EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗРОБКА МАТРИЦЬ ЯКІСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ ПОЧАТКУ ПРОЦЕДУРИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ НА ПІДСТАВІ КІЛЬКІСНИХ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКІВ
В. Я. Нусінов, Л. А. Буркова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.12

УДК: 338.27

В. Я. Нусінов, Л. А. Буркова

РОЗРОБКА МАТРИЦЬ ЯКІСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ ПОЧАТКУ ПРОЦЕДУРИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ НА ПІДСТАВІ КІЛЬКІСНИХ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКІВ

Анотація

У теперішній час банкрутство в Україні є досить поширеним явищем, що обумовлено впливом певних економічних, політичних чинників, а також спалахом COVID-19. При цьому у світовій практиці є велика кількість методів та моделей, призначених для оцінювання ймовірності настання банкрутства підприємств, однак вони мають певні недоліки та не ураховують специфіку діяльності українських підприємств. Сучасними дослідниками пропонуються певні рекомендації для їх удосконалення, однак й до сьогодні не розроблено методичні підходи для оцінювання ймовірності настання банкрутства підприємств з урахуванням фактору часу, можливого до настання цієї події. Водночас момент часу, коли це може статися, впливає на прийняття відповідних управлінських рішень.

Ключові слова: банкрутство; ймовірність; матриця; діапазон часу; якісна оцінка; нормування; діагностика.

Література

1. Аналітика та прогнозування соціально-економічних процесів і податкових надходжень: монографія / Паянок Т.М., Лаговський В.В., Краєвський В.М. та ін. — К.: ЦП "Компринт", 2019. — 426 с.
2. Григорчук Т.В. Маркетинг: навч. посібник / Т.В. Григорчук. — К.: Університет "Україна", 2007. — Ч. 2. — 380 с.
3. Кизим М.О. Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства: монографія / М.О. Кизим, В.А. Забродський, В.А. Зінченко, Ю.С. Копчак. — Х.: Вид. дім "ІНЖЕК", 2013. — 144 с.
4. Костирко Л.А. Фінансовий механізм сталого розвитку підприємств: стратегічні орієнтири, системи забезпечення, адаптація: монографія / Л.А. Костирко. — Луганськ: Ноулідж, 2012. — 473 с.
5. Куліш Т.В. Стратегічне маркетингове планування діяльності підприємств з використанням матричних методів / Т.В. Куліш // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. — № 2 (18), Т. 6. — Мелітополь: Люкс, 2012. — С. 46—51. — URL: https://core.ac.uk/download/pdf/145702895.pdf
6. Лазоренко В.В. Прогнозування ймовірності банкрутства підприємства / В.В. Лазоренко // Проблеми системного підходу в економіці. — 2018. — Вип. 1. — С. 81—86. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2018_1_14
7. Македон В.В., Курінна І.Г. Чинники впливу на організаційні процеси забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємства / В.В. Македон, І.Г. Курінна // Науково-виробничий журнал, 2020. — №5 (116). — С. 71—77. — URL: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2020/5_2020/15.pdf
8. Нусінов В.Я., Буркова Л.А. Урахування фактору часу під час визначення ймовірності настання банкрутства підприємств. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Розвиток промисловості та суспільства". — Кривий ріг, 2020. — С. 65.
9. Оценка кредитоспособности промышленных предприятий: авторские методики: монография / В.Я. Нусинов, Н.Н. Круглая, Е.В. Нусинова, Е.В. Мищук, Ю.А. Максак, С.П. Лобов; под ред. В.Я. Нусинова. — Кривой Рог: Издательский дом, 2007. — 315 с.
10. Палєхова Л.Л. Використання матричних методів у дослідженні ринкового стану промислових підприємств / Л.Л. Палєхова // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. — 2013. — №2. — С. 29—34. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcndtue_2013_2_6
11. Цыгалов Ю.М., Ординарцев И.И. Методы выявления стратегических альтернатив развития организации / Ю.М. Цыгалов, И.И. Ординарцев // Управленческое консультирование. 2016. — №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metody-vyyavleniya-strategicheskih-alternativ-razvitiya-organizatsii

V. Nusinov, L. Burkova

DEVELOPMENT OF MATRICES FOR QUALITATIVE ASSESSMENT OF THE PROBABILITY OF THE BEGINNING OF THE BANKRUPTCY PROCEDURE OF ENTERPRISES ON THE BASIS OF QUANTITATIVE CALCULATION METHODS

