EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЦИФРОВІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В ЦИВІЛЬНІЙ АВІАЦІЇ
Т. І. Олешко, Н. В. Попик, М. О. Бабич

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.43

УДК: 338.28

Т. І. Олешко, Н. В. Попик, М. О. Бабич

ЦИФРОВІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В ЦИВІЛЬНІЙ АВІАЦІЇ

Анотація

У статті проаналізовано основні теоретичні аспекти впровадження цифровізації бізнес-процесів у цивільній авіації. Визначено основні сучасні тенденції цифрової трансформації, які актуальні для авіаційної галузі на сьогодні. Авторами відображено основні перспективні напрями запровадження цифрових технологій в діяльність провідних авіапідприємств світу. В процесі дослідження проаналізовано загальні трансформаційні процеси, що відбуваються в авіації за рахунок впровадження цифрових інновацій. Проведено аналіз основних ефективних IT-рішення, які використовуються в сфері обслуговування пасажирів під час здійснення авіаперельоту. Також авторами визначено, як цифрові технології впливають на безпеку польотів та оптимізацію роботи персоналу авіаційних підприємств. У результаті дослідження встановлено, що впровадження цифровізації бізнес-процесів суттєво впливає на загальну ефективність діяльності авіакомпаній та аеропортів. Визначено, що використання сучасних цифрових технологій дає можливість підвищити якість обслуговування пасажирів, підвищити пропускну спроможність аеропортів, а також підвищити рівень безпеки під час перельотів.

Ключові слова: цифрова трансформація; цифровізація бізнес-процесів; авіаційна галузь; аеропорт; цифрові технології; ефективність діяльності авіакомпанії.

Література

1. Пантєлєєва Н.М. Цифрова економіка як ключовий тренд розвитку постіндустріального суспільства:монографія / За ред. Н.М. Пантєлєєвої, С.Ю. Колодія, М.А. Ребрика. К.: ДВНЗ "Університет банківської справи", 2019. 299 с.
2. Розанова Е.А. Возможности совершенствования сервисных услуг с использованием информационных технологий / Е.А. Розанова, А.Ю. Панфилова // Сетевой научный журнал. — 2018. — № 2 (80).
3. Цифровая экономика и Индустрия 4.0: проблемы и перспективы: тр. науч.-практ. конф. с междунар. участием/под ред. А.В. Бабкина. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2017.
4. Какими будут воздушные гавани будущего? URL: https://dx.media/articles/direct-speech/tsifrovaya-transformatsiya-aeroportov-kakimi-budut-vozdushnye-gavani-budushchego/
5. Цыфровые технологии радикально меняют рынок аваперевозок. URL: https://ac.gov.ru/comments/comment/22603
6. Яновський П.О., Валько А.М. Використання передових інформаційних технологій для обслуговування пасажирів в аеропорту. URL: https://eprints.kname.edu.ua/45714/1/ilovepdf_com-39-40.pdf
7. Цифрові паспорти "Дія" приймають вже в 10 аеропортах України! URL: http://lowcostavia.com.ua/e-pasporty-diya-v-10-aeroportah-ukrainy/
8. Офіційний сайт Державного підприємства обслуговування повітряного руху України: URL: http://uksatse.ua/ ( дата звернення 01.03.21).

