EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБГРУНТУВАННЯ БЕЗПІДСТАВНОСТІ ВИЗНАННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ МЕТОДОМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
С. В. Бардаш, Н. П. Кузик

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.23

УДК: 657

С. В. Бардаш, Н. П. Кузик

ОБГРУНТУВАННЯ БЕЗПІДСТАВНОСТІ ВИЗНАННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ МЕТОДОМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Анотація

Бухгалтерський облік як система наукових знань у порівнянні з обліковою практикою останнім часом є об'єктом певної критики, адже сучасні економічні процеси суттєво випереджають його науковий розвиток. Пошук напрямів пожвавлення такого розвитку ведеться переважно за рахунок формування підходів щодо обліку нових елементів господарської діяльності. Проведений огляд результатів наукових досліджень дозволяє стверджувати, що суттєвого приросту наукових знань у галузі бухгалтерського обліку не відбувається, адже його методологія залишається без змін. Одним з дискусійних методів, що, на думку науковців з пострадянських країн, входить до складу методології бухгалтерського обліку є інвентаризація. За результатами дослідження встановлено, що генезис інвентаризації пов'язаний з господарською діяльністю та необхідністю здійснення контролю за її результатами. Пізнавальний потенціал інвентаризації був використаний у практиці бухгалтерського обліку та згодом був включений до методології бухгалтерського обліку. Встановлено, що інвентаризації притаманна виключно контрольна функція. Проведення інвентаризації спрямоване на встановлення повноти документування всіх фактів господарського життя, формування підстав для перевірки правильності оцінки майна та фінансових зобов'язань, відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку та подальшого відображення у звіті про майновий стан суб'єкта господарювання. Вивчення норм законів, що регламентують господарську діяльність та ведення бухгалтерського обліку, дозволяє встановити факт виокремлення інвентаризації з процесу ведення бухгалтерського обліку. Сформовано достатню доказову базу для встановлення відсутності підстав визнання інвентаризації методом бухгалтерського обліку.

Ключові слова: бухгалтерський облік; методологія бухгалтерського обліку; метод бухгалтерського обліку; інвентаризація.

Література

1. Олійник С. О. Проблеми та напрями вдосконалення інвентаризації на підприємствах. Науковий огляд. № 6 (27). 2016. С. 1—7.
2. Шеленко Д.І. Особливості проведення інвентаризації на підприємстві. Сталий розвиток економіки. № 1 (26). 2015. С. 175—179.
3. Музиченко А.О., Музиченко І.О. Особливості проведення інвентаризації в сільськогосподарських підприємствах. Ефективна економіка, №11. 2013. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_11_63
4. Харламова О.В. Особливості інвентаризації для цілей складання МСФЗ-звітності. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2015. № 11. С. 297—300.
5. Букало Н.А. Інвентаризація як умова складання фінансової звітності. Економічний аналіз. 2016. Т. 23. № 1. С. 167—173.
6. Подолянчук О.А. Інвентаризація в аудиті як прийом методу фактичного контролю. Економічні науки. Серія "Облік і фінанси. Вип. 12 (45). Ч. 1, 2015. С. 240—249.
7. Максименко І.Я., Зоря О.П., Горлачова Г.Р. Інвентаризація як складова внутрішньогосподарського контролю в процесі управління підприємством. Економіка і держава. 2017. №10. С. 83—85.
8. Боднарчук А.В. Інвентаризація власного капіталу. Облік і фінанси АПК. № 2. 2011. С. 20—24.
9. Семенець А.П. Інвентаризація електронних грошей як метод їх контролю: процесний підхід. Вісник ЖДТУ. 2016. № 3 (77) С. 133—138.
10. Гайдаржицька О.М., Костюнік О.В., Кащук О.П. Сутність власного капіталу та особливості його обліку на підприємстві. Інфраструктура ринку. Вип. 7. 2017. С. 360—365.
11. Варічева Р.В., Боримська К.П. Облікова політика як інструмент організації бухгалтерського обліку власного капіталу на акціонерних товариствах. Вісник соціально-економічних досліджень. 2011. Вип. 3 (43). С. 37—49.
12. Безверхий К. Інвентаризація як об'єкт обліку і контролю обліково-звітної інформації: організаційно-методологічний аспект. Бухгалтерський облік і аудит, №1, 2013. С. 3—19.
13. Височан О.С. Височан О.О. Інвентаризація: сутність, класифікація, принципи, функції та завдання. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Вип. 22. Ч. 1. 2018. С. 48—52.
14. Голов С. Стан наукових досліджень з бухгалтерського обліку в Україні: деякі спостереження. Бухгалтерський облік і аудит. № 7. 2012. С. 3—9.
15. Бардаш С.В. Інвентаризація: теорія, практика, комп'ютеризація: монографія. Житомир: ЖІТІ, 1999. 372 с.
16. Остап'юк М.Я., Даньків Й.Я., Лучко М.Р. Теорія бухгалтерського обліку (історичні та методологічні аспекти): монографія. Ужгородський держуніверситет, 1998. 148 с.
17. Бардаш С.В. Інвентаризація на підприємствах: питання методології і практики (на прикладі підприємств роздрібної торгівлі Житомирської області): дис... канд. екон. наук: 08.06.04. Житомирський інженерно-технологічний ін-т. Житомир, 2000. 237 с.
18. Малишкін О., Кац М. Інвентаризація: Бухгалтерський і податковий аспекти. Бухгалтерський облік і аудит. 2012. №2. С. 3—12.
19. Мурашко В. Методи інвентаризації цінностей і визначення її результатів. Бухгалтерський облік і аудит. 1998. № 11. С. 24—27.
20. Бардаш С В. Місце та роль інвентаризації в теорії й практиці бухгалтерського обліку та господарського контролю. Таврійський науковий вісник. 2009. Вип. 62. С. 265—274.
21. Бардаш С.В., Осадча Т.С. Методи контролю у сфері господарювання: теоретичний та праксеологічний аспекти. Економічний часопис — XXI. 2012. № 9—10. С. 76—79.

