EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ ЗРОШУВАНИХ АГРОЕКОСИСТЕМ ЯК ЧИННИКА РІЗНОГАЛУЗЕВОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ
Л. І. Дідковська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.99

УДК: 631.1: 631.192

Л. І. Дідковська

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ ЗРОШУВАНИХ АГРОЕКОСИСТЕМ ЯК ЧИННИКА РІЗНОГАЛУЗЕВОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ

Анотація

У статті проаналізовано основні особливості формування біоенергетичних зрошуваних агроекосистем як чинника різногалузевої спеціалізації аграрного сектора України. З'ясовано, що в Україні процес формування збалансованого виробництва продовольства і біоенергії, а також впровадження гідромеліоративних заходів, які забезпечують розширене відтворення агроресурсного потенціалу сільськогосподарських територій, сприятиме забезпеченню сталого розвитку аграрного сектора економіки, а також охороні та відновленню родючості грунтів. Розкрито питання відновлення зрошувальних меліорацій у вітчизняній практиці. Встановлено, що важливим чинником задля зменшення ризику відшкодування високовартісних витрат на закупівлю, управління, експлуатацію та обслуговування інфраструктури зрошувальних систем є формування багатогалузевої спеціалізації, що дозволить створювати продукцію з додатковою доданою вартістю, а також продукувати біоенергію, що сприятиме прискоренню окупності капітальних витрат та відновленню земельних ресурсів.
Висвітлено роль розпаювання поливних земель, що сприяло формуванню малоспроможного, роздрібненого та дрібнотоварного агровиробництва. Подолання цього можливо шляхом консолідації та створення об'єднань/асоціацій водокористувачів, що сприятиме забезпеченню технологічного об'єднання та відновленню гідромеліоративної галузі, а також формуванню належних умов утримання внутрішньогосподарських меліоративних систем.
Розкрито основні напрями розвитку біоенергетики у світі та визначено енергетичний потенціал біомаси в Україні. Розглянуто основні характеристики вирощування та переробки біоенергетичних культур (сорго, міскантус, цукровий буряк тощо). Встановлено, що у світі перспективним є використання цукрової тростини як сировини для виробництва етанолу, але у вітчизняних кліматичних умовах оптимальною культурою залишається цукровий буряк.

Ключові слова: біоенергетичні культури; агроекосистеми; спеціалізація; агровиробництво; зрошення; меліорація; перспективні напрями.

Література

1. Жовтоног О.І., Поліщук В.В., Філіпенко Л.А., Салюк А.Ф., Бутенко Я.О., Чорна К.І. Дослідження прояву посухи та її впливу на тепловий режим вегетаційної поверхні сільськогосподарських культур при зрошенні. Меліорація та водне господарство. 2020. № 2. С. 39—48.
2. Тараріко Ю.О., Сорока Ю.В., Сайдак Р.В. Кліматичні зміни та економічна ефективність аграрного виробництва в степовій зоні. Меліорація і водне господарство. 2020. № 2. С. 56—70.
3. Ромащенко М.І., Шатковський А.П., Васюта В.В., Журавльов О.В., Усатий С.В., Усата Л.Г., Овчатов І.М. Стан і перспективи застосування мікрозрошення в умовах змін клімату. Меліорація і водне господарство. 2020. № 2. С. 31—38.
4. Нечипоренко О.М. Організаційно-управлінські трансформації у зрошуваному землеробстві України. Економіка АПК. 2016. № 1. С. 24—32.
5. Еколого-економічні засади раціонального землекористування в межах південно-степової зони України: кол. мон. / за заг. ред. д.е.н., доц. Яремко Ю.І. Херсон: ПП "Резнік", 2018. 180 с.
6. Энергия из биомассы: преимущества и барьеры. URL: < http://oil-gas-energy.com.ua/wp-content/uploads/biomassa.pdf>.
7. "Зелена" енергія і біопаливо: хто в світі успішно зловив хвилю біоенергетики. URL: https://nv.ua/ukr/biz/chista-energiya-dlya-novoji-ukrajini/zelena-energiya-i-biopalivo-dosvid-ukrajini-yevropi-ta-ameriki-50112746.html
8. Біоенергетика. URL: https://saee.gov.ua/node/586
9. Міскантус, буряк та сорго як біоенергетичні культури. URL: https://superagronom.com/blog/260-miskantus-tsukroviy-buryak-ta-sorgo-yak-bioenergetichni-kulturi
10. Growing of energy plantations. URL: http://journal.agrosector.com.ua/archive/21/372
11. Погорелова І. Енергетичні рослини можуть замінити газ та очистити грунти. http://ridneselo.com/node/6856
12. Чубко О. Цукрові буряки по осені рахують. Агросектор. 2007. № 7—8 (21—22). С. 26—28.
13. Senyk G.O. Economic aspects of growing and processing of sugar beet as a main crop of bioethanol production. Зб. наук. праць. Серія: Економіка. 2012. № 1 (56). С. 226.
14. Didkovska L.I. Reduction of Ukraine's economy energy dependence using raw material resources of the agricultural sector. Buletinul Stiintific al Universitftii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. — 2014. № 2. Р. 11—19.
15. Світчграс як енергоємна сировина для виробництва біопалива. URL: http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/123456789/12161/1/33.pdf
16. Енергетичними культурами в Україні засаджено менше 1% придатних для вирощування площ. URL: https://superagronom.com/news/11469-energetichnimi-kulturami-v-ukrayini-zasadjeno-menshe-1-pridatnih-dlya-viroschuvannya-plosch
17. Думка: Площу зрошуваних земель в Україні необхідно збільшити до 1,8—2 млн га. URL: https://agravery.com/uk/posts/show/dumka-plosu-zrosuvanih-zemel-v-ukraini-neobhidno-zbilsiti-do-18-2-mln-ga
18. Ромащенко М.І., Тараріко Ю.О. Концептуальні засади формування біоенергетичних агроекосистем. URL: https://agrovisnyk.com/pdf/ua_2015_07_01.pdf
19. Меліоровані агроекосистеми. Оцінка та раціональне використання агроресурсного потенціалу України (зони зрошення і осушення) / За ред.: М.І. Ромащенко, Ю.О. Тараріко. — К.; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2017. — С. 550.
20. Тараріко Ю.О., Сайдак Р.В., Сорока Ю.В. Підсумки та перспективи досліджень з оцінки та раціонального використання агроресурсного потенціалу сільськогосподарських територій. Меліорація і водне господарство. 2019. № 2. 186—198.

