EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ: ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ ВПЛИВУ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ
Н. І. Паляничко, С. М. Данькевич

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.29

УДК: 504:332:630.6

Н. І. Паляничко, С. М. Данькевич

ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ: ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ ВПЛИВУ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ

Анотація

У роботі досліджуємо вплив лісових пожеж на збалансованість лісогосподарського землекористування, використовуючи набір екологічних та економічних показників. Майже 73% лісових земель України перебуває у відомчому підпорядкуванні Держлісагентства. Таким чином, 73% лісових земель України знаходиться в межах області нашого дослідження, а отже, результати цього дослідження можуть бути застосовані до всіх лісових земель. Ми очікували, що різноманітність в управлінні лісами, їх охороною від пожеж, фінансуванні в різних обласних управліннях лісового та мисливського господарства (ОУЛМГ) Держлісагентства України дасть можливість здійснити порівняльний аналіз для визначення економічних інструментів адаптивного управління і виявлення перешкод на шляху адаптації, що, в свою чергу, дасть уявлення про те, як забезпечити збалансоване землекористування, зменшити втрати в лісових екосистемах. Це дослідження сформовано у три етапи: (І) вивчення змін у часі регіональних обсягів пожеж, (ІІ) вивчення зв'язку між масштабами лісових пожеж та економічними показниками, (ІІІ) оцінкою тенденцій в часі показників фінансування земель лісогосподарського призначення протягом 2016—2020 рр. у регіональному масштабі. Таким чином, у цій статті ми спираємося на емпіричні дані про управління ОУЛМГ землями лісогосподарського призначення, щоб дослідити взаємозв'язок між різноманітністю екологічних та економічних змінних. Аналіз статистичних показників засвідчує поступовий спад фінансування видатків на лісові землі, що в умовах ризиків лісових пожеж стримує забезпечення збалансованого використання земель лісогосподарського призначення. Це дослідження допомагає визначити, які окремі ключові змінні (показники) обмежують можливості суб'єктів лісогосподарської діяльності забезпечити збалансоване використання земель лісогосподарського призначення внаслідок впливу стихійних явищ, зокрема пожеж, та які економічні інструменти здатні на це вплинути. В цьому дослідженні наводяться непрямі докази, що сприяють дискусії про важливість економічних інструментів забезпечення збалансованого використання земель лісогосподарського призначення.

Ключові слова: землі лісогосподарського призначення; економічні інструменти; лісові пожежі; рентабельність; збалансоване землекористування.

