EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ РИНКУ ПРИ ПРИЙНЯТТІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ
Л. А. Квятковська, А. В. Івко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.118

УДК: 330.3

Л. А. Квятковська, А. В. Івко

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ РИНКУ ПРИ ПРИЙНЯТТІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

Анотація

У ринкових умовах формування і вдосконалення підходів до управління підприємством стає нагальною потребою досягнення стабільного стану та розвитку ринкової позиції підприємств і національної економіки загалом. В більшості випадків на підприємствах не розробляються стратегії управління, що враховують дію сукупності факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. Проблема ефективного розвитку промислових підприємств через вдосконалення системи управління з метою збереження конкурентних переваг залишається поза полем зору менеджменту і потребує поглиблених досліджень. Ефективність роботи господарських систем значною мірою залежить від правильності вибору підходу до процесу прийняття управлінських рішень. Особливої значимості це питання набуває в умовах постійного браку часу на розробку альтернатив та непередбачуваності наслідків від реалізації рішень в умовах швидких, а в багатьох випадках негативних змін чинників впливу на підприємство з боку мікро- та макросередовища.
Управлінські рішення, що приймаються на вітчизняних підприємствах, формуються в умовах жорстких обмежень як природних, так і трудових і фінансових ресурсів. Всі перераховані фактори, що характеризують соціально-економічне середовище функціонування виробничих підприємств в Україні, висувають підвищені вимоги до якості управлінських рішень, оперативності їх прийняття і реалізації.
Система моніторингу ринку не є ізольованою від інших управлінських процесів, адже отримання знань про ринкову ситуацію та ринкову позицію є елементом досягнення якості та ефективності всіх процесів на підприємстві.
Під час прийняття управлінського рішення аналітико-оціночної складовій результатів моніторингу належить провідна роль, оскільки вона створює основу для стратегічних рішень і операційної виробничої діяльності. Вона спрямована на дослідження довгострокових тенденцій в макроекономічному та галузевому середовищі, на вивчення потреб і запитів ринку, його споживчої і товарної сегментації, на оцінку привабливості цільових ринків і конкурентоспроможності компанії і її продукції.
Оптимізація моніторингових процедур є вихідним елементом прийняття ефективного управлінського рішення, що сприятиме стійкому функціонуванню підприємства на ринку та його здатності до розвитку, забезпеченню належного рівня конкурентоспроможності, прибутковості, платоспроможності, стійкості та, як наслідок, зростанню ринкової вартості підприємства. Запропоновані методи є універсальними, дозволяють вирішувати широке коло економічних і маркетингових регіональних завдань, можуть бути використані всюди, де точний прогноз дозволяє раціоналізувати та оптимізувати управлінські рішення.

Ключові слова: сучасний ринок; система моніторингу; компетенційне забезпечення; управлінське рішення; SWOT-аналіз; узагальнені і часткові показники; ситуаційний підхід.