T. Oleshko, N. Popyk, M. Babych

DIGITALIZATION OF BUSINESS PROCESSES IN CIVIL AVIATION

Summary

During research the authors detected that the digital transformation of business processes helps to increase the company efficiency in any industry. It was also found that the introduction of digital technologies has got a positive impact on the functioning and development of aviation enterprises. It was determined that a lot of coming information with a need to be processed quickly causes the increase in financial investments into the digital technologies introduction in the world's leading airports. It was stated that this leads to the business model modification within many international airports.
The Article covers analyzing the main theoretical aspects of introduction of business processes digitalization in civil aviation. It identifies the general modern trends of digitalization, which are relevant for the aviation industry nowadays. The authors showed the main forward-looking areas for the introduction of digital technologies in the activities of the world's leading airlines. In the course of the research the general transformation processes taking place in aviation due to the introduction of digital innovations were analyzed. Analysis of the main effective IT solutions used in the field of passenger service during the flight was conducted. The authors also identified how digital technologies affect flight safety and optimization of personnel's work being a part of aviation companies. The research found that the introduction of business processes digitalization significantly influences the overall efficiency of airlines and airports. It is determined that the use of modern digital technologies makes it possible to improve the quality of passenger service, increase the capacity of airports as well as increase the level of safety during flights.
Also during research the main digitalization trends which are relevant to domestic aviation companies were studied. It is determined which directions within introduction of digital technologies in the aviation industry have been already actively developing in our state. A number of factors that negatively affect the process of digitalization in this industry were identified. It was established that the introduction of modern information technologies would allow the Ukrainian airports and airlines to increase their competitiveness level and to meet the growing needs of their customers properly.

Keywords: digital transformation; digitalization of business processes; aviation industry; airport; digital technologies; efficiency of airline activities.

References

1. Pantielieieva, N.M. (2019), Tsyfrova ekonomika iak kliuchovyj trend rozvytku postindustrial'noho suspil'stva [Digital economy as a key trend in the development of post-industrial society], DVNZ "Universytet bankivs'koi spravy", Kyiv, Ukraine.
2. Rozanova, E.A. and Panfilova, A.Ju. (2018), "Opportunities for improving services using information technology", Setevoj nauchnyj zhurnal, vol. 2 (80).
3. Babkyn, A. V. (2017), Cifrovaja jekonomika i Industrija 4.0: problemy i perspektivy: tr. nauch.-prakt. konf. s mezhdunar. uchastiem [Digital Economy and Industry 4.0: Problems and Prospects: Tr. scientific-practical conf. with int. participation], Yzd-vo Polytekhn. un-ta, St.Petersburg, Russia.
4. Volostnov, A. (2018), "What will be the air harbors of the future?", available at: https://dx.media/articles/direct-speech/tsifrovaya-transformatsiya-aeroportov-kakimi-budut-vozdushnye-gavani-budushchego/ (Accessed 10 March 2021).
5. Terent'ev, A. (2019), "Digital technologies are radically changing the air transportation market", available at: https://ac.gov.ru/comments/comment/22603 (Accessed 10 March 2021).
6. Yanovs'kyj, P.O. and Val'ko, A.M. (2015), "Use of advanced information technologies to serve passengers at the airport", available at: https://eprints.kname.edu.ua/45714/1/ilovepdf_com-39-40.pdf (Accessed 10 March 2021).
7. Lowcost Avia (2021), "Digital passports "Action" are already accepted in 10 airports of Ukraine!", available at: http://lowcostavia.com.ua/e-pasporty-diya-v-10-aeroportah-ukrainy/ (Accessed 10 March 2021).
8. Ukrainian State Air Traffic Services Enterprise (2021), available at: http://uksatse.ua/ (Accessed 10 March 2021).

№ 4 2021, стор. 43 - 46

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 731

Відомості про авторів

Т. І. Олешко

д. т. н., професор, професор кафедри економічної кібернетики,Національний авіаційний університет

T. Oleshko

Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of the Department of Economic Cybernetics, National Aviation University

ORCID:

0000-0002-4858-0337


Н. В. Попик

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики,Національний авіаційний університет

N. Popyk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics, National Aviation University

ORCID:

0000-0002-2003-5409


М. О. Бабич

студентка, Національний авіаційний університет

M. Babych

Student, National Aviation University

ORCID:

0000-0002-4262-989X

Як цитувати статтю

Олешко Т. І., Попик Н. В., Бабич М. О. Цифровізація бізнес-процесів в цивільній авіації. Економіка та держава. 2021. № 4. С. 43–46. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.43

Oleshko, T., Popyk, N. and Babych, M. (2021), “Digitalization of business processes in civil aviation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 43–46. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.43

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.