Література

1. Kirillina K., Shvetsov E., Protopopova V., Thiesmeyer L., Yan W. Consideration of anthropogenic factors in boreal forest fire regime changes during rapid socio-economic development: case study of forestry districts with increasing burnt area in the Sakha Republic, Russia. Environmental Research Letters. 2020. Vol. 15 (3). 15 035009. URL: https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab6c6e
2. Maffei C., Alfieri S.M., Menenti M. Relating Spatiotemporal Patterns of Forest Fires Burned Area and Duration to Diurnal Land Surface Temperature Anomalies. Remote Sensing. 2018. Vol. 10 (11):1777. https://doi.org/10.3390/rs10111777.
3. Pizarro-Tobіas P., Fernаndez M., Niqui J.L., Solano J., Duque E., Ramos J.-L., Roca A. Restoration of a Mediterranean forest after a fire: bioremediation and rhizoremediation field-scale trial. Microbial Biotechnology. 2015. Vol. 8 (1). Pp. 77—92. URL: https://doi.org/10.1111/1751-7915.12138
4. Charnley S., T. A. Spies, A. M.G. Barros, E. M. White, K. A. Olsen. Diversity in forest management to reduce wildfire losses: implications for resilience. Ecology and Society. 2017. Vol. 22 (1):22. URL: https://doi.org/10.5751/ES-08753-220122
5. Sakellariou S., Tampekis S., Samara F., Sfougaris A., Christopoulou O. Review of state-of-the-art decision support systems (DSSs) for prevention and suppression of forest fires. Journal of Forestry Research. 2017. 28(6):1107-1117. URL: https://doi.org/10.1007/s11676-017-0452-1
6. Creutzburg M., Scheller R., Lucash M., LeDuc S., Johnson M. Forest management scenarios in a changing climate: trade?offs between carbon, timber, and old forest. Ecological Applications. 2017. Vol. 27 (2). Pp. 503—518. URL: https://doi.org/10.1002/eap.1460
7. Дребот О.І., Шершун М.Х., Шкуратов О.І. Збалансований розвиток лісового сектору економіки в контексті європейської інтеграції України: монографія. К.: Аграрна наука, 2014. — 317 с.
8. Фурдичко О.І. Еекологічні основи збалансованого розвитку агросфери в контексті європейської інтеграції України: монографія. К.: ДІА, 2014. 432 с.
9. Грановська Л.М., Нижеголенко К.С. Теоретичні аспекти формування екологічно збалансованої моделі економічного розвитку аграрного сектору та сільських територій у зоні зрошення. Збалансоване природокористування. 2019. № 3. С. 27—36. URL: https://doi.org/10.33730/2310-4678.3.2019.185880
10. Lierop P., Lindquist E., Sathyapala Sh., Franceschini G. Global forest area disturbance from fire, insect pests, diseases and severe weather events. Forest Ecology and Management. 2015. Vol. 352. Pp. 78—88. ISSN 0378-1127. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2015.06.010.
11. Пустова С.О., Боголюбов В.М. Обгрунтування індикаторів сталого розвитку сільських населених пунктів. Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції "VinSmartEco" (16—18 травня 2019, м. Вінниця, Україна). Вінниця: КВНЗ — Вінницька академія неперервної освіти. 2019. С. 43—47. URL: http://www.up.poznan.pl/~jkupiec/Zalaczniki/Materialy_Winnica_zbirnuk.pdf
12. Jucker Riva M., Liniger H., Valdecantos A., Schwilch G. Impacts of Land Management on the Resilience of Mediterranean Dry Forests to Fire. Sustainability. 2016. Vol. 8 (10):981. URL: https://doi.org/10.3390/su8100981
13. Зміна клімату: наслідки та заходи адаптації: аналіт. доповідь / [С.П. Іванюта, О.О. Коломієць, О.А. Малиновська, Л.М. Якушенко]; за ред. С.П. Іванюти. — К.: НІСД, 2020. — 110 с. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-10/dop-climate-final-5_sait.pdf
14. Вебсайт Державного агентства лісових ресурсів. URL: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/index
15. Про оцінку впливу на довкілля: Закон України від 23.05.2017 р. № 2059-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19#Text
16. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів з ведення лісового і мисливського господарства, охорони і захисту лісів у лісовому фонді, створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 р. № 1016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1016-2017-%D0%BF#Text
17. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня 2021 року "Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації": Указ Президента України від 23.03.2021 р. № 111/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/111/2021#Text
18. Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації: Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня 2021 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0018525-21#n2
19. Всесвітня мережа природоохоронних технологій та підходів. URL: https://qcat.wocat.net/ru/wocat/
20. Стандарт лісоуправління UA SFM ST 02 "Стале лісоуправління. Загальні положення". URL: http://woodcertification.com.ua/gallery/UA%20SFM%20ST%2002_Стале%20лісоуправління.%20Загальні%20положення.pdf

