EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
Л. М. Ємельяненко, Л. І. Федулова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.4

УДК: 353:061.1

Л. М. Ємельяненко, Л. І. Федулова

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Анотація

У статті визначено та охарактеризовано сутність реформування соціальної регіональної політики в умовах децентралізації влади в Україні та визначено особливості її практичної адаптації з врахуванням викликів, що постають перед державою та регіональною владою. Обгрунтовується положення, що важливим напрямом зазначених процесів є проведення моніторингу як перебігу загальних подій та результатів децентралізації, так і впливу їх на таку сферу як соціальна політика. Результати такого моніторингу дозволяють більш системно і об'єктивно шукати відповіді на питання про те, як мають взаємодіяти учасники процесу реалізації соціальної політики в нових умовах, як має бути розмежовано повноваження між різними рівнями територіальних організацій у наданні послуг, яким чином стимулювати розвиток ринку соціальних послуг. Встановлено та охарактеризовано проблеми соціально-економічного становища регіонів, що перешкоджають збалансованості їхнього розвитку та спричиняють нерівність, у тому числі соціальну. Наголошується, що хоча зусилля органів державної та регіональної влади України в останні роки були спрямовані на упровадження програмних заходів здійснення реформи децентралізації влади та місцевого самоуправління, практика показує лише деяку локальну результативність зазначених процесів. Реалізація нових можливостей для розвитку територіальних громад та регіонального розвитку загалом й до цього часу не достатньо впливає на поліпшення якості життя людей та забезпечення їхнього добробуту. На основі методу ранжування показників результатів моніторингу процесів децентралізації в розрізі регіонів України виявлено тенденції практичної реалізації нової регіональної соціальної політики в умовах децентралізації влади. Обгрунтовано висновок, що найкращі результати в здійсненні децентралізації соціальної політики демонструють Дніпропетровська, Житомирська, Миколаївська, Харківська та Хмельницька області. Саме в цих областях найбільше створено установ, що надають соціальні послуги; віддалених робочих місць Пенсійним фондом для послуг у сфері пенсійного забезпечення; кількість осіб, що виконують функції прийому документів для призначення усіх видів соціальної підтримки є найбільшою в Дніпропетровській та Житомирській області. Розроблено й обгрунтовано пропозиції щодо механізмів посилення результативності децентралізації соціальної політики як складової реалізації стратегічних завдань регіонального розвитку на принципах парадигми нового регіоналізму. Обгрунтовується необхідність взаємодії оновлених соціальної та культурної політики для забезпечення спроможності креативного сектору та активного залучення місцевих громад. Враховуючи динамічність процесу трансформаційних цифрових перетворень в Україні, перед регіональною владою та місцевими громадами актуалізуються завдання створення майданчиків для обговорення ключових питань і актуальних проблем реалізації регіональних та місцевих проєктів, пошуку ефективних цифрових систем і технологій для упровадження платформних рішень для соціального сектору. Для цього потрібно забезпечити працівників, зайнятих у процесах надання соціальних послуг необхідними знаннями та компетенціями, які формує сучасна система освіти, сприяти створенню сучасних інститутів розвитку, стимулюванню упровадження соціальних інновацій. Актуалізація здійснення процесу підготовки управлінських кадрів для реалізації механізмів нової регіональної соціальної політики повинна бути спрямована на створення моделей публічного менеджменту. Для реалізації напрямків децентралізації соціальної політики потрібно враховувати такі фактори, як збереження людського капіталу, формування інноваційного підприємництва та поглиблення горизонтальних зв'язків з врахуванням типології регіонів і міст для реалізації інноваційного потенціалу як ключової цілі нової регіональної політики та відповідні інструменти підтримки.

Ключові слова: децентралізація; соціальна політика; соціально-економічний розвиток; нова регіональна політика; соціальні послуги.