S. Bardash, N. Kuzyk

SUBSTANTIATION OF UNFOUNDED RECOGNITION OF INVENTORY ACCOUNTING BY THE ACCOUNTING METHOD

Summary

One of the factors of successful development of business entities in market conditions is the quality of information provision of the process of making managerial decisions. Currently, this issue is located in the plane of accounting as a industry of scientific knowledge and practical activities.
A review of the results of scientific research suggests that there is no significant increase in scientific knowledge in the field of accounting, because its methodology remains unchanged.
However, there are questions about it. One of the discussion methods, which, according to scientists from post-Soviet countries, is part of the accounting methodology is inventory.
The research of the level of reasonableness of the attribution to the methods of accounting inventory should become an impetus to revise its methodology and find finding ways to transform the areas of accounting as a field of scientific knowledge.
The purpose of the research is to form an evidence base of unreasonable inclusion of inventory to accounting methods. According to the results of the study, it has been established that the genesis of inventory is associated with economic activity and the need to control its results. The cognitive potential of inventory was used in accounting practice and subsequently included in the accounting methodology.
It has been established that inventory is inherent exclusively control function. Inventory is aimed at establishing completeness of documentation of all facts of economic life, the formation of grounds for verifying the correctness of assessing property and financial obligations, reflecting them on accounting accounts and further reflection in the report on the property state of the entity.
The study of the rules of law governing economic activity and accounting, allows to establish a fact of separation of inventory from the accounting process. A sufficient evidence base has been formed to establish the absence of grounds for recognizing the inventory by the method of accounting. The obtained results are of scientific significance, as they will form a modern worldview basis for finding ways to transform accounting as a system of scientific knowledge, as well as to review the theoretical and practical significance of inventory in controlling the activities of economic entities.

Keywords: accounting; accounting methodology; accounting method; inventory.