N. Palianychko, S. Dankevych

FORESTRY LAND USE: THE ECONOMIC ASPECT OF THE IMPACT OF FOREST FIRES

Summary

The research presents the impact of forest fires on the balance of forest land use, using a set of environmental and economic indicators. Almost 73% of forest lands in Ukraine are under the departmental subordination of the State Forestry Agency. Thus, 73% of the forest lands of Ukraine are within the scope of our study, and therefore the results of this study can be applied to all forest lands. We expected that the diversity in forest management, fire protection, funding in different regional departments of forestry and hunting of the State Forestry Agency of Ukraine will provide a comparative analysis to identify economic tools for adaptive management and identify obstacles to adaptation, in turn, will give an idea of how to ensure balanced land use, reduce losses in forest ecosystems. This study is formed in three stages: (I) study of changes in the time of regional fires, (II) study of the relationship between the scale of forest fires and economic indicators, (III) assessment of trends in time of indicators of forest financing during 2016—2020 on a regional scale. Thus, in this article we rely on empirical data on the management of regional forestry and hunting departments of the State Forestry Agency of Ukraine for forestry lands to investigate the relationship between the diversity of environmental and economic variables. The analysis of statistical indicators shows a gradual decline in the financing of expenditures on forest lands, which in the conditions of forest fire risks hinders the provision of balanced use of forest lands. The results of this study will help guide the allocation of financial resources to monitor efforts to reduce losses caused by forest fires. The State Forest Agency of Ukraine at the level of regional departments of forestry and hunting can carry out environmental insurance, creating insurance funds. This study helps to identify which key variables (indicators) limit the ability of forestry entities to ensure sustainable use of forest lands due to natural disasters, including fires, and which economic instruments can influence this. This study provides indirect evidence to support the discussion of the importance of economic instruments to ensure the sustainable use of forest lands.

Keywords: land for forestry; economic tools; forest fires; profitability; balanced land use.