Література

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021—2027 роки". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text (Дата звернення 5.04.2021).
2. Децентралізація і формування політики регіонального розвитку в Україні: наук. доп. / [Шевченко О.В., Романова В.В., Жаліло Я.А. та ін.]; за наук. ред. д-ра екон. наук Я.А. Жаліла. К.: НІСД. 2020. 153 с.
3. Гречко О.О. Принцип збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів з урахуванням їх особливостей та традицій. проблеми теорії та практики. Форум права. 2015. № 1. С. 68—74.
4. Кришень О.В. Сучасні тенденції формування, реалізації та розвитку регіональної соціальної політики в Україні. Державне управління та місцеве самоврядування. 2020. Вип. 1 (44). С. 52—54.
5. Кравченко М. Механізми децентралізації соціальних послуг в Україні. Науковий вісник. 2014. Вип. 14 "Демократичне врядування". URL: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk14/fail/kravchenko.pdf (Дата звернення 5.04.2021).
6. Дерець В., Тимощук В. Адмінпослуги соціального характеру: преференція держави чи місцевого самоврядування? URL: https://decentralization.gov.ua/news/13351 (Дата звернення 5.04.2021).
7. Аналіз стану соціально-економічного розвитку областей та міста Києва за січень — грудень 2020 року. URL: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/derzhavna-rehional-na-polityka/monitorynh/monitorynh-monitorynh/reytingova-otsinka-regioniv/analiz-soczialno-ekonomichnogo-rozvytku-regioniv-za-sichen-gruden-2020-roku/ (Дата звернення 5.04.2021).
8. Рождаемость в Украине установила антирекорд, или Демографическая катастрофа в 5 графиках. URL: https://biz.liga.net/all/all/article/rojdaemost-v-ukraine-ustanovila-antirekord-ili-demografichkskaya-katastrofa-v-5-grafikah (Дата звернення 5.04.2021).
9. Територіальний розвиток і регіональна політика в Україні: Виклики та пріоритети України. ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України"; наук. редактор В.С.Кравців. Львів. 2018. 157 с. (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). С. 11.
10. Закон Українии "Про соціальні послуги". (Відомості Верховної Ради. 2019. №18. ст. 73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text (Дата звернення 5.04.2021).
11. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування / Децентралізація дає можливості: офіц. сайт нац. проєкту. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/526/10.01.2020.pdf (Дата звернення 5.04.2021).
12. Smart Locations of the Future 2019/20 Winners. URL: file:///C:/Users/Acer/Downloads/fDi%20Smart%20Locations%20of%20the%20Future%202019_20.pdf (Дата звернення 5.04.2021).
13. Більше тисячі громад приєднались до програмного комплексу Інтегрована інформаційна система "Соціальна громада". URL: https://decentralization.gov.ua/news/13326 (Дата звернення 5.04.2021).
14. В Офісі Президента відбулося перше засідання Ради соціального розвитку регіонів при Главі держави. URL: https://www.president.gov.ua/news/v-ofisi-prezidenta-vidbulosya-pershe-zasidannya-radi-socialn-64805 (Дата звернення 5.04.2021).

L. Yemelianenko, L. Fedulova

INVEST IN THE DIGITAL ECONOMY: GLOBAL TRENDS AND PRACTICES OF UKRAINE

Summary

The article identifies and characterizes the essence of reforming social regional policy in the context of decentralization of power in Ukraine and identifies the features of its practical adaptation, taking into account the challenges facing the state and regional authority. The principle is being substantiated that an important direction of these processes is to monitor both the course of general events and the results of decentralization, and their impact on such an area as social policy. The results of such monitoring allow more systemically and objective search for answers to the question of how participants of social policy realization process should interact in the new environment, how powers should be differentiated between different levels of territorial organizations in providing services, how to stimulate the development of the social services market. Problems of social-economic situation of regions that hinder the balance of their development and cause inequality, including social, have been identified and characterized. It is noted that although the efforts of state and regional authorities of Ukraine in recent years have been aimed at implementing program measures to reform the decentralization of power and local self-government, the practice shows only some local effectiveness of these processes. The realization of new opportunities for the development of territorial communities and regional development in general still does not have enough impact on improving the quality of life of people and ensuring their well-being. On the basis of the method of ranking the indicators of the results of monitoring the decentralization processes in the context of the regions of Ukraine, the tendencies of practical implementation of the new regional social policy in the conditions of decentralization of power are revealed. The conclusion is substantiated that Dnipropetrovsk, Zhytomyr, Mykolaiv, Kharkiv and Khmelnytsky regions show the best results in the implementation of decentralization of social policy. It is in these regions that most institutions providing social services have been established; remote workplaces by the Pension Fund for pension provision services; the number of persons performing the functions of receiving documents for the appointment of all types of social support is the largest in Dnipropetrovsk and Zhytomyr regions. Proposals concerning mechanisms for enhancing the effectiveness of decentralization of social policy as a component of the implementation of strategic goals of regional development based on the principles of the New Regionalism paradigm were developed and substantiated. The necessity of interaction of renewed social and cultural policy to ensure the capacity of the creative sector and active involvement of local communities is being substantiated. Given the dynamism of the process of digital transformation in Ukraine, the regional authorities and local communities are faced with the tasks of creating platforms to discuss key issues and current issues of regional and local projects, finding effective digital systems and technologies for implementing platform solutions for the social sector. It is necessary to provide workers involved in the processes of providing social services with the necessary knowledge and competencies, which are formed by the modern education system, to contribute to the creation of modern institutions of development, stimulating the implementation of social innovations. The actualization of the process of training management personnel for the implementation of the mechanisms of the new regional social policy should be aimed at creating models of public management. Factors such as preserving human capital, forming innovative entrepreneurship and deepening horizontal links, taking into account the typology of regions and cities to realize innovation potential as a key goal of the new regional policy and appropriate support tools, need to be taken into account in order to implement the directions of decentralization of social policy.