References

1. Olijnyk, S.O. (2016), "Problems for improvement areas inventory for enterprise", Naukovyj ohliad, vol. 6 (27), pp. 1—7.
2. Shelenko, D.I. (2015), "Eatures of the enterprise inventory", Stalyj rozvytok ekonomiky, vol. (26), pp. 175—179.
3. Muzychenko, A.O. and Muzychenko, I.O. (2013), "Specifics inventory of agricultural enterprises", Efektyvna ekonomika [Online], vol. 11, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_11_63 (Accessed 4 March 2021).
4. Kharlamova, O.V. (2015), "Special aspects of inventory for the purposes of statements execution under the IFRS", Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, vol. 11, pp. 297—300.
5. Bukalo, N.A. (2016), "Inventory as a condition for financial statements compilation", Ekonomichnyj analiz, vol. 1, pp. 167—173.
6. Podolianchuk, O.A. (2015), "Inventory audit as effective controlreception method", Ekonomichni nauky. Seriia Oblik i finansy, vol. 12 (45). no. 1, pp. 240—249.
7. Maksymenk, I.Ya. Zoria, O.P. and Horlachova, H.R. (2017), "Inventory as a complex of internal agricultural control in the processof management by enterpris", Ekonomika i derzhava, vol. 10, pp. 83—85.
8. Bodnarchuk, A.V. (2011), "Inventory of own capital", Oblik i finansy APK, no. 2, pp. 20—24.
9. Semenets' A.P. (2016), "Inventory of electronic money as a method of their control: a process approach", Visnyk ZhDTU, no. 3 (77), pp. 133—138.
10. Hajdarzhyts'ka, O.M., Kostiunik, O.V. and Kaschuk O.P. (2017), "The essence of the equity and the features of its accounting", Infrastruktura rynku, vol. 7, pp. 360—365.
11. Varicheva, R.V. and Boryms'ka, K.P. (2011), "Accounting policy as a tool for organizing the accounting of equity in joint stock companies", Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen', vol. 3 (43), pp. 37—49.
12. Bezverkhyj, K. (2013), "Inventory as an object of accounting and control of accounting and reporting information: organizational and methodological aspect", Bukhhalters'kyj oblik i audyt, no. 1, pp. 3—19.
13. Vysochan, O.S. and Vysochan, O.O. (2018), "Inventory: definition, classification, principles, functions, and objectives", Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu, vol. 22, no. 1, pp. 48—52.
14. Holov, S. (2012), "The state of accounting research in Ukraine: some observations", Bukhhalters'kyj oblik i audyt, no 7, pp. 3—9.
15. Bardash, S.V. (1999), Inventaryzatsiia: teoriia, praktyka, komp'iuteryzatsiia [Inventory: theory, practice, computerization], Zhytomyr, ZhITI, Ukraine.
16. Ostap'iuk, M.Ya. Dan'kiv, J.Ya. and Luchko, M.R. (1998), Teoriia bukhhalters'koho obliku (istorychni ta metodolohichni aspekty) [Accounting theory (historical and methodological aspects], Uzhhorods'kyj derzhuniversytet, Ukraine.
17. Bardash, S.V. (2000), "The control of goods, materials, and fixed assets at enterprises: points of methodology and practice (on the example of retail enterprises in Zhytomyr region)", Abstract of Ph.D. dissertation, Accounting, analysis, and auditing, Kyiv Public Commercial-Economic University, Kyiv, Ukraine.
18. Malyshkin, O. and Kats, M. (2012), "Inventory: Accounting and tax aspect", Bukhhalters'kyj oblik i audyt, no 2, pp. 3—12.
19. Murashko, V. (1998), "Methods of inventory of values and determination of its results", Bukhhalters'kyj oblik i audyt, no. 11, pp. 24—27.
20. Bardash, S.V. (2009), "The place and role of inventory in the theory and practice of accounting and economic control", Tavrijs'kyj naukovyj visnyk, vol. 62, pp. 265—274.
21. Bardash, S.V. and Osadcha, T.S. (2012), "Methods of control in the management sphere: theoretical and pracseological aspects", Ekonomichnyj chasopys — XXI, no. 9—10, pp. 76—79.

№ 4 2021, стор. 23 - 28

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 766

Відомості про авторів

С. В. Бардаш

д. е. н., професор, професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

S. Bardash

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Tourism, Hotel and Restaurant Business and Extension, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

000-0001-5711-5229


Н. П. Кузик

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

N. Kuzyk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0001-5042-8759

Як цитувати статтю

Бардаш С. В., Кузик Н. П. Обгрунтування безпідставності визнання інвентаризації методом бухгалтерського обліку. Економіка та держава. 2021. № 4. С. 23–28. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.23

Bardash, S. and Kuzyk, N. (2021), “Substantiation of unfounded recognition of inventory accounting by the accounting method”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 23–28. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.23

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.