Література

1. Асаул А.Н. Производственно-экономический потенциал и деловая активность субъектов предпринимательской деятельности. СПб.: АНО "ИПЭВ", 2011. 312 с.
2. Гончар М.Ф. Организация мониторинга управленческих решений, которые принимаются на машиностроительных предприятиях. Бізнес Інформ. 2010. № 10. С. 166—172.
3. Захаркіна Л.С. Формування стратегії інноваційного розвитку машинобудівного підприємства (матричний підхід). Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. 2011. № 1 (13). С. 66—78.
4. Квятковська Л.А., Воробйова Л. Д. Комплексний підхід до оцінки ефективності управління підприємством. Вісник НТУ "ХПІ". 2013. № 50 (1023). C. 67—75.
5. Коверга С.В. Моделі та методи прийняття рішень у сфері управління збалансованим розвитком промислових підприємств. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2016. № 1. С. 144—156.
6. Коробков А. The Balanced Scorecard — новые возможности для эффективного управления. Корпоративный менеджмент. Дата публикации: 10.04.2001. Режим доступу: http:// www.cfin.ru/management/bsc.shtml
7. Курятник Н.О. Обмеження вибору в процесі прийняття управлінського рішення. Вісник НТУ "ХПІ". 2013. № 52 (1025). С. 81—84.
8. Лепа Н.Н. Управление конкурентными преимуществами предприятия: монография. Донецк: ООО "Юго-Восток, ЛТД", 2003. 296 с.
9. Липсиц И.В. Трансформация культуры и измененияв моделях потребительского поведения. Вопросы экономики. 2012. №8. С. 64—79.
10. Мельнічук Л.С. Економічне управління підприємством в сучасних умовах господарювання. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". Серія: Економіка. 2016. Т. 285, Вип. 273. С. 74—77.
11. Приймак В.М. Прийняття управлінських рішень: навч. посібник. Київ: Атіка, 2008. 240 с.
12. Рычихина Э.Н. Мониторинг как общая функция управления. Ухта: УГТУ, 2008. 140 с.
13. Синчук І.В. Вплив swot-аналізу на прийняття управлінських рішень в умовах фінансової кризи. Молодий вчений. № 3 (30). 2016 р. С. 174—178.
14. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Москва: ЭКСМО, 2007. 960 с.
15. Фатхутдинов Р.А. Концепция новой теории управления конкурентоспособностью и конкуренцией. Современная конкуренция. 2010. № 1 (1). С. 73—79.
16. Шаменкова Е.А. Рынок и рыночные отношения: к трактовке понятий. Социально-политические науки. №1. 2012. С. 172—175.
17. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: підручник. 2-ге вид., перероб. та доп. Київ: Вид-во КНЕУ, 2004. 699 с.
18. Boyer R. The Variety and Unequal Performance of Really Existing Markets: Farewell to Doctor Pangloss. Contemporary Capitalism: The Embeddedness of Institutions. Cambridge, 1999. P. 62—65.
19. Hunt S.D., Lambe C.J. Marketing's contribution to business strategy: market orientation, relationship marketing and Resourse-Advantage Theory. International Journal of Management Reviews. March 2000. Vol. 2, Issue 1.
20. Walsh С. Key Management Ratios: How to Analyze, Compare and Control the figures that Drive Company. Pitman, 1996. 347 p.

L. Kviatkovska, A. Ivko

MARKET MONITORING SYSTEM IN THE PROCESS OF MAKING AN EFFECTIVE MANAGEMENT DECISION

Summary

In market conditions of formation and improvement of approaches to enterprise management it becomes an urgent need to achieve a stable state and development of enterprises market position and the national economy in general. In most cases, enterprises do not develop management strategies that take into account the action of the external and internal factors combination. The problem of the industrial enterprises effective development by means of management system improvement in order to maintain competitive advantages remains out of the management sight and requires in-depth research. The economic systems efficiency largely depends on the correct choice of the approach to the management decision-making process. This issue is especially important in conditions of constant lack of time necessary to develop alternatives and unpredictable solutions implementation consequences in rapid and, in many cases, negative changes of the factors influencing the enterprise by the micro and macro environment.
Management decisions, made at domestic enterprises, are formed in conditions of severe constraints on both natural and labor and financial resources. All these factors, that characterize socio-economic environment of production enterprises in Ukraine, make higher demands on the management decisions quality, their adoption and implementation efficiency.
The market monitoring system is not isolated from other management processes, as gaining knowledge about the market situation and market position is an element of achieving quality and efficiency of all enterprise processes.
In the process of management decisions making, the analytical and evaluation component of monitoring results has a leading role, as it creates a basis for strategic decisions and operational production activities. It is aimed at researching long-term trends in the macroeconomic and sectoral environment, studying the needs and demands of the market, its consumer and product segmentation, assessing the attractiveness of target markets and the competitiveness of the company and its products.
Monitoring procedures optimization is the initial element of the effective management decision, which will contribute to the sustainable operation of the enterprise in the market and its ability to develop, will ensure the appropriate level of competitiveness, profitability, solvency, stability and, consequently, will increase the market value. The proposed methods are universal, enable solving a wide range of economic and marketing regional problems, can be used wherever the accurate forecast allows to rationalize and optimize management decisions.

Keywords: modern market; monitoring system; competence support; management decision; SWOT-analysis; generalized and partial indicators; situational approach.

