EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
І. В. Феофанова, В. В. Голяк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.125

УДК: 657

І. В. Феофанова, В. В. Голяк

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

Облік розрахунків заробітної плати потребує немалих зусиль та уваги, оскільки він є найбільш відповідальним та трудомісткім, пов'язаний з обробленням великої кількості первинної інформації, має багато однотипних операцій, здійснення яких потребує багато часу, і у подальшому впливає на достовірність розрахунків заробітної плати та формування правильного податкового та статистичного обліку загалом. В зв'язку з пандемією за останній рік значно змінилися умови використання найманої праці, звичайною стала робота поза офісом, збільшилась кількість послуг, що надаються онлайн, збільшуються витрати підприємств на оплату лікарняних. Саме тому авторами статті обгрунтовано мета та завдання удосконалення обліку та аудиту заробітної плати, розроблена програма аудиту обліку заробітної плати, розглянуто проблеми обліку заробітної плати в умовах пандемії Covid-19. У роботі розроблено заходи щодо вдосконалення обліку заробітної плати: вдосконалення робочих місць комп'ютерною технікою, вихід із рукописних облікових регістрів, запровадження автоматизованого обліку робочого часу, запровадження персоналізованого вхіоду у програму 1С Бухгалтерія, удосконалення трудових відносин між роботодавцем і працівником за рахунок матеріальної зацікавленості, преміювання, запровадження соціального пакету та кваліфікації праціників, запровадження резерву лікарняних. Також розроблено програму аудиту обліку заробітної плати для правильного відображення у бухгалтерському обліку, яка включає перевірку: наявності договорів, первинних документів та првильності їх оформлення, правильності нарахування заробітної плати, правильності оподаткування заробітної плати, правильності нарахування резерву лікарняних, правильності відображення у бухгалтерському обліку на рахунках синтетичного та аналітичного обліку, правильності відображення у фінансовій звітності. Запропоновані заходи удосконалення обліку та аудиту заробітної плати дадуть змогу дослідити правильність, своєчасність та законність відображення та нарахування заробітної плати, відслідкувати кількість та якість роботи, яку працівник робить поза офісом, рівномірно розподіляти витрати на лікарняні за рахунок резерву лікарняних. Запрпоновано вести на окремих субрахунках виплати, які пов'язані зі стимулюванням праці, для того, щоб було зручно аналізувати їх вплив на продуктивність праці.

Ключові слова: заробітна плата; табель; аудит; програма аудиту; робочий документ; Covid-19.

Література

1. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (Дата звернення 02.03.3021).
2. Закон України "Про оплату праці" вiд 24 березня 1995 року №108/95$ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80 (Дата звернення 02.03.3021).
3. Вербило О.Ф., Мельянкова Л.В. Удосконалення обліку праці та її оплати. Бухгалтерія в сільському господарстві. 2015. № 17. С. 25—29.
4. Макаренко А.П., Боюк І.В. Аудит операцій і розрахунків з оплати праці та обліку її витрат на підприємстві. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу Вип. 1 (13). Бердянськ, 2011. С. 112—119.
5. Подмешальська Ю.В., Панченко А.М. Удосконалення організації обліку заробітної плати. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 1. С. 58—63.
6. Покатаєва О.В., Кошулинська Г.О. Шляхи вдосконалення системи оплати праці на підприємстві. Держава та регіони. 2015. № 3. С. 139—141.
7. Ткаченко Н.А. Напрями удосконалення організації облікового відображення оплати праці в регістрах журнально-ордерної форми. Економіка АПК. 2013. № 10. С. 64—71. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2013_10_13. (Дата звернення 02.03.3021).

I. Feofanova, V. Holiak

IMPROVEMENT OF THE ACCOUNTING AND THE AUDIT OF PAYMENT AT THE ENTERPRISE

Summary

Wage accounting requires considerable effort and attention, as it is the most responsible and time-consuming, involves the processing of large amounts of primary information, has many similar operations that take a long time, and further affects the reliability of wage calculations and the formation of correct tax and statistical accounting. in general. Due to the pandemic over the last year, the conditions for the use of hired labor have changed significantly, work outside the office has become commonplace, the number of services provided on the Internet has increased, and the cost of hospitals has increased. That is why the authors of the article substantiate the purpose and objectives of improvement of the accounting and audit of payment, developed a payment audit program, considered the problems of payment accounting in a Covid-19 pandemic. The paper develops measures to improve wage accounting such as: improvement of computer workplaces, exit from handwritten accounting registers, introduction of automated accounting of working time, introduction of personalized entry into the program 1C Accounting, improvement of labor relations between employer and employee at the expense of material interest, bonuses, introduction of a social package and qualification of employees. Also developed a program of audit of payroll for proper reflection in accounting, which includes checking: the availability of contracts, primary documents and the correctness of their execution, the correctness of payroll, the correctness of payroll taxation, the correctness of the hospital reserve, the correctness of accounting synthetic and analytical accounting, the correctness of reflection in the financial statements. The proposed measures to improve the accounting and audit of wages will allow to investigate the correctness, timeliness and legality of the reflection and accrual of wages, track the quantity and quality of work done by the employee outside the office, evenly distribute hospital costs from the hospital reserve. It is proposed to keep payments on separate sub-accounts, which are related to labor incentives, in order to conveniently analyze their impact on labor productivity.

Keywords: salary; report card; audit; audit program; working document; Covid-19.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (Accessed 25 Feb 2021).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (1995), The Law of Ukraine "On Labor Remuneration", available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/108/95$%D0%B2%D1%80 (Accessed 25 Feb 2021).
3. Verbylo, O.F. and L.V. Mel'yankova (2015), "Improving accounting and remuneration", Bukhhalteriya v sil's'komu hospodarstvi, vol. 17, pp. 25—29.
4. Makarenko, A.P. and Boyuk, I.V. (2011), "Audit of Operations and Payments for Payroll and Accounting forits Expensesat the Enterprise", Visnyk Berdyanskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 1 (13), pp. 112—119.
5. Podmeshalska, Yu. and Panchenko, A. (2020), "Improving the organization of payroll", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 58—63.
6. Pokataeva, O.V. and Koshulinskaya, G.O. (2015), "Ways to improve the enterprise pay system", Derzhava ta rehiony: nauk.-vyrobn. zhurnal. Seriya: Ekonomika ta pidpryyemnytstvo, vol. 3, pp. 139—141.
7. Tkachenko, N.A. (2013), "Areas of improvement of organization of accounting display of remuneration in the registers of the magazine-warrant form", Ekonomika APK, vol. 10, pp. 64—71, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2013_10_13 (Accessed 25 Feb 2021).

№ 3 2021, стор. 125 - 130

Дата публікації: 2021-03-25

Кількість переглядів: 1705

Відомості про авторів

І. В. Феофанова

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут Запорізького національного університету, м. Запоріжжя

I. Feofanova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Аccounting, analysis, taxation and auditing, Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhya National University

ORCID:

0000-0001-7397-8104


В. В. Голяк

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний навчально-науковий інститут Запорізького національного університету, м. Запоріжжя

V. Holiak

Master's student of the Department of Аccounting, analysis, taxation and auditing, Engineering Educational and Scientific Institute of Zaporizhzhya National University

ORCID:

0000-0002-8940-1833

Як цитувати статтю

Феофанова І. В., Голяк В. В. Удосконалення обліку та аудиту заробітної плати на підприємстві. Економіка та держава. 2021. № 3. С. 125–130. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.125

Feofanova, I. and Holiak, V. (2021), “Improvement of the accounting and the audit of payment at the enterprise”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 125–130. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.125

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.