процесі. Встановлено, що суб'єктно-об'єктна база економічного регулювання комплексного розвитку переробної ланки аграрного сектора має охоплювати суб'єкти регуляторного впливу (міжнародні та державні інститути, місцеве самоврядування, самоврядні організації, торгово-промислові палати, об'єднання роботодавців, галузеві об'єднання), які здійснюють надання дорадницьких послуг, бюджетно-податкову та фінансово-кредитну підтримку різноманітним суб'єктам агропродовольчого підприємництва, а також забезпечують імплементацію європейських технічних регламентів та стандартів якості і безпечності харчових продуктів. Доведено, що основною метою регуляторного впливу держави на суб'єкти агропродовольчого підприємництва є підвищення рівня прибутковості не за рахунок механічного нарощення обсягів виробництва, а за рахунок комплексного використання сільськогосподарської сировини.

Ключові слова: економічне регулювання; регуляторний вплив; переробна ланка; аграрний сектор; сільськогосподарська сировина; диверсифікація.

Література

1. Андрейченко А.В. Практика застосування безвідходних технологій в АПК на шляху до виконання глобальної програми сталого розвитку. Агросвіт. 2018. № 6. С. 40—45.
2. Баланюк І.Ф., Гой Н.В., Шеленко Д.І. Інноваційні підходи до удосконалення механізму управління підприємством з переробки сільськогосподарської продукції. Економіка та управління АПК. 2017. № 2. С. 64—71.
3. Іртищева І.О., Смелянець Т.В., Бурдельна Г.О., Крамаренко І.С. Стан та стратегічні орієнтири інвестиційно-фінансового забезпечення агропродовольчої сфери в умовах глобалізації. Агросвіт. 2012. № 7. С. 26—30.
4. Кропивко М.Ф. Організація та планування комплексного розвитку агропромислового виробництва і сільських територій в умовах децентралізації владних повноважень. Економіка АПК. 2014. № 7. С. 109—121.
5. Майданевич Ю. П. Механізм, інструменти та методи регулювання розвитку переробних підприємств аграрної сфери. Агросвіт. 2014. № 10. С. 22—25.
6. Тітаренко Г.Б. Інституціональне забезпечення системи державного регулювання інноваційного розвитку АПК. Економіка АПК. 2015. № 8. С. 78—82.
7. Шеремет О.О., Кривчун О.М. Екологічно-економічна ефективність переробки вторинної сировини харчової промисловості. Наукові праці НУХТ. 2010. № 33. С. 121—122.

V. Golyan, D. Shmarov, T. Myklush

ECONOMIC REGULATION OF INTEGRATED DEVELOPMENT OF THE PROCESSING LINK OF THE AGRICULTURAL SECTOR: PRINCIPLES OF CONSTRUCTION AND SUBJECT-OBJECT BASE

Summary

The article substantiates the expediency of forming a modern system of economic regulation of the integrated development of food processing industries in order to overcome sectoral and structural excesses between the raw materials and processing segments of the national agricultural and industrial complex. It is established that the existing tools of regulatory influence of the state on the agricultural sector cover an excessively unified set of methods, levers and tools, which does not provide proper motivation for business structures to increase the level of complexity of the use of agricultural raw materials. It is proved that a high level of efficiency of regulatory influence of the state on the reproduction proportions in the processing link of the agricultural sector will be provided on the basis of taking into account a set of principles. These principles are the principle of synergy, the principle of integrity, the principle of waste-free, the principle of eliminating structural imbalances, the principle of overcoming the raw material orientation of the national agricultural and industrial complex, the principle of preserving the food orientation of the agricultural sector, the principle of diversification and expanded reproduction of the potential of processing and food production, the principle of convergence, the principle of greening agricultural and food chains. It is proved that the formation of a modern system of regulatory influence on the integrated development of food processing industries should, first of all, be based on compliance with the principle of synergy, which provides for maximizing the efficiency of combining the material and material substance of agricultural raw materials and auxiliary components of food processing industries in the reproduction process. It is established that the subject-object base of economic regulation of the integrated development of the processing link of the agricultural sector should cover subjects of regulatory influence (international and state institutions, local self-government, self-governing organizations, chambers of Commerce and industry, employers' associations, industry associations), which provide advisory services, fiscal and financial and credit support to various subjects of agricultural and food entrepreneurship, they also ensure the implementation of European Technical Regulations and food quality and safety standards. It is proved that the main goal of the regulatory influence of the state on the subjects of agricultural and food entrepreneurship is to increase the level of profitability not by mechanically increasing production volumes, but by integrated use of agricultural raw materials.

Keywords: economic regulation; regulatory impact; processing link; agricultural sector; agricultural raw materials; diversification.

References

1. Andreichenko, A. (2018), "Practice of application of non-waste technologies in the agro-industrial complex on the way to implementation of the global program of sustainable development", Agrosvit, vol. 6, pp. 40—45.
2. Balaniuk, I.F. Hoj, N.V. and Shelenko, D.I. (2017), "Innovative approaches to improving the management mechanism of the enterprise for processing agricultural products", Ekonomika ta upravlinnia APK, vol. 2, pp. 64—71.
3. Irtyscheva, I.O. Smelianets', T.V. Burdel'na, H.O. and Kramarenko, I.S. (2012), "Status and strategic guidelines of investment and financial support of the agri-food sector in the context of globalization", Ahrosvit, vol. 7, pp. 26—30.
4. Kropyvko, M.F. (2014), "Organization and planning of integrated development of agro industrial production and rural territories under the conditions of decentralization of power", Ekonomika APK, vol. 7, pp. 109—121.
5. Maidanevych, Y. (2014), "Mechanisms, tools and methods of regulation of processing enterprises of agrarian sphere", Agrosvit, vol. 10, pp. 22—25.
6. Titarenko, H.B. (2015) Institutional support of the system of state regulation of innovative development of agriculture, Ekonomika APK, vol. 8, pp. 78—82.
7. Sheremet, O.O. and Kryvchun, O.M. (2010), "Ecological and economic efficiency of processing of secondary raw materials of food industry", Naukovi pratsi NUKhT, vol. 33, pp. 121—122.

№ 4 2021, стор. 47 - 52

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 539

Відомості про авторів

В. А. Голян

д. е. н., професор, директор, Громадська організація "Європейський аналітичний центр", м. Київ

V. Golyan

Doctor of Economic Sciences, Professor, Director, Public Organization "European Analytical Centre", Kyiv

ORCID:

0000-0002-2502-4573


Д. М. Шмаров

аспірант, Луцький національний технічний університет

D. Shmarov

Postgraduate student, Lutsk National Technical University

ORCID:

0000-0003-3382-9408


Т. С. Миклуш

к. е. н., м. Львів

T. Myklush

PhD in Economics, Lviv

ORCID:

0000-0003-2522-1478

Як цитувати статтю

Голян В. А., Шмаров Д. М., Миклуш Т. С. Економічне регулювання комплексного розвитку переробної ланки аграрного сектору: принципи побудови та суб'єктно-об'єктна база. Економіка та держава. 2021. № 4. С. 47–52. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.47

Golyan, V., Shmarov, D. and Myklush, T. (2021), “Economic regulation of integrated development of the processing link of the agricultural sector: principles of construction and subject-object base”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 47–52. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.47

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.