L. Didkovska

FEATURES OF THE FORMATION OF BIOENERGY IRRIGATED AGROECOSYSTEMS AS A FACTOR OF DIVERSIFIED SPECIALIZATION OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

Summary

The main features of formation of bioenergy irrigated agroecosystems as a factor of multidisciplinary specialization of the agricultural sector of Ukraine are analyzed in the article. It was found that in Ukraine the process of formation of balanced food and bioenergy production, as well as the introduction of hydro-ameliorative measures, which provide expanded reproduction of agro-resource potential of agricultural areas, will contribute to sustainable development of the agricultural sector, protection and restoration of soil fertility. The issue of restoration of irrigation reclamation in domestic practice is revealed. It is established that an important factor in reducing the risk of reimbursement of high costs for the purchase, management, operation and maintenance of irrigation systems is the formation of diversified specialization, which will create products with added value and produce bioenergy, which will accelerate payback and resources.
The role of unbundling of irrigated lands, which contributed to the formation of low-income, fragmented and small-scale agricultural production, is highlighted. This can be overcome by consolidating and creating associations / associations of water users, which will contribute to the provision of technological integration and restoration of the reclamation industry, as well as the formation of appropriate conditions for the maintenance of on-site reclamation systems.
The main directions of bioenergy development in the world are revealed and the energy potential of biomass in Ukraine is determined. It is established that in 2020, for the first time in the EU, the share of electricity from renewable energy sources exceeded the share of fossil fuels. It is established that Ukraine has a strong potential for the development of bioenergy. The main characteristics of growing and processing of bioenergy crops (sorghum, miscanthus, sugar beet, energy willow, millet, etc.) are considered. It is established that in the world it is considered to be the most profitable production of ethanol from sugar cane, but in domestic climatic conditions sugar beet remains the optimal crop.

Keywords: ioenergy crops; agroecosystems; specialization; agricultural production; irrigation; reclamation; perspective directions.