Keywords: decentralization; social policy; social-economic development; new regional policy; social services.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), "On approval of the State Strategy for Regional Development for 2021-2027", available at: https://zakon.rada.gov.ua/lavs/shov/695-2020-%D0%BF#Tekht (Accessed 5 April 2021).
2. Shevchenko, O.V., Romanova V.V. and Zhalilo Ya.A. (2020), Detsentralizatsiia i formuvannia polityky rehional'noho rozvytku v Ukraini [Decentralization and policy development of regional development in Ukraine], NISD, Kyiv, Ukraine.
3. Hrechko, O.O. (2015), "The principle of balance and socio-economic development of the regions, taking into account their features and traditions. problems of theory and practice", Forum prava, vol. 1, pp. 68—74.
4. Kryshen, O.V. (2020), "Current trends in the formation, implementation and development of regional social policy in Ukraine", Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, vol. 1 (44), pp. 52—54.
5. Kravchenko, M. (2014), "Mechanisms of decentralization of social services in Ukraine", vol. 14 "Demokratychne vriaduvannia", available at: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk14/fail/kravchenko.pdf (Accessed 5 April 2021).
6. Official site of the national project "Decentralization provides opportunities" (2021), "Administrative services of a social nature: the preference of the state or local government?", available at: https://decentralization.gov.ua/news/13351 (Accessed 5 April 2021).
7. Ministry for Communities and Territories Development of Ukraine (2021), "Analysis of the state of socio-economic development of oblasts and the city of Kyiv for January-December 2020", available at: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/derzhavna-rehional-na-polityka/monitorynh/monitorynh-monitorynh/reytingova-otsinka-regioniv/analiz-soczialno-ekonomichnogo-rozvytku-regioniv-za-sichen-gruden-2020-roku/ (Accessed 5 April 2021).
8. Official site of League.Business (2020), "The birth rate in Ukraine has set an anti-record, or Demographic Catastrophe in 5 graphs", available at: https://biz.liga.net/all/all/article/rojdaemost-v-ukraine-ustanovila-antirekord-ili-demografichkskaya-katastrofa-v-5-grafikah (Accessed 5 April 2021).
9. Kravtsiv, V.S. (2018), Terytorial'nyj rozvytok i rehional'na polityka v Ukraini: Vyklyky ta priorytety Ukrainy. [Territorial development and regional policy in Ukraine: Challenges and priorities of Ukraine], DU Instytut rehional'nykh doslidzhen' imeni M.I. Dolishn'oho NAN Ukrainy, L'viv, Ukraine.
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "On public-private partnership", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text (Accessed 5 April 2021).
11. Official site of the national project "Decentralization provides opportunities" (2021), "Monitoring the process of decentralization of power and reform of local self-government", available at: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/526/10.01.2020.pdf (Accessed 5 April 2021).
12. Official site of fDi Intelliltnce (2019), "Smart Locations of the Future 2019/20 Winners", available at: https://www.fdiintelligence.com/article/74562 (Accessed 5 April 2021).
13. Official site of the national project "Decentralization provides opportunities" (2021), "More than a thousand communities have joined the Social Community Integrated Information System software package", available at: https://decentralization.gov.ua/news/13326 (Accessed 5 April 2021).
14. Official site of the President's office (2020), " The first meeting of the Council of Social Development of the Regions under the President took place in the Office of the President", available at: https://www.president.gov.ua/news/v-ofisi-prezidenta-vidbulosya-pershe-zasidannya-radi-socialn-64805 (Accessed 5 April 2021).

№ 4 2021, стор. 4 - 11

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 1622

Відомості про авторів

Л. М. Ємельяненко

д. е. н., професор кафедри національної економіки та публічного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

L. Yemelianenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of National Economics and Public Administration, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

ORCID:

0000-0002-6611-5228


Л. І. Федулова

д. е. н., професор, завідувач Центру досліджень економічної політики Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень, Національна академія державного управління при Президентові України

L. Fedulova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Centre of Economic Policy Research of the Institute of Analytical and Scientific Research, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-0704-5696

Як цитувати статтю

Ємельяненко Л. М., Федулова Л. І. Децентралізація в сфері соціальної політики в регіонах України. Економіка та держава. 2021. № 4. С. 4–11. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.4

Yemelianenko, L. and Fedulova, L. (2021), “Invest in the digital economy: global trends and practices of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 4–11. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.