EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ
А. І. Лівенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.94

УДК: 330.123

А. І. Лівенко

ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ

Анотація

У статі розглянуто окремі аспекти розвитку освіти й формування освітніх ресурсів України на сучасному етапі. Окреслено основні соціально-економічні фактори, які спричиняють потребу в оновленні підходів і ставлення до проблем освіти й освітніх ресурсів. Зазначено необхідність опрацювання й чіткого формулювання суспільної візії освіти в новітніх умовах, суспільних та економічних вимог до неї, такої стратегічної, науково-обгрунтованої парадигми, в рамках якої система освіта реалізовувала б і задовольняла запити й потреби суспільства. Розглянуто трансформації, які відбуваються в механізмі фінансування закладів вищої освіти та напрямки реформування освіти в країнах Європи. Зауважено, що державне фінансування європейських університетів залишається головною та найбільшою складовою їхнього бюджету. Проаналізовано динаміку змін у вищій освіті України протягом останнього десятиліття за кількістю закладів вищої освіти, чисельністю та джерелами фінансування. Показано, що основними джерелами фінансового забезпечення вищої освіти є кошти, що виділяються з державного та місцевих бюджетів, а також кошти фізичних осіб. Зазначено, що пошук оптимального варіанту фінансового забезпечення функціонування освіти зумовлює застосування змішаних форм, які б поєднували найкращі риси держаного і приватного секторів, з урахуванням і відбиранням позитивних рис як першого, так і другого. Один з таких варіантів розвитку — діяльність ЗВО як неприбуткових закладів.
Підкреслено важливість і нагальність модернізації освіти, її оновлення з урахуванням актуальних світових тенденцій. Сформульовано низку рекомендацій щодо вдосконалення наявних економіко-організаційних методів впливу держави й суспільства на освітню сферу. Запропоновано заходи щодо підвищення економічної ефективності освіти і перетворення її на гнучку, сучасну, наукомістку, систему, здатну передбачати, прогнозувати і пропонувати нові перспективні напрямки розвитку, потреби ринку і суспільства.

Ключові слова: освітні ресурси; ринок; освіта; економіка; ринок праці; система освіти; фінансування.

Література

1. Tooze A. (2020), The Normal Economy Is Never Coming Back // How the Economy Will Look After the Coronavirus Pandemic. URL: https://foreignpolicy.com/2020/04/15/how-the-economy-will-look-after-the-coronavirus-pandemic/
2. Кумбс Филлип Г. Кризис образования в современном мире / Филлип Г. Кумбс. — М.: Изд-во "Прогресс", 1970. — 261с.
3. Каленюк І.С. Інтелектуальний капітал: проблеми визначення та структуризації / І.С. Каленюк // Науковий вісник ЧДІЕУ. — 2008. — № 1.
4. Hennie Steyn, Deon Vos, Louw de Beer. Education in Modern Society // Education in Modern Society, BCES Conference Books, 2018, Volume 16. Sofia: Bulgarian Comparative Education Society. URL: https://www.researchgate.net/publication/331828394_Education_in_Modern_Society
5. Корсак К. Мировое образование: тенденции изменений и внешние факторы / К. Корсак // Персонал. — 1996. — № 3.
6. Наторіна А.О. Ключові детермінанти державного фінансування закладів вищої освіти України / А.О. Наторіна // І Міжнародна науково-практична конференція "Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення", 29 листопада 2017 року. — Київ: ДНУ "Інститут освітньої аналітики", 2017. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2018/02/Conf.pdf
7. Бринюк О.В. Міжнародні тенденції фінансування вищої освіти / О.В. Бринюк // І Міжнародна науково-практична конференція "Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення", 29 листопада 2017 року. — Київ: ДНУ "Інститут освітньої аналітики", 2017. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2018/02/Conf.pdf
8. Герчинський Я. Фінанси освіти в Україні: окремі стратегічні питання / Я. Герчинський. — К.: ТОВ Видавництво "Юстон", 2017. — 152 с. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/24/finosvita-na-saytt.pdf
9. Закон України про вищу освіту URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
10. Статистичний збірник "Вища освіта в Україні" 2017 рік. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publosvita_u.htm
11. Аналітичний центр АМУ. URL: https://www.auc.org.ua/novyna/vydatky-zvedenogo-byudzhetu-na-osvitu-za-5-rokiv-zrosly-udvichi
12. Аналітичний центр CEDOS. URL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1arrpXY3BpZhX7-9fvcs7jqBBQrT1NbDKhaBXFY-6TGo/edit#gid=0