References

1. Kirillina, K. Shvetsov, E. Protopopova, V. Thiesmeyer, L. and Yan, W. (2020), "Consideration of anthropogenic factors in boreal forest fire regime changes during rapid socio-economic development: case study of forestry districts with increasing burnt area in the Sakha Republic, Russia", Environmental Research Letters, vol. 15 (3). https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab6c6e
2. Maffei, C. Alfieri, S.M. and Menenti, M. (2018), "Relating Spatiotemporal Patterns of Forest Fires Burned Area and Duration to Diurnal Land Surface Temperature Anomalies", Remote Sensing, vol. 10 (11): 1777. https://doi.org/10.3390/rs10111777
3. Pizarro-Tobіas, P. Fernаndez, M. Niqui, J.L. Solano, J. Duque, E. Ramos, J.-L. and Roca, A. (2015), "Restoration of a Mediterranean forest after a fire: bioremediation and rhizoremediation field-scale trial", Microbial Biotechnology, vol. 8 (1), pp. 77—92. https://doi.org/10.1111/1751-7915.12138
4. Charnley, S. Spies, T.A. Barros, A.M.G. White, E.M. and Olsen, K.A. (2017), "Diversity in forest management to reduce wildfire losses: implications for resilience", Ecology and Society, vol. 22 (1): 22. https://doi.org/10.5751/ES-08753-220122.
5. Sakellariou, S. Tampekis, S. Samara, F. Sfougaris, A. and Christopoulou, O. (2017), "Review of state-of-the-art decision support systems (DSSs) for prevention and suppression of forest fires", Journal of Forestry Research, vol. 28 (6), pp. 1107—1117. https://doi.org/10.1007/s11676-017-0452-1.
6. Creutzburg, M. Scheller, R. Lucash, M. LeDuc, S. and Johnson, M. (2017), "Forest management scenarios in a changing climate: trade-offs between carbon, timber, and old forest", Ecological Applications, vol. 27 (2), pp. 503—518. https://doi.org/10.1002/eap.1460.
7. Drebot, O.I. Shershun, M.Kh. and Shkuratov, O.I. (2014), Zbalansovanyj rozvytok lisovoho sektoru ekonomiky konteksti ievropejs'koi intehratsii Ukrainy [Balanced development of the forest sector of the economy in the context of European integration of Ukraine], Ahrarna Nauka, Kyiv, Ukraine.
8. Furdychko, O.I. (2014), Eekolohichni osnovy zbalansovanoho rozvytku ahrosfery v konteksti ievropejs'koi intehratsii Ukrainy [Ecological bases of balanced development of the agrosphere in the context of European integration of Ukraine], DIA, Kyiv, Ukraine.
9. Hranovs'ka, L.M. and Nyzheholenko, K.S. (2019), "Theoretical aspects of forming an ecologically balanced model of economic development of the agricultural sector and rural areas in the irrigation zone", Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 3, pp. 27—36. https://doi.org/10.33730/2310-4678.3.2019.185880.
10. Lierop, P. Lindquist, E. Sathyapala, Sh. and Franceschini, G. (2015), "Global forest area disturbance from fire, insect pests, diseases and severe weather events", Forest Ecology and Management, vol. 352, pp. 78—88. ISSN 0378-1127. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2015.06.010.
11. Pustova, S.O. and Boholiubov, V.M. (2019), "Substantiation of indicators of sustainable development of rural settlements", Zbirnyk materialiv I Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii "VinSmartEco" [Proceedings of the First International Scientific and Practical Conference "VinSmartEco"], KVNZ ?Vinnyts'ka akademiia neperervnoi osvity, Vinnytsia, Ukraine, 16-18 may, pp. 43—47.
12. Jucker Riva, M. Liniger, H. Valdecantos, A. and Schwilch, G. (2016), "Impacts of Land Management on the Resilience of Mediterranean Dry Forests to Fire", Sustainability, Vol.8(10):981. https://doi.org/10.3390/su8100981
13. Ivaniuta, S.P. Kolomiiets', O.O. Malynovs'ka, O.A. and Yakushenko, L.M. (2020), Zmina klimatu: naslidky ta zakhody adaptatsii: analit. dopovid' [Climate change: consequences and adaptation measures: analytical report], NISD, Kyiv, Ukraine.
14. State Agency of Forest Resources of Ukraine (2021), available at: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/index (Accessed 23 March 2021).
15. Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "On environmental impact assessment", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19#Text (Accessed 23 March 2021).
16. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Resolution "On approval of the Procedure for the use of funds provided in the state budget for financing measures for forestry and hunting, protection and protection of forests in the forest fund, creation of protective forest plantations and field protective forest strips", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1016-2017-%D0%BF#Text (Accessed 23 March 2021).
17. President of Ukraine (2021), Decree "On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of March 23, 2021 "On challenges and threats to national security of Ukraine in the environmental sphere and priority measures to neutralize them"", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/111/2021#Text (Accessed 23 March 2021).
18. National Security and Defense Council of Ukraine (2021), "On challenges and threats to Ukraine's national security in the environmental sphere and priority measures to neutralize them", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0018525-21#n2 (Accessed 23 March 2021).
19. World Overview of Conservation Approaches and Technologies (2021), available at: https://qcat.wocat.net/ru/wocat/ (Accessed 23 March 2021).
20. National Voluntary Forest Certification System (2021), "Standard UA SFM ST 02 Sustainable forest management", available at: http://woodcertification.com.ua/gallery/UA%20SFM%20ST%2002_Stale%20lisoupravlinnia.%20Zahal'ni%20polozhennia.pdf (Accessed 23 March 2021).

№ 4 2021, стор. 29 - 36

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 595

Відомості про авторів

Н. І. Паляничко

д. е. н., провідний науковий співробітник, Інститут агроекології і природокористування НААН

N. Palianychko

Doctor of Economic Sciences, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS

ORCID:

0000-0003-2230-9634


С. М. Данькевич

к. с.-г. н., докторант, Інститут агроекології і природокористування НААН

S. Dankevych

PhD in Agricultural Sciences, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS

ORCID:

0000-0003-2597-4461

Як цитувати статтю

Паляничко Н. І., Данькевич С. М. Лісогосподарське землекористування: економічний аспект впливу лісових пожеж. Економіка та держава. 2021. № 4. С. 29–36. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.29

Palianychko, N. and Dankevych, S. (2021), “Forestry land use: the economic aspect of the impact of forest fires”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 29–36. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.29

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.