References

1. Zhovtonoh, O.I. Polishchuk, V.V. Filipenko, L.A. Saliuk, A.F. Butenko, Ya.O. and Chorna, K.I. (2020), "Investigation of drought manifestation and its influence on the thermal regime of the vegetation surface of agricultural crops under irrigation", Melioratsiia ta vodne hospodarstvo, vol. 2, pp. 39—48.
2. Tarariko, Yu.O. Soroka, Yu.V. and Saidak R.V. (2020), "Climate change and economic efficiency of agricultural production in the steppe zone", Melioratsiia i vodne hospodarstvo, vol. 2, pp. 56—70.
3. Romashchenko, M.I. Shatkovskyi, A.P. Vasiuta, V.V. Zhuravlov, O.V. Usatyi, S.V. Usata, L.H. and Ovchatov, I.M. (2020), "Status and prospects for the use of micro-irrigation in the conditions of climate change", Melioratsiia i vodne hospodarstvo, vol. 2, pp. 31—38.
4. Nechyporenko, O.M. (2016), "Organizational and managerial transformations in irrigated agriculture of Ukraine", Ekonomika APK, vol. 1, pp. 24—32.
5. Yaremko, Yu.I. (2018), Ekoloho-ekonomichni zasady ratsionalnoho zemlekorystuvannia v mezhakh pivdenno-stepovoi zony Ukrainy [Ecological and economic principles of rational land use within the southern steppe zone of Ukraine], Kherson, Ukraine.
6. oil-gas-energy.com.ua (2020), "Biomass energy: advantages and barriers", Available at: http://oil-gas-energy.com.ua/wp-content/uploads/biomassa.pdf (Accessed 12 February 2021).
7. nv.ua (2020), "Green" energy and biofuels: who in the world has successfully caught the wave of bioenergy", Available at: https://nv.ua/ukr/biz/chista-energiya-dlya-novoji-ukrajini/zelena-energiya-i-biopalivo-dosvid-ukrajini-yevropi-ta-ameriki-50112746.html (Accessed 12 February 2021).
8. State Agency for Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine (2021), "Bioenergetics", Available at: https://saee.go`v.ua/node/586 (Accessed 12 February 2021).
9. Avramchuk, A. (2018), "Miscanthus, beets and sorghum as bioenergy crops", Available at: https://superagronom.com/blog/260-miskantus-tsukroviy-buryak-ta-sorgo-yak-bioenergetichni-kulturi (Accessed 12 February 2021).
10. agrosector (2020), "Growing of energy plantations", Available at: http://journal.agrosector.com.ua/archive/21/372 (Accessed 12 February 2021).
11. Pohorelova, I. (2013), "Energy plants can replace gas and clean soils", Available at: http://ridneselo.com/node/6856 (Accessed 12 February 2021).
12. Chubko, O. (2007), "Sugar beets are counted in the fall", Ahrosektor, vol. 7—8 (21—22), pp. 26—28.
13. Senyk, G.O. (2012), "Economic aspects of growing and processing of sugar beet as a main crop of bioethanol production", Zbirnyk nauk. prac. Seriia: Ekonomika, vol. 1 (56), p. 226.
14. Didkovska, L.I. (2014), "Reduction of Ukraine's economy energy dependence using raw material resources of the agricultural sector", Buletinul Stiintific al Universitatii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, vol. 2, pp. 11—19.
15. Yatsenko, A.S. Baliuk, A.V. and Yesipov, O.V. (2020), "Switchgrass as an energy-intensive raw material for biofuel production", Available at: http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/123456789/12161/1/33.pdf (Accessed 12 February 2021).
16. SuperAgronom (2020), "Energy crops in Ukraine are planted with less than 1% of suitable areas for cultivation", Available at: https://superagronom.com/news/11469-energetichnimi-kulturami-v-ukrayini-zasadjeno-menshe-1-pridatnih-dlya-viroschuvannya-plosch (Accessed 12 February 2021).
17. Agravery (2018), "Opinion: The area of irrigated land in Ukraine should be increased to 1.8—2 million hectares", Available at: https://agravery.com/uk/posts/show/dumka-plosu-zrosuvanih-zemel-v-ukraini-neobhidno-zbilsiti-do-18-2-mln-ga (Accessed 12 February 2021).
18. Romashchenko, M.I. and Tarariko, Yu.O. (2015), "Conceptual bases of formation of bioenergy agroecosystems", Available at: https://agrovisnyk.com/pdf/ua_2015_07_01.pdf (Accessed 12 February 2021).
19. Romashchenko, M.I. and Tarariko, Yu.O. (2017), Meliorovani ahroekosystemy. Otsinka ta ratsionalne vykorystannia ahroresursnoho potentsialu Ukrainy (zony zroshennia i osushennia) [Reclaimed agroecosystems. Assessment and rational use of agro-resource potential of Ukraine (zony zroshennia i osushennia)], Vydavets PP Lysenko M.M., Nizhyn, Ukraine.
20. Tarariko, Yu.O. Saidak, R.V. and Soroka, Yu.V. (2019), "Results and prospects of research on the assessment and rational use of agro-resource potential of agricultural areas", [Land reclamation and water management, vol. 2, pp. 186—198.

№ 3 2021, стор. 99 - 103

Дата публікації: 2021-03-25

Кількість переглядів: 683

Відомості про авторів

Л. І. Дідковська

к. е. н., старший науковий співробітник, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

L. Didkovska

PhD in Economics, Senior Researcher, State Organization "Institute of Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine"

ORCID:

0000-0002-8696-6150

Як цитувати статтю

Дідковська Л. І. Особливості формування біоенергетичних зрошуваних агроекосистем як чинника різногалузевої спеціалізації аграрного сектора України. Економіка та держава. 2021. № 3. С. 99–103. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.99

Didkovska, L. (2021), “Features of the formation of bioenergy irrigated agroecosystems as a factor of diversified specialization of the agricultural sector of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 99–103. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.99

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.