A. Livenko

ECONOMIC AND ORGANIZATIONAL ASPECTS OF EDUCATIONAL RESOURCES IN THE CURRENT CONDITIONS OF UKRAINE

Summary

The paper covers some aspects of the development of education and the formation of Ukraine educational resources nowadays. The main socio-economic factors that cause the need to update approaches and attitudes to the problems of education and educational resources are outlined. The need to study and clearly formulate the public vision of education in the latest conditions, social and economic requirements for it, such a strategic, scientifically justified paradigm in which the education system would implement and meet the demands and needs of society is noted. The transformations that take place in the mechanism of financing higher education institutions and the directions of education reform in European countries are considered. It is noted that public funding of European universities remains the main and largest component of their budgets. The dynamics of changes in higher education in Ukraine over the last decade by the number of higher education institutions, number, and sources of funding is analyzed. It is shown that the main sources of financial support for higher education are funds allocated from government and local budgets, as well as funds of individuals. It is noted that the search for the optimal option of financial support for the functioning of education requires the use of mixed forms that would combine the best features of the public and private sectors, considering and selecting the positive features of both the first and second. One of such development options is the activities of higher education institutions as non-profit institutions.
The importance and urgency of modernization of education, its updating taking into account current world tendencies is emphasized. A number of recommendations for improving the existing economic and organizational methods of influence of the state and society on the educational sphere are formulated. Measures are proposed to increase the economic efficiency of education and transform it into a flexible, modern, knowledge-intensive system capable of anticipating, forecasting, and proposing new promising areas of development, market and society needs.

Keywords: educational resources; market; education; economy; labor market; education system; financing.

References

1. Tooze, A. (2020), "The Normal Economy Is Never Coming Back" in "How the Economy Will Look After the Coronavirus Pandemic", Foreign Policy, available at: https://foreignpolicy.com/2020/04/15/how-the-economy-will-look-after-the-coronavirus-pandemic/ (Accessed 05 March 2021).
2. Coombs, P. H. (1970), Krizis obrazovanija v sovremennom mire [The world educational crisis], Izd-vo "Progress", Moscow, Russia.
3. Kaleniuk, I. S. (2008), "Intellectual capital: problems of defining and structuring", Naukovyi visnyk ChSIEU, no. 1.
4. Steyn, H. Vos, D. and de Beer, L. (2018), "Education in Modern Society", Education in Modern Society, BCES Conference Books, Volume 16, Sofia, Bulgaria, available at: https://www.researchgate.net/publication/331828394_Education_in_Modern_Society (Accessed 05 March 2021).
5. Korsak, K. (1996), "Global Education: Trends in Change and External Factors", Personal, vol. 3.
6. Natorina, A. O. (2017), "Key determinants of public funding of higher education institutions in Ukraine", I Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia "Reforma osvity v Ukraini. Informatsiino-analitychne zabezpechennia", [I International Scientific-Practical Conference "Education Reform in Ukraine. Information and analytical support"], DNU "Instytut osvitnioi analityky", Kyiv, Ukraine, available at: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2018/02/Conf.pdf (Accessed 05 March 2021).
7. Bryniuk, O. V. (2017), "International Trends in Higher Education Funding", I Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia "Reforma osvity v Ukraini. Informatsiino-analitychne zabezpechennia", [I International Scientific-Practical Conference "Education Reform in Ukraine. Information and analytical support"], DNU "Instytut osvitnioi analityky", Kyiv, Ukraine, available at: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2018/02/Conf.pdf (Accessed 05 March 2021).
8. Herchynskyi, Ya (2017), Finansy osvity v Ukraini: okremi stratehichni pytannia [Education finance in Ukraine: some strategic issues], TOV Vydavnytstvo "Yuston", Kyiv, Ukraine, available at: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/24/finosvita-na-saytt.pdf (Accessed 05 March 2021).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine "On higher education", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (Accessed 05 March 2021).
10. State Statistics Service of Ukraine (2017), "Statistical collection "Higher education in Ukraine", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publosvita_u.htm (Accessed 05 March 2021).
11. Analytical Center of AUC (2019), available at: https://www.auc.org.ua/novyna/vydatky-zvedenogo-byudzhetu-na-osvitu-za-5-rokiv-zrosly-udvichi (Accessed 05 March 2021).
12. CEDOS Think Tank (2021), available at: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1arrpXY3BpZhX7-9fvcs7jqBBQrT1NbDKhaBXFY-6TGo/edit#gid=0 (Accessed 05 March 2021).

№ 3 2021, стор. 94 - 98

Дата публікації: 2021-03-25

Кількість переглядів: 607

Відомості про авторів

А. І. Лівенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри гуманітарних наук,ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України"

A. Livenko

PhD in Economics, Associate Professor,SI "Dnipropetrovsk medical academy of the Ministry of Health of Ukraine

ORCID:

0000-0002-5967-7177

Як цитувати статтю

Лівенко А. І. Економіко-організаційні аспекти формування освітніх ресурсів у сучасних умовах України. Економіка та держава. 2021. № 3. С. 94–98. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.94

Livenko, A. (2021), “Economic and organizational aspects of educational resources in the current conditions of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 94–98. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.94

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.