References

1. Asaul, A.N. (2011), Proizvodstvenno-jekonomicheskij potencial i delovaja aktivnost' sub'ektov predprinimatel'skoj dejatel'nosti [Production and economic potential and business activity of business entities], Institute of economic revival problems, St. Petersburg, Russian Federation
2. Gonchar, M.F. (2010), "Organization of monitoring of management decisions that are made at machine-building enterprises", Biznes Inform, vol. 10, pp. 166—172.
3. Zakharkina, L.S. (2011), "Formation of strategy of innovative development of machine-building enterprise (matrix approach)", Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy mashynobudivnoi haluzi: problemy teorii ta praktyky: zbirnyk naukovykh prats', vol. 1, no. 13, pp. 66—78.
4. Kvyatkovskaya, L.A. and Vorobyova, L.D. (2013), "A comprehensive approach to assessing the effectiveness of enterprise management", Visnyk NTU "KhPI", vol. 50, no.1023, pp. 67—75.
5. Koverha, S.V. (2016), "Models and methods of decision-making in the field of management of balanced development of industrial enterprises", Marketynh i menedzhment innovatsij, vol. 1, pp. 144—156
6. Korobkov, A. (2001), "The Balanced Scorecard — new opportunities for effective management", Korporativnyj menedzhment, [Online], available at: http://www.cfin.ru/management/bsc.shtml (Accessed 14 January 2021)
7. Kuriatnyk, N.O. (2013), "Restriction of choice in the process of making management decisions", Visnyk NTU "KhPI", vol. 52, no. 1025, pp. 81—84.
8. Lepa, N.N. (2003), Upravlenie konkurentnymi preimushhestvami predprijatija [Management of competitive advantages of the enterprise], Yugo-Vostok, Donetsk, Ukraine
9. Lipsits, I.V. (2012), "Transformation of culture and changes in models of consumer behavior", Voprosy jekonomiki, vol. 8, pp. 64—79.
10. Melnichuk, L.S. (2016), "Economic management of the enterprise in modern business conditions", Naukovi pratsi Chornomors'koho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu "Kyievo-Mohylians'ka akademiia". Seriia: Ekonomika, vol. 285, no. 273. pp. 74—77.
11. Priymak, V.M. (2008), Pryjniattia upravlins'kykh rishen' [Adoption of management decisions], Atika, Kyiv, Ukraine.
12. Rychihina, Je.N. (2008), Monitoring kak obshhaja funkcija upravlenija [Monitoring as a general management function], Ukhta State Technical University, Ukhta, Russian Federation
13. Sinchuk, I.V. (2016), "The impact of swot-analysis on management decisions in a financial crisis", Molodyj vchenyj, vol. 3, no. 30, pp. 174—178.
14. Smith, A. (2007), Issledovanie o prirode i prichinah bogatstva narodov [Research on the nature and causes of the wealth of peoples], EKSMO, Moscow, Russian Federation.
15. Fatkhutdinov, R.A. (2010), "Concept of a new theory of management of competitiveness and competition", Sovremennaja konkurencija, vol. 1, no. 1, pp. 73—79.
16. Shamenkova, E.A. (2012), "Market and market relations: to the interpretation of concepts", Social'no-politicheskie nauki, vol. 1, pp. 172—175.
17. Shershn'ova, Z.Ye. (2004), Stratehichne upravlinnia [Strategic Management], 2nd ed, KNEU Publishing House, Kyiv, Ukraine.
18. Boyer, R. (1999), "The Variety and Unequal Performance of Really Existing Markets: Farewell to Doctor Pangloss", Contemporary Capitalism: The Embeddedness of Institutions, pp. 62—65.
19. Hunt, S.D. and Lambe, C.J. (2000), "Marketing's contribution to business strategy: market orientation, relationship marketing and Resourse-Advantage Theory", International Journal of Management Reviews, vol. 2, no. 1.
20. Walsh, С. (1995), Key Management Ratios: How to Analyze, Compare and Control the figures that Drive Company, Financial Times Pitman Publish, London, UK.

№ 3 2021, стор. 118 - 124

Дата публікації: 2021-03-25

Кількість переглядів: 905

Відомості про авторів

Л. А. Квятковська

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічного проектування та маркетингу, Кременчуцький інститут ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля", м. Кременчук

L. Kviatkovska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Design and Merketing, Kremenchuk Institute of Alfred Nobel University, Kremenchuk

ORCID:

0000-0002-9469-5143


А. В. Івко

старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин та адміністрування, Кременчуцький інститут ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля", м. Кременчук

A. Ivko

Senior Lecturer of the Department of International Economic Relations and Administration, Kremenchuk Institute of Alfred Nobel University, Kremenchuk

ORCID:

0000-0002-4083-3678

Як цитувати статтю

Квятковська Л. А., Івко А. В. Система моніторингу ринку при прийнятті ефективного управлінського рішення. Економіка та держава. 2021. № 3. С. 118–124. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.118

Kviatkovska, L. and Ivko, A. (2021), “Market monitoring system in the process of making an effective management decision”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 118–124. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.118

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.