Summary

Today, bankruptcy in Ukraine is quite common. More and more companies, under the influence of economic, political factors, as well as the outbreak of COVID-19, are in a crisis that threatens their bankruptcy. Modern scientists provide recommendations for improving models for estimating the probability of bankruptcy. However, the issue of assessing the probability of bankruptcy of enterprises taking into account the time factor has not been studied so far. At the same time, the company and its stakeholders are not indifferent to the moment when this can happen, and depending on the occurrence of this event, it is necessary to make appropriate management decisions.
We assume that on the basis of models for estimating the probability of bankruptcy of enterprises it is possible to estimate the probability of occurrence of this event within one, two, three, ten years, and so on. At the same time, it is necessary to fully take into account the estimated time range when determining the probability of initiating bankruptcy proceedings. That is, if it is determined that during the first year the probability of initiating bankruptcy proceedings was small or small, but the probability of initiating bankruptcy proceedings during the first two years was diagnosed as medium, high or very high, it seems appropriate to determine the probability of bankruptcy proceedings in the second year. The solution of this problem is possible on the basis of application of the matrix approach.
To achieve this goal, extraordinary and ordinary ranges of values of the indicator of assessment of the probability of bankruptcy of enterprises are determined. The relationship between the probabilities of occurrence and, consequently, non-occurrence of the bankruptcy procedure of enterprises has been established. Based on the established relationship, appropriate indicators have been developed that allow to determine the probability of occurrence and, accordingly, non-occurrence of this event in a given range of values of the indicator of the probability of initiating the bankruptcy procedure of enterprises. In addition, the correspondence between the ranges of values is determined: 1) the indicator for assessing the probability of bankruptcy of enterprises; 2) the probability of bankruptcy of enterprises.
The median approach to construction of a matrix of a qualitative estimation of probability of the beginning of procedure of bankruptcy of the enterprises on the basis of quantitative methods of calculation is offered. Its approbation was carried out on the example of the enterprises of metallurgical branch of Ukraine which confirmed its correctness.

Keywords: ankruptcy; probability; matrix; time range; qualitative assessment; normalization; diagnostics.

References

1. Paianok, T.M. Lahovs'kyj, V.V. and Kraievs'kyj, V.M. (2019), Analityka ta prohnozuvannia sotsial'no-ekonomichnykh protsesiv i podatkovykh nadkhodzhen' [Analytics and forecasting of socio-economic processes and tax revenues], Komprynt, Kyiv, Ukraine.
2. Hryhorchuk, T.V. (2007), Marketynh [Marketing], Universytet "Ukraina", Kyiv, Ukraine.
3. Kyzym, M.O. Zabrods'kyj, V.A. Zinchenko, V.A. and Kopchak, Yu.S. (2013), Otsinka i diahnostyka finansovoi stijkosti pidpryiemstva [Assessment and diagnosis of financial stability of the enterprise], Inzhek, Kharkiv, Ukraine.
4. Kostyrko, L.A. (2012), Finansovyj mekhanizm staloho rozvytku pidpryiemstv: stratehichni oriientyry, systemy zabezpechennia, adaptatsiia [Financial mechanism of sustainable development of enterprises: strategic guidelines, support systems, adaptation], Noulidzh, Luhans'k, Ukraine.
5. Kulish, T.V. (2012), "Strategic marketing planning of enterprises using matrix methods", Zbirnyk naukovykh prats' Tavrijs'koho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu, vol. 2 (18), no. 6, pp. 46—51.
6. Lazorenko, V.V. (2018), "Predicting the probability of bankruptcy", Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, vol. 1, pp. 81—86.
7. Makedon, V.V. and Kurinna, I.H. (2020), "Factors influencing the organizational processes of ensuring the competitiveness of enterprise products", Naukovo-vyrobnychyj zhurnal, vol. 5 (116), pp. 71—77.
8. Nusinov, V.Ya. and Burkova, L.A. (2020), "Taking into account the time factor when determining the probability of bankruptcy", Zbirka dopovidej na Mizhnarodnu naukovo-tekhnichnu konferentsiiu [Proceedings of the International Scientific and Technical Conference], Rozvytok promyslovosti ta suspil'stva [Development of industry and society], Kryvoriz'kyj natsional'nyj universytet, Kryvyj rih, Ukraine, pp. 65.
9. Nusinov, V.Ja. Kruglaja, N.N. Nusinova, E.V. Mishhuk, E.V. Maksak, Ju.A. and Lobov, S.P. (2007), Ocenka kreditosposobnosti promyshlennyh predprijatij: avtorskie metodiki [Assessment of the creditworthiness of industrial enterprises: author's methods], Yzdatel'skyj dom, Krivoj Rog, Ukraine.
10. Paliekhova, L.L. (2013), "The use of matrix methods in the study of the market condition of industrial enterprises", Visnyk Chernihivs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, vol. 2, pp. 29—34.
11. Cygalov, Ju.M. and Ordinarcev, I.I. (2016), "Methods for identifying strategic alternatives for the development of an organization", Upravlencheskoe konsul'tirovanie, vol. 4, pp. 176—185.

№ 4 2021, стор. 12 - 17

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 535

Відомості про авторів

В. Я. Нусінов

д. е. н., професор, професор кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, Криворізький національний університет

V. Nusinov

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Accounting, Taxation, Public Governance and Administration, Kryvyi Rih National University

ORCID:

0000-0002-9293-2969


Л. А. Буркова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, Криворізький національний університет

L. Burkova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, Taxation, Public Governance and Administration, Kryvyi Rih National University

ORCID:

0000-0002-2840-5785

Як цитувати статтю

Нусінов В. Я., Буркова Л. А. Розробка матриць якісного оцінювання ймовірності початку процедури банкрутства підприємств на підставі кількісних методів розрахунків. Економіка та держава. 2021. № 4. С. 12–17. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.12

Nusinov, V. and Burkova, L. (2021), “Development of matrices for qualitative assessment of the probability of the beginning of the bankruptcy procedure of enterprises on the basis of quantitative calculation methods”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 12–17. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.12

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.